Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

WZMOCNIJ W SOBIE LIDERA. FIRST TIME MANAGER. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl 5-dniowych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym: Brygadzista, Mistrz, Kierownik.

Wczoraj KOLEGA, dziś SZEF FIRST TIME MANAGER – cykl 5-ciu 1-dniowych warsztatów menedżerskich jest  wyjątkowym projektem opracowanym na realnych przypadkach z wykorzystaniem praktycznej wiedzy biznesowej i doświadczeń zgromadzonych również przez samych uczestników. Przedstawiamy unikalny projekt obejmujący kompleksową wiedzę z zakresu doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerskich, eliminujących zagrożenia wynikające z objęcia nowych ról i stanowisk. Celem jest ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej dla menedżerów o kilkuletnim stażu na stanowisku oraz dla osób przygotowywanych do objęcia roli menedżerskiej. KORZYŚCI: Dowiesz się jak korzystnie kształtować nowe relacje z zespołem Nauczysz się zasad jak i komu delegować zadania, jak określać priorytety, planować i organizować pracę zespołu Poznasz sposoby przekazywania informacji zwrotnej (feedback szkoleniowy, motywacyjny, rozwojowy) Nauczysz się jak ustalać zasady współpracy Poznasz zasady postępowania w trudnych sytuacjach Dowiesz się jak budować swój autorytet szefa i przywódcy Będziesz potrafił wykorzystać przekazane techniki i narzędzia w praktyce OGRANICZONA ilość zgłoszeń ze względu na intensywną warsztatową  formułę zajęć.Wszystkie programy dostępne są równie w wersjach korporacyjnych (in-company) dostosowanych pod względem zawartości i czasu trwania do potrzeb konkretnego Klienta.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Codziennie ktoś zostaje menedżerem.
Najczęściej AWANS jest NAGRODĄ za wypracowane osiągnięcia dla firmy.

Niestety, wiele z tych ambitnych osób, świeżo upieczonych menedżerów nie przetrwa próby ognia, a jeszcze więcej będzie funkcjonować znacznie poniżej możliwości i oczekiwań zarządzających firmą.

Celem 5-dniowego szkolenia narzędziowego jest:

UNIKNIĘCIE POPEŁNIENIA POWAŻNYCH BŁĘDÓW MENEDŻERSKICH I ZAGROŻEŃ wynikających ze zmiany roli, awansu, pełnienia roli menedżera, między innymi:

 • konfliktów w relacjach interpersonalnych z podwładnymi a wcześniej współpracownikami z tego samego poziomu organizacji

 • trudności w relacjach z osobami z równoległego i wyższego poziomu w strukturze wynikające ze zmiany oczekiwań, wymagań w zakresie myślenia strategicznego i świadomości biznesowej

 • dużej szansy wypalenia zawodowego w związku próbami samodzielnej realizacji zadań zespołu

 • braku kompetencji i umiejętności menedżerskich
Sukces oparty na praktycznej wiedzy

Głównym celem szkolenia rozwojowego jest UŁATWIENIE PROCESU ADAPTACJI do NOWEJ ROLI ZAWODOWEJ, podniesienie kompetencji  w zakresie efektywnego zarządzania zespołami poprzez:

 • podnoszenie efektywności pracy w skutecznym zarządzaniu zespołem

 • precyzyjne określenie celów rozwojowych

 • umiejętne modelowanie relacji z otoczeniem (zrozumienie roli i znaczenia przełożonego)

 • zwiększanie  indywidualnej motywacji

 • rozwój kompetencji, samoświadomości, pozwalający opierać codzienne działania na swoich mocnych stronach

 • poznanie podstawowych zasad, technik i narzędzi zarządzania ludźmi opartych na najlepszych praktykach,
  przećwiczenie konkretnych umiejętności w tym zakresie


 • doskonalenie współpracy

 • kształtowanie proaktywnej postawy wobec pracy

 • budowanie poczucia przynależności do firmy i odpowiedzialności za efekty jej funkcjonowania

KORZYŚCI

 • Dowiesz się jak korzystnie kształtować nowe relacje z zespołem
 • Nauczysz się zasad jak i komu delegować zadania, jak określać priorytety, planować i organizować pracę zespołu
 • Poznasz sposoby przekazywania informacji zwrotnej (feedback szkoleniowy, motywacyjny, rozwojowy)
 • Nauczysz się jak ustalać zasady współpracy
 • Poznasz zasady postępowania w trudnych sytuacjach
 • Dowiesz się jak budować swój autorytet szefa i przywódcy
 • Będziesz potrafił wykorzystać przekazane techniki i narzędzia w praktyce

Program szkolenia


MODUŁ I – KOMUNIKACJA I WYWIERANIE WPŁYWU

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)


 

1. Aksjomaty komunikacji

 • Zasady procesu komunikacji
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne
 • Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji

2. Techniki wywierania wpływu

 • Budowanie pozytywnego wizerunku – autokreacja
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji
 • Motywy postępowania, mechanizmy obronne, biologiczne podstawy psychologii konfliktu
 • Budowanie skutecznej argumentacji motywującej partnerów/rozmówców do oczekiwanego działania
 • Prawa i techniki perswazji

3. Prowadzenie rozmów korygujących/motywujących/oceniających

 • Budowanie skutecznej argumentacji motywującej partnerów/rozmówców do oczekiwanego działania
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi społecznie zachowaniami partnerów
 • Konstruktywna asertywna krytyka

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie umiejętności skutecznego i bezkonfliktowego oddziaływania na współpracowników
 • Doskonalenie komunikacji międzyludzkiej
 • Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich
 • Skuteczne argumentowanie
 • Wywieranie wpływu na poziomie świadomym i nieświadomym
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym
 • Nie uleganie manipulacyjnym postawom partnerów
 • Utrzymanie postawy asertywnej w trudnych sytuacjach

 


MODUŁ II – WZMOCNIENIE POSTAWY ASERTYWNEJ, TECHNIKI REDUKCJI STRESU

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)


 

1. Geneza konfliktu

 • Źródła powstawania konfliktu
 • Sposoby pokierowania konfliktem:
  • pozytywne konsekwencje konfliktu
  • negatywne konsekwencje konfliktu
 • Metody rozwiązywania konfliktu:
  • wymuszanie
  • łagodzenie
  • kompromis
  • kooperacja
  • walka
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych

2. Techniki redukcji stresu

 • Definicja pojęcia „stres”
 • Poziomy stresu
 • Stres pozytywny i negatywny, źródła i przyczyny stresu
 • Spirala stresu
 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł stresu
 • Oznaki stresu w poszczególnych sferach – myślenia, zachowania, emocji i ciała – konsekwencje długotrwałego stresu
 • Interakcyjny model stresu
 • Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka, pomocne w radzeniu sobie ze stresem
 • Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

3. Wzmocnienie postawy asertywnej

 • Rozwijanie samokontroli
 • Wzmacnianie umiejętności wyboru
 • Praca z „hamulcami” asertywności
 • Budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie
 • Poszerzanie samowiedzy
 • Życie w zgodzie ze swoimi wartościami
 • Wytyczanie realistycznych celów dbanie o siebie, kontakt ze swoimi uczuciami
 • Rozwijanie samokontroli wzmacnianie umiejętności wyboru

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie się z przyczynami powstawania konfliktu
 • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Poznanie technik redukcji stresu
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Wczesna reakcja na zarzewie konfliktu w oparciu o dobre relacje pracownicze i koncentracje na zadaniach, a nie na ludziach
 • Ukierunkowanie konfliktu do szukania nowych lepszych rozwiązań, np. nowego rozwiązania problemu lub znalezienie lepszych lub nowych sposobów oszczędności
 • Asertywne zachowanie się w konkretnych interakcjach (roszczeniowo zorientowany kontrahent, pracownik)
 • Wzmocnienie pozytywnego nastawienia do siebie

 


MODUŁ III – POZAFINANSOWE METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)


 

1. Motywacja indywidualna i zespołowa

 • Co nas motywuje
 • Motywacja indywidualna vs. zespołowa
 • Jak połączyć motywację pracownika, zespołu z celami firmy

2. Wprowadzanie pracowników w stan „przepływu” – pobudzanie motywacji

 • Wprowadzenie do teorii „przepływu”
 • Metody wykorzystania
 • Wzbudzanie siły motywacyjnej

3. Wykorzystanie narzędzi dostępnych w pracy

 • Co oferuje firma
 • Jak wykorzystać to w pracy

4. Przełamywanie oporu przed zmianą

 • Determinanty zmiany
 • Przygotowanie się do nowego
 • Przekonanie pracownika do zmiany

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • Wspierania, motywowania i budowania zespołu
 • Rozpoznawania rzeczywistych intencji i motywacji podwładnych oraz partnerów dyskusji i prowadzonych działań (bazowanie na faktach, nie własnych wyobrażeniach)
 • Inspirowania pracowników do efektywnego działania
 • Wprowadzanie zmian angażujących pracowników do działania
 • Budowanie wspólnego systemu motywacyjnego wszystkich pracowników

 


MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)


 

1. Rola menadżera

 • Główne zadania w organizacji
 • Oczekiwania pracowników
 • Pozytywy, negatywy

2. Wyznaczanie celów i zadań

 • Rola celów i zadań w pracy menadżera
 • Przełamywanie oporu u pracownika przed zmianą
 • Jednoczenie pracowników wokół wspólnego celu

3. Bieżąca ocena pracy pracowników

 • Rola oceny w rozwoju i motywacji pracownika
 • Co oceniać by motywować
 • Przygotowanie kryteriów do oceny

4. Prowadzenie rozmów oceniających/motywujących/korygujących z pracownikami

 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Wykorzystanie 5xW w rozwiązywaniu problemów oraz rozwoju pracownika
 • Wywieranie pozytywnego wpływu na pracownika

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętny wybór najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem
 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im
 • Doskonalenia postawy asertywnej
 • Umiejętność skutecznej argumentacji i wywierania pozytywnego wpływu na drodze werbalnej i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji
 • Zdolność lepszego dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach
 • Umiejętność efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy

 


MODUŁ V – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)


 

1. Czym jest zarządzanie sobą w czasie

 • Główne przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Autoanaliza – moje nawyki a wykorzystanie czasu
 • Pożeracze czasu

2. Metody i narzędzia organizacji pracy

 • Organizacja dnia, tygodnia, miesiąca
 • Priorytety – czym się kierować przy ich wyborze
 • Właściwe wyznaczanie celów
 • Reguły planowania

3. Delegowanie

 • Zasady delegowania
 • Przełamywanie oporu przed zmianą
 • Motywowanie i ocena realizacji zadań

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność odróżniania tego co najważniejsze od tego co mniej ważne
 • Poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem
 • Zdobycie umiejętności efektywnego planowania
 • Poznanie głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu
 • Poznanie metod, które pozwolą odciążyć się, przekazując zadania innym

Metody szkoleniowe

PRAKTYCZNA FORMUŁA ZAJĘĆ

 • Interaktywny wykład – przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków
 • Symulacje
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Testy
 • Sesje z kamerą
 • Dyskusja i analiza problemu
 • Wymiana doświadczeń

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów o krótkim stażu na stanowisku kierowniczym
 • menedżerów z awansu wewnętrznego
 • specjalistów przygotowywanych do awansu na stanowisko menedżerskie
 • brygadzistów, mistrzów i liderów
 • szefów dążących do pogłębienia swoich kompetencji menedżerskich

W ciągu pierwszych 18 miesięcy aż 40% nowo mianowanych menedżerów traci swoje stanowisko.  Takie są dane statystyczne.  Nikt nie rodzi się menedżerem.

Pojawiają się problemy z motywowaniem zespołu, z przekazywaniem informacji, dyscyplinowaniem, budowaniem autorytetu lidera, przywódcy, brakiem szacunku u podwładnych, którzy im nie ufają i nie identyfikują się z ich decyzjami. Pokażemy i przećwiczymy jak to zmienić.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie