PLANER

Czy można opisać sekret szczęścia jednym słowem? Można. To słowo – to rozwój. Od ciebie zależy jakiego rodzaju będzie to rozwój.Harol Geneen, wieloletni prezes Int. Telephone & Telegraph

Menu

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW prowadzone przez 2 specjalistów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota sektora finansów w gospodarce. Pojęcie ryzyka działalności gospodarczej. Rodzaje ryzyka.

2. Przedsiębiorstwo na rynku. Pojęcie przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Formy prawne przedsiębiorstw na polskim rynku. Prawne podstawy tworzenia
przedsiębiorstw.

3. Zasady tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Zasoby majątkowe przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału na aktywa trwałe i obrotowe. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Podstawy kształtowania bilansu przedsiębiorstw. Analiza aktywów i pasywów przedsiębiorstw.

4. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. Istota i rola analizy finansowej. Rodzaje analiz. Przedmiot i zakres analizy. Techniki i etapy prac analitycznych. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizach.

5. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Wstępna analiza bilansu. Analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów i pasywów. Analiza wykorzystania majątku, analiza zadłużenia i niezależności finansowej.

6. Analiza sytuacji kapitałowo – majątkowej przy zastosowaniu analizy bilansu w układzie poziomym. Reguły bilansowa i finansowa. Analiza płynności finansowej. Środki obrotowe netto, kapitał pracujący.

7. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz jego wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości przedsiębiorstwa. Próg rentowności (praktyczne przykłady). Mechanizm dźwigni operacyjnej (praktyczny przykład). Mechanizm dźwigni finansowej (praktyczny przykład). Wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność.

8. Struktura przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. Konstrukcja rachunku zysków i strat. Kierunki i sposoby analizy wyniku finansowego. Źródła analizy i wstępna ocena wyniku finansowego. Próg rentowności i analiza wrażliwości.

9. Istota analizy wskaźnikowej. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie. Ustalanie wskaźników rentowności. Analiza sprawności działania. Analiza rynkowej wartości akcji i kapitału.

10. Budżet w przedsiębiorstwie, rodzaje budżetów, cel sporządzania budżetu. Przebieg procesu budżetowania

11. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i sposoby obliczania przepływów środków pieniężnych.

12. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Kryteria posiadania zdolności kredytowej (płynność i wypłacalność). Przetworzenie bilansu dla potrzeb analizy bankowej. Określenie wypłacalności firmy – ocena stopnia gwarancji majątkowej dla pokrycia zobowiązań. Podstawowe wielkości strukturalne bilansu jako punkt wyjścia do ustalenia warunków płynności firmy. Określenie ryzyka finansowego wynikającego ze struktury bilansu.

13. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Zaktualizowana wartość przepływów netto. Wewnętrzna stopa zwrotu

Dodatkowe informacje

Dominować będą nowoczesne metody aktywizujące, wyzwalające inwencję twórczą i kreatywność przy rozwiązywaniu problemów. Przewiduje się ćwiczenia wspólne, analizy, dyskusje i prezentacje. Studia przypadku, analizowane przez uczestników służyć będą doskonaleniu szeregu umiejętności zarządczych niezbędnych w warunkach zmian. Przed rozpoczęciem zajęć w każdym module, wykładowca przeprowadzi krótkie rozpoznanie umożliwiające test umożliwiający diagnozę potrzeb i doświadczeń grupy, co sprzyjać będzie lepszemu dostosowaniu przekazywanych treści do rzeczywistych oczekiwań uczestników.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania