Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA menedżera – jak wzmocnić efektywność przez trening Mental Toughness PERSONAL EFFECTIVENESS – how to increase effectiveness through training habits of Mental Toughness

Ten trening pozwoli uczestnikom: Wypracować cechy Odporności Psychicznej (Mental Toughness) Rozpoznawać najbardziej pożądane nawyki, które w największym stopniu budują efektywność osobistą Nauczyć się, jak eliminować niekorzystne nawyki i kształtować te pożądane Rozwinąć umiejętność budowania trwałej motywacji Poznać strategie budowania wytrwałości w działaniu, samodyscypliny i konsekwencji Nauczyć się, jak radzić sobie z przeszkodami i trudnościami, napotykanymi w drodze do realizacji celu Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness Poznać strategie monitorowania codziennych aktywności i uważności na czynniki wpływające na obniżenie i podniesienie efektywności Poznać swoje silne i słabe strony, nauczyć się jak wzmacniać swoje zasoby Nauczyć się wpływać na swoje nastawienie i reakcje Poprawić efektywność w działaniu

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Ten trening pozwoli uczestnikom:

 • Wypracować cechy Odporności Psychicznej (Mental Toughness)
 • Rozpoznawać najbardziej pożądane nawyki, które w największym stopniu budują efektywność osobistą
 • Nauczyć się, jak eliminować niekorzystne nawyki i kształtować te pożądane
 • Rozwinąć umiejętność budowania trwałej motywacji
 • Poznać strategie budowania wytrwałości w działaniu, samodyscypliny i konsekwencji
 • Nauczyć się, jak radzić sobie z przeszkodami i trudnościami, napotykanymi w drodze do realizacji celu
 • Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness
 • Poznać strategie monitorowania codziennych aktywności i uważności na czynniki wpływające na obniżenie i podniesienie efektywności
 • Poznać swoje silne i słabe strony, nauczyć się jak wzmacniać swoje zasoby
 • Nauczyć się wpływać na swoje nastawienie i reakcje
 • Poprawić efektywność w działaniu

This training will allow the participants to:

 • Develop the characteristics of Mental Toughness
 • Learn which habits are the most desirable and which increase their personal effectiveness and focus on how to eliminate unfavorable habits and build effective ones
 • Develop the ability to build lasting motivation
 • Learn strategies for building perseverance, self-discipline and consistency in action
 • Learn how to deal with obstacles and difficulties facing the goal
 • Measure their effectiveness with the MTQ48, the world’s first proven tool for measuring strength and resilience in business
 • Learn strategies to monitor their daily behavior and pay attention to what increases and lowers personal effectiveness
 • Recognize their strengths and weaknesses; learn how to build on their resources
 • Receive tools to overcome their own excuses, negative attitude and procrastination
 • Learn how to influence their attitude and reaction, so that they function efficiently
 • Improve personal effectiveness

Program szkolenia

 1. Efektywność w biznesie – kluczowe czynniki efektywności osobistej
 • Czym jest efektywność i co na nią wpływa?
 • Efektywność osobista i efektywność w organizacji.
 • Neurobiologiczne pdostawy efektywności.
 1. Diagnoza efektywności osobistej – Model 4C
 • Model 4C – jak Siła i Odporność (Mental Toughness) wpływa na efektywność?

– Kontrola

– Zaangażowanie

– Wyzwanie

– Pewność siebie

 1. Efektywność osobista – jak zarządzać swoimi zasobami?
 • Badanie MTQ48 – nowoczesne narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, używane w sporcie i biznesie – omówienie rezultatów badania.
 • Poznaj swoje zasoby: mocne i silne strony.
 • Jak pracować na mocnych stronach?
 1. Efektywność i nawyki
 • Droga do efektywności – motywacja a nawyki
 • Budowanie strategii osiągniecia celów
 • Nawyki skutecznego działania
 • Metody na zwiększenie koncentracji i świadomości
 1. Siła nawyku – jak zmienić nawyki na bardziej efektywne?
 • Identyfikacja kluczowych nawyków
 • Jak zmienić nawyki na efektywne?
 • Gra w nawyki – jak wykorzystać mechanikę gier do zmiany nawyków?
 • Gra w nawyki w kontekście zespołowym – planowanie zmiany w zespole
 1. Zwycięski umysł – jak zwiększyć wytrwałość i konsekwencję w działaniu?
 • Mięsień wytrwalości – rola silnej woli w budowaniu nawyków skutecznego działania
 • Budowanie wytrwałości w osiąganiu celów
 • Jak wzmocnić silną wolę?
 1. Jak zmienić wewnętrzne nastawienie do niepowodzeń, przeszkód i trudności?
 • Jak radzić sobie z wymówkami i pokonać wewnętrzne blokady?
 • Jak wewnętrzne nastawienie wpływana na nasze zachowanie i wyniki?
 • Jak zmienić negatywne przekonania i zmobilizować się do działania?
 1. Praktyczny trening mentalny
 • Plan treningowy – strategia budowania efektywności osobistej
 • Trening mentalny – jak go skutecznie wdrożyć?
 • Osobisty plan treningowy

 1. Efficiency in business – key factors of personal effectiveness
 • What is efficiency and the key factors of being effective?
 • Personal and organizational effectiveness
 • Neurobiological basis of effectiveness
 1. Self-diagnosis of Personal Efficiency – 4 C Concept
 • Model 4C – how does our Strength and Resistance affect performance?

– Control

– Commitment

– Challenge

– Confidence

 1. Personal Effectiveness – how to manage your resources?
 • MTQ48 questionnaire – world-renowned tool for measuring strength and resilience, used in business – discussing the results
 • Know your resources: strengths and weaknesses
 • How to use your strengths?
 1. Efficiency and habits.
 • Road to efficiency – motivation versus habits
 • Building a strategy – how to do it to facilitate your goal management?
 • Habits of effective action
 • Methods to maintain and increase awareness and concentration
 1. Strength of habit – how to change habits to effective ones?
 • Identification of key habits
 • How to change habits to be more effective?
 • Game of habits – the use of game mechanics to change habits
 • Designing games into teamwork habits
 1. Unbeatable Mind – how to increase perseverance and consistency in action?
 • The important role of strong will
 • Build perseverance and consistency in pursuing goals
 • How do I exercise my willpower?
 1. How to change your attitude to difficulties?
 • How to cope with excuses and effectively overcome the limiting mental beliefs?
 • How does an individual attitude determine our behavior?
 • How to break the restrictive beliefs and mobilize action?
 1. Practical mental training
 • Training Plan – Strategy for building personal effectiveness
 • Mental Training – How to deploy It skillfully?
 • My personal action plan

 

Metody szkoleniowe

TEST MTQ48 – innowacyjne narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, opracowane w celu wsparcia biznesu w osiąganiu większej efektywności w pracy, szczególnie w środowiskach narażonych na stress i presję. Uczestnicy badania wypełniają test złożony z 48 pytań. Wyniki badania wskazują na poziom odporności psychicznej w następujących obszarach: kontrola emocji, poczucie wpływu, pewność siebie, zaangażowanie, podejście do wyzwań.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa: Budowanie Siły i Odporności
 • Gra szkoleniowa: Kraina nawyków
 • Dyskusje grupowe
 • Elementy wykładu

TEST MTQ48 – This is an innovative, scientifically proven tool to measure mental resistance, which aims to support managers and employees in increasing efficiency at work, especially in demanding environments that are exposed to stress and pressure. The participants fill-out a psychometric test, consisting of 48 questions. The outcome of the test indicates what the level of resistance is in the following areas; emotional control, sense of well-being, commitment, response to challenges, and self-confidence.

 • Individual and group activities
 • Training game: Building Mental Toughness
 • Training Game: World od Chabits
 • Small group discussions
 • Short lectures

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla: Menedżerów, dyrektorów, liderów, właścicieli biznesu, przyszłych menedżerów, którzy chcą:

 • Być efektywniejsi w sferze zawodowej
 • Wpłynąć na zwiększenie swoich osiągnięć
 • Mieć bardziej pozytywne nastawienie i więcej zadowolenia z pracy
 • Zbudować nawyki skutecznego działania, aby mieć więcej czasu i energii

This training is targeted towards: 

Managers, directors, leaders, business owners, future managers

 • Willing to be even more effective in the professional sphere
 • Willing to increase their performance in a professional context
 • Willing to adopt a possitive mind-set and more contentment
 • Willing to build effective habits to have more time and energy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie