Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

UTRZYMANIE I UŻYTKOWANIE ORAZ KONTROLA OKRESOWA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w świetle Prawa budowlanego i aktów wykonawczych

Zapoznanie z zakresem obowiązków właścicieli i zarządców utrzymania w należytym stanie technicznym i bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych (art. 61) i odpowiedzialności (art. 91a) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013, poz.1409) – wymaganych kontroli okresowych (art. 62) w zakresie oceny stanu technicznego i zużycia elementów i budynków w tym wielkopowierzchniowych z protokołami, kwalifikacje osób sprawujących kontrole techniczne utrzymania obiektów(art. 12 ust. 1 pkt.5), prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (art. 64) oraz po kontrolach okresowych obowiązek napraw i remontów (usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków) przez właściciela lub zarządcę (art.70). Szkolenie w świetle opinii NIK z 4 maja 2011 r. opublikowanych wyników z kontroli nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych” przeprowadzonej w 2010 r. w zakresie oceny utrzymaniu i użytkowania obiektów budowlanych w lata 2007-2010 w zasobach 36 gmin na terenie Polski.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie z zakresem obowiązków właścicieli i zarządców utrzymania w należytym stanie technicznym i bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych (art. 61) i odpowiedzialności (art. 91a) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013, poz.1409) – wymaganych kontroli okresowych (art. 62) w zakresie oceny stanu technicznego i zużycia elementów i budynków w tym wielkopowierzchniowych z protokołami, kwalifikacje osób sprawujących kontrole techniczne utrzymania obiektów(art. 12 ust. 1 pkt.5), prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (art. 64) oraz po kontrolach okresowych obowiązek napraw i remontów (usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków) przez właściciela lub zarządcę (art.70).

Szkolenie w świetle opinii NIK z 4 maja 2011 r. opublikowanych wyników z kontroli nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych” przeprowadzonej w 2010 r. w zakresie oceny utrzymaniu i użytkowania obiektów budowlanych w lata 2007-2010 w zasobach 36 gmin na terenie Polski.

Adresaci szkolenia:

Właściciele i zarządcy nieruchomości – zakłady przemysłowe, supermarkety, zarządcy sieci różnych uzbrojenia terenu w tym ciepłowniczych i elektroenergetycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Gminne Zarządy Gospodarki Mieszkaniowej, Zrzeszenia Budynków Prywatnych.

Program szkolenia

1. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)
 • Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
 • Przepisy techniczno-budowlane w utrzymaniu obiektów budowlanych
  • Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Przejęcie budynków do użytkowania
 • Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu w należytym stanie obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 Pb)
 • Odpowiedzialność właściciela (art. 91a) za niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
 • Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)
 • Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1 Pb
 • Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb)
 • Obowiązkowa kontrola kotów i systemów klimatyzacji (art. 62 ust.5 i 6 Pb) wg ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz.120

2. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe

 • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane
 • Uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli okresowych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego elementów i instalacji budowlanych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronowych i gazowych
 • Osoby uprawnione do kontroli kotłów i systemów klimatyzacji
 • Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

II dzień

3. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych

 

 • Kontroli okresowych budynków i obiektów budowlanych – w pełnej problematyce branżowej z procedurami i czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62)- Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynków i instalacji gazowych i przewodów kominowych- Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontroli obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych (4 klasy oceny)- Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat – stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz placów zabaw na osiedlach mieszkaniowych- badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej
 • Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcja
  ITB nr 360/99
 • Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach wielkopłytowych oraz warunki bezpiecznego ich użytkowania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem
 • Kontrola okresowa systemów grzewczych i kotłów
 • Kontrola okresowa systemów klimatyzacji

4. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych

 • Programowanie remontów budynków
 • Zakres robót naprawczych i remontowych
 • Planowanie napraw i remontów
 • Usuwanie nieprawidłowości w obiektach budowlanych
 • Roboty budowlane (remontowe) wymagające zgłoszenia
 • Dokumentacja techniczna remontów
 • Nadzór budowlano-techniczny nad wykonawstwem remontów
 • Obmiar yrobót – rejestr obmiarów
 • Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie