Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Marketing

ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju. Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej na rynkach zagranicznych
 • Przedstawienie metod zdobywania wiedzy o poszczególnych rynkach i potencjalnych partnerach oraz narzędzi jej weryfikacji
 • Dostarczenie wiedzy na temat zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym oraz najważniejszych aspektów związanych z finansowaniem i rozliczaniem transakcji
 • Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie kalkulowania kosztów transakcji eksportowej
 • Przestawienie struktury i wielu aspektów negocjacji eksportowych oraz praktyczne przećwiczenie konkretnej sytuacji negocjacyjnej
 • Przedstawienie zasad prawidłowej realizacji i rozliczenia transakcji eksportowych


Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie specyficznych warunków, funkcjonujących na poszczególnych rynkach eksportowych
 • Nabycie umiejętności wyboru i planowania optymalnych działań marketingowych na rynkach zagranicznych
 • Poznanie metod kształtowania ofert eksportowych, uwzględniających wszystkie elementy kosztowe
 • Poznanie ryzyk przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania oraz ich ograniczania
 • Nabycie umiejętności znalezienia i wyboru optymalnych partnerów handlowych
 • Poznanie narzędzi weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych
 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji eksportowych
 • Poznanie struktury kontraktu eksportowego z partnerem zagranicznym, szczególnie w zakresie zabezpieczenia interesów handlowych i finansowych
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Łańcuch działań operacyjnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
 • Metody badania i analizy konkretnych rynków eksportowych
 • Trafny wybór partnera biznesowego za granicą
 • Narzędzia ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia interesów handlowych w eksporcie

Ta część służy do zdefiniowania pojęcia „łańcuch działań eksportowych” oraz przeanalizowania wszelkich jego elementów składowych z punkty widzenia optymalnego wyboru rynków i partnerów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w działalności eksportowej.

2. Narzędzia poznania specyfiki wybranych rynków eksportowych

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne
 • Organizacja importu wybranych grup asortymentowych produktów
 • Metody: desk research i field research wybranych badania rynków zagranicznych
 • Źródła informacji o rynku

Ta część jest przeznaczone na praktyczne przećwiczenia różnych metod badania i analiz, jak np.11 Cs, konkretnych rynków na wybrane produkty czy grupy produktowe. Pozwoli na przedstawienie różnych podejść metodologicznych i będzie to podstawą do dyskusji odnośnie wyboru optymalnej metody badania rynków zagranicznych.

3. Optymalny wybór i planowania działań marketingowych na rynkach zagranicznych

 • Strategia eksportowa na wybranych rynkach
 • Polityka produktowa, cenowa, dystrybucyjna
 • Narzędzia dotarcia z informacją do potencjalnych klientów
 • Charakterystyka wybranych form działalności handlowej na rynkach zagranicznych

W tym module uczestnicy wypracują konkretny plan/plany działań marketingowych na wybrany produkt/grupę asortymentową na wybrany rynek, wraz z harmonogramem i wstępną kalkulacją ich kosztów.

4. Metody kształtowania ofert eksportowych

 • Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym
 • Formuły handlowe zawarte w INCOTERMS 2000
 • Sposoby finansowania rozliczeń między eksporterem a importerem
 • Kalkulacje ceny w eksporcie – charakterystyka kosztów
 • Metody kalkulacji cenowej

W tej części uczestnicy poznają zwyczajowe formuły handlowe, szczegółową strukturę kosztów oraz przećwiczą w praktyce przygotowanie różnymi metodami ofert cenowych, uwzględniających wszystkie elementy składowe.

5. Ograniczenia i ryzyka przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania i zasady ich ograniczania

 • Ramy prawne
 • Polityka celna i podatkowa
 • Licencje w imporcie, eksporcie i reeksporcie
 • Certyfikacja
 • Ochrona sanitarna i fitosanitarna
 • Świadectwa pochodzenia towarów
 • Kontyngenty i inne pozataryfowe instrumenty polityki handlowej
 • Ochrona produkcji krajowej i wspieranie eksportu

W tym module zostaną przedstawione wszelkie ograniczenia i ryzyka związane z wprowadzaniem towarów na poszczególne rynki. Omówione zostaną źródła wiedzy o poszczególnych ograniczeniach, ryzykach i koszty związane ze spełnieniem tych wymogów na rynkach zagranicznych.

6. Metody znalezienia i wyboru optymalnych partnerów w eksporcie oraz narzędzia weryfikacji ich standingu

 • Źródła wiedzy o potencjalnym partnerze
 • Kryteria wyboru optymalnego partnera
 • Zakres i metody badania wiarygodności kontrahenta

W tym segmencie zostaną podane kryteria, które powinien spełniać optymalny partner biznesowy za granicą oraz omówione dwa podstawowe obszary badania potencjalnego partnera handlowego: formalno-prawnego oraz finansowego. Przy omawianiu konkretnych metod zostanie zwrócona uwaga na: koszty, ryzyka towarzyszące badaniom oraz problemy i bariery w prowadzeniu badań na rynkach poza Unią Europejską.

7. Skuteczne prowadzenie negocjacji eksportowych

 • Struktura negocjacji
 • Zasady negocjacji kontraktowych
 • Techniki negocjowania i umiejętność ich doboru w różnych wyjściowych sytuacjach negocjacyjnych
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas negocjacji
 • Zasady negocjacji w partnerami z różnych kręgów kulturowych

W tym module uczestnicy poznają strukturę oraz zasady prowadzenia negocjacji eksportowych. Praktyczne ćwiczenie oparte o specjalnie przygotowany scenariusz pozwoli na analizę przebiegu negocjacji, zastosowanych technik negocjacyjnych oraz komunikacji między partnerami reprezentującymi odmienne kręgi kulturowe.

8. Kontrakt eksportowy z partnerem zagranicznym, jego struktura i zabezpieczenie interesów handlowych i finansowych

 • Struktura bazowej umowy handlowej
 • Umowy pomocnicze do kontraktu eksportowego
 • Zabezpieczenia: prawne i finansowe wykonania kontraktu
 • Metody rozstrzygania spraw spornych w eksporcie

W tej części zostaną omówione elementy składowe bazowego kontaktu eksportowego wraz z towarzyszącymi mu umowami: transportowymi, ubezpieczeniowymi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zabezpieczaniu interesów eksportera w zakresie: płatności i kar z tytułu nie zrealizowania warunków kontraktu po stronie importera.

9. Zasady prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych

 • Etapy realizacji transakcji eksportowej
 • Dokumenty w realizacji transakcji eksportowych
 • Procedury celno-podatkowe w eksporcie na rynki Unii Europejskie i inne
 • Podatkowe i finansowe aspekty rozliczeń transakcji

W tym module zostanie omówiony szczegółowo proces prowadzenia transakcji eksportowych oraz ich rozliczania pod względem: dokumentowym i finansowym. Dużo uwagi zostanie poświęcone najczęściej występującym błędom w ich rozliczaniu.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Zostaną wykorzystane następujące metody przeprowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
 • Dyskusje moderowane przez trenera, mające na celu znalezienia optymalnych rozwiązań konkretnych zagadnień merytorycznych
 • Aktywne ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych obejmują  40% czasu,
zaś ćwiczenia warsztatowe i rozwiązywania case study mające na celu interaktywne przyswojenie zagadnień przez uczestników to około 60% czasu szkolenia.

Adresaci

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz specjalistów i pracowników działów: eksportu, marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw eksportujących lub posiadających potencjał eksportowy.

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie