PLANER
logotyp-prestige-eck

Nauka przez praktykę + doświadczeni trenerzy !PRESTIGE ECK

Menu

Podatek akcyzowy w 2022 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W 2021 roku wprowadzono w życie szereg nowych regulacji w zakresie podatku akcyzowego, z których część ma na celu doprowadzić do pełnej elektronizacji i tym samym w założeniu również do uproszczenia prowadzenia działalności, której przedmiotem są wyroby akcyzowe. Niestety niejednokrotnie owe „uproszczenia” stanowią źródło ogromnych wątpliwości dla przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych i najbardziej znaczących zmian warto wymienić:

 1. Utworzenie Centralnego Rejestr Podmiotów Akcyzowych, wraz z którym doszło do rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego – zmiana obowiązuje od 01.02.2021 r., choć niestety wiele podmiotów nadal nie dostosowało się w pełni do nowych przepisów
 2. Obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznejzmiana obowiązuje od 01.07.2021 r.
 3. Obowiązek składnia kwartalnych deklaracji podatkowych (AKC-KZ) od wyrobów zwolnionych oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy – zmiana obowiązuje od 01.07.2021 r., pierwsza deklaracja powinna zostać złożona od 25.11.2021 r.,
 4. Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji AKC-KZ oraz deklaracji uproszczonej AKC-UA i AKC-UAKZ, a także zaktualizowanie formularzy deklaracji AKC-4/L oraz AKC-WG – wzory obowiązują od 01.07.2021 r.

To jednak nie koniec rewolucji. Już w 2022 r. podatnicy będą musieli po raz kolejny zrewidować sposób prowadzonej działalności i dostosować ją do nowych wymogów:

 1. stosowania elektronicznych dokumentów dostawy – regulacje zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 r.
 2. składania deklaracji podatkowych na nowych formularzach – regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., choć w przypadku większości formularzy nowy wzór będzie obowiązywać dopiero od rozliczenia za kwiecień 2022 r.
 3. zmiany zasad przemieszczenia wyrobów akcyzowych z użyciem systemu EMCS PL2

Ponadto, elektronizacja działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym obejmuje również kwestię prowadzenia ewidencji akcyzowych. Przejście z formy papierowej na elektroniczną miało nastąpić z dniem 01.01.2022 r., niemniej jednak dokonano przedłużenia tego terminu o rok, tj. do dnia 31.12.2022 r.

Zmiany przepisów prawa każdorazowo wiążą się z koniecznością ustalenia czy rodzą dodatkowe obowiązki oraz czy w związku z nimi modyfikacji ulegnie sposób prowadzonej dotychczas w określonym schemacie działalności. Co więcej, tempo oraz częstotliwość wprowadzania zmian wymaga wzmożonej czujności i systematycznego śledzenia procedowanych projektów aktów prawnych, tak aby dostosować się do wprowadzanych zmian w wymaganym terminie. I tutaj szczególnie pomocne może okazać się skorzystanie z usług szkoleniowych, niezbędnych do dostosowywania działalności do nowych regulacji.

Cele i korzyści szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., od 1 lutego 2022 r. oraz wprowadzane w trakcie 2022 r. i na początku 2023 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych w przedsiębiorstwach akcyzowych, specjalistów ds. akcyzy, księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę akcyzową.

Program szczegółowy szkolenia

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne

 • źródła prawa
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian
2. Kluczowe zmiany akcyzowe
 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.
 • nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.
 • czy nastąpi kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy?

 3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego
 • termin na dokonanie rejestracji
 • regulacje przejściowe

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje

 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną

5. Nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • wymogi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na gruncie aktualnych regulacji
 • obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w oparciu o regulacje wprowadzone mocą nowelizacji z dnia 9 grudnia 2021 r. – działanie w charakterze uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne

6. Sposób prowadzenia składu podatkowego w 2022 r. – kluczowe zagadnienia

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny
 • ewidencja składu podatkowego
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian

7. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS)
 • pojęcie podmiotu wysyłającego
 • definicja podmiotu odbierającego
 • dokument elektroniczny e – AD
 • dokument zastępujący e – AD
 • raport odbioru i raport wywozu
 • stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

 8. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
 • zasady weryfikacji nabywców gazu
 • sposób prowadzenia ewidencji
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy
 • przegląd najnowszego orzecznictwa

9. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych
 • zużycie na potrzeby własne
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej
11. Ewidencja energii elektrycznej
 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych)
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy

13. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
 • moment zapłaty akcyzy
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka obowiązująca do 31 maja 2022 r.
 • zasady korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych w okresie do 31 maja 2022 r.

14. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe
 • zmiana stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje
 • stawki akcyzy dla biopaliw
 • stawki akcyzy na gaz ziemny
 • nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa
 • stawki akcyzy w okresach przejściowych (obniżki obowiązujące do 31 maja 2022 r.), zasady ustalania właściwych stawek, przepisy przejściowe

15. Skutki objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403

 • moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe
 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403

16. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2022 r. będzie można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

 17. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

18. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych)

19. Pakiet paliwowy w praktyce

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw
 • reguły dokonywania transakcji
 • ostatnie zmiany w przepisach
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku

20. Pozostałe zmiany planowane na 2022 i 2023 r.

 • utworzenie Centralnego Rejestru Wyrobów Akcyzowych
 • nowe reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Metody szkoleniowe

Trudne zagadnienia akcyzowe zostaną omówione w sposób przejrzysty, w oparciu o przedstawiane orzeczenia i interpretacje. Regulacje prawne zostaną wyjaśnione na podstawie praktycznych przykładów. Wykładowca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawiane przez Uczestników.  Zapewniamy możliwość konsultacji indywidualnych w ramach ostatniej części szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii