HR, kadry, sekretariat

 „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej”.     Henry Ford

Obecnie przed działami kadr a w szczególności HR stoją duże wyzwania min: umiejętność budowania wizerunku pożądanego pracodawcy, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi: controlling personalny, wymierne stosowanie narzędzi motywowania pracowników, w tym pozafinansowych, odpowiednia identyfikacja potrzeb stanowisk pracy i ich wykorzystania w procesach personalnych a wcześniej przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji w oparciu o najnowsze, dostępne metody doboru personelu związanych z trafną oceną wiedzy i kompetencji pracownika.

Zapraszamy do skorzystania z projektów doradczych:

 • Opracowanie strategii szkoleniowej pod roczne cele biznesowe
 • Optymalizacja systemu Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych
 • Zaprojektowanie polityki szkoleniowej nastawionej na rezultaty biznesowe
 • Wzmocnienie standardu szkoleniowego
 • Wdrożenie systemu ewaluacji szkoleń
 • Zbadanie ROI projektu szkoleniowego
 • Opracowanie Mapy Wskaźników efektywności polityki szkoleń
 • Przeprowadzenie pogłębionego audytu polityki szkoleńSYSTEMY WYNAGRODZEŃ

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy to metoda służąca do ustalenia wymagań pracy na stanowisku i oceny jej wartości.

Dzięki niej poznajemy relatywną wartość  pracy na stanowisku oraz szczegółową strukturę wymagań, jakim powinien odpowiadać jej wykonawca.

Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w ma na celu udoskonalenie funkcjonującego systemu wynagrodzeń a rekomendowane zmiany powinny umożliwić:

 • wzmacnianie motywacji pracowników tak, aby można było systematycznie zwiększać wydajność pracy
 • kontrolę kosztów, w tym kosztów osobowych, aby zapewnić wysoką konkurencyjność Firmy na rynku
 • konkurencyjność na rynku pracy tak, aby można było utrzymywać i rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla zapewnienia wzrostu Firmy
 • stymulowanie wzrostu kompetencji zawodowych pracowników Firmy w związku z wprowadzaniem nowych technologii i coraz bardziej skomplikowanych usług dla klientów
 • elastyczność, zdolność do dostosowywania szczególnych rozwiązań w Firmie do zmieniających się potrzeb

 

Motywacyjne systemy premiowe

Systemem wynagradzania to metody, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w firmie adekwatnie do ich kompetencji oraz wartości rynkowej. Dobrze zaprogramowany system wynagradzania ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymanie w firmie już zatrudnionych i mobilizuje ich do lepszej pracy.

Pomagamy naszym klientom przełożyć umiejętne zarządzanie wynagrodzeniami na sukces skutecznego zarządzania organizacją. Wiążąc wszystkie elementy wynagrodzeń firmy w efektywne programy motywacyjne oferujemy:

 • diagnozy i doskonalenie systemów wynagradzania
 • definiowanie systemów wynagradzania kadry kierowniczej
 • motywacyjne systemy premiowania

Ocena pracownicza

Skuteczne systemy ocen pracowników realizują wiele istotnych dla organizacji celów:

 • ustalenie podstaw do różnicowania płac i uposażeń wykraczających poza wartościowanie pracy (lepsza realizacja zasady ekwiwalentności płacy i pracy)
 • uzasadnienie decyzji personalnych, zwolnienia, przesunięcia, awanse, planowanie zatrudnienia
 • ocena sprawności instrumentów polityki personalnej: ocena procedury dla doboru kandydatów i przydziału stanowisk, analiza powodzenia wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kształcenia i dokształcania
 • uzyskanie informacji na potrzeby szkolenia i doszkalania oraz merytorycznego kształtowania celów zajęć dokształcających
 • zwiększenie motywacji i popieranie indywidualnego rozwoju; z jednej strony oczekuje się, że perspektywa bycia ocenianym będzie działać stymulująco na pracę oraz, że przekazanie krytycznych ocen pracy doprowadzi do zmiany stosunku do pracy, z drugiej strony poprzez ocenę pracy mają być wykazane zalety i wady dotyczące posiadanej wiedzy, postaw i umiejętności pracowników, co ma na celu pobudzenie indywidualnych procesów rozwojowych
 • dostarczenie pracownikowi informacji zwrotnej o przebiegu i rezultatach jego pracy
 • kontrola kosztów i wydatków związanych z inwestowaniem w ludzi

Ocena 360

Ocena 360 stopni charakteryzuje się tym, że oceniany pracownik otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy od wielu osób, z którymi współpracuje na co dzień. Mogą to być przełożeni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni, podwładni. Drugi szczebel oceny to samoocena pracownika, w której zwraca on uwagę na dążenie do zmian w samym sobie oraz otwartość na ocenę innych. Liczba osób  uczestniczących w procesie oceniania może sięgać do kilkunastu, a nawet w uzasadnionych przypadkach kilkudziesięciu osób. Stosując taką metodę zwiększa się poziom obiektywizmu oceny, stwarza się korzystne warunki do uczestnictwa pracowników  w życiu organizacji.

Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Badanie postaw i opinii stanowi wiarygodne narzędzie pozyskiwania informacji na temat aktualnych nastrojów pracowników, ich stosunku do pracy i organizacji oraz wzajemnych relacji społecznych. Przeprowadzona diagnoza i uzyskane w badaniu wyniki stanowią podstawę zdefiniowania wskazań i rekomendacji dotyczących kierunku i sposobów kształtowania pożądanych zmian postaw pracowniczych.

Do głównych celów badania postaw i opinii pracowników zaliczane są:

 • określenie obecnych postaw i opinii pracowników oraz rozpoznanie ich kluczowych sposobów myślenia
 • identyfikacja kluczowych obszarów problemowych i dysfunkcji organizacyjnych, które mogą stanowić barierę w realizacji celów strategicznych i osiągania przez organizację oczekiwanych wyników
 • określenie działań wewnątrzorganizacyjnych, mających na celu poprawę stanu obecnego w kierunku zgodnym z optymalnym modelem funkcjonowania organizacji

NOWOŚĆ

Indywidualne konsultacje dla HR

Dlaczego konsultacje?

To normalne i naturalne, że wszystkiego nie wiemy, a stając w obliczu nowych wyzwań, czujemy się zagubieni i czasem zrezygnowani. Jednym z rozwiązań, po które sięgamy w takich sytuacjach są szkolenia. Nie zawsze jednak można z nich skorzystać, ponieważ zwykle adresowane są do grup osób, których łączą te same lub podobne potrzeby rozwojowe.

Jeśli nie zbierze się grupa, szkolenie nie odbywa się. Wiedząc, że taka sytuacja może zdarzać się częściej, postanowiliśmy uruchomić usługę konsultacji, z której w dość szybki i dopasowany do potrzeb sposób może skorzystać jedna osoba.

Jakie temat może być poruszony na konsultacjach?

Każdy z obszaru HR, bo są to konsultacje zaadresowane do HR-u  Przykłady są następujące:

 • planowanie zatrudnienia i etatyzacja
 • onboarding
 • ocenianie pracowników
 • wynagradzanie pracowników
 • kształtowanie/zmiana kultury organizacyjnej
 • tworzenie modelu kompetencyjnego
 • tworzenie opisów stanowisk pracy
 • badania w obszarze HR np. zadowolenia, zaangażowania i inne
 • projekty HR
 • opracowanie strategii HR
 • pomiar efektywności HR
 • work-life balance
 • kształtowanie ścieżek karier
 • projektowanie szkoleń
 • badanie potrzeb rozwojowych
 • i inne.

Ile kosztuje konsultacja?

Cennik konsultacji przedstawia się następująco:

Czas trwania konsultacji Cena brutto
Do 1 h 250 zł
Powyżej 1 h do 1,5 h 350 zł
Powyżej 1,5 h do 2 h 450 zł
Powyżej 2 h Skontaktuj się z nami

 

Ile konsultacji muszę odbyć?

Tyle, ile potrzebujesz. Trudno jednoznacznie wskazać. Najważniejsze jednak, że to Ty decydujesz, czy i kiedy chcesz kontynuować spotkania.

W jaki sposób odbywają się konsultacje?

Na ten moment są to spotkania zdalne za pośrednictwem platformy … Wszystkie informacje szczegółowe otrzymujesz na maila po uzgodnieniu z nami terminu i godziny spotkania.

wrzesień2023
TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

NOWOŚĆ
PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA W PRAKTYCE REKRUTACYJNEJ – profilowanie behawioralne jako narzędzie w rekrutacji. „Wszyscy kłamią” – motto dr House’a

Szkolenie ma na celu naukę jak w praktyce rozpoznawać kłamstwo w przypadku procesu rekrutacji.
Uczestnik zostaje wyposażony w narzędzia służące rozpoznawaniu prawdziwych intencji osób ubiegających się o pracę.

„Nie istnieją kłamstwa, są jedynie zniekształcone prawdy…” (B. Spinoza) 

październik2023
grudzień2023
NOWOŚĆ
AWANS NA SZEFA – przywództwo dla kadry managerskiej

Biorąc udział w szkoleniu:

Rozwiniesz swoje indywidualne umiejętności świadomego budowania osobowości przywódcy
Nauczysz się zauważać, nazywać i  eliminować błędy w przywództwie
Poznasz różne modele i strategie przywództwa
Dowiesz się jakie cechy powinien posiadać współczesny przywódca i jakie oczekiwania są mu stawiane

Zobaczysz, które z tych cech już posiadasz oraz wyznaczysz swoją drogę do osiągnięcia pozostałych

Szkolenia na zamówienie (HR, kadry, sekretariat)
 • Specjalistyczne warsztaty z okazji Dnia Kobiet. Zarządzanie swoją energią dla zwiększenia efektywności i poczucia spokoju

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Transfer danych osobowych poza EOG zgodnie z RODO – czyli jak?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK PIT za 2022 r. i zmiany od 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY Zmiany w 2022 roku, wdrożenie dwóch nowych dyrektyw unijnych oraz zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 z uwzględnieniem „specustawy” o zatrudnianiu obywateli Ukrainy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • COACHING MANAGERSKI – indywidualne sesje z trenerem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • „Efektywne zarządzanie pracownikami”- warsztat online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING NEGOCJACYJNY – wyjątkowe szkolenie  z Certyfikowanym Negocjatorem Biznesowym.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – PIT i CIT w Działalności Gospodarczej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – w podatku VAT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – w podatku PIT

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Szkolenie nowy Polski Ład – prawo pracy 2022

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Cyberbezpieczeństwo w pracy biurowej. Ciągłość działania biznesu w Twoich rękach, 2 -dniowe warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCEDURA USZLACHETNIENIA CZYNNEGO – aktualne prawo i procedury formalne – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRAKTYCE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECZKA IDEALNEGO HR-OWCA! Czyli jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WIN TO WIN – czyli jak budować współpracę zespołową i umacniać relacje z klientami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA W PRAKTYCE REKRUTACYJNEJ – profilowanie behawioralne jako narzędzie w rekrutacji. „Wszyscy kłamią” – motto dr House’a

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne -szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PRACOWNIKÓW – uprawnienia i ryzyka pracodawcy – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA, OCENA I ROZWÓJ ZAWODOWY W ŚWIETLE PRAWA PRACY – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING I DYSKRYMINACJA – jak pracodawca powinien im zapobiegać i reagować – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY DLA REKRUTERÓW – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • HR COMPLIANCE – skuteczne zarządzanie ryzykiem personalnym – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJTRUDNIEJSZE ROZMOWY MENEDŻERA – od informacji zwrotnej do zwolnienia – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Certyfikowany specjalista ds. RODO i KNOW-HOW tajemnicy przedsiębiorstwa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SWIETLE PRZEPISÓW KARAJOWCYH I EUROPEJSKICH- szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NOWOCZESNE NARZĘDZIA I TECHNIKI REKRUTACJI I SELEKCJI – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AWANS NA SZEFA – przywództwo dla kadry managerskiej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Wypadki przy pracy – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OCHRONA SYGNALISTÓW – nowe obowiązki pracodawców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawo pracy 2021 r. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY dla kadry zarządzającej w firmach produkcyjnych – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Work-life balance i well-being w Twojej firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – WARSZTAT Z PLANOWANIA I ROZLICZANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZENIA CZASU PRACY ZDALNEJ – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R. – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANA WARUNKÓW O PRACĘ oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. KONTROWERSJE, TRUDNE PRZYPADKI I NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Odpowiedzialność pracodawcy oraz indywidualna odpowiedzialność osób sprawujących w imieniu pracodawcy nadzór nad innymi osobami z tytułu nie zachowania obowiązku trzeźwości

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ DO KONTROLI ZGODNOŚCI Z RODO?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW – JAK ZAPLANOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ PROFESJONALNĄ REKRUTACJĘ I ZATRUDNIĆ NAJLEPSZYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE, w tym gra strategiczna: BUDŻET HR, 2 dni

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW, w tym gra strategiczna: TWÓJ SZCZĘŚLIWY PRACOWNIK – warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji sondażu w organizacji, 2 dni

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ETYKIETA I SAVOIR VIVRE w biznesie i życiu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych – zajęcia warsztatowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE w nowoczesnej organizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W KOMUNIKACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I EFEKTYWNOŚCIĄ BIZNESOWĄ SZKOLEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA SEKRETAREK / ASYSTENTEK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2020 r.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY – najnowsze regulacje, możliwości i zagrożenia

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • UMOWY CYWILNOPRAWNE, wraz z zestawem potrzebnego orzecznictwa i nowymi kontrolami ZUS na przykładach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW ORAZ EUROPEJSKICH RAD ZAKŁADOWYCH po zmianach – warsztaty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NALICZANIE WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ I UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • JAK POPRAWNIE EWIDENCJONOWAĆ, PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA I PROWADZENIE ASSESSMENT CENTER / DEVELOPMENT CENTER – szkolenie certyfikujące dla Asesorów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REKRUTACJA W PRAKTYCE – kompleksowy interaktywny program

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • HRowiec z cHaRyzmą – employer branding, onboarding, HR Biznes Partner. Nowoczesne narzędzia i metody ZZL

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH. Rozmowa oceniająca

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Budowanie odporności psychicznej managera, pracownika, zespołu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – ASYSTENTKA „Idealne biuro – kancelaria – sekretariat”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • CONTROLLING PERSONALNY z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EXCEL w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY – umowy terminowe, urlopy macierzyńskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. Jak integrować pokolenie Y z pokoleniem 50+

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REENGINEERING PROCESOWY, czyli zarządzanie zmianami w organizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – PRZYCZYNY, SKUTKI, ROZWIĄZANIA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOBBING – patologia w pracy zawodowej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRATEGIA WDRAŻANIA CSR W ORGANIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI (konsultacje/szkolenie)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ISO 26000 – przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MS EXCEL dla kadr (poziom zaawansowany)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRACOWNICY TYMCZASOWI – prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika w praktyce

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przeciw rutynie zawodowej, na wprost kreatywności w biznesie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRUKTURA UMÓW I PODSTAWOWE KLAUZULE UMOWNE W JĘZYKU ANGIELSKIM – podstawowe elementy umowy, najczęściej powtarzające się zwroty, odniesienia do źródeł prawa, treść najważniejszych klauzul umownych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYŁANIANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ w działach HR – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach. Najnowsze trendy i sprawdzone metody.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI AKTOWEJ I TECHNICZNEJ – Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PRAWO PRACY ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Prawidłowe tworzenie dokumentacji aktowej w wersji papierowej i elektronicznej.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY – przebieg kontroli, procedury odwoławcze od decyzji – sposób przygotowania zakładu do kontroli bezstresowej. Szkolenie zalecane działom kadr oraz BHP

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PUBLIC RELATIONS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANAMI – warsztaty według najlepszych praktyk

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA INWENTARYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akademia Asystentek – trening kluczowych umiejętności

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES OCENY PRACOWNIKÓW oraz PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – czyli przygotowanie rozmowy oceniającej oraz rozmowy zwalniającej

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI PRZEOBRAŻEŃ NA RYNKU PRACY. Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną? (6 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przedsiębiorcza kobieta w organizacji – tylko dla Pań wSPAniałe szkolenie w stylu wellness

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – PRAWO PRACY, PŁACE, UBEZPIECZENIA ORAZ DOKUMENTACJA BIUROWA (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM, czyli systemy wspierające skuteczne kierowanie personelem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MEDIACJA – NOWA I SKUTECZNA FORMA POLUBOWNEGO ZAŁATWIANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • LEGAL ENGLISH. Prawo spółek handlowych w praktycznych tekstach angielskojęzycznych.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – ZFŚS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • IDEALNE BIURO – KANCELARIA – SEKRETARIAT
  KOMUNIKACJA W BIZNESIE oraz SAVOIR – VIVRE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • IDEALNA SEKRETARKA – PROFESJONALIZM W FIRMIE (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRACY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI
  – projekt szkoleniowo-coachingowy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, PODSTAWY OUTPLACEMENTU, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY