Większość ludzi nie zawraca sobie głowy samodzielnym myśleniem-bo nie może lub nie chce i łatwo pada ofiarą zbiorowych sugestii. Ktoś powiedział, że ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją detalicznie. Dlatego kochamy i popieramy przypadki detaliczne…Wiesława Szymborska

Menu

NOWOŚĆ

ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Termin: 08-06-2017 - 09-06-2017

Do rozpoczęcia: 16 dni Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Marketing

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Łódź (Bronisławów)

Cena: 1490,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 1390,00 zł

Hotel: łódzkie, hotel MAGELLAN***

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej na rynkach zagranicznych
 • Przedstawienie metod zdobywania wiedzy o poszczególnych rynkach i potencjalnych partnerach oraz narzędzi jej weryfikacji
 • Dostarczenie wiedzy na temat zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym oraz najważniejszych aspektów związanych z finansowaniem i rozliczaniem transakcji
 • Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie kalkulowania kosztów transakcji eksportowej
 • Przestawienie struktury i wielu aspektów negocjacji eksportowych oraz praktyczne przećwiczenie konkretnej sytuacji negocjacyjnej
 • Przedstawienie zasad prawidłowej realizacji i rozliczenia transakcji eksportowych


Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie specyficznych warunków, funkcjonujących na poszczególnych rynkach eksportowych
 • Nabycie umiejętności wyboru i planowania optymalnych działań marketingowych na rynkach zagranicznych
 • Poznanie metod kształtowania ofert eksportowych, uwzględniających wszystkie elementy kosztowe
 • Poznanie ryzyk przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania oraz ich ograniczania
 • Nabycie umiejętności znalezienia i wyboru optymalnych partnerów handlowych
 • Poznanie narzędzi weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych
 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji eksportowych
 • Poznanie struktury kontraktu eksportowego z partnerem zagranicznym, szczególnie w zakresie zabezpieczenia interesów handlowych i finansowych
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz specjalistów i pracowników działów: eksportu, marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw eksportujących lub posiadających potencjał eksportowy.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Łańcuch działań operacyjnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
 • Metody badania i analizy konkretnych rynków eksportowych
 • Trafny wybór partnera biznesowego za granicą
 • Narzędzia ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia interesów handlowych w eksporcie

Ta część służy do zdefiniowania pojęcia „łańcuch działań eksportowych” oraz przeanalizowania wszelkich jego elementów składowych z punkty widzenia optymalnego wyboru rynków i partnerów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w działalności eksportowej.

2. Narzędzia poznania specyfiki wybranych rynków eksportowych

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne
 • Organizacja importu wybranych grup asortymentowych produktów
 • Metody: desk research i field research wybranych badania rynków zagranicznych
 • Źródła informacji o rynku

Ta część jest przeznaczone na praktyczne przećwiczenia różnych metod badania i analiz, jak np.11 Cs, konkretnych rynków na wybrane produkty czy grupy produktowe. Pozwoli na przedstawienie różnych podejść metodologicznych i będzie to podstawą do dyskusji odnośnie wyboru optymalnej metody badania rynków zagranicznych.

3. Optymalny wybór i planowania działań marketingowych na rynkach zagranicznych

 • Strategia eksportowa na wybranych rynkach
 • Polityka produktowa, cenowa, dystrybucyjna
 • Narzędzia dotarcia z informacją do potencjalnych klientów
 • Charakterystyka wybranych form działalności handlowej na rynkach zagranicznych

W tym module uczestnicy wypracują konkretny plan/plany działań marketingowych na wybrany produkt/grupę asortymentową na wybrany rynek, wraz z harmonogramem i wstępną kalkulacją ich kosztów.

4. Metody kształtowania ofert eksportowych

 • Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym
 • Formuły handlowe zawarte w INCOTERMS 2000
 • Sposoby finansowania rozliczeń między eksporterem a importerem
 • Kalkulacje ceny w eksporcie – charakterystyka kosztów
 • Metody kalkulacji cenowej

W tej części uczestnicy poznają zwyczajowe formuły handlowe, szczegółową strukturę kosztów oraz przećwiczą w praktyce przygotowanie różnymi metodami ofert cenowych, uwzględniających wszystkie elementy składowe.

5. Ograniczenia i ryzyka przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania i zasady ich ograniczania

 • Ramy prawne
 • Polityka celna i podatkowa
 • Licencje w imporcie, eksporcie i reeksporcie
 • Certyfikacja
 • Ochrona sanitarna i fitosanitarna
 • Świadectwa pochodzenia towarów
 • Kontyngenty i inne pozataryfowe instrumenty polityki handlowej
 • Ochrona produkcji krajowej i wspieranie eksportu

W tym module zostaną przedstawione wszelkie ograniczenia i ryzyka związane z wprowadzaniem towarów na poszczególne rynki. Omówione zostaną źródła wiedzy o poszczególnych ograniczeniach, ryzykach i koszty związane ze spełnieniem tych wymogów na rynkach zagranicznych.

6. Metody znalezienia i wyboru optymalnych partnerów w eksporcie oraz narzędzia weryfikacji ich standingu

 • Źródła wiedzy o potencjalnym partnerze
 • Kryteria wyboru optymalnego partnera
 • Zakres i metody badania wiarygodności kontrahenta

W tym segmencie zostaną podane kryteria, które powinien spełniać optymalny partner biznesowy za granicą oraz omówione dwa podstawowe obszary badania potencjalnego partnera handlowego: formalno-prawnego oraz finansowego. Przy omawianiu konkretnych metod zostanie zwrócona uwaga na: koszty, ryzyka towarzyszące badaniom oraz problemy i bariery w prowadzeniu badań na rynkach poza Unią Europejską.

7. Skuteczne prowadzenie negocjacji eksportowych

 • Struktura negocjacji
 • Zasady negocjacji kontraktowych
 • Techniki negocjowania i umiejętność ich doboru w różnych wyjściowych sytuacjach negocjacyjnych
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas negocjacji
 • Zasady negocjacji w partnerami z różnych kręgów kulturowych

W tym module uczestnicy poznają strukturę oraz zasady prowadzenia negocjacji eksportowych. Praktyczne ćwiczenie oparte o specjalnie przygotowany scenariusz pozwoli na analizę przebiegu negocjacji, zastosowanych technik negocjacyjnych oraz komunikacji między partnerami reprezentującymi odmienne kręgi kulturowe.

8. Kontrakt eksportowy z partnerem zagranicznym, jego struktura i zabezpieczenie interesów handlowych i finansowych

 • Struktura bazowej umowy handlowej
 • Umowy pomocnicze do kontraktu eksportowego
 • Zabezpieczenia: prawne i finansowe wykonania kontraktu
 • Metody rozstrzygania spraw spornych w eksporcie

W tej części zostaną omówione elementy składowe bazowego kontaktu eksportowego wraz z towarzyszącymi mu umowami: transportowymi, ubezpieczeniowymi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zabezpieczaniu interesów eksportera w zakresie: płatności i kar z tytułu nie zrealizowania warunków kontraktu po stronie importera.

9. Zasady prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych

 • Etapy realizacji transakcji eksportowej
 • Dokumenty w realizacji transakcji eksportowych
 • Procedury celno-podatkowe w eksporcie na rynki Unii Europejskie i inne
 • Podatkowe i finansowe aspekty rozliczeń transakcji

W tym module zostanie omówiony szczegółowo proces prowadzenia transakcji eksportowych oraz ich rozliczania pod względem: dokumentowym i finansowym. Dużo uwagi zostanie poświęcone najczęściej występującym błędom w ich rozliczaniu.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Zostaną wykorzystane następujące metody przeprowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
 • Dyskusje moderowane przez trenera, mające na celu znalezienia optymalnych rozwiązań konkretnych zagadnień merytorycznych
 • Aktywne ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych obejmują  40% czasu,
zaś ćwiczenia warsztatowe i rozwiązywania case study mające na celu interaktywne przyswojenie zagadnień przez uczestników to około 60% czasu szkolenia.

Prowadzący

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1980) oraz studiów podyplomowych w zakresie szkoleń w Instytut Zastosowania Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006)

Doświadczenie zawodowe

Karierę zawodową rozpoczął jako handlowiec w imporcie i eksporcie. Pracował ponad 7 lat w RFN, sprzedając polskie produkty do sieci marketów, firm produkcyjnych i handlowych w krajach Europy Zachodniej. Większość jego pracy zawodowej w Polsce związana z firmami zagranicznymi: (Stinnes, OBI, HIT), litewską (TK Trade) i japońską (TOA Electronics).

Pracował w sieciach handlowych, firmach produkcyjno - handlowych i importowo - dystrybucyjnych jako: kupiec, manager produktu , Dyrektor Zakupów, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Dyrektor Zarządzający.
Posiada rozległą wiedzę na temat wielu grup towarowych oraz ponad 30-letnie doświadczenie w negocjacjach handlowych z partnerami z krajów: Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu (Turcji, Egiptu), Indii , Chin i Japonii.

Doświadczenie szkoleniowe

Pierwsze szkolenia przeprowadził w 2004 roku dla kadry kierowniczej dystrybutorów polskiego przedstawicielstwa francuskiej firmy Facom w zakresie: biznesowych strategii rozwojowych oraz rekrutacji i efektywnej komunikacji z podwładnymi. W roku 2005 dla przedstawicieli handlowych tej grupy przeprowadził cykl szkoleń obejmujących: przygotowanie wizyt akwizycyjnych, analizę potrzeb klienta oraz techniki prezentacji i negocjacji sprzedażowych.

Szerzej szkoleniom poświęcił się w roku 2009, zaś od roku 2010 prowadzenie szkoleń, consultingu i coachingu jest jego podstawową działalnością zawodową.

Kompetencje trenerskie

Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w: sprzedaży, zakupach, logistyce, marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Ponad 10 lat dzieli się też swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji. Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego nie uczy tricków czy manipulacji, tylko rozwija na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników.
Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, analizy video z praktycznych zadań, opartych na jego doświadczeniach i potrzebach uczestników. Cechują się one elastycznością programową i dużą swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo dobrych rezultatów szkoleniowych, co ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach poszkoleniowych.

Specjalizacje trenerskie:
• intensywne warsztaty negocjacyjne dla zaawansowanych
• skuteczne techniki negocjacji zakupowych
• negocjacje handlowe z sieciami handlowymi
• negocjacje międzynarodowe - aspekt komunikacyjny i kulturowy
• organizacja i techniki handlu zagranicznego
• metody skutecznej sprzedaży do firm sektorów: B2B i B2C
• organizacja i zarządzanie działami: handlowymi, zakupów i marketingu
• rekrutacja i zarządzanie personelem handlowym
• zarządzanie strategiczne firmą

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na:

• Podyplomowym Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
• Podyplomowych Studia Menedżerów Zakupów

Autor artykułów o:

• wpływie różnic kulturowych na negocjacje międzynarodowe
• zasadach negocjacji z wielkimi sieciami marketów
• skutecznych negocjacjach biznesowych

Miejsce
Hotel MAGELLAN***
Żeglarska 35/31, Bronisławów, Dolina Pilicy
Tel.44 615 43 50

www.hotelmagellan.pl


Komfortowy hotel położony wśród sosonowych lasów, nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego – tylko kilka minut spacerem od plaży, dogodna lokalizacja w samym centrum Polski – 60 km od Łodzi, 120 km od Warszawy, 175 km od Katowic.  Nowoczesny budynek kryje w sobie 121 komfortowych pokoi, urządzonych w stylu klasycznej elegancji. W każdym znajduje się wygodna łazienka z prysznicem i suszarką do włosów, biurko, telewizor, telefon, radio oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, a w pokojach typu Lux znajdziesz dodatkowo minibar.
Zalew Sulejowski to prawdziwe rekreacyjne centrum Polski, urokliwa okolica w niczym nie ustępuje najpiękniejszym zakątkom Krainy Wielkich Jezior. Poczuj magię wypoczynku na łonie natury, ciesz się bliskością jeziora, a w wolnych chwilach odpoczywaj na basenie i w jacuzzi i delektuj się tradycyjną kuchnią w zdrowym wydaniu:)
Basen, jacuzzi i strefa saun dla Państwa bez limitu – do dyspozycji gości również centrum spa, bilard i więcej:
 • Kryty basen o wymiarach 17 x 8 m, w którego tafli odbija się ogromna mozaika przedstawiająca morskie fale
 • Jacuzzi z kaskadą wodną
 • Strefa saun – sauna sucha i łaźnia parowa
 • Centrum spa – hydroterapia, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, masaże (klasyczne, modelujące, aromaterapeutyczne, egzotyczne), ekskluzywne ceremonie na bazie m.in. miodu, czekolady czy wanilii
 • Park linowy – 3 trasy o różnym stopniu trudności (tylko w sezonie letnim)
 • Wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego
 • Bilard

Jedzenie i picie

Specjalnością eleganckiej hotelowej restauracji jest zdrowa, naturalna kuchnia, łącząca w sobie wpływy polskie i europejskie. Obok standardowej karty dań dostępne jest również menu ze specjałami z dziczyzny oraz specjalne menu bezglutenowe. Z kolei amatorzy bardziej rozrywkowego spędzania czasu z pewnością szybko znajdą drogę do klubu nocnego Atlantyda, gdzie czekają na nich wykwintne trunki, egzotyczne drinki i przebojowe dźwięki na parkiecie.
Atrakcje okolicy
Nad Pilicą: jedna z najciekawszych i najbardziej malowniczych rzek centralnej Polski to nie tylko atrakcyjny szlak kajakowy, ale też źródło licznych ciekawostek. Koniecznie trzeba odwiedzić Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece. Można tam w interaktywny sposób – wszystkimi zmysłami – poznawać przyrodę, historię i kulturę okolicy. W skład ekspozycji wchodzą m.in. młyny wodne, zabytkowe łodzie i tratwy, militaria, a nawet budynek poczekalni kolejowej i… oryginalną carską toaletę.
Na niebiesko: Rezerwat Niebieskie Źródła to jedno z niewielu miejsc w naszym kraju, gdzie można podziwiać prawdziwe gejzery. W rzeczywistości są to wywierzyska krasowe, którymi wypływa na powierzchnię krystalicznie czysta woda, podnosząca z dużą siłą piasek z dna kilku urokliwych jeziorek. Drgająca tafla wody – w zależności od pogody i położenia słońca – przybiera różne odcienie błękitu.
Pod ziemią: miłośnicy tajemniczych zakamarków i pradawnych legend nie mogą przegapić Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim – systemu podziemnych korytarzy, które są pozostałością po XVIII-wiecznej kopalni piasku szklarskiego. Najdłuższa z grot liczy sobie 120 m, a największa z komnat ma wymiary 30 x 25 m. Jeśli wierzyć lokalnym bajaniom, to właśnie tutaj swoją siedzibę miał legendarny zbój Madej.
Oddech historii: perełką pobliskiego Sulejowa jest jeden z najlepiej zachowanych klasztorów cysterskich w Polsce, pochodzący z końca XII w. i zachwycający romańskim układem architektonicznym. Największe wrażenie wśród zabudowań klasztornych robi bazylika św. Tomasza Kantuaryjskiego, której średniowieczna bryła zachowała się w niemal nienaruszonym stanie.
Lokalizacja i dojazd
 • samochód - własny samochód to zdecydowanie najlepszy sposób dotarcia do hotelu, który znajduje się ok. 20 km od Piotrkowa Trybunalskiego, 60 km od Łodzi, 120 km od Warszawy, 175 km od Katowic i 200 km od Krakowa. Jadąc trasą S8 („katowicką”), należy na wysokości miejscowości Wolbórz skręcić w lewo i jechać przez Zwierzyniec i Golesze do Bronisławowa. Współrzędne GPS: N = 51° 26' 28,3", E = 19° 54' 06,9".
 • pociąg - najwygodniej będzie dojechać pociągiem do Łodzi i tam przesiąść się w autobus do Bronisławowa. Można również skorzystać z usług transferowych oferowanych przez hotel.

Cena i zapisy

1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe, obiad

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania