PLANER

Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcemTalmud

Menu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRACOWNIKÓW I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM GOSPODARCZYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: 8h

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie poszerza wiedzę pracowników o najpopularniejszych przestępstwach, które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a których sprawcą może być pracownik, osoba zarządzająca, członek zarządu, prokurent, główny księgowy itp. Zostanie szczegółowo przedstawiona problematyka odpowiedzialności karnej wskazanych osób, przesłanki pociągnięcia ich do odpowiedzialności, oraz grożące kary.  Na podstawie praktycznych przykładów zostaną przeanalizowane poszczególne przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym, oraz w innych ustawach. Zostanie przedstawione również orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny prawniczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przestępstwom przeciwko wiarygodności dokumentów, w tym nowo ustanowionym przestępstwom dotyczącym podrabiania faktur VAT, przestępstwu niegospodarności i oszustwa, w tym oszustwa kredytowego oraz uregulowanemu w kodeksie spółek handlowych przestępstwu niezgłoszeniu w ustawowym terminie upadłości przez członka zarządu lub likwidatora spółki. Wykład obejmie również analizę przestępstw, które mogą zostać popełnione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (utrudnianie, udaremnienie egzekucji) oraz przestępstw łapownictwa. Nie zostanie pominięty także popularny aktualnie temat przestępstw karuzelowych związanych z wyłudzeniami podatku oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Podczas szkolenia zostaną także omówione konsekwencji bezpośrednie (wymiar kary) oraz pośrednie (np. niemożność zajmowania określonych funkcji w organach spółek prawa handlowego) skazania za przestępstwo.

Podczas wykładu omówione zostaną także instytucje prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalające na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo.

Pozyskanie szczegółowej wiedzy o odpowiedzialności karnej, a zwłaszcza o przestępstwach, ich specyfikacji, okolicznościach w jakich może dojść do ich popełnienia, oraz o konsekwencjach prawnych ich popełnienia, zmobilizuje pracownika do wnikliwego analizowania okoliczności związanych z zajmowanym stanowiskiem (nawiązanie współpracy z kontrahentami, akceptacja faktur VAT, zakup lub sprzedaż środków trwałych, zlecenie wykonania usług), w związku z którymi, może dojść do popełnienia czynu zabronionego. Podczas szkolenia zostaną przedstawione sytuacje, które powinny nasuwać wątpliwości pracownika, co do ich prawidłowości i legalności, a w konsekwencji powinno to prowadzić do wzmożonej uwagi i analizy danej sytuacji.

Wymierną korzyścią dla pracodawcy będzie poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, przestępstw, o popełnienie których mogą zostać oskarżeni oraz w zakresie kar jakie mogą zostać orzeczone. Obawa przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej oraz przed konsekwencjami skazania zapewni solidne i rzetelne realizowanie przez pracowników ich obowiązków zawodowych.

 

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej
 • Zapoznanie z przesłankami ponoszenia odpowiedzialności karnej przez pracowników i osoby zarządzające przedsiębiorstwem
 • Omówienie poszczególnych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie spółek handlowych, z uwzględnieniem konkretnych przykładów oraz poglądów doktryny prawniczej, orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
 • Przedstawienie zagrożeń związanych z zajmowaniem stanowisk kierowniczych i członkostwem w organach spółek handlowych
 • Wyjaśnienie konsekwencji bezpośrednich (wymiar kary) oraz pośrednich (np. niemożność zajmowania określonych funkcji w organach spółek prawa handlowego) wydania wyroku skazującego
 • Zapoznanie z terminami przedawnienia przestępstw
 • Przedstawienie instytucji  prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalających na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo
Adresaci szkolenia

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Członków zarządu spółek osobowych i kapitałowych
 • Prokurentów, pełnomocników zarządu, likwidatorów spółek osobowych i kapitałowych
 • Osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych (dyrektorzy, kierownicy)
 • Osób zajmujących się księgowością w podmiotach gospodarczych (główni księgowi)
 • Pracowników odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów
 • Pracowników działu marketingu, działów handlowych
 • Pracowników pozyskujących nowych klientów, odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z innym podmiotem gospodarczym
 • Osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Program szczegółowy szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagadnienia teoretyczne
 • Co to jest przestępstwo
 • Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
 • Zamiar (umyślność i nieumyślność)
 • Formy zjawiskowe
 • Kary i środki karne
 1. Kto podlega odpowiedzialności karnej, z szczególnym uwzględnieniem przesłanek pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pracowników i osób zarządzających podmiotem gospodarczym
 2. Przestępstwa z kk
 3. Przestępstwa z innych ustaw
 • Kodeks spółek handlowych
 • Kodeks karny skarbowy
 • Ordynacja podatkowa
 1. Karuzela podatkowa
 • Wyjaśnienie pojęcia
 • Podmioty
 • Konsekwencje prawne
 • Konsekwencje podatkowe
 1. Konsekwencje skazania
 2. Przedawnienie karalności
 3. Instytucje prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalające na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej
Metody szkoleniowe
 • Praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • Dyskusje na forum
 • Rozwiązywanie kazusów
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania