PLANER

Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości, to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliweArthur C. Clarke

Menu

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia:

 • Będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego
 • Nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej
 • Zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników
 • Zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach
 • Menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa
 • Pracowników, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz relacje interpersonalne w organizacji
 • Konsultantów HR
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zasoby ludzkie, polityka personalna, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, controlling personalny, etc.
 • Kapitał ludzki zasobem strategicznym organizacji

2. Controlling personalny, jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem

 • Geneza, istota i znaczenie controllingu personalnego w organizacji
 • Formy i funkcje controllingu
 • Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu personalnego
 • Organizacja controllingu personalnego
 • Miary efektywności procesów personalnych
 • Controlling personalny w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

3. Narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania

 • Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
  • stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
  • wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki dotyczące produktywności
  • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • wskaźniki wykorzystania czasu pracy
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia
 • Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
 • Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników

4. Controller personalny w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy

 • Planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
 • Kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
 • Metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
 • Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

5. Controlling personalny a system motywacyjny w przedsiębiorstwie

 • Zadania controllera w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
 • Analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego

6. Rola controllera przy tworzeniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych

 • Oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
 • Controlling personalny w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych

7. Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej

 • Obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
 • Procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

8. Koszty pracy jako przedmiot controllingu personalnego

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
 • Controlling kosztów pracy
 • Racjonalizacja kosztów pracy w organizacji
 • Czynniki wpływające na kształtowanie kosztów pracy w organizacji (płacowe i pozapłacowe koszty pracy)
 • Parametry ekonomiczne kosztów pracy i inne wskaźniki syntetyczne
 • Badanie wielkości, struktury rodzajowej (w stosunku do kosztów pracy ogółem i kosztów własnych) oraz dynamiki kosztów pracy

Metody szkoleniowe:

Ćwiczenia warsztatowe, uwzględniające czynne techniki pracy z grupą będą prowadzone przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia uczestników, tak więc istotą szkolenia jest nie tylko zrealizowanie proponowanych przez trenera tematów, ale również diagnoza określonych problemów oraz analiza konkretnych przypadków i kwestii występujących w organizacji. Trener jest moderatorem: kieruje dyskusją w ten sposób, aby uczestnicy szkolenia sami poddawali analizie krytycznej różne rodzaje usprawnień, rozwiązania sytuacji stwarzających im trudność, lub będących źródłem niepewności.

Każdy z uczestników szkolenia ma okazje pozyskania wiedzy i umiejętności w sposób adekwatny do jego indywidualnego stylu przyswajania wiadomości i doświadczeń.

Uczestnicy otrzymują bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które mogą być wykorzystane zarówno w trakcie szkolenia, jak i będą stanowić pomoc po jego zakończeniu.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania