PLANER

Nie musimy się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe.Edward Deming

Menu

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW WŁADZ. Zasady odbywania zgromadzeń. (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządów spółek kapitałowych, w szczególności sposobów podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółek oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków władz. Ponadto celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wykonywaniem nadzoru w spółkach kapitałowych oraz instrumentów ochrony wspólników i akcjonariuszy.
Oferta skierowana jest do członków zarządów i rad nadzorczych, a także wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • zasady powoływani i odwoływania członków władz spółki
 • kadencja i wygaśnięcie mandatu
 • rezygnacja z funkcji członka zarządu
 • domniemanie kompetencji zarządu w aspekcie ustawowych i umownych ograniczeń zarządu
 • prowadzenie spraw spółki – zasady kodeksowe i dopuszczalne modyfikacje umowne
 • regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • reprezentowanie spółki przez zarząd oraz możliwość ustanowienia pełnomocnika lub prokurenta
 • teoria organów a kadłubowy zarząd
 • nieważność czynności prawnych w świetle artykułu 17 KSH
 • reprezentacja spółki w umowach i sporach z członkami zarządu
 • kompetencje zarządu związane ze zgromadzeniem wspólników

2. Zarząd spółki akcyjnej.

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • zasada kolegialności działania zarządu spółki akcyjnej
 • zasady reprezentacji spółki akcyjnej
 • kompetencje zarządu związane z podwyższeniem i obniżeniem kapitału
 • zakaz wydawania wiążących poleceń zarządowi

3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • sposób działania rady nadzorczej
 • zakaz łączenia funkcji
 • kompetencje nadzorcze i kontrolne

4. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej.

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • sposób działania rady nadzorczej
 • kompetencje nadzorcze
 • szczególna pozycja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego grupami

5. Prawo indywidualnej kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • zasady wykonywania kontroli
 • ochrona interesów wspólników

6. Prawo do informacji na walnym zgromadzeniu.

 • prawo do informacji podczas obrad walnego zgromadzenia
  b) prawo do informacji poza walnym zgromadzeniem

7. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

 • zasady zwoływania zgromadzeń
 • uczestnictwo na zgromadzeniach
 • podejmowanie uchwał przez zgromadzenie
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia

8. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej.

 • zwoływanie walne zgromadzenia
 • uczestnictwo w walnym zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu
 • nowe formy uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
 • obrady walnego zgromadzenia
 • kompetencje walnego zgromadzenia

9. Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych

 • inicjatywa zwoływania zgromadzeń
 • prawo powoływania biegłego rewidenta

10. Odpowiedzialność członków władz spółek w kodeksie spółek handlowych.

 • odpowiedzialność cywilnoprawna, w szczególności odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiedzialność władz spółki za szkody wyrządzone spółce.
 • odpowiedzialność karna

11. Actio pro socio – prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie na rzecz spółki.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania