Prawo pracy

październik 2019
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do planowania, rozliczania czasu pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami prawa. Omówione zostaną uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy osób kierujących planujących i rozliczających czas pracy.

Wykładowca zwróci również uwagę na najczęstsze błędy związane z czasem pracy oraz odpowiedzialność prawną osób kierujących.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

listopad 2019
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.

Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.

Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Wartościowanie stanowisk pracy to metoda służąca do ustalenia wymagań pracy na stanowisku i oceny jej wartości. Dzięki niej poznajemy relatywną wartość pracy na stanowisku oraz szczegółową strukturę wymagań, jakim powinien odpowiadać jej wykonawca.

Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy ma z reguły na celu udoskonalenie funkcjonującego systemu wynagrodzeń, a zmiany wpływają na:

  • wzmacnianie motywacji pracowników tak, aby można było systematycznie zwiększać wydajność pracy
  • kontrolę kosztów, w tym kosztów osobowych, aby zapewnić wysoką konkurencyjność organizacji na rynku
  • konkurencyjność na rynku pracy tak, aby można było utrzymywać i rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla zapewnienia wzrostu organizacji
  • stymulowanie wzrostu kompetencji zawodowych pracowników organizacji w związku z wprowadzaniem nowych technologii i coraz bardziej skomplikowanych usług dla klientów
  • elastyczność, zdolność do dostosowywania szczególnych rozwiązań w organizacji do zmieniających się potrzeb

Efektywne warsztaty „Wartościowanie stanowisk pracy” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby sprawnie przeprowadzić proces wartościowania i skutecznie wdrożyć jego wyniki.

grudzień 2019
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do planowania, rozliczania czasu pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami prawa. Omówione zostaną uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy osób kierujących planujących i rozliczających czas pracy.

Wykładowca zwróci również uwagę na najczęstsze błędy związane z czasem pracy oraz odpowiedzialność prawną osób kierujących.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz wszystkich pracodawców. 

Już od 1 lipca 2019 roku do programu mają obowiązek przystąpić firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób. Stopniowo obowiązkami nałożonymi  w ustawie zostaną objęci pozostali pracodawcy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
Szkolenia na zamówienie (Prawo pracy)