GWARANCJA JAKOŚCI – PROFESJONALIZM – DOŚWIADCZENIE ….Witaj w przyjaznej firmie!…

Menu

Previous Frame Next Frame
 • BUSINNES NEGOTIATION

  Workshop is addressed to all persons who need to negotiate and convince co-partners to their position.

  Termin: 04 - 05 lipca
  Wrocław (Niemcza)
  Wyjątkowe warsztaty dla wymagających
 • ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Twoją bazą do osiągnięcia sukcesu

  Korzyścią ze szkolenia jest opanowanie umiejętności identyfikacji
  oraz zmiany negatywnych automatycznych myśli  i przekonań

  Termin: 07 - 08 grudnia
  Szczyrk
  NOWOŚĆ - dwudniowy trening dla menedżerów
AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO
W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju.
Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym. Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta:
 • znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie,
 • wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów,
 • znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata
Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych.
Teminy:
WARSZTATY Z METODY FMEA i przygotowania Control Plan dla organizacji produkcyjnych

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów produkcji i jakości, liderów zespołów produkcyjnych, członków zespołów ds. wdrażania nowych produktów oraz kontrolerów i audytorów jakości.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans, jak również zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesie oraz szacowanie ich skutków. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami  dokumentacji dotyczącej produktu / procesu.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach produkcyjnych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

LEAN IT! – gra symulacyjna

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe opanowanie przez uczestników technik, metod i uwarunkowań wspierających wdrożenie Lean Manufacturing, jak i szerzej rozumianego Lean Management.

Przedstawiane są konkretne projekty implementacji – uzyskane efekty, problemy wdrożeniowe.

W trakcie szkolenia realizowane są liczne warsztaty uzupełniające, które są częściami nadrzędnego warsztatu pt. „LEAN it”.

„LEAN it” prezentuje planszowo mapę fabryki, wraz z głównymi magazynami i biurami. Przedstawiony layout posiada różne parametry wskaźnikowe, logistyczne, dostępne dane, zdjęcia, filmy, jak i cele postawione przez management symulowanej fabryki i magazynu.

Uczestnicy warsztatu „Lean it” starają się rozwiązywać kolejne problemy przedstawiając propozycje implementacji poznawanych technik Lean. Nie jest to jednak tylko warsztat zawierający w sobie elementy analizy metod i technik. Zespoły Kaizen (grupy utworzone są w trakcie szkolenia) muszą również umieć ustalać priorytety i reagować na dodatkowe przekazywane z wykonanych obserwacji (filmy, zdjęcia, scenariusz symulacji) informacje.
Większość danych przedstawione jest na planszy gry, w zdjęciach, w materiałach filmowych – twórcy gry zgodnie z zasadami Lean postawili na wyższość wizualizacji nad informacjami przekazywanymi wyłącznie tekstowo.
Spośród technik Lean szczególny nacisk położono na TQM, Value Stream i identyfikację obszarów strat, SMED, Pull, JIT/JIS, Yamazumi, 5S/6S, Kanban, TPM, techniki twórczego rozwiązywania problemów, jak i w oparciu o model pracy Kaizen i Quick Kaizen generowanie pomysłów konkretnych usprawnień.
W zajęciach zawarty został również element doradczy – uczestnicy zachęcani są do zgłaszania tematów wymagających wsparcia, również po zajęciach nieodpłatnie przez sześć miesięcy kontakt do trenera pozostaje „otwarty”.
Teminy:
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, SYSTEM KOMUNIKOWANIA CELOWEGO

Najczęściej występującymi utrudnieniami w komunikacji celowej są :

 • Wymieszanie obszarów zawodowego i prywatnego, co wywołuje silny emocjonalny stosunek do osób i spraw spotykanych w pracy
 • Klubowy (koleżeński) albo skrajnie odmienny, wojskowy model zarządzania ludźmi i przekazywania im poleceń
 • Oczekiwanie identycznych do własnych wzorców zachowań
 • Stres wywołany zmianami, lęk przed zmianą, próby zatrzymania dotychczasowego stanu rzeczy
 • Brak jasnych systemów przepływu informacji, komunikowanie intuicyjne, zamiast systemowego

KORZYŚCI jakie uzyska uczestnik szkolenia:

 • Lepsze precyzowanie celów w kontaktach interpersonalnych
 • Zwiększenie skuteczności osiągania zakładanych celów
 • Zdolność dokonywania trafnych odczytów stylów zachowań innych ludzi i reagowania na nie
 • Skuteczne porozumiewanie się z innymi z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zarówno odbiorców komunikatów, jak i własnych
 • Opanowanie lęku i stresu związanego z przekazywaniem i odbieraniem informacji trudnych
 • Usprawnienie procesów przepływu informacji
COMMUNICATION SKILLS TRAINING
In today’s competitive business world and difficult economic situation, effective communication skills training is more essential than ever before. It is the foundation on which companies and managers’ careers are built and a crucial component of success in business. What is more, today’s communication mostly is practiced in English.
Whether it’s a face-to-face or phone conversation and a professionally written e-mail exchange, a meaningful message or an important report entails establishing a connection that leaves a powerful impression. There are no any business relationships without professional communication.
WZMOCNIJ W SOBIE LIDERA. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl niezwykle praktycznych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym: Brygadzista, Mistrz, Kierownik.

AUTORSKI PROGRAM DLA NOWYCH MENEDŻERÓW ORAZ OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO ROLI MENEDŻERA.

Przedstawiamy Państwu unikalny projekt obejmujący kompleksową wiedzę z zakresu doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerskich, eliminujących zagrożenia wynikające z objęcia nowych ról i stanowisk w wersji pakietu szkoleń jednodniowych. Celem jest ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej dla menedżerów o kilkuletnim stażu na stanowisku oraz dla osób przygotowywanych do objęcia roli menedżerskiej i przedsiębiorców.

Wzmocnij w sobie lidera – cykl 5-ciu 1-dniowych warsztatów menedżerskich jest  wyjątkowym projektem opracowanym na realnych przypadkach z wykorzystaniem praktycznej wiedzy biznesowej i doświadczeń zgromadzonych również przez samych uczestników.
KOMPENDIUM SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI.

OGRANICZONA ilość zgłoszeń ze względu na intensywną warsztatową  formułę zajęć.

Wszystkie programy dostępne są równie w wersjach korporacyjnych (in-company) dostosowanych pod względem zawartości i czasu trwania do potrzeb konkretnego Klienta.

Teminy:
KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

Celem szkolenia jest zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”, dlaczego warto wdrażać Kaizen, jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu Kaizen w firmie.

Na szkoleniu przedstawimy jak „technicznie” przejść przez proces wdrożenia zmiany – ścieżka Blitz-szybka i pełna analityczna VSM. Uczestnicy otrzymają do użytku „mapę drogową” Kaizen.

Trener krok po kroku przedstawi złożone tematy dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty. W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów opartych o doświadczenia trenera zebrane na terenie Polski i Niemiec.

 

Teminy:
ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.
Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń. Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.
Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

Teminy:
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.
LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach
Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

ANTYASERTYWNOŚĆ – warsztaty radzenia sobie z osobami silnie asertywnymi

We współczesnym świecie chyba wszyscy są już asertywni – młodzież, urzędnicy, współpracownicy, a przede wszystkim sprzedawcy towarów i usług. Jak ochronić siebie przed agresywnym wpływem asertywnego otoczenia? Jak pogodzić się z własnym brakiem asertywności? Jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy czujemy, że sobie nie radzimy?

To warsztaty dla osób zmęczonych wszechobecną asertywnością. Dla tych, którzy nie czują potrzeby przemiany w „człowieka sukcesu”. Dla tych, którzy czasami chcą poczuć się smutni, ale wiedzą, że im nie wypada.

KOMUNIKOWANIE W PRACY MENEDŻERA. Warsztat skutecznych technik i metod porozumiewania się

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wiarygodnego komunikowania się, skutecznego przekazywania informacji, argumentowania, przekonywania oraz negocjowania.

Słuchacze będą również mieli możliwość rozpoznania własnej postawy w komunikacji interpersonalnej, barier utrudniających komunikowanie oraz popełnianych własnych błędów w procesie negocjacji. Co więcej, podczas ćwiczeń i symulacji członek warsztatu będzie mógł poznać swoje zalety i wady, jak również własną umiejętność słuchania, odbierania sygnałów oraz interpretacji wysyłanych do niego przekazów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna „złote” reguły i niepisane prawa skutecznego porozumiewania się
 • wie jak doprowadzić zwaśnione strony do stołu rozmów
 • zna i stosuje różne strategie i taktyki perswazji
 • potrafi komunikować swoje plany, zamiary, poglądy
 • praktycznie wykorzystuje nabyte  umiejętności w pracy menedżera
 • rozumie proces komunikowania i potrafi wykorzystywać techniki komunikowania i taktyki negocjacyjne w praktyce
Teminy:
ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

Teminy:
BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU towarów niebezpiecznych ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI – Umowa ADN
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych.
Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziału 1.10.2 Umowy ADN oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.
Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych.
Teminy:
MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Korzyści dla uczestników:
 • Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić  podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym
 • Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie
RATOWNICTWO chemiczne

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami identyfikacji zagrożeń i usuwania skażeń.

Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki.
Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników zakładów chemicznych i innych zakładów, gdzie pracownicy mają kontakt z chemikaliami
 • pracowników zakładów dystrybuujących surowce i odczynniki chemiczne
 • pracowników magazynowych z branży chemicznej i branż pokrewnych
 • osób zainteresowanych problematyką ratownictwa chemicznego
Teminy:
BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU MORSKIEGO towarów niebezpiecznych – IMDG Code w tym warsztaty związane z wypełnianiem dokumentacji przewozowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie przewozu morskiego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi przepisów zawartych pod 1.3 i 1.4.2.3 IMDG Code.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy wykonawczy biorący bezpośredni udział w przewozach towarów niebezpiecznych i czynnościach z nimi związanych.
Teminy:
NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie z negocjacji, to intensywny trening dedykowany osobom, które na co dzień prowadzą negocjacje handlowe lub zakupowe oraz uczestniczą w negocjacjach umów, warunków współpracy, dla kupców oraz innych osób wspierających proces zakupów, negocjujących strategiczne porozumienia z określeniem warunków bieżącej lub przyszłej współpracy z dostawcami, w sytuacjach budujących napięcie i konflikty.
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, Uczestnicy otrzymają w szkoleniu oprócz bogatego arsenału nowych technik również unikalne metody pracy nad rolą negocjatora, stanowiące kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania.

Program szkolenia uczy budowania scenariuszy negocjacyjnych połączonych z analizą i doborem wariantów ich realizacji w kontekście korzyści i strat będących skutkiem negocjowania bądź renegocjowania.

Oprócz wiedzy negocjacyjnej oraz pracy na postawach i zachowaniach szkolenie daje możliwość praktycznego zastosowania umiejętności w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych osadzonych w realiach zakupowych.

Szkolenie ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów negocjacyjnych i sytuacji konfliktowych, na zasadzie kooperacji, która warunkuje poprawną współpracę i relacje po ustaniu negocjacji lub sytuacji konfliktowej.

Teminy:
NEGOCJACJE HANDLOWE tylko dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych
Po szkoleniu uczestnicy powinni cechować się umiejętnościami radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów dotyczących bardzo różnych wskaźników prezentowanej oferty.
Dowiedzą się w jaki sposób zwiększać efektywność swoich działań w zakresie sprzedaży szczególnie podczas końcowego etapu procesu sprzedaży, czyli zamykania sprzedaży i negocjacji handlowych.

Poprzez praktyczny trening zdobędą umiejętność stosowania modelu obalania obiekcji, kierowania procesem sprzedaży tak, aby sprzedać to co się zaplanowało.

Zapoznają się z teorią i praktyką negocjacyjną – jak osiągnąć założone cele.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

Oferujemy uczestnikom możliwość uporządkowania wiedzy o procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko.W trakcie gry kierowniczej w sposób dynamiczny, w działaniu grupowym można będzie bezpiecznie sprawdzić własne umiejętności w analizowaniu procesów i podejmowaniu decyzji gospodarczych w świadomości generowania kosztów tych decyzji.

Analiza wyników osiągniętych przez uczestników gry ukaże, gdzie ktoś popełnił błąd i jak taki błąd można szybko naprawić.

Teminy:
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty. Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

Teminy:
STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego oraz omówienie głównych zagadnień i problemów występujących w międzynarodowej wymianie towarowej.

Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznego zastosowanie zdobytej wiedzy. Sporo czasu poświęcone będzie na ćwiczenia w zakresie wypełniania dokumentów celnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania formularzy i zgłoszeń celnych, m.in.

 • wypełnianie przykładowych pól w zgłoszeniu celnym
 • ustalanie pochodzenia towarów
 • określanie wartości celnej
 • podstawowe zasady klasyfikacji taryfowej na przykładach
 • wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT
Teminy:
REKLAMACJE – ASPEKT PRAWNY – warsztaty z rozwiązywania kazusów
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nieuchronnie wiąże się z tematem reklamacji ze strony Klientów. Stale rozwijające i zmieniające się prawo prokonsumenckie wymusza na podmiotach stojących po teoretycznie mocniejszej stronie – sprzedawcy, dostosowywanie się do nowych rozwiązań.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców lub osób zajmujących się reklamacjami w zakresie praw i obowiązków związanych z wadliwością sprzedanego towaru. Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma wiedzę wynikającą z języka prawnego i prawniczego, uzupełnioną o dotychczasową linię orzeczniczą oraz praktykę państwowych instytucji.
Niepodważalną i niezbywalną korzyścią dla uczestnika szkolenia jest zdobyta wiedza, którą można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorcy, który uczestniczy w szkoleniu lub którego pracownicy są uczestnikami szkolenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków kontroli ze strony wyspecjalizowanych instytucji i urzędów państwowych. Działanie zgodnie z prawem i w sposób dozwolony przez prawo buduje również prestiż firmy oraz zdobywa zaufanie Klientów.

Specjalny prezent!

Oto specjalny PREZENT - VOUCHER  z okazji zbliżających się 12 URODZIN PRESTIGE ECK !

eck-voucher-workdesign-10lat-ver2345