Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Podatek akcyzowy w 2024 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Szkolenie umożliwia poznanie najnowszych zmian i nowelizacji w ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki temu będziesz na bieżąco z obowiązującymi przepisami i będziesz w stanie stosować je prawidłowo w praktyce. Poznanie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych pomoże uniknąć błędów w rozliczeniach i działaniach związanych z podatkiem akcyzowym. Znajomość obowiązujących przepisów zmniejsza ryzyko konsekwencji podatkowych i ewentualnych sankcji. Podczas szkolenia zostaną omówione szczegółowo zasady rejestracji jako uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi dotyczące stosowania dokumentów e-SAD oraz sporządzania raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Trudne zagadnienia akcyzowe zostaną omówione w sposób przejrzysty, w oparciu o przedstawiane orzeczenia i interpretacje. Regulacje prawne zostaną wyjaśnione na podstawie praktycznych przykładów. Wykładowca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawiane przez Uczestników.  Zapewniamy możliwość konsultacji indywidualnych w ramach ostatniej części szkolenia.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2023 r. i planowanych na 2024 r.

Szczegółowo przedstawione zostaną reguły rejestracji jako uprawniony odbiorca i uprawniony wysyłający, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi związane ze stosowaniem dokumentów e-SAD i sporządzaniem raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Omówione zostaną również konsekwencje wprowadzenia w życie projektu nowelizacji tworzącego Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

Podczas szkolenia zostaną omówione szczegółowo zasady rejestracji jako uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi dotyczące stosowania dokumentów e-SAD oraz sporządzania raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uczestnicy będą mieli okazję dokładnie poznać procedury rejestracyjne dla podmiotów uprawnionych do odbioru i wysyłania wyrobów akcyzowych. Będą omówione wszelkie wymogi formalne, takie jak dokumenty i informacje niezbędne do rejestracji oraz terminy składania wniosków.

Zostaną również przedstawione zasady stosowania dokumentów e-SAD w obrocie wyrobami akcyzowymi. Uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty należy sporządzać w formie elektronicznej, jakie są wymogi dotyczące ich podpisywania i przesyłania, oraz jak korzystać z narzędzi elektronicznych w celu uproszczenia procedur administracyjnych.

Ważnym elementem szkolenia będzie również omówienie raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Uczestnicy dowiedzą się, jakie informacje powinny być zawarte w raportach odbioru, jakie są terminy ich sporządzania i przekazywania, oraz jakie są konsekwencje związane z niedotrzymaniem tych wymogów.

Program szkolenia

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne
 • źródła prawa
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA)
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian
2. Kluczowe zmiany akcyzowe
 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych – przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.
 • zmiany dotyczące deklaracji podatkowych
 • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym

 3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.

 • czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?
 • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych
 • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego
 • termin na dokonanie rejestracji
 • regulacje przejściowe

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje

 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
 • wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – nowe regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r.

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • nowe wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne
 • nowe zasady składania zabezpieczenia akcyzowego
 • rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego
 • rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego
 • dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania
 • raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania
 • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru
 • nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • nowe warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych
 • praktyczne reguły sporządzania e- SAD dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych

7. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy)

 • planowany termin wejścia w życia CEWA – najnowsze informacje
 • znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe
 • omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA

8. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny
 • ewidencja składu podatkowego
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian
9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia
 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS)
 • pojęcie podmiotu wysyłającego
 • definicja podmiotu odbierającego
 • dokument elektroniczny e – AD
 • dokument zastępujący e – AD
 • raport odbioru i raport wywozu
 • stosowanie e-DD

 10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
 • zasady weryfikacji nabywców gazu
 • sposób prowadzenia ewidencji
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy
 • przegląd najnowszego orzecznictwa

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych
 • zużycie na potrzeby własne
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej

13. Ewidencja energii elektrycznej

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych)
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy

15. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
 • moment zapłaty akcyzy
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej
16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych
 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe
 • stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje
 • stawki akcyzy dla biopaliw
 • stawki akcyzy na gaz ziemny
 • stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

17. Skutki objęcia pozytywną stawką akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403

 • moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe
 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403
18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy
 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)
19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych
 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych)

21. Pakiet paliwowy w praktyce

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw
 • reguły dokonywania transakcji
 • ostatnie zmiany w przepisach
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Trudne zagadnienia akcyzowe zostaną omówione w sposób przejrzysty, w oparciu o przedstawiane orzeczenia i interpretacje. Regulacje prawne zostaną wyjaśnione na podstawie praktycznych przykładów. Wykładowca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawiane przez Uczestników.  Zapewniamy możliwość konsultacji indywidualnych w ramach ostatniej części szkolenia.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych w przedsiębiorstwach akcyzowych, specjalistów ds. akcyzy, księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę akcyzową.

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników posiadających już pewną wiedzę w zakresie podatku akcyzowego.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie