PLANER

Mistrzu, długo trzeba oczekiwać zmian? Jeśli chcesz oczekiwać – to długo – odpowiada mistrz.

Menu

DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy 2006/42/WE jest:

 • przedstawienie uczestnikom przepisów określających wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych nowo wyprodukowanych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu/użytkowania na terenie państw Unii Europejskiej.
 • nabycie umiejętności: identyfikowania niezgodności maszyn i urządzeń z zasadniczymi i innymi wymaganiami, sporządzania zamówień na nowe wyroby i deklaracji zgodności oraz identyfikowania wymagań instrukcji obsługi – podczas zajęć praktycznych.

Celem szkolenia dotyczącego dyrektywy 2009/104/WE jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się przepisami i zasadami dotyczącymi maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy wcześniej użytkowanych,
 • identyfikacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami maszyn użytkowanych, dokumentowania niezgodności,
 • sporządzania harmonogramów działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności,
 • sporządzania dokumentów potwierdzających zgodność maszyn i urządzeń z minimalnymi wymaganiami,
 • uświadomienie skutków przeprowadzenia głębokiej modernizacji maszyny użytkowanej.

Szkolenie adresowane jest do

 • Managerów, animatorów procesów produkcji, osób odpowiedzialnych za wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych (zaopatrzenia, konstruktorów, technologów), specjalistów branżowych, utrzymania ruchu odpowiedzialnych za remonty i konserwacje
 • Pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli załogi wybranych do konsultowania z pracodawcami aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy
Program szczegółowy szkolenia

1 dzień

1. Geneza zasadniczych i innych wymagań dla nowy maszyn i urządzeń technicznych wprowadzanych do obrotu/użytkowania na terenie Unii Europejskiej

2. Europejska strategia bezpieczeństwa przy projektowaniu oraz obsłudze maszyn i urządzeń technicznych

3. Wymagania dyrektyw nowego i globalnego podejścia 98/37/WE i 2006/42/WE, zasadnicze wymagania przepisów krajowych:

 • obowiązki producentów/upoważnionych przedstawicieli wprowadzających wyroby do obrotu
 • obowiązki pracodawców, wytyczne do formułowania zamówień dla nowych maszyn
 • maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek
 • maszyny zestawiane w linie produkcyjne – odpowiedzialność, dokumenty, oznakowanie
 • zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji użytkowania maszyn
 • deklaracja zgodności WE, a certyfikat badania, znak zgodności CE, przykłady dokumentów
 • domniemanie zgodności
 • procedury oceny zgodności i jednostki notyfikowane
 • system kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, nadzór rynku

4. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego i podejścia

5. Przykłady właściwych i niewłaściwych dokumentów dotyczących maszyny (deklaracja zgodności, certyfikat, uwagi do formułowania zamówień na maszyny)

6. Geneza dyrektyw szczegółowych i znaczenie w przepisach Unii Europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG

2 dzień

1. Wymagania dyrektyw 89/655/EWG i 2009/104/WE i minimalne wymagania przepisów krajowych.

2. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia.

3. Ogólne bezpieczeństwo produktów.

4. Obowiązki oferenta (sprzedawcy) maszyn użytkowanych.

5. Maszyny i urządzenia przetworzone w zakresie tzw. głębokiej modernizacji.

6. Zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji obsługi dla maszyn zmodernizowanych.

7. Sposób prowadzenia inspekcji maszyn użytkowanych przez zespół powołany przez pracodawcę – zarządzenia, skład zespołu, forma dokumentacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami, forma harmonogramu działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności.

8. Ocena wybranych maszyn użytkowanych w zakładzie przez zespoły oraz udokumentowanie ujawnionych niezgodności w listach kontrolnych (zespoły kilkuosobowe) – identyfikacja niezgodności.

9. Opracowanie harmonogramu działań korygujących dla ujawnionych niezgodności ocenianych maszyn wg wzorcowego arkusza.

10. Omówienie rezultatów pracy zespołów przez wybranych liderów.

Korzyści ze szkolenia

Nabycie wiedzy praktycznej ułatwiającej:

 • Formułowanie zamówień dla nowych maszyn i urządzeń technicznych oraz ocenę dostarczonych maszyn na etapie odbioru technicznego i dopuszczania do eksploatacji po zainstalowaniu
 • Przeprowadzanie oceny i planowanie prac dostosowawczych maszyn użytkowanych mających na celu dostosowanie ich do minimalnych wymagań,
 • Planowanie i prowadzenie prac modernizacyjnych maszyn “starych” – sporządzanie dokumentów towarzyszących maszynom w czasie ich użytkowania.
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania