Przejdź do treści

Uprawnienia G1, G2, G3

 

 • Opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Przeprowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie urządzeń energetycznych
 • Organizacja SZKOLEŃ z naboru otwartego jak i na zlecenie, wraz z EGZAMINAMI w zakresie uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego

Zapraszamy na szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:

 • Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.

Już od 2005 roku nasze kursy i szkolenia cieszą się Państwa wysokim uznaniem, ponieważ pozwalają w szybki i skuteczny sposób  opanować niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu i potrzebną do pozytywnego zaliczenia egzaminu na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe,  który jest przeprowadzany przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną zgodnie z (Dz.U.nr 89, poz. 828).

Szkolenie zakończone państwowym egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną pozwala Państwu uzyskać świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego rodzaju urządzeń energetycznych.

Uprawnienia należy odnawiać co 5 lat.

Informujemy, że „Uprawnienia bezterminowe”, czyli świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku,  straciły swoją ważność z początkiem maja 2010 roku o czym mówi Ustawa Prawo Energetyczne.

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymagane są uprawnienia do 1 kV, które można zdobyć uczestnicząc w szkoleniu.

Zapraszamy pracowników firm oraz osoby fizyczne  do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach i egzaminie umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U Nr 89 poz. 828 ze zmianami).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak i te osoby, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.

W przypadku zgłoszenia większej grupy osób, bądź dla firm chętnych nawiązać współpracę długofalową oferujemy promocyjne ceny.

 

KOMUNIKAT
dot. PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH NA CZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2  Sejm RP w dniu 31 marca 2020r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą podjęta została decyzja o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

W Artykule Art. 31x zostały przekazane interesujące Państwa kwestie związane z terminami ważności świadectw kwalifikacyjnych:

 •  Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłużą się do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Szkolenia energetyczne: elektryczne- G1, cieplne – G2 i gazowe – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych. Również w języku ukraińskim.

Szkolenia energetyczne: elektryczne- G1, cieplne – G2 i gazowe – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych. Również w języku ukraińskim.

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie do zdobycia  elektrycznych, energetycznych i gazowych uprawnień państwowych, zarówno eksploatacji jak i dozoru. Szkolenie kończy się egzaminem przed państwową komisją…

13.06.2024
Mikołów k/ Katowic
Szkolenie elektryczne &#8211; G1<Br>w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie elektryczne – G1
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie cieplne – G2 <br>w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających <br>i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Szkolenie cieplne – G2
w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Szkolenie gazowe – G3<Br>w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących <BR>i zużywających paliwa gazowe

Szkolenie gazowe – G3
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących
i zużywających paliwa gazowe

Szkolenia energetyczne: elektryczne &#8211; G1, cieplne &#8211; G2 i gazowe &#8211; G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych. Zrealizuj w swojej firmie.

Szkolenia energetyczne: elektryczne – G1, cieplne – G2 i gazowe – G3, wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych. Zrealizuj w swojej firmie.

Zamów szkolenie, wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w swojej firmie! Informujemy, że „Uprawnienia bezterminowe”, czyli świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku, straciły swoją ważność…

DYREKTYWA ATEX &#8211; urządzenia i instalacje elektryczne oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

DYREKTYWA ATEX – urządzenia i instalacje elektryczne oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z: aktualnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi urządzania stanowisk pracy i prowadzenia prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zagrożeniami wybuchem mieszanin gazów palnych par cieczy palnych i pyłów…

DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE <br>Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE
Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

Nabycie wiedzy na temat powstawania zagrożenia wybuchem mieszanin gazów, par cieczy palnych i pyłów z powietrzem Poznanie zasad prewencji przeciwwybuchowej Poznanie Dyrektywy ATEX i norm z nią związanych w zakresie…

Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne! Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik…

Wykonywanie i eksploatacja wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych w świetle nowych regulacji prawnych (NOWELIZACJA przepisów gazowych, uwzględniająca modyfikację przepisów gazowych dot. wykonania wewnętrznych instalacji gazu)

Wykonywanie i eksploatacja wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych w świetle nowych regulacji prawnych (NOWELIZACJA przepisów gazowych, uwzględniająca modyfikację przepisów gazowych dot. wykonania wewnętrznych instalacji gazu)

Od momentu opublikowaniu nowych przepisów dotyczących wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych , otrzymujemy wiele pytań ze strony użytkowników w/w instalacji o interpretację poszczególnych zapisów . Kurs pozwala na poszerzenie…