Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

Dostosowanie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych do procedur wspólnot Europejskich wymaga od osób zajmujących się ich eksploatacją – znajomości zasad uaktualniania i sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej – stanowiącej historię pracy urządzenia, maszyny. Dokumentowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, ich przeglądów, napraw,…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Dostosowanie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych do procedur wspólnot Europejskich wymaga od osób zajmujących się ich eksploatacją – znajomości zasad uaktualniania i sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej – stanowiącej historię pracy urządzenia, maszyny. Dokumentowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, ich przeglądów, napraw, remontów wynika z wymagań Dyrektywy.

Nowe wytyczne dotyczące eksploatacji, użytkowania i dokumentowania stanu maszyn i urządzeń.
Obowiązki producentów i użytkowników dotyczące tworzenia dokumentacji maszyn i urządzeń:

– Treść dokumentacji techniczno – ruchowej.
– Zgodność treści DTR z dyspozycjami Dyrektywy Maszynowej 42 WE i Dyrektywy Narzędziowej 665 WE
– Instrukcje eksploatacji, przeglądów, kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń
– Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające dyspozycje dyrektywy ramowej 89/391 EWG w zakresie bezpieczeństwa pracowników
– Informacje o spełnieniu wymagań minimalnych określonych Dyrektywą szczegółową 89/655 WE

Obowiązki użytkowników maszyn i urządzeń dotyczące prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej:

– Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli parametrów pracy maszyny, urządzenia uwzględniającej minimalne i zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
– Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjne z uwzględnieniem kompletowania dokumentów traktujących o przeprowadzonych przeglądach, naprawach i modernizacjach
– Zmiana treści DTR po dokonanych pracach modernizacyjnych
– Nowe zasady kontroli dokumentacji eksploatacyjnej maszyn i urządzeń produkcyjnych
– Zasady postępowania, procedury podczas kontroli pracy urządzenia, maszyny, kontroli dokumentacji eksploatacyjnej przez inspektorów UDT i PIP

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy produkcji
 • główni mechanicy
 • główni energetycy
 • mistrzowie służb utrzymania ruchu
 • konstruktorzy
 • technolodzy
 • pracownicy kontroli jakości
 • pracownicy przeprowadzający oceny zgodności
 • pracownicy służby bhp

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawców jako producentów i użytkowników maszyn i urządzeń

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
 • Obowiązki producentów i pracodawców eksploatujących maszyny i urządzenia wynikające z porządku prawnego na terytorium RP
 • Obowiązki w dziedzinie bhp pracowników dozoru techniczno-administracyjnego, konstruktorów, technologów, pracowników w tym służby bhp

2. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej

 • Nowa Dyrektywa Maszynowa nr 2006/42/WE
 • Wymagania minimalne dotyczące maszyn wynikające z Dyrektywy nr 89/655/EWG (tzn. Dyrektywy Narzędziowej)

3. Zasady sprawowania nadzoru przez organy PIP i UDT

 • Procedury kontrolne inspektorów pracy PIP w zakresie oceny maszyn i urządzeń technicznych (nadzór rynku, kontrole pracodawców)
 • Procedury kontrolne inspektorów UDT w zakresie oceny maszyn i urządzeń technicznych (jednostka notyfikowana, kontrole pracodawców)

4. Warsztaty

 • Dokumentacja związana z prowadzeniem eksploatacji maszyn i urządzeń (ewidencja sprawy serwisu, planowej gospodarki maszynami – przeglądy, naprawy, remonty, modernizacja)
 • Naprawy bieżące, modernizacja maszyn przez pracodawców, użytkowników
 • Obowiązki pracodawców dotyczące oceny w aspekcie minimalnych wymagań. Dostosowanie do minimalnych wymagań. Listy kontrolne

5. Dokumentacja techniczno-ruchowa:

 • Próba opracowania zarysu dokumentacji (DTR) maszyny nowej i już eksploatowanej
 • Próba odtworzenia brakujących dokumentów, wypełniania brakujących druków, formularzy urządzeń, maszyn już eksploatowanych
 • Dokumentowanie zmian w zmodernizowanej maszynie, urządzeniu według nowych uregulowań prawnych
 • Próba przeprowadzenia oceny zagrożeń zawodowych i ryzyka zawodowego z uwzględnieniem wymagań inspektorów pracy PIP

6. Instrukcje obsługi, użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących wymagań:

 • Zasady opracowania instrukcji eksploatacji maszyny, urządzenia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy maszyny
 • Zasady redakcji instrukcji obsługi z uwzględnieniem wymagań minimalnych przy odtwarzaniu dokumentów
 • Kontrola odtwarzanych instrukcji (wymagania minimalne, zasady bezpiecznej pracy)
 • Dokumentacja pracy maszyny, urządzenia – technika, sposoby dokonywania wpisów

7. Dokumentacja obowiązkowych napraw i remontów:

 • Opracowywanie planów, harmonogramów przeglądów, remontów
 • Dokumentowanie stanu maszyny (bieżące) z uwzględnieniem redakcji opisów traktujących o brakach, nieprawidłowościach na tle obowiązujących regulacji prawnych
 • Dokumentowanie przeprowadzonych bieżących napraw, konserwacji, remontów
 • Dokumentowanie wymienianych części, zespołów
 • Kontrola wykonanych prac, robót z uwzględnieniem dostosowywania maszyny, urządzania do wymagań minimalnych (zasadniczych)

8. Dokumentacja z przeglądów i kontroli według nowej dyrektywy:

 • Obowiązki prowadzenia dokumentacji z przeglądów okresowych
 • Dokumentowanie wyników kontroli, redakcja protokołów, ujęcie w treści protokołu podjętych i zaplanowanych działań
 • Sporządzenie planów przeglądów okresowych
 • Dokumentacja z dokonanych przeglądów, wypełnianie druków, formularzy (krok po kroku)
 • Zasady prowadzenia dokumentacji. Zasady zachowania się, postępowania przy kontrolach inspektorów pracy PIP, inspektorów urzędu dozoru technicznego

8. Podsumowanie szkolenia

 • Krótkie podsumowanie szkolenia z wyeksponowaniem ogólnie obowiązujących zasad dotyczących eksploatacji maszyn
 • Pytania, dyskusja
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie