logotyp-prestige-eck

Postaw ludzi na pierwszym miejscu w firmie a wtedy oni postawią klienta na pierwszym miejscu.Claus Möller

Menu

Publikacje

Weź udział w szkoleniu ChatGPT dla początkujących!

img-2

Podstawowa zasada dobrego przedsiębiorcy głosi: rozwijaj się albo giń. Niejedna osoba mogłaby pomyśleć, że brzmi to okrutnie, ale tak naprawdę to nie maksymy biznesowe są okrutne, lecz okrutny jest rynek, nie znający litości dla tych, którzy popadli w stagnację. Przypadki firm, które upadły, bo ich właściciele nie mogli lub nie chcieli podążać z duchem czasu […]

Czytaj więcej

Czym jest mindset menedżera XXI wieku? Na czym to polega? Do czego się przydaje?

img-3

Współcześnie rynek jest tak rozległy, że w różnych branżach i dziedzinach można spotkać bardzo wiele metod pracy kadr kierowniczych i filozofii zarządzania zasobami ludzkimi. Wielka różnorodność jest zjawiskiem niezwykle interesującym, jednak – jak łatwo zauważyć – nie każda firma osiąga sukces, a w wielu kierowanie zespołem jest naszpikowane mankamentami. Można spotkać się ze zwolennikami myślenia […]

Czytaj więcej

Czym jest Training Within Industry? Do czego się przydaje?

img-4

Nowocześni, świetnie utrzymujący się na rynku przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że kluczem do sukcesu jest proces ciągłego doskonalenia produkcji dóbr lub świadczenia usług w firmie. Jeśli się zatrzymasz, to już przegrasz, bowiem w dobie silnej konkurencji stagnacja to regres. Nic więc dziwnego, że mnóstwo osób prowadzących własną działalność szuka sposobów na skuteczny i przede wszystkim efektywny […]

Czytaj więcej

Szkolenie nieruchomości służebność przesyłu

img-5

Współczesny człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez dostarczenia mu odpowiednich mediów, takich jak chociażby energia elektryczna. Przemysł energetyczny posiada skalę globalną i praktycznie trudno znaleźć miejsce, do którego media by nie docierały. Jednakże aby wszystko działało niezbędne są urządzenia przesyłające te media. Urządzenia mogą się znajdować na terenach należących do jednostek samorządu terytorialnego […]

Czytaj więcej

Szkolenie reklamacje w przedsiębiorstwie – nowe przepisy

img-6

Wydawanie zakupionego przez klienta towaru odbywa się w Polsce na mocy umowy zawartej ze sprzedawcą. W interesie przedsiębiorców leży, aby dostarczane przez nich produkty były jak najwyższej jakości, będąc jednocześnie dostępne w jak najniższej możliwej cenie – pozwala to nie tylko na zdobywanie nowej i zatrzymanie starej klienteli, ale też na uczciwe konkurowanie na rynku. […]

Czytaj więcej

Okres sprawozdawczy, termin i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposób ich przekazywania

img-7

Co oznacza termin „okres sprawozdawczy”? Okresem sprawozdawczym dla towarów, które objęte są systemem INTRASTAT, jest miesiąc kalendarzowy, podczas którego podlega opłacie podatek od wartości dodanej od wewnątrzunijnych nabyć i dostaw towarów (VAT).W praktyce jest to miesiąc, w trakcie którego dokonano wywozu albo przywozu towarów, oraz rok sprawozdawczy.   Co ma decydujące znaczenie przy sporządzaniu w DEKLARACJI INTRASTAT – […]

Czytaj więcej

Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

img-8

TYLKO W OBROCIE TOWAROWYM W U.E.   PODMIOT MUSI UZYSKAĆ PODSTAWOWY PRÓG STATYSTYCZNY   KONIECZNA REJESTRACJA W SISC   TOWAR MUSI BYĆ BEZPOŚREDNIO OTRZYMANY/WYSŁANY – OD/DO KONTRAHENTA Z INNEGO KRAJU CZŁONKOWSKIEGO (lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim U.E. I PRZYWIEZIONY DO POLSKI)   TOWAR MUSI PRZEKROCZYĆ GRANICĘ STATYSTYCZNĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO   TOWAR BYŁ LUB JEST FIZYCZNIE NA […]

Czytaj więcej

Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

img-9

Części pojazdów: W wypadku przywozu różnych części do pojazdów mechanicznych i statków powietrznych można ująć różnorakie części pod jedną pozycją towarową i podać kod towaru, który odnosi się do towarów obejmujących ponad 50 % wartości przywożonych części, z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wyłączone są nadwozia, podwozia i silniki do w/w pojazdów i statków. Jak wypełnić deklaracje, jeżeli niska jest wartość […]

Czytaj więcej

Jakie są zasady dokonywania zgłoszeń INRASTAT w przypadku zwrotu towarów?

img-10

Towary zwrócone oraz dostarczone towary zamienne podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym miały miejsce wspomniane przepływy towarów. Reklamacja dostarczonych towarów może dotyczyć ich uszkodzenia, złej jakości itp. Skutkiem reklamacji może być zwrot towarów i wystawienie noty kredytowej. Po zwrocie reklamowanych towarów, do systemu INTRASTAT muszą być zgłoszone: wywóz lub przywóz towarów. Wartość […]

Czytaj więcej

Czy do deklaracji INTRASTAT dołączam inne dokumenty?

img-11

Do zgłoszenia INTRASTAT-PRZYWÓZ nie dołączamy żadnych dokumentów, na podstawie których deklarowane są dane (kopii faktur, listów przewozowych, dokumentów wysyłkowych, rachunków ubezpieczeniowych i.t.p.) Dokumenty takie powinny być przechowywane w siedzibie firmy bądź w siedzibie przedstawiciela przez okres 3 lat.                                                     Artykuł 51-UKC       Przechowywanie dokumentów i innych informacji; Dla potrzeb kontroli celnych osoba, której to dotyczy przechowuje przez okres, […]

Czytaj więcej

Koszty transportu a wartość statystyczna

Kto odpowiada za zniszczenie tego konkretnego ładunku?

PYTANIE: W jaki sposób oszacować wartość statystyczną towaru, jeżeli na chwilę składania zgłoszenia INTRASTAT jest do dyspozycji jedynie faktura handlowa za towar i nie są znane koszty transportu? Dostawa jest realizowana na warunkach EXW (miejscowość w Niemczech). Transport realizuje spedytor lotniczy i wystawia fakturę za swoją usługę np. 3 tygodnie po zrealizowanym transporcie. Odpowiedź: Towar należy zgłosić w zgłoszeniu […]

Czytaj więcej

Co to jest uszlachetnianie i czy takie transakcje wchodzą w zakres systemu INTRASTAT? Wyszukiwanie tekstowe. Obca waluta, faktura.

KASA ZAPOMOGOWA-POŻYCZKOWA

Uszlachetnianie towarów oznacza działania, których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Do działań będących uszlachetnianiem towaru zalicza się w szczególności: przetworzenie, budowę montaż, udoskonalenie i.t.p., działania te prowadzone są na materiałach powierzonych przez kontrahenta zagranicznego.   Towary przywożone do Polski z innego państwa członkowskiego w celu uszlachetnienia muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT z podaniem ich […]

Czytaj więcej

Zasady dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT

img-14

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – określone są zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT.   Korekta zgłoszenia INTRASTAT może polegać na: ► zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT; – wówczas dokument zgłoszenia należy wypełnić w sposób, w jaki wypełnia się zgłoszenie;   ► zmianie poszczególnych danych […]

Czytaj więcej

Zasady sporządzania deklaracji i pytania dotyczące zgłaszania i wypełniania INTRASTAT

img-15

SPOSÓB WYPEŁNIANIA PÓL od 1 do 22 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE SPORZĄDZANIE DEKLARACJI UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT”    POLE 1 – Okres sprawozdawczy: I część – miesiąc, II część – rok, III część – numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym – należy podać […]

Czytaj więcej

Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

img-16

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają wywozy i przywozy towarów: a) Wywozy obejmują następujące towary opuszczające państwo członkowskie wysyłki i mające przeznaczenie w innym Państwie Członkowskim: a) towary unijne i o statusie unijnym z wyjątkiem towarów, które pozostają wzwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi; b) towary objęte w Państwie Członkowskim wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną. b) Przywozy towarów […]

Czytaj więcej

Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT. Rodzaje formularzy INTRASTAT

img-17

Deklaracje INTRASTAT składa się oddzielnie dla przywozu i oddzielnie dla wywozu. Muszą być składane z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT – obligatoryjnie od 01.02.2011 r. lub w formie pisemnej (po uprzedniej zgodzie organu celnego). Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- PRZYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijne nabycie towarów Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- WYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijną dostawę towarów. […]

Czytaj więcej

Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT. Progi statystyczne. Obowiązek sprawozdawczy.

img-18

Art. 98 Ustawy prawo celne: Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT Art. 99 – Osoba zobowiązana może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 pkt 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny. Artykuł 5 – Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) Definicje Do celów niniejszego kodeksu stosuje się […]

Czytaj więcej

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT

img-19

Które podmioty są objęte obowiązkiem statystycznym w systemie INTRASTAT, a które mogą być z tego obowiązku zwolnione?Obowiązek dostarczania danych do systemu INTRASTAT obejmuje osoby fizyczne lub prawne, które realizują wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i które są podatnikami VAT. Zobowiązane są one do deklarowania wartości wewnątrzunijnych dostaw bądź wewnątrzunijnych nabyć. Osoby prywatne nie są zobowiązane do […]

Czytaj więcej

Podstawowe zasady przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

img-20

  Najważniejszy jest towar, nie ma znaczenia, kto zamawia i kto płaci za towar! Podmiot zobowiązany musi ująć w deklaracji każdy towar wysyłany do innego kraju  członkowskiego lub przywożony z innego kraju członkowskiego U.E., również wtedy, gdy towar przewożony jest przez kraj poza unijny, np.: POLSKA → WŁOCHY przez   SZWAJCARIĘ Towar musi być zgłoszony […]

Czytaj więcej

Krótka geneza Unii Europejskiej

img-21

Traktatem z Maastricht została powołana Unia Europejska w 1992 r., który wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. Do 01.12.2009 r. równoległe funkcjonowały: Wspólnota Europejska i Unia Europejska nie posiadająca osobowości prawnej ani budżetu. Sytuacja ta utrzymywała się do momentu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, tj. do 01.12.2009 r. Na mocy Traktatu Lizbońskiego – Unia Europejska uzyskała osobowość prawną i budżet. Traktat […]

Czytaj więcej

Wymiana handlowa po BREXICIE

img-22

Od 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią został objęty formalnościami celnymi   a przedsiębiorcy, którzy będą kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia. Powoduje to konieczność spełnienia przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (cło, VAT  i ewentualna akcyza). W przywozie istnieje konieczność […]

Czytaj więcej

Czy warto zapisać się na szkolenie dla społecznych inspektorów pracy?

img-23

Społeczny inspektor pracy musi nie tylko cieszyć się zaufaniem w swoim środowisku pracy. Aby dobrze wykonywał swoje obowiązki musi on posiadać merytoryczną wiedzę oraz być wyposażony w wachlarz niezbędnych umiejętności. Dlatego też oddajemy w Twoje ręce „Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy”. Bardzo ważna rola społecznych inspektorów pracy Społeczna inspekcja pracy może działać w każdym zakładzie […]

Czytaj więcej

Zabezpieczenie przestrzeni socjalnej w przedsiębiorstwie

img-24

Dzień w pracy to nie tylko obowiązki, ale i przerwy na obiad czy kawę. Warto wiedzieć, jakie pracodawca musi zapewnić warunki – nie tylko bezpiecznej pracy, ale i odpoczynku. Do tego służą pomieszczenia socjalne. Z tego artykułu dowiecie się: Co to jest pomieszczenie socjalne, Co prawo pracy mówi o wymogach wobec pomieszczeń socjalnych, Jakie warunki […]

Czytaj więcej

Magazyny specjalne: chłodnie i mroźnie

img-25

Towary, zanim dotrą do miejsca docelowego, muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przystosowanym magazynie, który jest wykonany, tak by zapewnić im bezpieczne przechowywanie bez ubytków ilościowych oraz jakościowych. W tym artykule zajmiemy się magazynami specjalnymi – chłodniami i mroźniami. Dowiecie się: Do czego służą magazyny specjalne, Jakie są najważniejsze cechy chłodni i mroźni, […]

Czytaj więcej

Instrukcja magazynowa

img-26

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest instrukcja magazynowa. Więcej o dokumentach niezbędnych do funkcjonowania magazynu znajdziesz tutaj: https://prestige-eck.pl/blog/dokumentacja-procesow-magazynowych/ Po więcej specjalistycznej wiedzy zapraszamy na nasze kursy: https://prestige-eck.pl/logistyka-transport/prawo-w-magazynie-uwarunkowania-prawne-funkcjonowania-gospodarki-magazynowej/ Co to jest instrukcja magazynowa? Instrukcja magazynowa to dokument określający organizację oraz technologię gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. Musi zawierać zasady postępowania w zakresie wszystkich problemów dotyczących gospodarki […]

Czytaj więcej

Co należy wiedzieć o opakowaniach w gospodarce magazynowej?

img-27

Każde przedsiębiorstwo, które swoją działalność opiera na składowaniu, przeładowywaniu oraz przygotowywaniu towarów do wysyłki potrzebuje skutecznej organizacji pracy. Współcześnie zadania magazynów są rozbudowane – nie ograniczają się tylko do przechowywania ładunku, ale pełnią też rolę miejsca klasyfikacji towaru oraz kompleksowego planowania transportu, a ponadto to właśnie w magazynach rozpoczyna się realizacja zleceń klientów. Odpowiednie gospodarowanie […]

Czytaj więcej

Czas pracy w magazynach

img-28

Praca w magazynie często wiąże się z elastycznym grafikiem i różnymi godzinami pracy. Pracodawcy wykorzystują możliwości, jakie daje im kodeks pracy, a do dyspozycji mają kilka systemów. Z tego artykułu dowiecie się: Jaki jest podstawowy system czasu pracy, Na czym polega równoważny system czasu pracy. Więcej na temat pracy w magazynach znajdziecie w naszych wcześniejszych […]

Czytaj więcej

Organizacja pracy magazynu przy obsłudze zapasów niebezpiecznych

img-29

Bezpieczeństwo i realizacja procesów magazynowych jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki pracy ludzi tam zatrudnionych. Wiedza to klucz do sprawnie działającego przedsiębiorstwa, dlatego zajmiemy się dziś organizacją pracy przy obsłudze materiałów niebezpiecznych. Dowiecie się: – jak identyfikuje się materiały niebezpieczne, – jaka jest klasyfikacja materiałów niebezpiecznych w oparciu o u.s.p.ch., – o kartach charakterystyki materiałów […]

Czytaj więcej

Kurs kontrolera zawiesi. Czy warto skorzystać?

img-30

Każde renomowane przedsiębiorstwo zajmujące się transportem, logistyką czy przepakowywaniem towarów posiada wykwalifikowanych specjalistów, czuwających nad bezpieczeństwem przebiegającej pracy. Kwestią wręcz kluczową jest tutaj przeprowadzanie regularnej i rzetelnej kontroli zawiesi, które są eksploatowane przy pracach przeładunkowych. PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia przygotowało szkolenie kontrolera zawiesi, dzięki czemu można zyskać solidnego i wyposażonego w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności […]

Czytaj więcej

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?

img-31

Zapisy widniejące w księdze wieczystej pozwalają dowiedzieć się, jaki jest stan prawny danej nieruchomości. Jest to niezwykle ważne we wszystkich czynnościach, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego stanu albo ten stan zmieniać – począwszy od kupna lokalu, poprzez zmiany właściciela, a na upadłości i licytacji komorniczej kończąc. W związku z tym istnieje wiele wykonywanych […]

Czytaj więcej

Należności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków socjalny

img-32

Bezpieczeństwo pracowników, to niezwykle istotny element pracy w magazynie. Dziś odpowiadamy na Wasze, ważne pytania: – ile można dźwigać w pracy? – Ile wynosi dopuszczalny ciężar dla pracownika – gdzie można znaleźć normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów Więcej o obowiązkach pracowników magazynowych, przeczytacie tutaj: https://prestige-eck.pl/blog/obowiazki-pracownikow-magazynowych-w-zakresie-przechowalnictwa-i-obslgi-zapasow/ Jeśli ciągle mało Wam wiedzy, zapraszamy na szkolenia w Europejskich […]

Czytaj więcej

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego?

img-33

Książka obiektu budowlanego jest niezwykle ważna w trakcie korzystania z danego budynku. Konieczność założenia oraz prowadzenia takiej książki określa art. 65 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dlatego też każdy, kogo to zagadnienie interesuje i kto ze względu na swoje obowiązki zawodowe musi prowadzić KOB powinien w tym temacie władać przynajmniej podstawową […]

Czytaj więcej

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – szkolenie 2023

img-34

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to działalność gospodarcza, która działa u pracodawców, rozumianych w świetle prawa pracy. Wdrażanie nowych zasad funkcjonowania tychże kas jest niezbędne, a zaniechanie tego procederu może skutkować nawet zawieszeniem działalności. Wobec tego warto skorzystać ze szkolenia, dzięki któremu każdy może dowiedzieć się jak funkcjonują kasy zapomogowo-pożyczkowe, z jaką dokumentacją wiąże się prowadzenie KZP oraz […]

Czytaj więcej

Organizacja przestrzeni magazynowej według wymagań przepisów ppoż

img-35

Organizacja przestrzeni, tak by było bezpiecznie i zgodnie z przepisami, to kolejny ważny element gospodarki magazynowej. Z artykułu dowiecie się: – co powinno obejmować wewnętrze rozplanowanie powierzchni magazynowej, – jakie elementy składają się na organizację magazynu, – jakie są podstawowe układy technologiczne magazynów, – jak wygląda prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni strefy składowej, strefy przyjęć i wydań, […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowości występujące w inwentaryzacji i jej rozliczaniu

img-36

To ostatni artykuł z cyklu o inwentaryzacji w magazynach. W poprzednich omówiliśmy zasady, rodzaje, i formy inwentaryzacji oraz przeprowadzanie jej  w magazynach z jednostkami ładunkowymi i w wysokiego składowania, a także normy ubytków naturalnych. Wszystko znajdziecie tutaj: – https://prestige-eck.pl/blog/ubytki-naturalne-normy/ – https://prestige-eck.pl/blog/inwentaryzacja-w-magazynach-z-jednostkami-ladunkowymi-i-w-magazynach-wysokiego-skladowania/ – https://prestige-eck.pl/blog/rodzaje-i-formy-inwentaryzacji/ – https://prestige-eck.pl/blog/zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-w-magazynach/ Dziś omówimy: – najczęstsze błędy w zakresie organizacji i przygotowania inwentaryzacji, – błędy w […]

Czytaj więcej

Normy ubytków naturalnych – ich znaczenie i wykorzystywanie w rozliczeniach różnic inwentaryzacyjnych

img-37

Przedstawiamy czwarty artykuł z cyklu obejmującego inwentaryzację w magazynach, tym razem opiszemy normy ubytków naturalnych. Dowiecie się: – co rozumiemy przez ubytek naturalny – jakie czynniki powodują ubytki naturalne – jakie są przepisy prawne dotyczące norm ubytków naturalnych – o wielkości normy ubytku naturalnego Poprzednie artykuły o inwentaryzacji znajdziecie tutaj: – https://prestige-eck.pl/blog/inwentaryzacja-w-magazynach-z-jednostkami-ladunkowymi-i-w-magazynach-wysokiego-skladowania/ –https://prestige-eck.pl/blog/rodzaje-i-formy-inwentaryzacji/ – https://prestige-eck.pl/blog/zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-w-magazynach/ Aby […]

Czytaj więcej

Inwentaryzacja w magazynach z jednostkami ładunkowymi i w magazynach wysokiego składowania

img-38

Dziś zajmiemy się inwentaryzacją w magazynach, poprzednie artykuły, w których opisujemy zasady, rodzaje i formy inwentaryzacji znajdziecie tutaj: https://prestige-eck.pl/blog/zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-w-magazynach/ https://prestige-eck.pl/blog/rodzaje-i-formy-inwentaryzacji/ W artykule znajdują się informacje: –  na czym  polega inwentaryzacja w magazynach, w których zapasy składowane są w postaci jednostek ładunkowych, – co jest warunkiem przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej w magazynach wysokiego składowania, – jakie czynniki […]

Czytaj więcej

Rodzaje i formy inwentaryzacji

img-39

Przedstawiamy drugą część artykułu w ramach obszernego tematu, jakim jest inwentaryzacja  w magazynach. Pierwszą część dotyczącą zasad jej przeprowadzania znajdziecie tutaj: https://prestige-eck.pl/blog/zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-w-magazynach/ W dzisiejszym opracowaniu omówimy: –  rodzaje i formy inwentaryzacji, – metodę spisu z natury, – zakres tematyczny instrukcji Komisji Inwentaryzacyjnej. Po kompletną wiedzę na temat inwentaryzacji i gospodarki magazynowej zapraszamy na kursy w […]

Czytaj więcej

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach

img-40

Inwentaryzacja w magazynach to temat, który szczególnie interesuje naszych kursantów. Postanowiliśmy zająć się tematem głębiej, dlatego przygotowaliśmy cały cykl o tej tematyce. Dziś część pierwsza, w której piszemy o: – podstawach prawnych przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach, – przebiegu, podziałach i etapach inwentaryzacji, – dokumentach dotyczących inwentaryzacji Po kompletną wiedzę na temat gospodarki magazynowej i inwentaryzacji […]

Czytaj więcej

Zasady przygotowania, obiegu i archiwizowania dokumentów obrotów magazynowych

img-41

W ostatnim artykule zajmowaliśmy się wpływem uwarunkowań prawnych na organizację pracy i koszty magazynowe – znajdziecie go tutaj: https://prestige-eck.pl/blog/wplyw-uwarunkowan-prawnych-na-organizacje-pracy-i-koszty-magazynowe/ Teraz czas na dokumenty i ich obieg. Tym razem opowiemy: – jakie są podstawowe dokumenty organizacyjne magazynu, –  jak wygląda przyjęcie materiałów do depozytu, – jakie są podstawowe dowody dla rozchodów magazynowych. Kompletną wiedzę na temat prawa […]

Czytaj więcej

Wpływ uwarunkowań prawnych na organizację pracy i koszty magazynowe

img-42

Warto wiedzieć, jaka jest odpowiedzialność pracowników w razie kłopotów, kiedy coś w magazynie jest nie tak. Z tego artykułu dowiecie się: – o odpowiedzialności materialnej pracowników magazynów za powierzone mienie, – jakie są formy odpowiedzialności materialnej, – jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu. Po więcej informacji zapraszamy do poprzednich artykułów: […]

Czytaj więcej

Ustalenia prawne w zakresie organizacji transportu wewnętrznego w magazynach

img-43

Przedstawiamy kolejne opracowanie o normach prawnych obowiązujących w magazynach. Poprzednie znajdują się tutaj: – https://prestige-eck.pl/blog/normy-prawne-w-zakresie-przechowywania-i-obslugi-zapasow-niebezpiecznych/ – https://prestige-eck.pl/blog/ochrona-ppoz-i-bezpieczenstwo-pracy-wymagania-prawne/ – https://prestige-eck.pl/blog/ustawa-o-rachunkowosci-obieg-dokumenoow-i-przebieg-inwentaryzacji/ – https://prestige-eck.pl/blog/praca-magazynu-akty-prawne/ W ostatnim zajmowaliśmy się normami prawnymi w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych, teraz czas na transport wewnętrzny w magazynach. Z tego artykułu dowiecie się: – co o drogach transportowych i przejściach w magazynach mówi ustawa o […]

Czytaj więcej

Normy prawne w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych

img-44

Normy prawne w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych. W poprzednim artykule przybliżyliśmy normy prawne dotyczące w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa pracy. https://prestige-eck.pl/blog/ochrona-ppoz-i-bezpieczenstwo-pracy-wymagania-prawne/ Teraz zajmiemy się prawem w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych. Z opracowania dowiecie się: – jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące magazynów materiałów niebezpiecznych, – jakie są obowiązki pracownika magazynu materiałów […]

Czytaj więcej

Ochrona ppoż. i bezpieczeństwo pracy-wymagania prawne

SZKOLENIE Z PRESTIGE ECK: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z UWGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED COVID-19

Wymagania prawne w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa pracy W kolejnym artykule cyklu o aktach prawnych regulujących pracę magazynu przybliżymy wymagania w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa pracy. Znajdziecie tu informacje o: – obowiązkach właścicieli obiektów i terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, – sposobach i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – […]

Czytaj więcej

Ustawa o rachunkowości – obieg dokumentów i przebieg inwentaryzacji

img-46

Ustawa o rachunkowości w zakresie regulacji obiegu dokumentów magazynowych oraz organizacji i przebiegu inwentaryzacji Akty prawne regulujące pracę magazynu to podstawowa wiedza, którą każdy pracownik przyswoić musi, w tym artykule piszemy o ustawie o rachunkowości  w zakresie regulacji obiegu dokumentów magazynowych oraz organizacji i przebiegu inwentaryzacji. Przeczytacie o: – dokumentach obrotów magazynowych – przebiegu inwentaryzacji […]

Czytaj więcej

Praca magazynu – akty prawne

img-47

Akty prawne regulujące pracę magazynu Rozpoczynamy ważny cykl artykułów dotyczących aktów prawnych, które regulują pracę magazynu. W części pierwszej przybliżymy: Zapisy kodeksu pracy i prawa pracy dotyczące pracowników magazynowych i nadzoru służbowego. Przeczytacie o: – obowiązkach pracownika na podstawie kodeksu pracy i prawa pracy, – Kodeksie Pracy w odniesieniu do pracowników magazynu. Więcej o aktach […]

Czytaj więcej

Procesy magazynowe

img-48

Procesy magazynowe i ich elementy składowe Magazynowanie, to zespół czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych w wyznaczonym do tego miejscu w określonych warunkach. Z opracowania dowiesz się: – jakie fazy składają się na proces magazynowy, – jakie są metody magazynowania, które znajdą zastosowanie w poszczególnych fazach procesu magazynowego, […]

Czytaj więcej

Koszty i budżetowanie magazynu

img-49

Koszty i budżetowanie magazynu Koszty magazynowe, to temat ważny i wymagający szczególnej uwagi, dlatego w tym artykule omówimy: 1. Jakie koszty wyróżniamy, ze względu na rodzaj 2. Stałe i zmienne koszty magazynu 3. Jakie są składniki kosztów składowania zapasów w magazynie 4. Jakie są wskaźniki kosztów magazynowania, składowania zapasu, efektywności pracy magazynu czy zatrudniania pracownika […]

Czytaj więcej

Obowiązki pracowników magazynowych w zakresie przechowalnictwa i obsługi zapasów

img-50

Obowiązki pracowników magazynowych w zakresie przechowalnictwa i obsługi zapasów Zarządzanie magazynem jest zwykle określane jako codzienne działania związane z osiąganiem określonych, krótkoterminowych celów. Ma ono jednak do odegrania główną rolę, razem z innymi aspektami całej funkcji dystrybucyjnej w krótko-, średnio- i długoterminowym rozwoju przedsiębiorstwa. W tej publikacji zawarliśmy najważniejsze aspekty zarządzania i obowiązków pracowników magazynowych, […]

Czytaj więcej

Dokumentacja procesów magazynowych

img-51

Dokumentacja procesów magazynowych O tym jak ważna jest dokumentacja procesów magazynowych nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego w tym materiale dowiecie się: 1. Jaka jest rola dokumentacji 2. Jakie są obowiązki kierownika magazynu 3. Jakie są najczęstsze błędy w dokumentacji magazynowej 4. Jaki jest sposób wystawiania dowodów przychodu i rozchodu 5. O sporządzaniu i obiegu dokumentów […]

Czytaj więcej

Kompletacja towarów

img-52

Faza kompletacji to czynności w procesie magazynowania, w wyniku których następuje zestawienie asortymentów towarów zgodnie ze zleceniami wewnętrznymi sporządzanymi na podstawie zamówień odbiorców. Istotna rola kompletacji towarów wymaga osobnego artykułu z którego dowiecie się: Jakie są podstawowe zadania, funkcje i rozwiązania kompletacji towarów, Jakie czynniki wpływają na wydajność kompletacji, Jakie są podstawowe zadania wydawania towarów […]

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa

img-53

Każda firma w kraju: produkcyjna czy usługowa musi dostosować się do obowiązujących wymogów prawnych. Zapewniają one uczciwe prowadzenie biznesów i zapewniają pracownikom prawa i bezpieczeństwo pracy.  Gospodarka magazynowa kumuluje w sobie zdecydowanie najwięcej ustaw, przepisów i rozporządzeń regulujących pracę magazynu. Z tego artykułu dowiesz się: jak efektywna gospodarka magazynowa działa wpływa na procesy w przedsiębiorstwie, […]

Czytaj więcej

Kurs hakowych – kwalifikacje

img-54

Hakowy, co robi? Jakie kwalifikacje powinien posiadać, aby znaleźć zatrudnienie? Operator żurawia, sygnalista i hakowy to nierozłączne trio, które ze sobą współpracuje. Podczas odczepiania lub podpinania ładunków potrzebna jest precyzja, wiedza i zaufanie, które buduje sprawna komunikacja. Kto może zostać hakowym i jak zdobyć uprawnienia? Zadania operatora żurawia, hakowego i sygnalisty Podczas wykonywania zadania każdy […]

Czytaj więcej

Operator wózka widłowego

img-55

Operator wózka widłowego – czy to opłacalne zajęcie? Wiele zawodów straciło rację bytu przez automatyzację. Obecnie proste, jak i zaawansowane czynności wykonują maszyny na linii produkcyjnej. Jednak operator wózka widłowego nie musi się obawiać, że straci pracę. Osoby z uprawnieniami poszukiwane są w całej Europie. Artykuł przybliża pracę operatora wózka widłowego, wielkość zarobków, a także […]

Czytaj więcej

Prawa stresu

img-56

Mechanizmy stresu od czasów Seyle’go zostały wielokrotnie zdiagnozowane i opisane. Natomiast jak dotąd nie zdefiniowano kompleksowo praw regulujących funkcje stresu w celowości ludzkiego działania. W ludzkich dążeniach takie prawa istnieją jednak i spróbujemy je określić w poniższym opracowaniu. Po raz pierwszy wprowadzono je kompleksowo dla potrzeb opracowań naukowych, oto te prawa: Uniwersalne prawo stresu : […]

Czytaj więcej

Stresy w biznesie

img-57

Od wielu lat funkcjonuje w literaturze o stresie lista czynników stresotwórczych  w naszym życiu – opublikowana przez T. Kolmesa i R.Rahe’a ( wg.G.Witkin – „Stres   Męski „) . Czynnikom tym przypisano stosowną ilość punktów w zależności od rodzaju stresu – np. wypadek oznaczono 53 punktami, zmiana miejsca zamieszkania 20 punktami. Lista ta jest niezwykle popularna […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn szkolenie

img-58

W każdym zawodzie występują odpowiednie normy zachowania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Kwestie te są szczególnie ważne wtedy, kiedy narzędziem pracy są urządzenia mechaniczne. Właściwie nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania przedsiębiorstwa bez bezpiecznego użytkowania maszyn. Dlatego też PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia serdecznie zaprasza na szkolenie pod tytułem „bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn”. Słów kilka o […]

Czytaj więcej

Kurs na suwnice – śląskie

img-59

W dzisiejszych czasach praca w magazynach czy halach nie może się odbyć bez operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Niestety, często bywa tak, że chcąc podjąć zatrudnienie w danej firmie bądź też zmienić kwalifikacje zawodowe bezcelowo poszukujemy umożliwiających nam to opcji. Na szczęście nasza firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia oferuje kurs operatora […]

Czytaj więcej

Szkolenie pochodzenie towaru

img-60

W biznesie transportowym trzeba liczyć się ze spełnieniem wielu formalności. Dotyczy to zwłaszcza działalności w handlu międzynarodowym. W Polsce przedsiębiorcy, którzy przewożą towar za granicę muszą się liczyć z prawem celnym Unii Europejskiej. Jedną z formalności, jaką należy spełnić jest ustalenie pochodzenia towaru. Jak to zrobić i jakie umiejętności się potrzebne aby takie ustalenie było […]

Czytaj więcej

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Szkolenie PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą opierającą się na produkcji przynajmniej raz w życiu zetknął się z jakimś problemem organizacyjnym. Takie kłopoty występują naturalnie. Ich przyczyny są bardzo różne. Czasem jest to natłok zleceń produkcyjnych, niekiedy braki zasobów produkcyjnych, a jeszcze kiedy indziej zawodzi czynnik ludzki. Dlatego też tak bardzo ważne jest planowanie i harmonogramowanie produkcji. […]

Czytaj więcej

Reklamacja w transporcie krajowym i międzynarodowym

img-62

Kiedy wszystko idzie dobrze w naszym biznesie przewozowym, wówczas możemy tylko się cieszyć, a także z powodzeniem planować dalszą strategię działania i rozwoju naszej firmy. Niestety, nie zawsze tak jest. Musimy się liczyć z takimi sytuacjami, w których będziemy składać reklamację do przewoźnika. Proces ten nie zawsze przebiega szybko i pomyślnie – czasem wszystko się […]

Czytaj więcej

Controlling personalny a arkusz kalkulacyjny Excel

img-63

Zarządzanie zasobami ludzkimi ma dziś nieprawdopodobnie ważną w rolę w każdym rozwijającym się przedsiębiorstwie. Bez właściwie wyszkolonych kadr działów HR nie można sobie wyobrazić prawidłowego zarządzania firmą. Zasoby ludzkie to temat niezwykle szeroki i ważny. Jednym z jego składowych jest zjawisko znanego pod nazwą: controlling personalny. System ten musi zostać oponowany przez każdego ceniącego się […]

Czytaj więcej

Jakie zastosowanie ma Excel w dziale sprzedaży?

img-64

Współczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez wykorzystania przydatnych narzędzi informatycznych. Czasem będą to narzędzia zaawansowane bądź też nowinki technologiczne, ale podstawą dobrego funkcjonowania firmy jest zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności do obsługi rzeczonych narzędzi. Arkusze kalkulacyjne są wręcz niezbędne w codziennej pracy w każdym dziale handlowym, zwłaszcza w dziale sprzedaży. MS Excel to […]

Czytaj więcej

Obrót towarowy z Wielką Brytanią na nowych zasadach

img-65

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – bo taka jest formalna pełna nazwa Wielkiej Brytanii – przestało być członkiem Unii Europejskiej 1 lutego 2020 roku. Brexit stał się wówczas faktem przy zachowaniu tzw. okresu przejściowego, który trwał 11 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2020 roku. W tymże okresie przejściowym Wielka Brytania była traktowana tak […]

Czytaj więcej

Excel w logistyce

img-66

Arkusz kalkulacyjny Excel to jedno z podstawowych narzędzi pracy biurowej. Kojarzyć nam się może przede wszystkim z operacjami matematycznymi, rachunkowymi czy finansowymi. Nie dziwi fakt, że z Excela korzystają księgowi, kadrowi, statystycy oraz każdy, kto prowadzi szczegółowe zestawienia danych. Dodatkowo Excel nasuwa na myśl prowadzenie ewidencji – np. w pracy pod kątem przepracowanych godzin czy […]

Czytaj więcej

Szkolenia energetyczne: elektryczne- G1, cieplne – G2 i gazowe – G3

img-67

W dzisiejszych czasach bardzo wielu z nas odczuwa brak fachowców na rynku. Mowa tu przede wszystkim o osobach z wykształceniem zawodowym oraz technicznym. Kwestia zapewnienia oraz właściwego zaopatrywania w energię jest sprawą niemniej podstawową niż jedzenie czy picie. Jeżeli chodzi o tematykę energetyczną to istnieje tutaj kwestia obsługi całej masy bardzo różnych maszyn i urządzeń. […]

Czytaj więcej

Zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym 2022

img-68

Handel międzynarodowy to działalność, która wymaga od przedsiębiorców rozeznania w przepisach celnych zarówno krajowych, jak i obowiązujących w prawie międzynarodowym. Zgłoszenia celne oraz wszelakie procedury mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od zmian w prawie celnym. A jak to wygląda w 2022 roku? Z czym aktualnie wiążą się zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym? […]

Czytaj więcej

Nie wiesz – wypadasz z gry… z Jarosławem Hermanowskim – jedynym w Polsce akredydowanym ekspertem Incoterms, wykładowcą PRESTIGE ECK – rozmawia Jacek Broszkiewicz

POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Jeśli zawierasz umowy sprzedaży i zakupu z podmiotami zagranicznymi, to szkolenie INCOTERMS jest dla Ciebie! Bądź przygotowany a unikniesz ryzyka w kontraktach międzynarodowych! Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, […]

Czytaj więcej

Kobiece negocjacje w biznesie

img-70

Jeszcze nie tak dawno temu główną siłą napędową światowej gospodarki byli mężczyźni. Kobiety przeważnie zajmowały się domem i wychowaniem dzieci. Całe szczęście, że ten obraz ulega zmianom. Obecnie panie nie mają ograniczeń. Mogą swobodnie decydować, czym chcą się zajmować i budują świetne kariery. Część z nich zawodowo zajmuje się negocjacjami, ale ta umiejętność przydaje się […]

Czytaj więcej

Podatek akcyzowy 2022

Podatek akcyzowy online

Podatek akcyzowy – o nim słyszał chyba każdy. Płacimy go kupując pewną grupę towarów. Samo istnienie tego podatku wzbudza kontrowersje – jedni uważają, że jest on niezbędny, inni twierdzą, że jest stanowczo za wysoki. Nie brakuje także głosów, że powinien całkiem zniknąć. Jakby na to nie spojrzeć, jest to nieodzowna kwestia dotykająca przedsiębiorców. Wraz z […]

Czytaj więcej

Zmiany w systemie Intrastat 2022

img-72

Przywóz i wywóz towarów pomiędzy poszczególnymi krajami należącymi do Unii Europejskiej jest fundamentem handlu międzynarodowego na Starym Kontynencie. Operacje te wiążą się z całym szeregiem aspektów logistycznych i transportowych, a także – co bardzo ważne – prawnych. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń Intrastat-systemu, który jest podstawą przekazywania informacji o […]

Czytaj więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym – co warto wiedzieć?

img-73

Świadome kierowanie własnymi poczynaniami to duża sztuka i cenna umiejętność. Dzięki temu możesz trafić np. na stanowisko menadżerskie. Oznacza to, że przełożeni dostrzegli Twój potencjał i chcą w Ciebie inwestować. Z całą pewnością twardym dowodem nabycia przez Ciebie kompetencji w ten dziedzinie będzie certyfikat ukończenia szkolenia. Jesteś świeżo upieczonym kierownikiem, a może szukasz praktycznego wsparcia? […]

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami z Ukrainy

img-74

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Wielu Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszych ofert pracy. Powstaje luka, którą świetnie uzupełniają nasi wschodni sąsiedzi – Ukraińcy. Jak przygotować się na nowego pracownika z zagranicy? Co zrobić, aby zapewnić sprawną i zrozumiałą komunikację? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.  „Polacy lubią pracować […]

Czytaj więcej

Przewóz ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym

img-75

Przewozy ponadgabarytowe to duże przedsięwzięcie logistyczne. Transport ponadnormatywny wymaga świetnej znajomości przepisów. Ważne są także niezbędne pozwolenia i przeszkolona kadra pracowników. Ostatnim elementem jest współpraca z innymi firmami. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim, o tym, że nie każdy „duży” ładunek, będzie zaliczał się jako ponadgabarytowy. Czym więc się on charakteryzuje? Transport ładunków ponadgabarytowych Przewóz […]

Czytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Założenie firmy transportowej, czy spedycyjnej wiąże się z posiadaniem wielu uprawnień i zezwoleń. Bez tego ani rusz. Są one konieczne do tego, by takie przedsiębiorstwo mogło funkcjonować. Nie może się to obejść również bez Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych. Czym jest i dlaczego warto go uzyskać? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu. Co to jest […]

Czytaj więcej

Upoważniony przedsiębiorca AEO

img-77

Przedsiębiorca, który swoją działalność opiera na transporcie oraz sprzedaży towarów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej może uzyskać status AEO. Wiąże się to z wieloma korzyściami, ale żeby zostać upoważnionym przedsiębiorcą należy najpierw spełnić kilka wymogów.

Czytaj więcej
img-78

Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
Zobacz więcej opinii