Rozwój menedżerski

SIŁA WIEDZY – SMAK SUKCESU
Zarządzanie personelem należy do podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych umiejętności menedżerskich. Zgodnie z tezą, iż o tym – jak funkcjonuje firma decydują ludzie, którzy ją tworzą – umiejętności menedżerskie w tym zakresie należą do priorytetowych i powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu. Efektywne zarządzanie personelem związane jest ze znajomością i stosowaniem metod i narzędzi kierowania zespołami pracowniczymi. Umiejętności te są niezbędne do lepszego wykonywania powierzonych zadań i są bezpośrednio przekładalne na efektywność pracy zespołu.


lipiec 2017
NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili przygotować się i skutecznie poprowadzić rozmowę handlową z Detalistą na temat zmian merchandisingowych, używając merytorycznych argumentów i języka korzyści. Poprzez scenki sytuacyjne i ćwiczenia wzmocnią umiejętności negocjacyjne z Detalistami, którzy stawiają wygórowane warunki współpracy i mają niestandardowe oczekiwania.
Szkolenie warsztatowe oparte na realnych doświadczeniach w pracy, gdzie formę wykładową sprowadzono do niezbędnego minimum, zastępując ją praktycznymi ćwiczeniami, pracą z planogramami sklepów, reportażem video, studiami przypadków oraz scenkami sytuacyjnymi, w których Uczestnicy mogą trenować realne sytuacje w kontakcie z detalistą i/lub osobami podejmującymi decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w sklepie.
Uczestnicy podczas szkolenia przechodzą praktyczny trening posługiwania się i wykorzystania specjalistycznych markerów służących do profesjonalnego wypisywania informacji cenowych na tzw. plakatach pustakach, etykietach cenowych i innych materiałach POS.
RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH

Wszyscy od dzieciństwa biegle władamy językiem. Podświadomie stajemy się sami dla siebie największym autorytetem w dziedzinie formułowania i kontrolowania myśli, poglądów, opinii, osądów itp.. Jednak …

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”.
Hans Georg Gadamer

Bez względu na to,  jaki masz zawód, w jakiej organizacji pracujesz, doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, doprowadzanie do wspólnego zrozumienia, empatia, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób mogą mieć kluczowe znaczenie dla Ciebie, Twojej kariery czy sukcesu (jakkolwiek go rozumiesz).8

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawowym zadaniem menedżera jest motywowanie podwładnych. Tylko dzięki zaangażowanym pracownikom firma jest w stanie się rozwijać, a nawet przetrwać większość rynkowych kryzysów.
Ale czy motywacja to to samo co zaangażowanie? Intuicyjnie wszyscy wiemy co oznacza ten termin, czujemy, że zaangażowanie jest ważne dla wyników firmy i jakości obsługi klienta. W praktyce, jak wykazały badania firmy AON Hewitt z 2011 roku prawie połowa menedżerów przyznaje, że na działania związane z budowaniem zaangażowania pracowników przeznacza od 2 do 5 dni w ciągu roku. Czas to zmienić.

sierpień 2017
HRowiec z cHaRyzmą – employer branding, onboarding, HR Biznes Partner. Nowoczesne narzędzia i metody ZZL

Certyfikowane kompendium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

„Organizacja podejmuje działania personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siły”.
Peter F.Drucker

Ludzie, to wyjątkowy i najważniejszy kapitał organizacji, a inwestycja w „zasoby ludzkie” jest wysoce opłacalna. Od jakości zasobów ludzkich: kompetencji, zaangażowania, poczucia identyfikacji z firmą, umiejętności współpracy, zależy dziś być albo nie być każdej organizacji. Nie ma przedsiębiorstwa bez dobrych ludzi.
REKRUTACJA W PRAKTYCE – kompleksowy interaktywny program

 Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów!
Wczuj się w sytuację 
menedżera, kandydata i rekrutera

Najważniejszym celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w doborze najlepszych pracowników, optymalnych strategii selekcyjnych, przeprowadzania efektywnych rozmów selekcyjnych i procedur Assesment Center.
Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
 • dowiedzą się na czym polega grywalizacja i jak można wykorzystywać narzędzia employer brandingu w rekrutacji
 • zapoznają się z rolą eksperta ds. rekrutacji i selekcji w kształtowaniu kompetentnej kadry w organizacji
 • dowiedzą się, jak tworzyć profile kompetencyjne kandydatów na różne stanowiska
 • zdobędą wiedzę o współczesnych sposobach poszukiwania kandydatów
 • pozyskają umiejętności tworzenia przyciągających talenty ogłoszenia rekrutacyjne
 • nauczą się, na co zwracać uwagę przy analizie aplikacji
 • poznają strukturę budowania wywiadu kompetencyjnego
 • zapoznają się z etycznym aspektami procesu rekrutacji i slekcji
 • przećwiczą proces prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, tak, aby na jej podstawie móc podjąć decyzję o wyborze najlepszego kandydata
wrzesień 2017
PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi zasadami ładu korporacyjnego opracowanymi przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z praktyką polskich spółek.

NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

NOWOŚĆ
KAIZEN I 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

NOWOŚĆ
COMMUNICATION SKILLS TRAINING

In today’s competitive business world and difficult economic situation, effective communication skills training is more essential than ever before. It is the foundation on which companies and managers’ careers are built and a crucial component of success in business. What is more, today’s communication mostly is practiced in English.
Whether it’s a face-to-face or phone conversation and a professionally written e-mail exchange, a meaningful message or an important report entails establishing a connection that leaves a powerful impression. There are no any business relationships without professional communication.
październik 2017
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce: Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych? Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem? Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy? Jak obiektywnie oceniać pracownika,…

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawowym zadaniem menedżera jest motywowanie podwładnych. Tylko dzięki zaangażowanym pracownikom firma jest w stanie się rozwijać, a nawet przetrwać większość rynkowych kryzysów.
Ale czy motywacja to to samo co zaangażowanie? Intuicyjnie wszyscy wiemy co oznacza ten termin, czujemy, że zaangażowanie jest ważne dla wyników firmy i jakości obsługi klienta. W praktyce, jak wykazały badania firmy AON Hewitt z 2011 roku prawie połowa menedżerów przyznaje, że na działania związane z budowaniem zaangażowania pracowników przeznacza od 2 do 5 dni w ciągu roku. Czas to zmienić.

REKRUTACJA W PRAKTYCE – kompleksowy interaktywny program

 Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów!
Wczuj się w sytuację 
menedżera, kandydata i rekrutera

Najważniejszym celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w doborze najlepszych pracowników, optymalnych strategii selekcyjnych, przeprowadzania efektywnych rozmów selekcyjnych i procedur Assesment Center.
Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
 • dowiedzą się na czym polega grywalizacja i jak można wykorzystywać narzędzia employer brandingu w rekrutacji
 • zapoznają się z rolą eksperta ds. rekrutacji i selekcji w kształtowaniu kompetentnej kadry w organizacji
 • dowiedzą się, jak tworzyć profile kompetencyjne kandydatów na różne stanowiska
 • zdobędą wiedzę o współczesnych sposobach poszukiwania kandydatów
 • pozyskają umiejętności tworzenia przyciągających talenty ogłoszenia rekrutacyjne
 • nauczą się, na co zwracać uwagę przy analizie aplikacji
 • poznają strukturę budowania wywiadu kompetencyjnego
 • zapoznają się z etycznym aspektami procesu rekrutacji i slekcji
 • przećwiczą proces prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, tak, aby na jej podstawie móc podjąć decyzję o wyborze najlepszego kandydata
listopad 2017
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH

Wszyscy od dzieciństwa biegle władamy językiem. Podświadomie stajemy się sami dla siebie największym autorytetem w dziedzinie formułowania i kontrolowania myśli, poglądów, opinii, osądów itp.. Jednak …

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”.
Hans Georg Gadamer

Bez względu na to,  jaki masz zawód, w jakiej organizacji pracujesz, doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, doprowadzanie do wspólnego zrozumienia, empatia, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób mogą mieć kluczowe znaczenie dla Ciebie, Twojej kariery czy sukcesu (jakkolwiek go rozumiesz).8

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami
Przedstawiamy Państwu produkt szkoleniowy, który prawidłowo zastosowany znacząco poprawia efektywność pracy. Wdrożony jako standard skutkuje wzrostem konkurencyjności biznesowej. W myśl powiedzenia „czas to pieniądz” mogą Państwo zadbać o szybki zwrot z tej inwestycji wyciągając jak najwięcej z naszego warsztatu.
Uczestnicy zyskują szeroki pakiet praktycznych umiejętności poparty przykładami i ćwiczeniami. Poprawne zastosowanie proponowanego programu w rutynowym życiu zawodowym skutkuje znacznym ulepszeniem organizacji i wzrostem wydajności pracy. W następstwie ograniczeniu ulegają czas i poziom stresu potrzebne na realizację własnych celów (nie tylko zawodowych).
NOWOŚĆ
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

grudzień 2017
HRowiec z cHaRyzmą – employer branding, onboarding, HR Biznes Partner. Nowoczesne narzędzia i metody ZZL

Certyfikowane kompendium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

„Organizacja podejmuje działania personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siły”.
Peter F.Drucker

Ludzie, to wyjątkowy i najważniejszy kapitał organizacji, a inwestycja w „zasoby ludzkie” jest wysoce opłacalna. Od jakości zasobów ludzkich: kompetencji, zaangażowania, poczucia identyfikacji z firmą, umiejętności współpracy, zależy dziś być albo nie być każdej organizacji. Nie ma przedsiębiorstwa bez dobrych ludzi.
SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH. Rozmowa Oceniająca

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie.

Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej m. in. Procedurę oceniania, Podręcznik dla kadry menedżerskiej, przykładowe formularze ocen.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

Praca menedżera to ciągłe wyzwania. Często wiążą się z nimi  praca pod presją czasu, stres, znużenie, wypalenie zawodowe, poczucie izolacji, brak sił i energii,  frustracja, poczucie zagrożenia a nawet poważne kryzysy życiowe. By osiągnąć cele nie wystarczy talent i inteligencja.
Kluczowa może okazać się odporność psychiczna – to jedna z podstawowych umiejętności, która ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, stanowi bazę do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.  Ułatwia wyjście z trudnych sytuacji i nie pozwala na to, by problemy obezwładniły. Odporność osobista zwiększa naszą skuteczność, ponieważ pozwala na nabranie dystansu do siebie i otoczenia, szybszej regeneracji i dostępu do wypracowanych zasobów.
Badania pokazują, że w 80 proc. za odniesione sukcesy odpowiadają określone cechy składające się na odporność psychiczną. Jednocześnie odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami. Warto więc wzmacniać ją i rozwijać. Warto nauczyć się jak zwiększyć swoją elastyczność w sytuacji konfliktu i problemu oraz nabrać większej swobody w podejmowaniu trudnych decyzji.

SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników
 • Poznanie własnych zalet i wad jako menedżera
 • Praktyka budowania zespołu skutecznie realizującego zadania
 • Podniesienie kwalifikacji wywierania wpływu na pracowników; budowania autorytetu
 • Rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą w zespole oraz poznanie środków zapewniających skuteczny przepływ informacji w zespole i całej organizacji
 • Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami

Uczestnik otrzyma odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować skuteczny zespół pracowników?
 • Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
 • Jak wpływać na pracowników, aby motywować ich do pracy?
 • Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie?
 • Jak rozwijać swój potencjał menedżera?
BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawowym zadaniem menedżera jest motywowanie podwładnych. Tylko dzięki zaangażowanym pracownikom firma jest w stanie się rozwijać, a nawet przetrwać większość rynkowych kryzysów.
Ale czy motywacja to to samo co zaangażowanie? Intuicyjnie wszyscy wiemy co oznacza ten termin, czujemy, że zaangażowanie jest ważne dla wyników firmy i jakości obsługi klienta. W praktyce, jak wykazały badania firmy AON Hewitt z 2011 roku prawie połowa menedżerów przyznaje, że na działania związane z budowaniem zaangażowania pracowników przeznacza od 2 do 5 dni w ciągu roku. Czas to zmienić.

NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.
styczeń 2018
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM
Olbrzymia odpowiedzialność leży w rekach brygadzistów i mistrzów. To oni stymulują motywację i zaangażowanie pracowników liniowych w proces produkcyjny. Ich postawa, umiejętność dotarcia do zespołu oraz wykorzystanie podstawowych narzędzi wspierających proces zarządzania wielokrotnie przekłada się na wydajność i jakość produkcji.
Brygadziści i mistrzowie poprzez przykład własny stymulują i jednoczą pracowników w obrębie celów i zadań postawionych przez zarząd firmy. Ich umiejętność wyznaczania celów indywidualnych jak również zespołowych ma olbrzymie przełożenie na rozwój kompetencji pracowniczych oraz doskonalenie procesu.
Szkolenia na zamówienie (Rozwój menedżerski)
 • REKRUTACJA W PRAKTYCE – kompleksowy interaktywny program

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • HRowiec z cHaRyzmą – employer branding, onboarding, HR Biznes Partner. Nowoczesne narzędzia i metody ZZL

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH. Rozmowa Oceniająca

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KAIZEN I 5S w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – TRENING DLA MENEDŻERÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I DZIAŁANIU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE Z DETALISTĄ – wdrażanie merchandisingu poprzez efektywną komunikację

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IT! – gra symulacyjna

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKOWANIE W PRACY MENEDŻERA. Warsztat skutecznych technik i metod porozumiewania się

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE STRESEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. Jak integrować pokolenie Y z pokoleniem 50+

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNY SZEF, czyli jak skutecznie wyzwalać entuzjazm pracowników i realizować zamierzone cele firmy w okresie zmian

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH W PRACY MENEDŻERA. Praktyczny warsztat umiejętności prezentowania decyzji, poglądów i strategii.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY ETYKIETY BIZNESU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • POSTĘPOWANIE Z REKLAMACJAMI W ORGANIZACJACH według normy ISO 10002:2004

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA W PROCESIE DELEGOWANIA ZADAŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ANTYASERTYWNOŚĆ – warsztaty radzenia sobie z osobami silnie asertywnymi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEAN IN WAREHOUSE. Optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REENGINEERING PROCESOWY, czyli zarządzanie zmianami w organizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, SYSTEM KOMUNIKOWANIA CELOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZTUKA PREZENTACJI I ZABIERANIA GŁOSU W KAŻDYCH WARUNKACH. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONFLIKT W FIRMIE – wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA – JAK MILCZEĆ, ABY CIĘ NIE SŁUCHALI?
  – rzecz o komunikacji w firmie, czyli o skutecznym porozumiewaniu się z podwładnymi, przełożonymi, klientami i samym sobą. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • COMMUNICATION SKILLS TRAINING

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZYWÓDZTWO UZALEŻNIAJĄCE – jak stać się autentycznym liderem i porywać za sobą ludzi. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE Z KRAJAMI NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA – warsztat

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE – 2-dniowe warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WZMOCNIJ W SOBIE LIDERA. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl niezwykle praktycznych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym: Brygadzista, Mistrz, Kierownik.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BIULETYN FIRMOWY Zasady tworzenia i zarządzania biuletynem firmowym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NARZĘDZIA WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI BEZPOŚREDNIEJ, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – OD PRZYPADKU DO STRATEGII. Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA NASTAWIONA NA BUDOWANIE WSPÓŁPRACY – jak budować właściwe relacje w zespole i rozwiązywać konflikty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WZROST EFEKTYWNOŚCI PODLEGŁEGO OBSZARU POPRZEZ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przeciw rutynie zawodowej, na wprost kreatywności w biznesie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SAVOIR VIVRE W BIZNESIE? Czy dobre maniery pomagają?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRZYWÓDZTWO Z ELEMENTAMI MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Lider, brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menadżerskich z Master Black Beltem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYŁANIANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI WPŁYWU W NEGOCJACJACH – wpływamy czy manipulujemy?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MONTAŻOWYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY DLA WYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ. Podnoszenie efektywności własnej i zespołu. Jak planować i działać, by perfekcyjnie zarządzać czasem i mądrze go inwestować?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTOORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁU, CZYLI EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w ujęciu praktycznym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ w działach HR – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach. Najnowsze trendy i sprawdzone metody.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W PRAKTYCE MANAGERA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KONTROLA PRACOWNIKA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW – rozwój umiejętności menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA PERSWAZJI W PRAKTYCE. Mechanizmy skutecznej perswazji w biznesie.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – warsztaty menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKLAMACJA. Jak prowadzić trudne rozmowy z Klientami?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY BRYGADZISTA, MISTRZ, LIDER – rozwijanie kompetencji menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TEAM BUILDING

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PUBLIC RELATIONS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEER GAME LOGISTYCZNA GRA MENEDŻERSKA – ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW w języku angielskim

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. Zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ETYKIETA ORAZ PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W BIZNESIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANAMI – warsztaty według najlepszych praktyk

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W SKUTECZNYM PROWADZENIU NEGOCJACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE Z ZAGRANICZNYMI KONTRAHENTAMI, DOSTAWCAMI I KOOPERANTAMI. Zasady i techniki negocjacji wielokulturowych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM W NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUSINESS NEGOTIATION (two-day workshop, 16 teaching hours)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES OCENY PRACOWNIKÓW oraz PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – czyli przygotowanie rozmowy oceniającej oraz rozmowy zwalniającej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI PRZEOBRAŻEŃ NA RYNKU PRACY. Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną? (6 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE NARZĘDZIEM NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARSZTATY TRENINGU I ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH. Interaktywne szkolenie z ćwiczeniami case study i role play z obszaru negocjacji, projektowanie warsztatu negocjatora.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 3-dniowe szkolenie menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LIDER Z POMYSŁEM – proste, skuteczne i bezkosztowe narzędzia menedżera – warsztat doskonalący.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
  Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
  Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
  Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONALENIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM, czyli systemy wspierające skuteczne kierowanie personelem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTORYTET – CO ZROBIĆ BY GO BUDOWAĆ WŚRÓD PODWŁADNYCH warsztat rozwoju umiejętności menadżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZENIE PRZEZ CELE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE STRESEM DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. MENEDŻER WSPIERAJĄCY ZESPÓŁ. METODY OPANOWANIA STRESU.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – BUDOWA I KONTROLA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJECT MANAGEMENT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEGAL ENGLISH. Prawo spółek handlowych w praktycznych tekstach angielskojęzycznych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWA SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI SYMBIOTYCZNEJ, czyli uświadomionej i interaktywnej w przedsiębiorstwie. Innowacyjny program szkolenia zamkniętego dla firm

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING MENEDŻERSKI wraz z egzaminem (8 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STEROWANIE PROCESEM W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
  (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNOŚĆ W PRACY MENEDŻERA – skuteczne warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH W PRACY MENEDŻERA – Praktyczny warsztat umiejętności prezentowania decyzji, poglądów i strategii

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 2-dniowe szkolenie menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SIŁA MOTYWACYJNEGO DNA – Jak wyzwolić energię w zespole – warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRACY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA a korzystne relacje interpersonalne. Stwórz dobrą atmosferę w pracy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • COACHING DLA KADRY KIEROWNICZEJ (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK STWORZYĆ KREATYWNY I ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOTYWOWANIE – doskonalenie umiejętności menedżerskich – ZMOTYWUJ SIEBIE – ZARAŹ MOTYWACJĄ INNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY. PRAKTYCZNE WARSZTATY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI
  – projekt szkoleniowo-coachingowy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM DLA BANKÓW (3 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – PRESTIŻOWE SEMINARIUM MENEDŻERSKIE (2 DNI)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • COACHING skuteczną metodą motywowania pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY