I pomoc , BHP

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE realizujemy w niestandardowy sposób:

 • D Y N A M I C Z N I E  – prowadzone przy użyciu zróżnicowanych technik przekazu
 • C I E K A W I E              – pasja jest zaraźliwa, nawet w przypadku szkoleń obowiązkowych
 • P R A K T Y C Z N I E   – uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności

Swoją wiedzą w zakresie I pomocy podzielą się z Państwem instruktorzy będący pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasze programy opierają się na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).


listopad 2018
grudzień 2018
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego
 • Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym
Szkolenia na zamówienie (I pomoc , BHP)
 • DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RATOWNICTWO chemiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY – przebieg kontroli, procedury odwoławcze od decyzji – sposób przygotowania zakładu do kontroli bezstresowej. Szkolenie zalecane działom kadr oraz BHP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA – SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY