PLANER

Ten kto się waha, czeka…czeka…czeka… i traci.Richard Bandler

Menu

UTRZYMANIE I UŻYTKOWANIE ORAZ KONTROLA OKRESOWA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w świetle Prawa budowlanego i aktów wykonawczych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: 2 dni (14 h)

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie z zakresem obowiązków właścicieli i zarządców utrzymania w należytym stanie technicznym i bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych (art. 61) i odpowiedzialności (art. 91a) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013, poz.1409) – wymaganych kontroli okresowych (art. 62) w zakresie oceny stanu technicznego i zużycia elementów i budynków w tym wielkopowierzchniowych z protokołami, kwalifikacje osób sprawujących kontrole techniczne utrzymania obiektów(art. 12 ust. 1 pkt.5), prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (art. 64) oraz po kontrolach okresowych obowiązek napraw i remontów (usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków) przez właściciela lub zarządcę (art.70).

Szkolenie w świetle opinii NIK z 4 maja 2011 r. opublikowanych wyników z kontroli nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych” przeprowadzonej w 2010 r. w zakresie oceny utrzymaniu i użytkowania obiektów budowlanych w lata 2007-2010 w zasobach 36 gmin na terenie Polski.

Adresaci szkolenia:

Właściciele i zarządcy nieruchomości – zakłady przemysłowe, supermarkety, zarządcy sieci różnych uzbrojenia terenu w tym ciepłowniczych i elektroenergetycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Gminne Zarządy Gospodarki Mieszkaniowej, Zrzeszenia Budynków Prywatnych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)
 • Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
 • Przepisy techniczno-budowlane w utrzymaniu obiektów budowlanych
  • Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Przejęcie budynków do użytkowania
 • Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu w należytym stanie obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 Pb)
 • Odpowiedzialność właściciela (art. 91a) za niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
 • Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)
 • Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1 Pb
 • Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb)
 • Obowiązkowa kontrola kotów i systemów klimatyzacji (art. 62 ust.5 i 6 Pb) wg ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz.120

2. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe

 • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane
 • Uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli okresowych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego elementów i instalacji budowlanych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronowych i gazowych
 • Osoby uprawnione do kontroli kotłów i systemów klimatyzacji
 • Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

II dzień

3. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych

 

 • Kontroli okresowych budynków i obiektów budowlanych – w pełnej problematyce branżowej z procedurami i czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62)- Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynków i instalacji gazowych i przewodów kominowych- Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontroli obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych (4 klasy oceny)- Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat – stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz placów zabaw na osiedlach mieszkaniowych- badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej
 • Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcja
  ITB nr 360/99
 • Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach wielkopłytowych oraz warunki bezpiecznego ich użytkowania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem
 • Kontrola okresowa systemów grzewczych i kotłów
 • Kontrola okresowa systemów klimatyzacji

4. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych

 • Programowanie remontów budynków
 • Zakres robót naprawczych i remontowych
 • Planowanie napraw i remontów
 • Usuwanie nieprawidłowości w obiektach budowlanych
 • Roboty budowlane (remontowe) wymagające zgłoszenia
 • Dokumentacja techniczna remontów
 • Nadzór budowlano-techniczny nad wykonawstwem remontów
 • Obmiar yrobót – rejestr obmiarów
 • Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania