Produkcja

.
.
.

„Jest niezwykle trudno podnieść o 10% ceny … nie stanowi żadnego problemu, aby o 10% obniżyć koszty” 
Eiji Toyoda

 


W tym dziale znajdą Państwo szkolenia podnoszące wydajność pracy w zakresie zarządzania produkcją i zapasami.


Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa branży produkcyjnej oraz usługowej pragnących rozwinąć swój potencjał, kreować wartość dodaną poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Zastosowanie filozofii Lean Manufacturing uczyni produkcję krok po kroku lepiej zorganizowaną i bardziej wydajną. Zaprojektowane przez nas programy szkoleniowe w unikalny sposób łączą wiedzę inżynieryjną z systemem psychologicznego wsparcia i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Pomagamy firmom stać się konkurencyjnymi poprzez usprawnione zarządzanie operacyjne. By zapewnić najwyższą jakość usług współpracujemy z najlepszymi specjalistami branżowymi. Doświadczoną kadrę PRESTIGE ECK  stanowią wykwalifikowani eksperci z dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania produkcją łączących w swej pracy wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Ważnym atutem jest praktyczna forma warsztatowa realizowana na podstawie rozbudowanych  przykładach, studiach przypadków, wraz z analizą i pomocnymi wskazówkami i poradami ekspertów.

Szkolenia kończą się certyfikowanym egzaminem lub testem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy gotowi oferować Państwu kompleksowe pakiety szkoleniowe obejmujące całościowe szkolenia merytoryczne w powiązaniu z treningami rozwojowymi i poradami eksperckimi.

Wielowariantowość naszej oferty pozwoli Państwu wybrać dogodny dla siebie indywidualny model szkolenia.

Zaproponujemy harmonogram szkoleń tak, aby nie obciążać i dezorganizować bieżącej pracy firmy.

 

listopad 2018
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.
Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarządzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRODUKCJI

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów planowania i sterowania produkcją i działów wspomagających produkcję (logistyki produkcji).

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobami organizacji produkcji i kalkulacją zasobów produkcyjnych, nauczą się diagnozowania potrzeb produkcyjnych i wpływu tej diagnozy na organizację i przebieg procesów wytwórczych, nauczą się różnych metod prowadzenia rachunku kosztów zarówno wytworzenia wyrobu jak i rachunku kosztów funkcjonowania systemu produkcyjnego (Analiza Kosztów Działań – ABC)

Utrwalą zdobyte wiadomości poprzez rozwiązywanie problemów prezentowanych w założeniu do ćwiczeń oraz rozwiązania Studium Przypadku (Case Study) autentycznej Firmy produkcyjnej.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Na szkolenie zapraszamy osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowych kierowników produkcji, liderów zespołów produkcyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uzyskają umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach.

KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

grudzień 2018
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ. Jesteś Szefem? Musisz to wiedzieć.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę pozwalającą im na sprawne zarządzanie zespołami ludzi w trakcie planowania i wdrażania zmian, pokonywanie oporu pracowników przed zmianą, organizacji i doboru pracowników do zespołów zadaniowych oraz sposobów ich motywowania.
Poprzez ćwiczenia i testy określą własne predyspozycje kierownicze i swoje style zarządzania, a poprzez wymianę poglądów ustalą najlepszy dla siebie styl zarządzania.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego
 • Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym
PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.
Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarządzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
styczeń 2019
Szkolenia na zamówienie (Produkcja)
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ. Jesteś Szefem? Musisz to wiedzieć.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEDY PROBLEM STAJE SIĘ SZANSĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INNOWACJE – KLUCZ DO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BRYGADZISTA – SKUTECZNY MENEDŻER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akademia FIRST TIME MANAGER. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl 5-dniowych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WDROŻENIE LEAN MANAGEMENT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH – warsztaty polecane w formule zamkniętej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN I 5S w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WCM – World Class Manufacturing klucz do sukcesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FMEA PROCESU – szkolenie dla pracowników zajmujących się zarządzaniem jakością, produkcją i konstruowaniem produktów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RATOWNICTWO chemiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Lean Manufacturing – warsztat LEAN IT z wykorzystaniem gry symulacyjnej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IN WAREHOUSE. Optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRODUKCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACE KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 KV. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Lider, brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menadżerskich z Master Black Beltem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE, STEROWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MONTAŻOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW (SPC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FMEA jako narzędzie projektowania i udoskonalania produktów i procesów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE
  Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA WÓD. GOSPODARKA WODNA I WODNO-ŚCIEKOWA. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO WODNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo było „szczupłe” i „elastyczne” oraz było zdolne do wejścia na drogę ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć w firmie światowy poziom i pokonać konkurencję. 2-dniowe warsztaty z Master Black Beltem.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY BRYGADZISTA, MISTRZ, LIDER – rozwijanie kompetencji menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – doskonalenie kompetencji menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE PLANOWANIE KOSZTÓW I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ. OPTYMALNE ROZWIĄZANIA, NOWOCZESNE STRATEGIE.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (PROCESAMI LOGISTYCZNYMI) NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA – szkolenie menedżerskie (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA ATEX – URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS HAKOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCY NORMY EUROPEJSKIE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM, wraz z obsługą i wymianą butli gazowej – kurs operatora wózka widłowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI – ANALIZA CZASU WARTOŚCI DODANEJ (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN – UKIERUNKOWANE DOSKONALENIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TPM – NOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA UTRZYMANIA RUCHU (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROBLEM SOLVING – IDENTYFIKACJA, STUDIUM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OEE – WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA DLA REALIZACJI PRODUKCJI I SPRAWNOŚCI LINII TECHNOLOGICZNYCH !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SMED – skrócenie czasu przezbrojeń

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SYSTEM 5 „S” – ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STEROWANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM KART KANBAN (2 dni)
  !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTONOMUS MAINTENANCE – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU – samodzielne zarządzanie miejscem pracy operatora gniazda produkcyjnego (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ z zakresu opłaty produktowej na rok 2014

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LIDER Z POMYSŁEM – proste, skuteczne i bezkosztowe narzędzia menedżera – warsztat doskonalący.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S w tym bezprzewodowo

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
  Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
  Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
  Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POKA-YOKE METODY WIZUALIZACJI WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZESPOŁY ROBOCZE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN Production (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FUNKCJONOWANIE SYSTEMU JIT/KANBAN (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – KAIZEN / KVP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle LEAN MANAGAMENT I TEORII OGRANICZEŃ (warsztaty LM, TOC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY