Przejdź do treści

I pomoc , BHP

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE realizujemy w niestandardowy sposób:

 • D Y N A M I C Z N I E  – prowadzone przy użyciu zróżnicowanych technik przekazu
 • C I E K A W I E              – pasja jest zaraźliwa, nawet w przypadku szkoleń obowiązkowych
 • P R A K T Y C Z N I E   – uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności

Swoją wiedzą w zakresie I pomocy podzielą się z Państwem instruktorzy będący pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasze programy opierają się na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Zapraszamy:

 • pracowników administracyjno-biurowych (również w j. angielskim)
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami (również w j. angielskim)
 • pracowników techniczno-inżynieryjnych
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców
 • pracowników oświaty
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służby BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracodawców i innych osób wykonujących zadania służby

 


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

Zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania kompleksowej kontroli stanu BHP w firmie oraz do sporządzenia analizy rocznej. Szkolenie adresowane do: Inspektorów BHP Specjalistów ds. BHP w firmach Pracodawców

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników kształtowania warunków…

KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY – przebieg kontroli, procedury odwoławcze od decyzji – sposób przygotowania zakładu do kontroli bezstresowej. Szkolenie zalecane działom kadr oraz BHP

KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY – przebieg kontroli, procedury odwoławcze od decyzji – sposób przygotowania zakładu do kontroli bezstresowej. Szkolenie zalecane działom kadr oraz BHP

Na szkoleniu zapoznamy Państwa z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotujemy do przyjęcia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie. Omówimy praktycznie wszystkie punkty programu, które…

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie uwzględniającej aspekty higieny, systemu HACCP, identyfikowalności i wycofywania z rynku.

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów. Korzyści dla uczestników: Znajomość przepisów regulujących problematykę…

RATOWNICTWO chemiczne

RATOWNICTWO chemiczne

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami identyfikacji zagrożeń i usuwania skażeń. Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki. Szkolenie…

Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

Państwowa Inspekcja Pracy w ostatnich latach przeprowadziła blisko 1000 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce magazynowej. Prowadzący  szkolenie przedstawi strategię oraz metodykę…

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

Głównym zadaniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu oceny zgodności oraz wymagań zasadniczych dla ŚOI jak również jak w właściwy sposób dobrać oraz użytkować środki ochrony indywidualnej na…

Szkolenie przeciwpożarowe z praktyczną obsługą gaśnic

Szkolenie przeciwpożarowe z praktyczną obsługą gaśnic

Bardzo ciekawe i pełne emocji  szkolenie. GRATIS: przegląd gaśnicy samochodowej dla każdego uczestnika. Szkolenie przeciwpożarowe przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Spełnienie obowiązku wynikającego…