Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Zarządzanie nieruchomościami

Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku. Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji. Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych. Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości. Omówimy problematykę świadectw charakterystyki energetycznej. Powiemy jak założyć i prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego.

Kategorie:

Do rozpoczęcia pozostało:

220 dni
Nowość
999 zł brutto/os.
1099 zł/os. *
30.01 - 31.01.2025
 • 30.01 - 31.01.2025
 • 10.04 - 11.04.2025
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
2 dni ( 16 godz. )

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Obiekty budowlane w przypadku braku prawidłowej obsługi zapewniającej bieżącą konserwację ich elementów oraz braku racjonalnej politykę remontową, tracą swoje własności użytkowe i nie zapewniają bezpieczeństwa eksploatacji. Taki właśnie następuje w przypadku niedoceniania zagadnień prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym obiektu budowlanego. Przepisy prawa budowlanego dotyczą w dużej mierze zagadnień utrzymania obiektu budowlanego i jego eksploatacji. Oprócz przepisów Prawa budowlanego mają w eksploatacji zastosowanie jeszcze przepisy przeciwpożarowe, przepisy Prawa energetycznego i wielu, wielu innych ustaw i rozporządzeń. Natomiast za samą eksploatację odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, do którego skierowane jest niniejsze szkolenie, będące skróconym kompendium wiedzy dotyczącej utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim umożliwiającym bezpieczne eksploatowanie obiektu przez długi czas.

Pokażemy na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zapewnić właściwy stan techniczny obiektu, powiemy jak przygotować się do przeprowadzenia analizy jego stanu technicznego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne, a następnie jak zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Program szkolenia

I — Eksploatacja obiektów budowlanych — odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

 • na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości — zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
 • kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem, a kiedy z obsługą nieruchomości
 • odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:

–   co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,

– odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości,

 • sankcje karne

 

II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

 • projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza,
 • dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego,
 • opinie techniczne i ekspertyzy,
 • protokóły z kontroli okresowych,
 • dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji,
 • zarządzanie i archiwizacja dokumentacji.

 

III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 • ustawowe obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości,
 • formy zużycia obiektu budowlanego: zużycie techniczne, zużycie funkcjonalne, zużycie środowiskowe,
 • wymagania w zakresie kontroli w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
 • rodzaje i terminy wykonywania okresowych ocen (kontroli) stanu technicznego

–  rocznych: elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych, przewodów kominowych – zawartość e-protokołu z kontroli kominiarskiej – system CEEB i jego możliwości,

–  obiektów wielkopowierzchniowych,

– pięcioletnich, w tym instalacji elektrycznych,

– bezpiecznego użytkowania,

–  w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych

 • wyłączenia z obowiązku kontroli.
 • osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
 • struktura i zawartość protokołu z kontroli,
 • obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,
 • sankcje za niewykonanie zaleceń z kontroli,
 • postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

 

IV – Cyfrowa książka obiektu budowlanego

 • Cel prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • Przepisy wprowadzające nową książkę obiektu budowlanego, w tym obowiązujące jeszcze przepisy przejściowe, czyli do kiedy musimy przejść na cyfrową książkę obiektu budowlanego (c-KOB).
 • Dla jakich obiektów prowadzimy KOB, a dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 • Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 • Kto i kiedy zakłada c-KOB, a kto prowadzi c-KOB
 • Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 • Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 • Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB,
 • Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

–  zawartość c-KOB

– co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB

V. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:

 • Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 • Jak założyć konto w systemie c-KOB,logowanie i założenie c-KOB
 • strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
 • interesariusze
 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
 • przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
 • ekspertyzy i opinie techniczne,
 • wpisy do c-KOB:

-przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,

-roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,

-katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,

-decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.

 

VI – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 • obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
 • czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż,
 • ewakuacja,
 • prace niebezpieczne pożarowo,
 • bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi,
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

 

VII: Rozliczanie mediów w budynkach wielolokalowych

 • Przepisy ustawy prawo energetyczne regulujące rozliczanie mediów:

– zasady opomiarowanie ciepła

-zasady rozliczania ciepła

– obowiązek informacyjny

 • Rozporządzenie wykonawcze:

– szczegółowe zasady w zakresie wyposażania budynków w urządzania pomiarowe

-kiedy ciepłomierze, kiedy podzielniki kosztów, a kiedy urządzenia pomiarowe są niewymagane,

-zakres i zasady udzielania mieszkańcom budynków informacji o zużyciu ciepła

 • Pozostałe przepisy dotyczące mediów i zasad ich rozliczania:

– ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę: zasady rozliczania wody, zasady rozliczania ścieków

 • Regulamin rozliczania mediów

–  w czyich kompetencjach jest zatwierdzanie regulaminu?

-wdrożenie regulaminu

 • Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:

-liczniki ciepła

– podzielniki ciepła

-wodomierze

-legalizacja urządzeń pomiarowych

 • Problemy w rozliczaniu mediów:

– brak dostępu do lokali

-awarie i sabotaże

-uchyb

-przedawnienia rozliczeń mediów

VIII – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

 • uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
 • prace przy ukradzeniach elektrycznych
 • wymagania dla innych prac,
 • urządzenia podlegające pod Dozór techniczny

 

 IX – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy)

 • rodzaje robót budowlanych – remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa,
 • co rozumiemy pod pojęciem modernizacja?
 • obowiązki inwestora
 • zasady przygotowania robót budowlanych
 • kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba,
 • wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych,
 • osoby niepełnosprawne i wymagania dla budynków w tym zakresie,
 • dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta,
 • wejście na roboty i rozpoczęcie robót,
 • raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy,
 • odpowiedzialność za wady,
 • odbiory robót budowlanych,
 • przystąpienie do użytkowania.

 

 X– świadectwa charakterystyki energetycznej i inne obowiązki w znowelizowanej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

 • Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

– kiedy obowiązkowo trzeba sporządzić świadectwo,

– obiekty zwolnione z obowiązku sporządzania świadectw,

– świadectwo dla lokalu i budynku wielorodzinnego,

– prawa nabywców i najemców lokali.

 • Uprawnienia do sporządzania świadectw:

-kto może sporządzać świadectwa,

-wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw.

 • Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach:

– kontrole systemów grzewczych,

-kontrole systemów klimatyzacji,

-wyłączenia z obowiązku kontroli

-zawartość protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji

 • Wyposażanie budynków w systemy automatyki i sterowania zużyciem ciepła i chłodu – nowe obowiązki.
 • Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków:

– zasady prowadzenia rejestru,

-zakres informacji znajdujących się w rejestrze

 • Przepisy karne

 

 

 

Prowadzący


Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.
Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.
W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.
Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, a także dla pracowników urządów.
Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.

 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

1090,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 999,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych PDF lub w wersji papierowej

Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów organizator PRESTIGE ECK jest dostępny i służy pomocą.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie