PLANER

Bywają straty będące nieocenioną korzyścią.Maurice Maeterlinck

Menu

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Myślenie strategiczne jest bez wątpienia jednym z najważniejszych współcześnie nośników zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy organizacji potrafiący myśleć holistycznie, systemowo i całościowo są skłonni do podejmowania ryzyka i eksperymentowania, są zdolni do samodzielnego działania i do innowacji, mają skłonność do identyfikowania i wykorzystywania szans zanim zrobią to konkurenci, uczą się tworzenia nowych zrozumień i interpretacji, są gotowi do zmian wewnątrzorganizacyjnych mających na celu podwyższenie efektywności funkcjonowania i rozwoju w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Inaczej mówiąc, nieodłączną cechą nowoczesnej gospodarki jest strategiczna transformacja, pojmowana jako odnowa istniejących organizacji i tworzenie otoczenia konkurencyjnego, gdzie organizacja wpływa na obowiązujące reguły gry. W ostatnim dziesięcioleciu myślenie strategiczne przesunęło się z poboczy do centrum działania menedżerskiego. Nastąpiła też demistyfikacja przedsiębiorczości, która nie jest już traktowana jako proces zakorzeniony w ukrytej intuicji, lecz jest traktowany jako forma efektywnego zarządzania, którego można się nauczyć. Bycie dobrym strategiem jest wyrażane złożoną postacią zachowania wymagającą wiedzy, umiejętności, ciężkiej pracy, pasji, aktywnego uczenia się, specyficznego stylu podejmowania decyzji strategicznych wspomaganego określoną strukturą poznawczą, kreowania zmian itp. Wszystko to składa się na szczególny zbiór działań zorientowanych na tworzenie bogactwa za pomocą przedsięwzięć innowacyjnych (wykorzystujących znacząco nowe sposoby wykonywania czegoś w sensie globalnym), mających w sobie duży potencjał rozwoju (np. tworzenie nowego rynku), ukierunkowanych strategicznie (posiadających formalnie wyrażone cele dotyczące całości, uwzględniające powiązania z otoczeniem i odnoszone do pozycji względem konkurentów). Akceptacja dla tych zmian staje się koniecznością i wymusza zmiany na głównych domenach działalności firmy, którym musimy obecnie poświęcać znaczną części swojej uwagi w procesie formułowania strategii, aby jak najlepiej dopasować się do zaspokajania oczekiwań istniejących i potencjalnych interesariuszy. Wprowadzając szkolenie Myślenie strategiczne oraz poruszając zagadnienie budowania strategii organizacyjnej pragnę zainteresować odbiorców nowym spojrzeniem na funkcjonowanie organizacji. Jeszcze do niedawna eksperci twierdzili, że dwa pojęcia takie jak
Potrzeba uczynienia organizacji konkurencyjną i przedsiębiorczą gdzie myślenie strategiczne jest podstawą, wynika w sposób oczywisty z rosnącej roli wiedzy jako strategicznego zasobu firmy. Współczesny świat powoduje wzrost wskaźnika zmiany technologicznej i rozproszenia technologicznego. Nowe techniki wytwarzania przyczyniają się do powstawania coraz doskonalszego sprzętu, który pomaga menedżerom w wykonywaniu ich obowiązków. Rośnie przy tym komercjalizacja idei – pomysł jest wtedy dobry i twórczy, gdy można go zamienić na produkt lub proces, który wniesie wartość dodaną. Posiadana wiedza i doświadczenie, innowacje to nadrzędne produkty nowoczesnej firmy, ważne źródła przewagi konkurencyjnej, bez których przyszłe przedsiębiorstwa nie będą w stanie prowadzić nowoczesnej działalności gospodarczej. Myślenie strategiczne jest wysoce istotna dla organizacji we współczesnej gospodarce. Ludzie są traktowani jako potencjał, który należy rozwijać a nie jako koszty, które przede wszystkim podlegają kontroli i obniżaniu. Kompetentni ludzie we współczesnej organizacji, często traktowani są niczym inwestorzy, którzy mają prawo do uzyskiwania korzyści podobnych do tych, jakie otrzymują udziałowcy. Toteż strategię współczesnej organizacji należy budować tylko i wyłącznie w oparciu o kapitał intelektualny, bowiem w ten sposób można zdobyć przewagę konkurencyjną w warunkach wyłaniającej się nowej ekonomii. Niezbędne też będzie efektywne zarządzanie zasobami niematerialnymi budujące podstawy rozwoju przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki wydaje się konieczne przekazanie adeptom praktyki zarządzania współczesnej wiedzy obejmującej nurtujące kwestie strategii i myślenia strategicznego we współczesnym burzliwym otoczeniu, jak również rosnące znaczenie innowacji i przedsiębiorczego zarządzania w istniejących organizacjach.
Niniejsze szkolenie w swoim zamiarze ma pomóc odbiorcom w stworzeniu jednej z możliwych perspektyw poznawczych, pozwalających na poruszanie się po trudnym do rozpoznania terenie współczesnego myślenia strategicznego i powinien dostarczyć inspiracji do skutecznego działania. Podstawowym założeniem, które przyjęli Autorzy programu jest kluczowa rola szans, innowacji i przedsiębiorczości niezależnej, a także przedsiębiorczości w istniejących organizacjach, w której działanie, własne motywacje, skłonność do podejmowania ryzyka i działań przedsiębiorczych, budowanie sieci społecznych, zdolność do wykorzystania okazji i zespalania sprzeczności są głównymi źródłami menedżerskiego sukcesu.
Autor, który pracuje w zespole naukowym Katedry Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, liczy na to, że to szkolenie będzie pomocne nie tylko w karierze zawodowej, ale również w ukierunkowaniu profesjonalnych zespołów organizacyjnych w pracy nad scenariuszami przyszłości. Temu zamierzeniu podporządkowano dość prostą konstrukcję każdego z bloków tematycznych: obok systematyzujących nowe zjawiska syntez i szczegółowych analiz tematycznych przeznaczonych na krótki interaktywny wykład, starano się w każdej z wydzielonych części przedstawić podstawowe praktyczne sposoby kreowania, podtrzymywania i zmieniania myślenia strategicznego oraz ukazać narzędzia pomiarów osiąganych wyników w tym zakresie, czemu podporządkowano treść studiów przypadku, ćwiczeń i testów menedżerskich.

Program szczegółowy szkolenia

1. Różnice w myśleniu marketingowym a myśleniu strategicznym

 • Słownik marketingowca a słownik stratega
 • Jak zamienić klienta na uczestnika organizacji
 • Ćwiczenia

2. Współczesne metody budowania strategii i analizy strategicznej

 • Klasyczne i współczesne narzędzia budowania strategii
 • Studia przypadku ukazujące problemy strategiczne współczesnych firm i metody radzenia sobie z nimi
 • Ćwiczenia testujące poszczególne narzędzia strategiczne.
 • Budowanie dobrej strategii

3. Godzenie sprzeczności strategicznych i dialektyka jako podstawa współczesnego myślenia strategicznego i budowania strategii

 • Stara babcia i młoda dziewczyna, czyli dwa wykluczające się spojrzenia
 • Sprzeczności i konflikty w budowaniu strategii jako szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • Ćwiczenie – Matryca godzenia sprzeczności strategicznych
 • Narzędzie do analizy stopnia godzenia sprzeczności strategicznych w organizacjach

4. Testowanie modeli mentalnych, czyli systemowe myślenie przywódcy wizjonerskiego

 • Menedżer a przywódca
 • Przyszły obraz organizacji, czyli jak zostać wizjonerem
 • Wprowadzanie zmian w organizacji zgodnie z myśleniem strategicznym
 • Film – Jak przewodzić ludziom

5. Myślenie strategiczne a myślenie przedsiębiorcze – na skrzyżowaniu dróg

 • Zarządzanie przedsiębiorcze i administracyjne
 • Orientacja przedsiębiorcza organizacji
 • Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej i jego wpływ na dalszą strategię
 • Ćwiczenia – prezentacja narzędzi do pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Krótkie, interaktywne wykłady z użyciem slajdów PowerPoint
 • Studia przypadków
 • Ćwiczenia testujące w praktyce przedstawiane narzędzia
 • Testy menedżerskie
 • Dyskusja
 • Metody heurystyczne
 • Film

Ewaluacja szkolenia zostanie przeprowadzona za pomocą kwestionariusza ankiety rozdanego każdemu uczestnikowi pod koniec szkolenia. Kwestionariusz obejmie pytania oceniane na skali Likerta od 1 do 7, a także pytania otwarte.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania