Prawo

Poszerzanie wiedzy prawnej pracownika oraz jego praktycznych kompetencji jest inwestycją porównywalną z inwestycją w najlepszą technologię i park maszynowy.

Nieznajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego podczas zawierania umów, prowadzenia rozmów biznesowych i negocjacji z klientami może podważyć zaufanie do nas oraz nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy.

Zapraszamy na interaktywne szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa w przystępny sposób wyjaśniając wszelkie zawiłości prawniczej materii.

listopad 2018
PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE w firmie
Szkolenie adresowane jest do pracowników podmiotów korzystających z ubezpieczeń gospodarczych.

Szkolenie dla osób, które chcą się dowiedzieć jak efektywnie korzystać z ubezpieczeń.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne porady odnośnie stosowania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem, głównie poprzez wsparcie przykładami z praktyki ubezpieczeniowej.
ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANADŻERA ZA ZOBOWIĄZANIA FIRMY.

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę  w tym kontekście należy zwrócić na przepisy kodeksu cywilnego szczególnie w kontekście licznych nowelizacji.

W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego.
Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona odpowiedzialności cywilnej menadżerów za zobowiązania firmy.

grudzień 2018
BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziałów 8.2.3 i 1.10.2 oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy zaangażowani w nadawanie, odbieranie, pakowanie, napełnianie, załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych.

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

Obowiązujące od marca 2017 r. przepisy w ustawie o transporcie drogowym znacznie zaostrzyły przepisy w zakresie możliwej utraty dobrej reputacji także dla zarządzających transportem.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. wymogi stawiane przewoźnikom i kierowcom, łącznie z sankcjami jakie grożą za niespełnienie obowiązków wynikających z ww. ustawy.

 • Zapoznanie się z prawami i obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ustawy o monitorowaniu przewozu (SENT)
 • Omówienie wymogów przed przewozem jakie musi spełnić wysyłający w przypadku,  gdy jest exporterem jako nadawca, importerem jako odbiorca oraz jakie wymogi stawiane w krajowym obrocie towarów między innymi akcyzowymi
 • Przedstawienie nowych uregulowań związanych z dobrą reputacją, która jest niezbędnym warunkiem, aby wykonywać przewozy drogowe

 

Szkolenia na zamówienie (Prawo)
 • ZAWIERANIE ORAZ WYKONYWANIE UMÓW SPRZEDAŻY W OBROCIE GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANADŻERA ZA ZOBOWIĄZANIA FIRMY.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOSKARBOWA I PODATKOWA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRACOWNIKÓW I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY HANDLOWE – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy – wszystko na przykładach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE w świetle aktualnych przepisów prawa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO. Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w świetle przepisów prawa budowlanego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Praktyczne porady i ćwiczenia w zakresie przeprowadzania obowiązkowych kontroli, oraz wypełniania książki obiektu budowlanego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE w przedsiębiorstwie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA w przedsiębiorstwie oraz obowiązki związane z funkcjonowaniem bazy KOBiZE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR. Warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RATOWNICTWO chemiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WADY I REKLAMACJE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE po nowelizacji z dnia 25.12.2014 roku

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA za rok 2015 – warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE PO NOWELIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE po zmianach przepisów – aspekty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PLANOWAĆ, REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY KIEROWCÓW- uporządkuj i usystematyzuj swoją wiedzę.1 dzień

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOLEJNA REWOLUCJA W TRANSPORCIE DROGOWYM –uporządkuj swoją wiedzę

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWA USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – Remonty i inne roboty budowlane w procedurach administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów – ustawy prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRUKTURA UMÓW I PODSTAWOWE KLAUZULE UMOWNE W JĘZYKU ANGIELSKIM – podstawowe elementy umowy, najczęściej powtarzające się zwroty, odniesienia do źródeł prawa, treść najważniejszych klauzul umownych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – rejestry, sprawozdania, opłaty – kurs teoretyczny wraz z warsztatami praktycznymi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ewidencja, sprawozdawczość, naliczanie opłat, uzyskiwanie pozwoleń

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O ODPADACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BATERIE I AKUMULATORY – rejestry, sprawozdania, opłaty. Kurs teoretyczny wraz z warsztatami praktycznymi.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO na drodze i w przedsiębiorstwie – Jak przygotować kierowcę i przedsiębiorstwo do kontroli? Jak zminimalizować ryzyko poniesienia kary?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY NA PRZYKŁADZIE UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI – Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI, PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przepisy prawa w zakresie utrzymania obiektów budowlanych wg aktualnego stanu prawnego.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GOSPODARKA OPAKOWANIAMI ORAZ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI – obowiązujące regulacje prawne i projekt zmian ustawy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • E-FAKTURY W OBROCIE GOSPODARCZYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ZBIOROWYCH PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI – PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. Przepisy prawa w zakresie utrzymania obiektów budowlanych – aktualny stan prawny

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE w świetle zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – AKTUALNY STAN PRAWNY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH w świetle obowiązujących przepisów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE LUB LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w świetle przepisów prawnych i wykonawczych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UTRZYMANIE I UŻYTKOWANIE ORAZ KONTROLA OKRESOWA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w świetle Prawa budowlanego i aktów wykonawczych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI UNIJNYMI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW WŁADZ. Zasady odbywania zgromadzeń. (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. Oceny oddziaływania na środowisko według nowych przepisów. Realizacja przedsięwzięć na terenie obszarów Natura 2000

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA WÓD. GOSPODARKA WODNA I WODNO-ŚCIEKOWA. PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO WODNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI AKTOWEJ I TECHNICZNEJ – Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWE PRAWO KONSUMENCKIE – REKLAMACJE PRAWNE Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, rękojmia, gwarancja. Nowe obowiązki przedsiębiorców.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJE W PRAKTYCE
  Jak prowadzić trudne rozmowy z klientami?
  Prawne aspekty reklamacji dla sprzedawców, dostawców i producentów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE – ASPEKTY PRAWNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo Ochrony Środowiska – obowiązki przedsiębiorców. Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY. BUDOWA, ROBOTY BUDOWLANE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH. Szkolenie obejmuje 8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI – PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. Ostatnie zmiany przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i zmiany projektowane. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz obowiązkowe przeglądy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Najważniejsze i najnowsze zmiany w KSH.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – PRZESŁANKI, OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI, SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO – aspekty prawne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WINDYKACJA – aspekty prawne i miękkie. Jak odzyskać należności i nie stracić klienta?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KURS KASJERÓW BANKOWYCH I WALUTOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO W MAGAZYNIE – uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki magazynowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY I CZAS PRACY dla osób kierujących pracą pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO GÓRNICZE I GEOLOGICZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ z zakresu opłaty produktowej na rok 2014

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKTUALNE PROBLEMY PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMODERNIZOWANYCH BANKNOTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI – WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWIDŁOWA GOSPODARKA PALETOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRAWIDŁOWO I SPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI – NAJNOWSZE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY, W TYM OMÓWIENIE NOWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MEDIACJA – NOWA I SKUTECZNA FORMA POLUBOWNEGO ZAŁATWIANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAWIERANIE UMÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ICH WYKONANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW WŁADZ. Zasady odbywania zgromadzeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY HANDLOWE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • VAT W SPEDYCJI I TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE w firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI
  – WARSZTATY DLA WYKONUJĄCYCH (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – POP I VAT (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SĄDOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej. NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH. Praktyka stosowania po nowelizacji.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REPREZENTACJA I REKLAMA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYKA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE UBEZPIECZEŃ WYKONAWCÓW (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK SKUTECZNIE ZDOBYWAĆ KONTRAKTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – warsztaty dla zamawiających

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPERACJE DOKUMENTOWE: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM I JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY O UNIKANIU LUB ZAPOBIEGANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE I POLSKICH ZA GRANICĄ. TRANSFERY ZYSKÓW (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY