Przejdź do treści
Transport wewnętrzny w magazynie – normy prawne
28 lutego 2024

Przedstawiamy kolejne opracowanie o normach prawnych obowiązujących w magazynach. Poprzednie znajdują się tutaj:

– https://prestige-eck.pl/wp/blog/normy-prawne-w-zakresie-przechowywania-i-obslugi-zapasow-niebezpiecznych/

– https://prestige-eck.pl/wp/blog/ochrona-ppoz-i-bezpieczenstwo-pracy-wymagania-prawne/

W ostatnim zajmowaliśmy się normami prawnymi w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych, teraz czas na transport wewnętrzny w magazynach.

Z tego artykułu dowiecie się:

– co o drogach transportowych i przejściach w magazynach mówi ustawa o ochronie ppoż i bhp.

–  jakie są minimalne wymiary dróg i przejść określone przez Polskie Normy.

Po więcej informacji zapraszamy na nasze szkolenia:

NOWOCZESNA LOGISTYKA I ZAOPATRZENIE

PRAWO W MAGAZYNIE – uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki magazynowej

Szkolenie planowanie i zarządzanie magazynami

Drogi transportowe i przejścia w magazynach a ustawa o ochronie ppoż i bhp

Wszelkie drogi transportowe i przejścia w magazynach są opisane w ustawie o ochronie ppoż i bhp.

To właśnie te uwarunkowania prawne gwarantują bezpieczne realizacje procesów przewozowych w magazynie, oraz gwarantują bezpieczeństwo ewakuacji pracowników w przypadkach zagrożeń.

Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie.[1] 

 § 4

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy

– wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników.

Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

 1. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków.

Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.[2] 

Art. 5.

 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN.
 2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.
 3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
 4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych

po ich opublikowaniu w języku polskim.

 1. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.

W świetle przepisów ustawy z 2002 r. o normalizacji opracowywane przez komitety techniczne Polskie Normy nie pełnią roli przepisów prawa. Nadanie im takiego waloru wymaga regulacji szczególnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej, natomiast przywołanie Polskich Norm w rozporządzeniu nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania.

Akt niższego rzędu nie może zmienić postanowień aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa z 2002 r. o normalizacji.

Drogi i otwory drzwiowe.[3] 

– Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i  twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.

– Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych.

Wytyczne projektowania.

 • Zalecane szerokości (b) w cm. dróg transportowych dla pieszych w budynkach, na odcinkach prostych i na zakrętach, w zależności od a – szerokości ładunku przenoszonego przez pieszego w cm. należy wyliczyć ze wzoru:

dla ruchu jednokierunkowego; b=a+30 cm – min 60 cm.

dla ruchu dwukierunkowego; b=2a+60 cm, przy czym szerokość ta powinna być równa lub większa od 120 cm.

 § 47

 • Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.
 • W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.
 • Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.
 • Sprzeczność z normą – 0,60 m i 1,20 m
 • Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m.

W kolejnym artykule zajmiemy się wpływem uwarunkowań prawnych na organizację pracy i koszty magazynowe.

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

[2] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 ze zmianami oraz z 2008 r.

Nr 227, poz. 1505)

[3] PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny.