Weź życie we własne ręce. I co się wtedy stanie? Coś strasznego: nie będzie kogo obwiniać.Erica Mann Jong

Menu

AUDITOR Procesu wg VDA 6.3

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Jakość

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie  koncentruje się na realizacji auditu procesu produkcji wyrobów materialnych.
Stosowanie analizy potencjału i przeprowadzania auditów procesu usług nie jest przedmiotem szkolenia.

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA)
 • Nabycie umiejętności: znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3, przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów z auditu
 • Nabycie wiedzy na temat  jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 – P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3
 • Wymagania ISO/TS 16949:2009 w zakresie auditu procesu
 • Podejście procesowe a audit procesu
 • Powiązania między rodzajami auditów
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

Korzyści: Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni do tematyki zarządzania jakością pod kątem prowadzenia auditów wewnętrznych. Zostanie wyrównany poziom podstawowej wiedzy uczestników szkolenia.
2. Definicje

 • Wymagania Klienta CSR
 • Dokumentacja techniczna
 • Charakterystyka specjalna
 • Próbka
 • Zarządzanie projektem
 • Skuteczność
 • Efektywność

Korzyści: Uczestnicy nauczą się poszukiwać podstawowymi definicjami z zakresu auditowania procesów.
3. Wymagania dla auditorów

 • Wymagania techniczne, zawodowe
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność
 • Kodeks postępowania dla auditorów

Korzyści: Poznanie podstawowych wymagań i kompetencji dla auditorów wewnętrznych i zewnętrznych  (powiązanie z ISO 19011)
4. Wytyczne do auditowania wg normyISO 19011:2011

 • Zawartość ISO 19011
 • Zasady wybierania auditorów
 • Ocena skuteczności auditorów
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu

Korzyści: Uczestnicy poznają zawartość normy, która jest podstawą  VDA 6.3 jako źródło informacji o tym, jak prowadzić audity.
5. Proces auditu

 • Ustalenia do auditu procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Proces auditowania
 • Przygotowanie auditu
 • Auditowanie
 • Ocena – klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z auditu
 • Lista pytań do auditu procesu

Korzyści: Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności przeprowadzenia auditu dla wskazanego procesu. Nauczą się przygotowywać listę kontrolną, sporządzać dokumentację z auditu procesu np. z zastosowa­niem formularzy.
6. Analiza potencjału (P1)

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców
 • Analiza lokalizacji i technologii
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy

Korzyści: Nauka podejmowania decyzji: Wstępnej akceptacji projektu/dostawcy, warunkowej dostawy np. w ograniczonym zakresie.
7. Przegląd pytań (P2-P7)

 • Zarządzanie projektem (P2)
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3)
 • Wdrożenie rozwój produktów i procesów (P4)
 • Zarządzanie dostawcami (P5)
 • Produkcja seryjna (P6)
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7)

Korzyści: Nauka i zapoznanie się z katalogami pytań w zależności od celu i zakresu planowanego auditu.
8. Nauka systemu oceny

 • Wytyczne do oceny
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności
 • Prowadzenie oceny pod kątem: mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu

Korzyści: Poprawna interpretacja przyznawania punktów. „Ważenie” niezgodności celem  właściwej i rzetelnej oceny sytuacji podczas auditu.
9. Ćwiczenia praktyczne – studium przypadku – audit wybranego procesu

 • Prowadzenie zapisów auditowych, sporządzanie raportu
 • interpretacja uzyskanych danych
 • Formularze auditowe i zasady ich wypełniania

Korzyści: Ugruntowana będzie praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie planowania, przygotowania do auditu procesu, jego realizacji dla osiągnięcia wartości dodanej i opracowania przydatnego raportu.
10. Działania poaudytowe

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne

Korzyści: Podjęcie właściwych i poprawnych działań korygujących/ zapobiegawczych i doskonalących.
11. TEST weryfikujący zdobytą wiedzę – test wyboru

Korzyści: Weryfikacja zdobytej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3.

Metody szkoleniowe

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania