Logistyka, transport, spedycja

SZKOLENIA LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA

Zyskaj wartościową, bo praktyczną wiedzę i nowe kwalifikacje
Poznać, zrozumieć, zastosować

Przygotowana przez nas specjalistyczna wiedza w zakresie logistyki, transportu i spedycji usprawnia pracę, podnosi kompetencje i umożliwia efektywne działanie oraz zabezpiecza interesy przedsiębiorstwa.

Gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć przez najlepszych wykładowców-praktyków a także sympatyczną obsługę i sprawną organizację.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów ds. logistyki,  profesjonalistów prawa transportowego, praktyków, inspektorów Inspekcji  Transportu  Drogowego (ITD)  oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

W naszej koncepcji szkoleniowej przyjęliśmy założenie, że każdy program musi być tak bardzo praktyczny jak tylko to możliwe, aby uczestnicy byli w stanie  wykorzystać jego potencjał bezpośrednio w pracy. Przykładamy wielką wagę do użyteczności szkoleń.

Nasze metody szkoleniowe to: interaktywny wykład (zazwyczaj 30% czasu), analiza przypadków, case study, ćwiczenia w grupach, projekcja filmów, czasami promocyjne egzemplarze branżowych wydawnictw, prezentacje przez firmy sprawdzonych i stosowanych rozwiązań, konsultacje, dyskusje, wymiana doświadczeń – to wszystko wpływa na to, że nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni i chętnie korzystają z kolejnych propozycji.

lipiec 2017
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

wrzesień 2017
NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

październik 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
NOWOŚĆ
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się sposobów przygotowania i wypełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem
 • Szkoleni będą potrafili zastosować w praktyce różne sposoby ustalania stanu faktycznego majątku przedsiębiorstwa
 • Będą znali zasady przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem systemów kodowania towarów i zastosowania narzędzi informatycznych do ich odczytywania i rozliczania
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

Obowiązujące od marca 2017 r. przepisy w ustawie o transporcie drogowym znacznie zaostrzyły przepisy w zakresie możliwej utraty dobrej reputacji także dla zarządzających transportem.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. wymogi stawiane przewoźnikom i kierowcom, łącznie z sankcjami jakie grożą za niespełnienie obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 • Zapoznanie się z prawami i obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ustawy o monitorowaniu przewozu (SENT)
 • Omówienie wymogów przed przewozem jakie musi spełnić wysyłający w przypadku,  gdy jest exporterem jako nadawca, importerem jako odbiorca oraz jakie wymogi stawiane w krajowym obrocie towarów między innymi akcyzowymi
 • Przedstawienie nowych uregulowań związanych z dobrą reputacją, która jest niezbędnym warunkiem, aby wykonywać przewozy drogowe


INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH Incoterms 2010, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych Incoterms, w eksporcie i imporcie towarów.
NOWOŚĆ
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów produkcji i jakości, liderów zespołów produkcyjnych, członków zespołów ds. wdrażania nowych produktów oraz kontrolerów i audytorów jakości.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans, jak również zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej produktu / procesu.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach produkcyjnych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

listopad 2017
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących metod oceny i zarządzania portfelem dostawców, przy czym dostawca rozumiany jest tu szeroko, czyli zarówno jako podmiot dostarczający dobra o różnym stopniu przetworzenia, ale także jako podmiot dostarczający usługi logistyczne.
Zostaną przedstawione techniki stosowane do przeprowadzenia spisu z natury, wraz z wskazaniem najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu inwentaryzacji, wraz ze wskazówkami jak ich unikać. Praktyczne ćwiczenia pomogą znacząco zwiększyć efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.
USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

Obowiązujące od marca 2017 r. przepisy w ustawie o transporcie drogowym znacznie zaostrzyły przepisy w zakresie możliwej utraty dobrej reputacji także dla zarządzających transportem.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. wymogi stawiane przewoźnikom i kierowcom, łącznie z sankcjami jakie grożą za niespełnienie obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 • Zapoznanie się z prawami i obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ustawy o monitorowaniu przewozu (SENT)
 • Omówienie wymogów przed przewozem jakie musi spełnić wysyłający w przypadku,  gdy jest exporterem jako nadawca, importerem jako odbiorca oraz jakie wymogi stawiane w krajowym obrocie towarów między innymi akcyzowymi
 • Przedstawienie nowych uregulowań związanych z dobrą reputacją, która jest niezbędnym warunkiem, aby wykonywać przewozy drogowe


grudzień 2017
NOWOŚĆ
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji. Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.
INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów
INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach reguł MIH Incoterms 2010, do stosowania w umowach handlowych. Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania terminów handlowych Incoterms, w eksporcie i imporcie towarów.
Szkolenia na zamówienie (Logistyka, transport, spedycja)
 • Bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Rozłożenie i mocowanie ładunków na pojazdach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN I 5S w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL W MAGAZYNIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WCM – World Class Manufacturing klucz do sukcesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FMEA PROCESU – szkolenie dla pracowników zajmujących się zarządzaniem jakością, produkcją i konstruowaniem produktów.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Opakowania i odpady opakowaniowe w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU MORSKIEGO towarów niebezpiecznych – IMDG Code w tym warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU KOLEJOWEGO towarów niebezpiecznych – Regulamin RID

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU towarów niebezpiecznych ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI – Umowa ADN

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IT! – gra symulacyjna

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY OCENY I WYBORU DOSTAWCÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IN WAREHOUSE. Optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW I INWESTYCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRODUKCJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MS EXCEL dla logistyków (poziom średniozaawansowany)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNY KUPIEC – unikalne 2-dniowe szkolenie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH – warsztaty z 3-godzinnym case study

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – OD PUSH MRP DO PULL KANBAN – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PLANOWAĆ, REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY KIEROWCÓW- uporządkuj i usystematyzuj swoją wiedzę.1 dzień

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOLEJNA REWOLUCJA W TRANSPORCIE DROGOWYM –uporządkuj swoją wiedzę

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA OCENA DOSTAWCÓW – METODY I NARZĘDZIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZAPASÓW – zarządzanie zapasami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRANSPORT DROGOWY. PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KONTROLI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO na drodze i w przedsiębiorstwie – Jak przygotować kierowcę i przedsiębiorstwo do kontroli? Jak zminimalizować ryzyko poniesienia kary?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI – Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARKA OPAKOWANIAMI ORAZ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI – obowiązujące regulacje prawne i projekt zmian ustawy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w ujęciu praktycznym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE METODY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW z zastosowaniem MS Excel

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW (SPC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DROGOWA I MORSKA SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMODERNIZOWANY KODEKS CELNY z uwzględnieniem analizy zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TERMINY HANDLOWE INCOTERMS 2000 – zasady bezpiecznego i poprawnego stosowania. INCOTERMS 2010 – przewidywane zmiany.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPEDYCJA I TRANSPORT DROGOWY DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW – warsztaty dla zaawansowanych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN MANUFACTURING – jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo było „szczupłe” i „elastyczne” oraz było zdolne do wejścia na drogę ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć w firmie światowy poziom i pokonać konkurencję. 2-dniowe warsztaty z Master Black Beltem.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEER GAME LOGISTYCZNA GRA MENEDŻERSKA – ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW w języku angielskim

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARKA MAGAZYNOWA – od projektu zagospodarowania magazynu do wdrożenia systemu WMS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT. Konwencja wiedeńska – INCOTERMS 2010 – Ubezpieczenia w międzynarodowym transporcie – Umowa przewozu a umowa spedycji – Prawo przewozowe – CMR. Stan aktualny na 2016 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE PLANOWANIE KOSZTÓW I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ. OPTYMALNE ROZWIĄZANIA, NOWOCZESNE STRATEGIE.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (PROCESAMI LOGISTYCZNYMI) NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA – szkolenie menedżerskie (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO W MAGAZYNIE – uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki magazynowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE I OPTYMALIZACJA ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW. Nowe obowiązki i odpowiedzialność spedytorów i specjalistów ds. transportu dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Na zajęciach zostaną wykorzystane symulatory – tachografy analogowe i cyfrowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE – 80% to zajęcia warsztatowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ (3 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKUPY I ZAOPATRZENIE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM – GLOBAL PROCUREMENT ORIENTED TRAINING

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ. ZARZĄDZANIE DOSTAWCĄ.”VENDOR MANAGEMENT”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W SYSTEMIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO ZWIĄZANE Z OBROTEM TOWAROWYM Z KRAJAMI TRZECIMI. Ogromne zmiany w prawie celnym!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA EFEKTYWNEJ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STEROWANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM KART KANBAN (2 dni)
  !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INFORMATYKA W MAGAZYNACH (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ANALIZA LOGISTYCZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW – BEER GAME

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LOGISTYKA I ZAKUPY W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 3-dniowe szkolenie menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTONOMUS MAINTENANCE – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU – samodzielne zarządzanie miejscem pracy operatora gniazda produkcyjnego (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWIDŁOWA GOSPODARKA PALETOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS SPEDYTORA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPAKOWANIA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARKA MAGAZYNOWA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW – przełamywanie bariery nieufności w relacjach z dostawcami i klientami kluczem do sukcesu rynkowego firmy!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – próba racjonalnego spojrzenia na zapasy w firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – BUDOWA I KONTROLA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJECT MANAGEMENT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO I LOGISTYKI ZAOPATRZENIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI, ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – pełne pasji warsztaty polecane działom zakupów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • VAT W SPEDYCJI I TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INCOTERMS aktualne zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WPŁYW PROGRAMU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM – TOTALNE UTRZYMANIE RUCHU) NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA (2 dni)
  !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STEROWANIE PROCESEM W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
  (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEDSIĘBIORSTWO W ŁAŃCUCHU DOSTAW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY LOGISTYKI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 2-dniowe szkolenie menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. Jak dochodzić roszczeń? Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje, aby były skuteczne? (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LOGISTYKA JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNOLOGIE ADC DLA ŚLEDZENIA POCHODZENIA TOWARÓW – KODY KRESKOWE czy KODY ELEKTRONICZNE? 2-dniowe warsztaty logistyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE OBROTEM PALETOWYM I TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (2 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK SOBIE RADZIĆ Z KRNĄBRNYM SPEDYTOREM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ W HANDLU ZAGRANICZNYM (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CYKL WARSZTATÓW LOGISTYCZNYCH – 9 spotkań

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBSŁUGA KLIENTA – ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE FIRMĄ z wykorzystaniem gry symulacyjnej: konstrukcja obsługi klienta w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (2 dni) !!! NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRATEGIE I TECHNIKI LOGISTYCZNE OPTYMALIZUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW (2 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE TECHNOLOGIE JAKO WARUNEK SUKCESU W LOGISTYCE MAGAZYNOWEJ I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW. TRENDY ROZWOJOWE ORAZ REALIA RYNKOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – KAIZEN / KVP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle LEAN MANAGAMENT I TEORII OGRANICZEŃ (warsztaty LM, TOC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY