PLANER
logotyp-prestige-eck

Kierownik skuteczny podejmuje decyzje personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siłyPeter F. Drucker

Menu

TRENING ODPORNOŚCI dla menedżera – jak zwiększać siłę i odporność lidera? BUILDING RESILIENCE – why every leader needs Mental Toughness?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Siła i Odporność (Mental Toughness) to kluczowy element efektywności menedżera. To zdolność działania na najwyższym możliwym poziomie, zarówno w kontekście osobistym jak i zespołowym. Siła i Odporność w znacznym stopniu determinuje jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją oraz osiągamy najlepsze wyniki niezależnie od okoliczności.
Wszyscy wiemy, że stawka jest wysoka – nawet jedna zła decyzja może być bardzo kosztowna. Co więc można zrobić, aby nie poddać się wszechobecnej presji i stresowi? Jak uniknąć załamania się pod naporem wyzwań? Dlaczego niektórzy ludzie świetnie sobie radzą ze stresem i presją, a inni wydają się być do tego niezdolni?

Opublikowane badania przeprowadzone na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi! Menedżerowie posiadający cechy Odporności świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, utrzymują stały poziom energii i realizują zadania nawet w trudnych warunkach.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

 • Raport rozwojowy z badania wskazujący wyniki badania oraz możliwe sposoby rozwoju siły i odporności
Mental Toughness is the key factor in our effectiveness and performance. It’s the ability to work at the highest possible level, both in a personal and a team context. Mental Toughness determines largely how effectively we deal with challenges, stressors and pressures, regardless of circumstances.
We all know that the stakes are high – one wrong decision can be very costly.  So what is it that one can do to not fall victim to unbearable pressure and stress? How do we avoid breaking down in the face of challenges? Why do some people cope well with stressors and pressures, and others seem unable to do so?
Published research from around the world has shown that resistance to mental stress accounts for 25% of the effectiveness between people! Managers who possess the characteristics of resistance to stress handle the professional sphere with ease and great efficiency.

Zapewniamy:

 • Indywidualną analizę potrzeb szkoleniowych uczestników
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Proaktywną formę warsztatu, zapewniającą pracę na poziomie zachowań i umiejętności
 • Indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia
 • Szkolenie przeprowadzone przez licencjonowanego konsultanta Mental Toughness
 • Dostęp online do kwestionariusza MTQ48

What is provided:

 • A thorough analysis of the needs of the trainees
 • Training material (to be printed out)
 • A proactive form of training which involves applying practical exercises in enhancing

the participants skills.

 • Individual consultations throughout the training
 • Training performed by a licensed Mental Toughness consultant
 • Online access to the MTQ48 questionnaire in addition to an extensive developmental report describing the results obtained and outlining ways of improving strength and resistance
Przeczytaj artykuł:

4 filary efektywności w biznesie – jak zwiększyć odporność psychiczną pracowników?

Cele i korzyści szkolenia

Ten trening pozwoli uczestnikom:

 • Rozwinąć umiejętności wzmacniania Siły i Odporności
 • Nauczyć się, jak wpływać na swoje nastawienie i reakcje tak, aby działać bardziej efektywnie
 • Rozwinąć umiejętności zarządzania emocjami w warunkach dużej presji
 • Poznać techniki radzenia sobie ze stresem i presją oraz ich skutkami
 • Nauczyć się, jak budować odporność w kontekście długoterminowym
 • Zwiększyć wydajność dzięki efektywnemu radzeniu sobie z presją i wyzwaniami
 • Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness
 • Nauczyć się, jak zmieniać negatywne myśli i nastawienie na proaktywne
 • Poznać swoje silne i słabe strony, dowiedzą się, jak budować swoje zasoby oraz jak słabe strony przekształcić w mocne
 • Zaadaptować konkretne strategie eliminowania spadków motywacji i wzmacniania silnej woli
 • Dowiedzieć się, jak budować nawyki ukierunkowane na zwiększenie efektywności

This training will allow the participants to:

 • Develop practical skills in strengthening their mental resilience
 • Learn how to influence their attitude and reaction, so that they function efficiently
 • Develop an ability to manage their emotions under pressure
 • Learn techniques minimizing stress and pressure not only in short-term situations but also in long-term personal growth
 • Increase productivity by effectively coping with pressure and challenges
 • Have an opportunity to measure their mental resistance with the help of the MTQ48 questionnaire, the first proven tool for measuring mental strength and resistance
 • Master the skills of changing negative thoughts and beliefs
 • Recognize their strengths and weaknesses; learn how to build on their resources
 • Learn how to adapt specific strategies in eliminating weak will and a drop in motivation
 • Get to know how to develop habits that are directed in increasing their effectiveness
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla: 
Menedżerów, dyrektorów, liderów, właścicieli biznesu, przyszłych menedżerów

 • Działających w warunkach dużego stresu i presji
 • Chcących lepiej radzić sobie ze stresem i zarządzać emocjami
 • Wpłynąć na zwiększenie swoich osiągnięć
 • Mieć bardziej pozytywne nastawienie i więcej zadowolenia z pracy

This training is targeted towards: 

Managers, directors, leaders, business owners, future managers

 • Working in a stressful environment
 • Willing to handle stress in the professional sphere with ease and great efficiency
 • Willing to increase their performance in a professional context
 • Willing to adopt a possitive mind-set and more contentment
Program szczegółowy szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Odporność na stres i presję a skuteczność w działaniu
 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności menedżera
 • Korzyści ze wzmocnionej odporności
 • Koncentracja na wzmacnianiu odporności jako czynnik wpływający na sukces zawodowy i dobre samopoczucie
 1. Mental Toughness – jakie elementy determinują Odporność Psychiczną?
 • Model 4C:

– Kontrola (Control)

– Zaangażowanie (Commitment)

– Wyzwanie (Challenge)

– Pewność siebie (Confidence)

 

 1. Badanie odporności
 • Omówienie wyników badania odporności na podstawie wypełnionego

testu MTQ48 – narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie

 • Poznanie swoich zasobów
 • Jak wykorzystać swoje atuty?

 

 1. Stres i emocje – jak nimi zarządzać?
 • Emocje i stres – mechanizm działania
 • Źródła oraz objawy przewlekłego napięcia
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję?
 • Zmiana jako źródło stresu
 • Rozpoznawanie własnych czynników stresogennych i wzorca reagowania na trudne sytuacje

 

 1. Jak wzmacniać i rozwijać odporność na stres i presję?
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą
 • Jak nastawienie determinuje zachowanie?
 • Jak reagować na wyzwania, stres, presję i trudności?
 • Jak zachowywać dystans psychiczny?

 

 1. Wyzwania, porażki i trudności – jak sobie z nimi radzić?
 • Pokonywanie wewnętrznych oporów
 • Opanowanie umiejętności zmiany sabotujących myśli
 • Jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności?

 

 1. Strategia na zbudowanie odporności – praktyczny trening
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • W poszukiwaniu równowagi – wpływ stylu życia na budowanie energii
 • Techniki automotywacyjne
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?

DETAILS OF THE TRAINING PROGRAM

 1. Resistance to stress and pressure vs effectiveness
 • Mental resistance as a key factor in managerial effectiveness
 • What are the benefits and advantages of enhancing mental strength and resistance?
 • Focus on strengthening positive behaviors as a factor in influencing professional success

 

 1. Understanding the Mental Toughness model – Conception 4 C
 • Model 4C, meaning what 4 elements determine your mental resistance?

– Control

– Commitment

– Challenge

– Confidence

 

 1. Mental Toughness measurement
 • Discussion over the results of the mental resistance measurements, which are based on the previously filled out MTQ48 questionnaire
 • Becoming aware of our own resources
 • Learning how to turn your “weaknesses” into your advantages
 1. Stress and emotions-how to deal with them?
 • Stress and emotion, the mechanism that drives them
 • Sources and symptoms of chronic stress
 • Alleviate the symptoms of stress or strengthen the resistance to stress and pressure?
 • Change as a stress factor
 • Identifying the main factors which cause stress and recognizing one’s own pattern of responding to difficult situations
 1. How to strengthen and develop mental resistance?
 • Mental strength and resistance as a self-management skill – how to improve and develop it?
 • How does our individual approach or attitude determine our behavior?
 • How to react to challenges, changes, stress, pressures and difficulties?
 • How to enhance perseverance while achieving goals?
 • How to „protect oneself” and maintain mental distance?
 1. Challenges and difficulties at work – How to manage them?
 • Internal blocks – overcoming internal resistance
 • Methods to tackle personal limitation with restrictive thoughts
 • How to avoid giving up?
 1. Strategy in building resistance – practical mental training
 • How to build habits aimed at strengthening one’s own resistance?
 • In the search of balance – the influence of lifestyle in enhancing energy
 • Automotive techniques
 • My personal plan of action: What I will begin doing? What I will refrain from doing? What will be my first step?
Metody szkoleniowe
TEST MTQ48 – innowacyjne narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, opracowane w celu wsparcia biznesu w osiąganiu większej efektywności w pracy, szczególnie w środowiskach narażonych na stress i presję. Uczestnicy badania wypełniają test złożony z 48 pytań. Wyniki badania wskazują na poziom odporności psychicznej w następujących obszarach: kontrola emocji, poczucie wpływu, pewność siebie, zaangażowanie, podejście do wyzwań.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa: Budowanie Siły i Odporności
 • Dyskusje grupowe
 • Elementy wykładu
TEST MTQ48 – This is an innovative, scientifically proven tool to measure mental resistance, which aims to support managers and employees in increasing efficiency at work, especially in demanding environments that are exposed to stress and pressure. The participants fill-out a psychometric test, consisting of 48 questions. The outcome of the test indicates what the level of resistance is in the following areas; emotional control, sense of well-being, commitment, response to challenges, and self-confidence.
 • Individual and group activities
 • Training game: Building Mental Toughness
 • Small group discussions
 • Short lectures
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie dla środowisk międzynarodowych przeprowadzamy również w języku angielskim.


  Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

  • Raport rozwojowy z badania wskazujący wyniki badania oraz możliwe sposoby rozwoju siły i odporności

  W przypadku szkoleń na zlecenie:

  • Raport dla menedżera lub specjalisty HR, wskazujący sposoby pracy z uczestnikami badania
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania