PLANER

Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.Seneka Młodszy

Menu

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW wynikające z dyrektyw UE 42/WE, 655/WE dotyczące BEZPIECZEŃSTWA W EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH. Dokumentacja zakupów, eksploatacji, przeglądów, kontroli, remontów.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Dostosowanie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych do procedur wspólnot Europejskich wymaga od osób zajmujących się ich eksploatacją – znajomości zasad uaktualniania i sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej – stanowiącej historię pracy urządzenia, maszyny. Dokumentowanie eksploatacji maszyn i urządzeń, ich przeglądów, napraw, remontów wynika z wymagań Dyrektywy.

Nowe wytyczne dotyczące eksploatacji, użytkowania i dokumentowania stanu maszyn i urządzeń.
Obowiązki producentów i użytkowników dotyczące tworzenia dokumentacji maszyn i urządzeń:

– Treść dokumentacji techniczno – ruchowej.
– Zgodność treści DTR z dyspozycjami Dyrektywy Maszynowej 42 WE i Dyrektywy Narzędziowej 665 WE
– Instrukcje eksploatacji, przeglądów, kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń
– Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające dyspozycje dyrektywy ramowej 89/391 EWG w zakresie bezpieczeństwa pracowników
– Informacje o spełnieniu wymagań minimalnych określonych Dyrektywą szczegółową 89/655 WE

Obowiązki użytkowników maszyn i urządzeń dotyczące prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej:

– Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli parametrów pracy maszyny, urządzenia uwzględniającej minimalne i zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
– Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjne z uwzględnieniem kompletowania dokumentów traktujących o przeprowadzonych przeglądach, naprawach i modernizacjach
– Zmiana treści DTR po dokonanych pracach modernizacyjnych
– Nowe zasady kontroli dokumentacji eksploatacyjnej maszyn i urządzeń produkcyjnych
– Zasady postępowania, procedury podczas kontroli pracy urządzenia, maszyny, kontroli dokumentacji eksploatacyjnej przez inspektorów UDT i PIP

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy produkcji
 • główni mechanicy
 • główni energetycy
 • mistrzowie służb utrzymania ruchu
 • konstruktorzy
 • technolodzy
 • pracownicy kontroli jakości
 • pracownicy przeprowadzający oceny zgodności
 • pracownicy służby bhp
Program szczegółowy szkolenia

1. Obowiązki pracodawców jako producentów i użytkowników maszyn i urządzeń

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
 • Obowiązki producentów i pracodawców eksploatujących maszyny i urządzenia wynikające z porządku prawnego na terytorium RP
 • Obowiązki w dziedzinie bhp pracowników dozoru techniczno-administracyjnego, konstruktorów, technologów, pracowników w tym służby bhp

2. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej

 • Nowa Dyrektywa Maszynowa nr 2006/42/WE
 • Wymagania minimalne dotyczące maszyn wynikające z Dyrektywy nr 89/655/EWG (tzn. Dyrektywy Narzędziowej)

3. Zasady sprawowania nadzoru przez organy PIP i UDT

 • Procedury kontrolne inspektorów pracy PIP w zakresie oceny maszyn i urządzeń technicznych (nadzór rynku, kontrole pracodawców)
 • Procedury kontrolne inspektorów UDT w zakresie oceny maszyn i urządzeń technicznych (jednostka notyfikowana, kontrole pracodawców)

4. Warsztaty

 • Dokumentacja związana z prowadzeniem eksploatacji maszyn i urządzeń (ewidencja sprawy serwisu, planowej gospodarki maszynami – przeglądy, naprawy, remonty, modernizacja)
 • Naprawy bieżące, modernizacja maszyn przez pracodawców, użytkowników
 • Obowiązki pracodawców dotyczące oceny w aspekcie minimalnych wymagań. Dostosowanie do minimalnych wymagań. Listy kontrolne

5. Dokumentacja techniczno-ruchowa:

 • Próba opracowania zarysu dokumentacji (DTR) maszyny nowej i już eksploatowanej
 • Próba odtworzenia brakujących dokumentów, wypełniania brakujących druków, formularzy urządzeń, maszyn już eksploatowanych
 • Dokumentowanie zmian w zmodernizowanej maszynie, urządzeniu według nowych uregulowań prawnych
 • Próba przeprowadzenia oceny zagrożeń zawodowych i ryzyka zawodowego z uwzględnieniem wymagań inspektorów pracy PIP

6. Instrukcje obsługi, użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących wymagań:

 • Zasady opracowania instrukcji eksploatacji maszyny, urządzenia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy maszyny
 • Zasady redakcji instrukcji obsługi z uwzględnieniem wymagań minimalnych przy odtwarzaniu dokumentów
 • Kontrola odtwarzanych instrukcji (wymagania minimalne, zasady bezpiecznej pracy)
 • Dokumentacja pracy maszyny, urządzenia – technika, sposoby dokonywania wpisów

7. Dokumentacja obowiązkowych napraw i remontów:

 • Opracowywanie planów, harmonogramów przeglądów, remontów
 • Dokumentowanie stanu maszyny (bieżące) z uwzględnieniem redakcji opisów traktujących o brakach, nieprawidłowościach na tle obowiązujących regulacji prawnych
 • Dokumentowanie przeprowadzonych bieżących napraw, konserwacji, remontów
 • Dokumentowanie wymienianych części, zespołów
 • Kontrola wykonanych prac, robót z uwzględnieniem dostosowywania maszyny, urządzania do wymagań minimalnych (zasadniczych)

8. Dokumentacja z przeglądów i kontroli według nowej dyrektywy:

 • Obowiązki prowadzenia dokumentacji z przeglądów okresowych
 • Dokumentowanie wyników kontroli, redakcja protokołów, ujęcie w treści protokołu podjętych i zaplanowanych działań
 • Sporządzenie planów przeglądów okresowych
 • Dokumentacja z dokonanych przeglądów, wypełnianie druków, formularzy (krok po kroku)
 • Zasady prowadzenia dokumentacji. Zasady zachowania się, postępowania przy kontrolach inspektorów pracy PIP, inspektorów urzędu dozoru technicznego

8. Podsumowanie szkolenia

 • Krótkie podsumowanie szkolenia z wyeksponowaniem ogólnie obowiązujących zasad dotyczących eksploatacji maszyn
 • Pytania, dyskusja
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania