Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Funkcjonowanie Rad Pracowników oraz Europejskich Rad Zakładowych po zmianach – warsztaty praktyczne

Zachęcamy do udziału w  warsztatach poświęconych uprawnieniom członków Rad Pracowników oraz obowiązkom pracodawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub na wniosek co najmniej 10% załogi są zobowiązani do niezwłocznego utworzenia Rady Pracowników. Te rady pełnią kluczową rolę w zapewnianiu płynności informacji między pracownikami a pracodawcą, zwłaszcza tam, gdzie nie działają związki zawodowe. Podczas naszych warsztatów skupimy się na omówieniu różnych aspektów, takich jak plany rozwoju firmy, ekspansja na rynki krajowe i zagraniczne, a także procedury dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników. Obejmiemy również omówienie skomplikowanych przepisów i interpretacji prawnych, które często sprawiają trudności w skutecznym działaniu Rad Pracowników. Warsztaty są adresowane zarówno do członków Rad Pracowników, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje prawa, jak i do przedstawicieli związków zawodowych, którzy są kluczowi dla dialogu między pracownikami a pracodawcą. Naszym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości i dostarczenie praktycznych narzędzi, które pomogą w efektywnym funkcjonowaniu Rady Pracowników w miejscu pracy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Szkolenie zostało stworzone w celu dokładnego omówienia obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania Rad Pracowników w zakładach pracy, a także przedstawienia praktycznych przykładów.
 • Kluczowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami współpracy Rad Pracowników z pracodawcami, ich prawami oraz konsekwencjami prawnymi wynikającymi z braku współpracy ze strony pracodawcy.
 • Podczas szkolenia będziemy korzystać z rzeczywistych przykładów z praktyki wykładowcy, uwzględniając najnowsze orzecznictwo.
 • Naszym celem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim dostarczenie praktycznych umiejętności i narzędzi, które uczestnicy będą mogli zastosować w różnych sytuacjach zawodowych.

Program szkolenia

BLOK I – Zagadnienia prawne funkcjonowania Rad Pracowniczych

1.ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY I TRYB WYŁANIANIA RAD PRACOWNIKÓW.

 • Do jakich firm stosuje się przepisy ustawy?
 • Co jest przedmiotem informacji i konsultacji?
 • Tryb wyłaniania rad w firmach nieuzwiązkowionych.
 • Tryb wyłaniania rad w firmach uzwiązkowionych.
 • Zasady wyłaniania reprezentacji i możliwość kształtowania warunków funkcjonowania w drodze porozumienia.

2.ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 • Zakres informacji przekazywanych przez pracodawcę.
 • Określenie terminu oraz częstotliwości przekazywania informacji.
 • Wskazanie formy przekazywania informacji. IV. Uprawnienia członków Rady w zakresie procesu informowania.
 • Poziom reprezentacji pracodawcy.
 • Poufność przekazywanych informacji.

3.PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI

 • Zasady ogólne prowadzania konsultacji.
 • Tryb przedstawiania opinii przez Radę.
 • Określenie możliwych form przeprowadzania konsultacji.
 • Określenie terminu przeprowadzania konsultacji.
 • Określenie poziomu organizacyjnego, na którym odbywają się konsultacje.
 • Tryb przekazywania stanowiska przez pracodawcę.
 • Procedura negocjacji porozumienia.
 • Uprawnienia rady pracowników a inne przepisy prawa pracy (np. art. 231 Kp, (zwolnienia grupowe)

4.TRYB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH

 • Wskazanie trybu i osób uprawnionych do rozstrzygania kwestii spornych.
 • Wskazanie formy rozstrzygania kwestii spornych.
 • Procedury przeciwdziałania sporom.

5.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY

 • Kto ponosi koszty funkcjonowania Rady?
 • Określenie zasad ponoszenia kosztów – procesu informacji i konsultacji, szkolenia, niezbędnych materiałów, przejazdów, pomocy eksperckiej.
 • Szczegółowe określenie kosztów funkcjonowania Rady (koszty udostępnienia maszyn i urządzeń biurowych; koszty udostępnienia narządzi teleinformatycznych przez Radę etc.)
 • Zasady ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy członków Rady.

6.WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE INFORMOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAWIE EUROPEJSKIM

 • Znaczenie dyrektyw europejskich dotyczących informacji i konsultacji pracowników dla pracodawców polskich.
 • Ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dyrektywa 2002/14/WE z 11 marca 2002 r.).
 • Zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego zwolnień grupowych (Dyrektywa 98/59/WE z 20 lipca 1998 r., Dyrektywa 2001/23/WE z 12 marca 2001 r.).
 • Ustanowienia europejskich rad zakładowych oraz procedury informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Ustawa z 22 września 1994 r.).

Metody szkoleniowe

Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób interaktywny, angażując uczestników poprzez aktywne uczestnictwo i praktyczne ćwiczenia.
Każdy tematyczny blok rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym, który zaprezentuje główne zagadnienia.
Wykładowca dokona analizy rzeczywistych sytuacji zawodowych uczestników, prezentując studia przypadków.
Warto podkreślić, że prezentowane będą praktyczne przykłady, które wywodzą się z rzeczywistych doświadczeń prowadzącego, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

Stawiamy na praktykę!

Adresaci

 • Członkowie Rad Pracowników
 • Dyrektorzy Personalni
 • Działy Kadr
 • Kadra Kierownicza powiązana z Radami Pracowniczymi
 • Organizacje Związkowe
 • Radcowie Prawni odpowiedzialni za obsługę firm

Szkolenie zostało zaprojektowane, aby dostarczyć istotnych informacji i umiejętności niezbędnych dla tych grup zawodowych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie