PLANER

Człowieka nie możesz nauczyć niczego, możesz mu jedynie pomóc odnaleźć to w sobieGalilileo Galileli

Menu

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych
 • Wdrożenie do stosowania narzędzi Theory of Constraints: analizy „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego oraz zasad kolejkowania zleceń, wdrożenie w podstawowe pojęcia metod Six Sigma i TQM
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki przygotowaniu przykładowych diagramów i opisów głównych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań
Adresaci szkolenia

Osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowi kierownicy produkcji, liderzy zespołów produkcyjnych.

Program szczegółowy szkolenia

I dzień:

1. Warsztaty VSM (mapowanie strumienia wartości – mapowanie przepływu informacji i zadań produkcyjnych) jako podstawa wdrożenia „lean manufacturing”

 • Identyfikacja procesów składających się na strumień wartości w organizacji
 • Wdrożenie w techniczne elementy mapowania wartości tj. symbole i ich treść, obliczenia wartości typowych parametrów istotnych dla mapowania
 • Przygotowanie mapy strumienia wartości odzwierciedlających bieżącą sytuację w obszarze produkcji („present state map”)
 • Analiza zidentyfikowanych procesów pod kątem podstawowych charakterystyk, efektywności i stabilności

2. Muri Mura Muda – analiza strumienia wartości w organizacji pod kątem występowania marnotrawstwa – identyfikacja 7 typów marnotrawstwa (wykorzystanie narzędzi „spaghetti diagrams”, „jidoka” – wbudowywanie jakości w procesy) – ćwiczenia z identyfikowania źródeł marnotrawstwa we własnej organizacji.

3. Warsztaty VSM (druga część) – przygotowanie mapy strumienia wartości dla stanu docelowego („future state map”).

4. Wyrównywanie obciążenia zadaniami w powiązanych komórkach produkcyjnych – Just-in-Time (T/T i C/T, „pull production”, „one-piece-flow”, flow management), system kart Kanban w sterowaniu zapasami, wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych- „work balancing”.

5. Metoda 5S jako podstawa porządkowania i standaryzacji stanowisk pracy w komórkach produkcyjnych

 • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
 • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań
 • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
 • Wdrożenie 5S (filmy prezentujące rozwiązania 5S w firmach produkcyjnych)


II dzień

1. Narzędzia „visual management” w sterowaniu procesami produkcyjnymi (ćwiczenia w tworzeniu tablic wizualizacyjnych typu: boardmeetings, 5R, KPI’s, HbH), metoda A3 rozwiązywania problemów.

2. Total Productive Maintenance (TPM) – czyli całkowicie produktywne utrzymanie ruchu

 • TPM a tradycyjny system utrzymania ruchu (Time Base Maintenance/Condition Base Maintenance)
 • Mierniki TPM:
  • OEE – Overall Equipment Effectiveness
  • MTBF – Meantime Between Failures
  • MTTR – Meantime to Repair
 • Korzyści z wprowadzenia TPM:
  • Skrócenie czasu przezbrojeń SMED
  • Skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych
  • Poprawa jakości
  • Poprawa wykorzystania zasobów
  • Redukcja kosztów utrzymania ruchu

3. TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks”, podstawy harmonogramowania zadań powiązanych, technika DBR w sterowaniu powiązanymi operacjami produkcyjnymi.

4. Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa wydolności (capability) procesów produkcyjnych (mapowanie procesów metodą SIPOC, metoda DMAIC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC, diagramy Pareto i Ishikawy, metoda FMEA)

5. Systemowe zarządzanie jakością TQM

 • Procesowe podejście do zarządzania jakością
 • Pojęcie kosztów jakości
 • „Quality circles” jako filozofia zaangażowania w rozwiązywanie problemów jakościowych
 • Pozyskiwanie danych jako podstawa dla zarządzania jakością w organizacji
 • 7 narzędzi analizy jakości: arkusze kontrolne, diagramy przepływowe, grafy, histogramy, diagramy Pareto, diagramy przyczynowo-skutkowe, listy kontrolne
 • Metoda Quality Function Deployment – Dom Jakości
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania