PLANER

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny razThomas Edison

Menu

TRENING KOMPETENCJI LIDERA – 3 dni intensywnych, praktycznych warsztatów
Komunikacja w zespole i zarządzanie konfliktem
Budowanie i efektywność zespołów zadaniowych
Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

1. Poznanie uwarunkowań sukcesu menedżera

 • Jakie umiejętności i cechy są zaletami dobrego menedżera – przywódcy
 • Jak rozpoznać swój styl przywództwa
 • Jak dostosować styl przywództwa do danej sytuacji

2. Przedstawienie metod kierowania i wspierania pracowników

 • Jakie mechanizmy rządzą ludzkimi zachowaniami

3. Doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz przywódczych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi zgodnych z wartościami i polityką firmy

 • Jak wyznaczać cele
 • Jak delegować zadania
 • Jak motywować pracownika
 • Jak oceniać rezultaty jego pracy
 • Jak zarządzać konfliktami w podległym zespole
Program szczegółowy szkolenia

” Jako przywódca osiągniesz doskonałość, wtedy gdy ludzie będą wszędzie podążać za tobą, choćby tylko z ciekawości” Colin Powell

Skuteczny menedżer to osoba, która scala zespół, wspiera wspólne działanie, motywuje, inspiruje oraz nadaje bieg wszelkim przedsięwzięciom.

I moduł – KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

I. KOMUNIKACJA W ZESPOLE

1. Model efektywnej komunikacji międzyludzkiej, bariery w komunikacji

2. Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej

3. Pozytywne nastawienie i inteligencja emocjonalna

4. Płaszczyzny komunikacji interpersonalnej

 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna

5. Techniki aktywnego słuchania

6. Umiejętność kierowania rozmową i formułowania pytań

7. Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

8. „Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne

9. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

10. Trening umiejętności odmawiania, odwaga i pewność siebie

11. Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki

12. Efektywna komunikacja w pracy zespołu

13. Specyfika komunikacji telefonicznej

II. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

1. Przyczyny konfliktów

 • Jakie problemy w komunikacji interpersonalnej powodują największą ilość konfliktów?
 • Typowe symptomy zapowiadające konflikt i sposoby ich identyfikacji
 • Przyczyny konfliktów w środowisku pracy
 • Klasyfikowanie rodzaju konfliktu i jego znaczenia dla firmy – rola kierownika

2. Analiza konfliktu

 • Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Dotarcie do istoty sprawy i źródła problemu
 • Panowanie nad emocjami
 • Kreatywne podejście do sytuacji – poszukiwanie korzystnych rozwiązań
 • Kierowanie zespołem zaangażowanym w konflikt
 • Styl kierowania a styl rozwiązywania konfliktów – analiza mocnych i słabych stron
 • Ocena pracownicza jako źródło konfliktów

3. Techniki rozwiązywania konfliktu

 • Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
 • Style negocjacji i zasady stosowania ustępstw w sytuacji konfliktowej
 • Zasady konstruktywnej krytyki
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny jako podstawy skutecznego działania w konflikcie
 • Rozpoznawanie oddziaływań manipulacyjnych i budowanie odporności na nie
 • Stres wynikający z zaangażowania w konflikt
 • Techniki udzielania wsparcia w zespole

II moduł – BUDOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

1. Cechy zespołu zadaniowego

 • Grupa a zespół, rola jednostki w zespole, rodzaje zespołów
 • Wady i zalety pracy zespołowej

2. Zasady budowania zespołu zadaniowego

 • Cykl funkcjonowania zespołu
 • Rozpoznawanie zdolności i ról w zespole
 • Potrzeby grup zadaniowych
 • Budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
 • Umiejętności niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej

3. Komunikacja jako narzędzie pracy zespołowej

 • Zasady efektywnej komunikacji w zespole
 • Destrukcyjne modele komunikacji
 • Komunikacja z zespołem i w zespole oraz pomiędzy zespołami

4. Style kierowania zespołem

 • Lider a menadżer
 • Psychologiczne właściwości efektywnego lidera
 • Naturalne predyspozycje a styl kierowania
 • Wybór optymalnego stylu kierowania

5. Motywowania ludzi do skutecznej pracy zespołowej

 • Tworzenie środowiska pracy zespołowej
 • Zasady efektywnego kierowania motywacją

6. Przygotowanie zebrania

 • Ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
 • Rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu wybranej usługi wewnętrznej

7. Sporządzenie siatki planowania zebrania

8. Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej

 • Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej
 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy
 • Przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
 • Aplikacja wyboru wyważonego (alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
 • Zbiór indywidualny (metoda wizytówek)
 • Zasada Pareto 20/80
 • 5 razy dlaczego?
 • Drzewo usterek
 • Rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

III moduł – MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Motywacja – klucz do osiągania sukcesów

 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Rodzaje motywacji
 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji
 • Pieniądze a motywacja
 • Wpływ różnych czynników na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie
 • Zastosowanie strachu i rywalizacji w zarządzaniu ludźmi

2. Komunikacja w zespole

 • Komunikacja warunkiem skutecznego motywowania
 • Wpływ naszego zachowania na innych ludzi
 • Rola menedżera w komunikowaniu się Grupy
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej w motywowaniu i zarządzaniu zespołem

3. Jak zapobiegać spadkowi motywacji

 • Siła różnych typów potrzeb
 • Pochwała i krytyka – jak je przekazywać, by działały motywująco
 • Nagrody i kary jako narzędzia skutecznego zarządzania

4. Kierowanie zespołem pracowników – metody wywierania wpływu

 • Umiejętności, zadania i role kierownicze
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wywieranie wpływu i kierowanie grupą
 • Umiejętność oceny procesów zachodzących w grupie
 • Przywództwo a zarządzanie

5. Dyscyplinowanie pracowników

 • Trudne rozmowy – jak rozmawiać, by zmienić i motywować
 • Ocena pracowników, ocena formalna i nieformalna
 • Modyfikacja zachowań niepożądanych i dyscyplinowanie
 • Asertywność w relacji szef – pracownik
 • Udzielanie informacji zwrotnych pracownikowi
 • Kształtowanie relacji szef – pracownik
Dodatkowe informacje

Zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący uczestników.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja i wykład
 • Dyskusja
 • Case study
 • Odgrywanie ról
 • Symulacja
 • Gry i zabawy – nie związane z branżą, ale rozwijające umiejętności, wiedzę i postawy potrzebne do osiągnięcia sukcesu (np. kreatywne myślenie)
 • Praca w podgrupach i indywidualna

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania