PLANER
logotyp-prestige-eck

W każdym problemie ukryte są wielkie możliwości, które prowadzą dosłownie do jego minimalizacji. Największe sukcesy odnosili Ci, którzy potrafili rozpoznawać problemy i wyciągać z nich korzyści.Joseph Sugarman

Menu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI
– WARSZTATY DLA WYKONUJĄCYCH (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Program szczegółowy szkolenia

Najważniejsze zmiany zaznaczono kursywą:

1. Progi kwotowe i związane z nimi procedury:
podwyższenie progu kwotowego, poniżej którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów z 6 000 euro do 14 000 euro
• likwidacja progu kwotowego 60 000 euro – procedury uproszczone mają być stosowane do progów unijnych

2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
• warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie (rozszerzenie obowiązku żądania uzupełnienia dokumentów o tzw. dokumenty przedmiotowe, ustalenie momentu, na który uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków)
• wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
• wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający przygotował go zgodnie z ustawą.

4. Zasady udzielania zamówień
• zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
• bezstronność i obiektywizm zamawiającego
• jawność
• pisemność (wyznaczenie maksymalnego terminu oczekiwania przez zamawiającego na wniosek zgłoszony telefonicznie)
• prowadzenie postępowania w języku polskim
• traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe

5. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
nowe terminy składania ofert i wniosków
• wniesienie nowego wadium przez wykonawcę, w przypadku którego unieważniono wykluczenie lub odrzucenie oferty
• zmniejszenie liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu w niektórych trybach
• zwiększenie wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających na usługi i roboty do 50%

6. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego
wprowadzenie możliwości zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą

7. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
wprowadzenie nowej przesłanki nieważności umowy

8. Procedury odwoławcze
wyłączenie możliwości składania odwołań i skarg jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne dla dostaw i usług
• utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, której zawodowi członkowie będą rozpatrywać odwołania
• umożliwienie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu okręgowego przez Prezesa UZP

9. Specyfika zamówień sektorowych udzielanych przez podmioty takie jak zakłady energetyczne, ciepłownicze, gazownie, kopalnie, zakłady wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, poczta.

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

  Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia praktyczne w postaci ponad 130 kazusów do poszczególnych punktów programu. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania