Przejdź do treści

Uprawnienia UDT

ZAPRASZAMY NA KURSY OBSŁUGI URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH
zgodnie z programami uzgodnionymi
z Urzędem D
ozoru Technicznego


celem nabycia uprawnień państwowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie:

 • operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym

 • operator suwnicy

 • operator wciągników i wciągarek

 • operator żurawi przenośnych (HDS)

 • operator żurawi samojezdnych

 • operator podestów ruchomych (podnośników)

 • operator dźwigów towarowo-osobowych

 • operator zawiesi (hakowy)

udt01

 

Wysoka zdawalność

Miło nam Państwa poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko 100 %.

Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników a w ostatnim dniu szkolenia przeprowadzamy egzamin wewnętrzny, który decyduje o dopuszczeniu do egzaminu państwowego UDT. Przed samym egzaminem organizujemy dodatkowo bezpłatnie 2 godzinną powtórkę materiału.

Obsługa urządzeń technicznych – wymagania:

 • wiek 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • wykształcenie:
  – minimum podstawowe dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów lub innych dźwignic sterowanych z poziomu roboczego oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  – minimum zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi pozostałych dźwignic

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed oddelegowaniem pracowników, kandydatów na kursy zawodowe zakończone egzaminem UDT skierować na badania lekarskie w zakładach  medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Szkolenie możemy zorganizować:

 • w siedzibie PRESTIGE ECK w Mikołowie
 • w Państwa Firmie

Prowadzimy szkolenia dla prywatnych grup zorganizowanych, oraz firm i zakładów na terenie całego kraju, lub w naszej siedzibie.


Podczas kursów zawodowych  na obsługę urządzeń transportu bliskiego zapewniamy:

 • zestawy pytań egzaminacyjnych
 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • filmy dydaktyczne
 • pomoc przy wypełnieniu dokumentów
 • załatwienie formalności w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • ustalenie jak najszybszego terminu egzaminu po złożeniu kompletnych wniosków do Urzędu Dozoru Technicznego

Po ukończeniu kursu zawodowego na obsługę urządzeń UTB Uczestnik otrzyma:

• zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z suplementem zawierającym następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenia. Zaświadczenie zawierać będzie również potwierdzenie realizacji szkolenia w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowej na wózkach.

• zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego (warunkiem jest pozytywne zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)Przy zamówieniach kursów zawodowych  dla grup zapewniamy rabaty i preferencyjne ceny!

Dysponujemy suwnicą, wózkami jezdniowymi oraz podestami do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Korzyści dla pracodawców:

 • SAFETY FIRST, PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO, bezwypadkowa i wydajna praca

 • zmniejszenie ilości uszkodzeń oraz awarii sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi
 • wzrost motywacji pracowników, dzięki inwestycji pracodawcy w podnoszenie kwalifikacji
 • nauka w kameralnych grupach do 10 osób; czas rzetelnego szkolenia 3- 4 dni w zależności od kategorii szkolenia
 • błyskawicznie załatwiamy formalności w UDT
 • dostosujemy miejsce i termin szkolenia w zależności od potrzeb Klienta
 • możliwość szkolenia w obecności tłumacza języka: ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego,  rumuńskiego

 • istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu .

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym).

Dozorowi technicznemu podlegają następujące urządzenia:


Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami:


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 maja 2019 r.
Poz. 1008
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII) z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Dziennik Ustaw Rz. P. z 30.05.2019r. Poz.1008 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21.05.2019 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji

Czynimy wszystko, aby te ważne uprawnienia trafiły do Twoich rąk:


Czy zaświadczenia kwalifikacyjne wydane w innym kraju UE są uznawane przez UDT?


Tak. Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych upoważniony jest do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności w zakresie wskazanym w tym rozporządzeniu.


W jaki sposób mogę uzyskać duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego?


W przypadku zniszczenia lub zaginięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania jego duplikatu. Jest on wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego.

W celu wydania duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego należy zgłosić się bezpośrednio do Oddziału UDT, przez który zaświadczenie zostało pierwotnie wystawione.

Za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 65,00 zł – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego, wydanym na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.


Czy zaświadczenia kwalifikacyjne nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne we wszystkich krajach UE?
Uwaga!
To pytanie pada w testach.


Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.


W jaki sposób mogę uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w języku angielskim?


Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT oferuje certyfikację osób w dziecinie napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument, który otrzymują klienci, to certyfikat zawierający wyjaśnienia również w języku angielskim.

W celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić się do oddziału UDT, który pierwotnie wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami, tj. z kopią zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz dowodem wykonywania pracy, jeśli od daty wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Dowód wykonywania pracy powinien być w formie oświadczenia (potwierdzonego przez pracodawcę kandydata ubiegającego się o certyfikację), poświadczającego, iż kandydat przepracował co najmniej 3 miesiące zgodnie z zakresem posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację.

 


Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego w jęz. niemieckim?


Nie. Urząd Dozoru Technicznego nie wystawia zaświadczeń kwalifikacyjnych w jęz. niemieckim.


Co w przypadku L4 lub niestawienia się na egzamin?


Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rz. P. z 30.05.2019r. Poz.1008 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21.05.2019 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji:

5. 1. W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
1) zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
2) zwrotowi.

2. W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.


Od 9 lutego 2024 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 268,33 zł.
Koszt egzaminu może ulec zmianie, gdyż jest to kwota wynikająca z przepisów i ustalana w wysokości 3,75 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Komunikat Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 9 lutego 2024r.
W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.” Po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., które wyniosło 7 155,48 zł, informuję, że od dnia dzisiejszego zmienia się stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 268,33 zł. Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.
Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.Największe zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym dotyczyły:

 • imiennych zezwoleń na pracę – wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych
 • oraz ważności uprawnień na wózki widłowe – wg Nowelizacji z 9.12.2018 dotyczącej zmian w Ustawie o Dozorze Technicznym.

Od 1 czerwca 2019 roku zgodnie z ustawą z 9.12.2018, wszystkie wydawane uprawnienia na wózki widłowe są terminowe.

Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe wygląda następująco:
 • uprawnienia wydane do 31.12.2004 r. będą respektowane do 31.12.2023 r.*
 • uprawnienia wydane do 31.12.2014 r. należy przedłużyć przed upływem 31.12.2026 r.*
 • uprawnienia wydane po 1.01.2015 r. do 10.08.2018 będą uznawane za ważne nie dłużej, niż do 31.12.2027 r.*


Oznacza to, iż wszystkie imienne uprawnienia wydane od 2015 roku swój termin stracą z końcem 2027* roku (nawet jeżeli zostały nadane bezpośrednio przed Nowelizacją Ustawy o Dozorze Technicznym).

* Wymienione daty są nowymi terminami ważności imiennych zezwoleń.

Decyzja o przedłużeniu ważności tych uprawnień zapadła 5.04.2019 w związku z dużym zapotrzebowaniem na przeprowadzenie egzaminów państwowych.

Początkowo, wg. oryginalnego rozporządzenia imienne uprawnienia wydane do końca 2004 roku miały tracić swoją ważność wraz z końcem 2019 roku.


Ważność uprawnień na wózki widłowe wynosi od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju pojazdów.


5 letni
termin ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT dotyczy:

 • wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem z wysięgnikiem
 • wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem i możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem
 • podestów ruchomych przejezdnych
 • suwnic
 • wciągników i wciągarek
 • żurawi samojezdnych
 • żurawi wieżowych
 • żurawi szybkomontujących
 • żurawi szynowych
 • żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych

10 letni okres ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT dotyczy:

 • wózków jezdniowych unoszących z napędem (jednak bez wysięgnika oraz bez możliwości unoszenia osoby obsługującej)
 • podestów ruchomych stacjonarnych
 • podestów ruchomych wiszących
 • podestów ruchomych masztowych
 • podestów na pojazdach kolejowych
 • żurawi stacjonarnych
 • żurawi przewoźnych
 • żurawi przenośnych

Natomiast w przypadku terminowości zezwoleń na konserwację urządzeń:

 • 5 lat ważności uprawnień obejmuje konserwację wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem, wszelkiego typu podestów ruchomych, suwnic, wciągarek i wciągników oraz żurawi (wszystkich poza stacjonarnymi).
 • 10 lat ważności uprawnień konserwatorskich dotyczy jedynie stacjonarnych żurawi.

Rekomendujemy literaturę techniczną:

Z. Gogolewski: Napęd elektryczny
K. Pawlicki: Elementy dźwignic
A. Piątkiewicz, R. Sobolski: Dźwignice
H. Urbanowicz: Napęd elektryczny maszyn roboczych
H. Urbanowicz: Napęd i sterowanie elektryczne – Dźwignice
Z. Zieliński: Dźwignice i urządzenia transportowe
A. Polański: Mechanizacja wewnętrznego transportu
S. Teski: Techniczno-eksploatacyjny poradnik mechanizacji prac ładunkowych w transporcie
T. Boetzel: Zasady bezpiecznej pracy – Dźwignice
H. Świątkiewicz: Poradnik dźwignicowego
K. Buczek: Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych
M. Chimiak: Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
M. Chimiak: Obsługa suwnic
M. Jodłowski: Operator żurawi samojezdnych
D. Kozłowski, K. Dębski: Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania
W. Skrzymowski: Obsługa żurawi wieżowych
W. Skrzymowski: Budowa i obsługa wciągników
W. Skrzymowski: Zawiesia dźwignic. Budowa i obsługa
W. Skrzymowski: Podesty ruchome przejezdne. Budowa i eksploatacja
W. Skrzymowski: Podesty ruchome masztowe samowznoszące
W. Skrzymowski: Podesty ruchome wiszące W. Skrzymowski Podnośniki pojazdów
W. Skrzymowski: Żurawie przeładunkowe. Budowa i Eksploatacja
W. Skrzymowski: Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż.
J. Trepka: Konserwacja suwnic

Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich uczestników szkoleń zapraszamy na naszą stronę z testami online: testy.prestige-eck.pl
Obsługa żurawia stacjonarnego ogólnego przeznaczenia

Obsługa żurawia stacjonarnego ogólnego przeznaczenia

PROMOCJA    KWALIFIKACYJNYCH    KURSÓW    ZAWODOWYCH Szkolenie przygotowuje do egzaminu UDT i uzyskania państwowych uprawnień. Miło nam Państwa poinformować, że zdawalność egzaminów państwowych UDT wynosi w naszej firmie blisko…

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

Przedstawienie obowiązującej we Wspólnocie Europejskiej nowej filozofii prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i…

DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

Przedstawienie europejskiej koncepcji bezpieczeństwa w zakresie wymagań dla wyrobów nowych, nowej filozofii w konstrukcji prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania wymagań…

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

RESURS – zmiany w przepisach w zakresie eksploatacji UTB

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących regulacji prawnych w zakresie eksploatacji UTB. Szkolenie skierowane jest do właścicieli urządzeń transportu bliskiego, pracowników służb utrzymania ruchu oraz służb…

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne – szkolenie online

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne – szkolenie online

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów zawartych w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywie narzędziowej 2009/104/WE, wskazanie różnic pomiędzy zasadniczymi i minimalnymi wymaganiami.  

Konserwacja żurawi stacjonarnych

Konserwacja żurawi stacjonarnych

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego. Zapozna się z obowiązkami i uprawnieniami konserwatora. Pozna budowę, zasady eksploatacji i…

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego. Zapozna się z obowiązkami i uprawnieniami konserwatora. Pozna budowę, zasady eksploatacji i…

Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, wraz z egzaminem. Elektryczny wózek paletowy (EPT) potocznie nazywany piesek lub elektryczny paleciak.

Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, wraz z egzaminem. Elektryczny wózek paletowy (EPT) potocznie nazywany piesek lub elektryczny paleciak.

Kurs przeznaczony dla pracowników hal magazynowych, sklepów wielkopowierzchniowych i szeroko pojętej logistyki. Do udziału w kursie zapraszamy również osoby poszukujące zatrudnienia oraz chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Z pozoru niewinny…

Wymagania PIP przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym – skuteczne i praktyczne warsztaty

Wymagania PIP przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym – skuteczne i praktyczne warsztaty

Nasze szkolenie to absolutny niezbędnik dla służb bhp, osób kierujących pracownikami, pracodawców w zakresie niezbędnej wiedzy praktycznej, jak uniknąć problemów podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Praktyka kontroli PIP przy eksploatacji zawiesi – skuteczne i praktyczne warsztaty

Praktyka kontroli PIP przy eksploatacji zawiesi – skuteczne i praktyczne warsztaty

Absolutny niezbędnik dla służb BHP, osób kierujących pracownikami i pracodawców, aby poznać praktyczną wiedzę, jak uniknąć problemów podczas eksploatacji zawiesi! Zawiesia są nieodłącznym elementem wielu branż i miejsc pracy, ale…