Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych. Uczestnicy szkolenia: Będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego Nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia:

 • Będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego
 • Nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej
 • Zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników
 • Zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach
 • Menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa
 • Pracowników, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz relacje interpersonalne w organizacji
 • Konsultantów HR

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zasoby ludzkie, polityka personalna, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, controlling personalny, etc.
 • Kapitał ludzki zasobem strategicznym organizacji

2. Controlling personalny, jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem

 • Geneza, istota i znaczenie controllingu personalnego w organizacji
 • Formy i funkcje controllingu
 • Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu personalnego
 • Organizacja controllingu personalnego
 • Miary efektywności procesów personalnych
 • Controlling personalny w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

3. Narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania

 • Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
  • stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
  • wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki dotyczące produktywności
  • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • wskaźniki wykorzystania czasu pracy
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia
 • Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
 • Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników

4. Controller personalny w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy

 • Planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
 • Kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
 • Metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
 • Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

5. Controlling personalny a system motywacyjny w przedsiębiorstwie

 • Zadania controllera w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
 • Analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego

6. Rola controllera przy tworzeniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych

 • Oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
 • Controlling personalny w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych

7. Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej

 • Obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
 • Procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

8. Koszty pracy jako przedmiot controllingu personalnego

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
 • Controlling kosztów pracy
 • Racjonalizacja kosztów pracy w organizacji
 • Czynniki wpływające na kształtowanie kosztów pracy w organizacji (płacowe i pozapłacowe koszty pracy)
 • Parametry ekonomiczne kosztów pracy i inne wskaźniki syntetyczne
 • Badanie wielkości, struktury rodzajowej (w stosunku do kosztów pracy ogółem i kosztów własnych) oraz dynamiki kosztów pracy

Metody szkoleniowe:

Ćwiczenia warsztatowe, uwzględniające czynne techniki pracy z grupą będą prowadzone przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia uczestników, tak więc istotą szkolenia jest nie tylko zrealizowanie proponowanych przez trenera tematów, ale również diagnoza określonych problemów oraz analiza konkretnych przypadków i kwestii występujących w organizacji. Trener jest moderatorem: kieruje dyskusją w ten sposób, aby uczestnicy szkolenia sami poddawali analizie krytycznej różne rodzaje usprawnień, rozwiązania sytuacji stwarzających im trudność, lub będących źródłem niepewności.

Każdy z uczestników szkolenia ma okazje pozyskania wiedzy i umiejętności w sposób adekwatny do jego indywidualnego stylu przyswajania wiadomości i doświadczeń.

Uczestnicy otrzymują bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które mogą być wykorzystane zarówno w trakcie szkolenia, jak i będą stanowić pomoc po jego zakończeniu.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie