PLANER

Najważniejsze w stosunkach międzyludzkich jest to, aby dostrzec, że większość z nas nosi zawieszoną na szyi niewidzialną tabliczkę z napisem: spraw, żebym poczuł się ważnyDisraeli

Menu

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA w Urzędach Pracy oraz egzekucja roszczeń należnych z świadczeń, dotacji, refundacji, robót publicznych – w tym problematyka rozliczenia projektów UE oraz inwentaryzacja w urzędach pracy, elementy sprawozdania budżetowego, inwentaryzacja, ewidencja księgowa Funduszu Pracy i budżetu, ewidencja księgowa nowych form aktywizacji osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy, przebieg procesu egzekucji, ważne pisma ministerialne i orzeczenia sądów – wszystko w ujęciu praktycznym

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Blok I

Problematyka związana z rachunkowością finansową i zarządczą Urzędów Pracy

 1. Zasady prowadzenie ewidencji księgowej w Urzędach Pracy – uporządkowanie zmian 2015 – 2017 r. i koncepcje nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2016/2017 r.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
 3. Ewidencja na kontach:
  • zespołu „1”, tj. 101, 141, 130, 136 – ewidencja środków finansowych w ramach różnych źródeł, omówienie najczęściej pojawiających się błędów księgowych
  • zespołu „0”, tj. 011, 013, 020 – definicja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, inwestycje w jednostce, różnice między ŚT a PŚT, zakupy dokonywane ze środków Funduszu Pracy, a ewidencja w budżecie
  • zespołu „4”, w tym sposobu ewidencji kosztów oraz jego powiązanie z rachunkiem zysków i strat, korekty/zwroty/zmniejszenia kosztów a poprawna ewidencja księgowa
  • zespołu „7”, w tym między innymi ewidencji na kontach 760, 761, 750, 751 i innych
  • zespołu „9”: 976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami” – ewidencja analityczna, konieczność stosowania w jednostce w trakcie roku, sposób ewidencji księgowej poszczególnych operacji w aspekcie zapisów w polityce rachunkowości jednostki
  • zespołu „1”, tj. 101, 141, 130, 136 – ewidencja środków finansowych w ramach różnych źródeł, omówienie najczęściej pojawiających się błędów księgowych
  • konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” – moment dokonania odpisu, analityka, zapisy konta 290 i ich wpływ na bilans oraz sprawozdanie „Rb-33”, konieczne zapisy w zakładowym planie kont związane z kontem 290, ewidencja umorzenia świadczeń nienależnie pobranych, przedawnienia świadczeń
 1. Sprawozdania finansowe – zestaw problemów w ujęciu
 2. Ewidencjonować na budżecie czy na Funduszu Pracy – zestaw przypadków pokontrolnych z rozwiązaniem i interpretacją
 3. Kontrole sprawozdań finansowych przez NIK i US – wyniki w 2014 r.
 4. PRZYKŁADY związane z wydatkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia;
 5. KONTO POZABILANSOWE: 975 „Wydatki strukturalne”, w tym sposoby opisania dokumentów księgowych, rodzaje wydatków w odniesieniu do kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych w aspekcie zadań Urzędów Pracy jak i art. 108 Ustawy o promocji zatrudnienia (…), przykładowa ewidencja księgowa, konieczne zapisy w polityce rachunkowości;
 6. KONTO POZABILANSOWE: 976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami” – ewidencja analityczna, konieczność stosowania w jednostce w trakcie roku, sposób ewidencji księgowej poszczególnych operacji w aspekcie zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
 7. Błędy w polityce rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów wraz z wzorami na 2015 r.
 8. Kwalifikowalność wydatków w oparciu o umowę partnerstwa 2015-2020 w Urzędach Pracy:
  • szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla europejskiego funduszu społecznego
  • wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • ramy czasowe kwalifikowalności i ocena kwalifikowalności
  • wydatki niekwalifikowane, zasada faktycznego poniesienia wydatku, konkurencyjność wydatków i uproszczone metody ich rozliczania
  • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
  • techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych, koszty pośrednie,  koszty związane z angażowaniem personelu
  • reguła proporcjonalności
  • Omawiane przykłady oparte będą na aktualnie obowiązujących przepisach, w tym m. in. rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 289), rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) oraz Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.
 1. Inwentaryzacja w Urzędach Pracy – problemy z rozwiązaniem
 2. Komputery i zestawy komputerowe – interpretacje
 3. Ewidencja księgowa nowych form aktywizacji osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy
 4. Budżet zadaniowy w Urzędach Pracy – okres wprowadzenia oraz związek z zamknięciem roku 2015/2017.
 5. Rachunkowość zarządcza i budżet zadaniowy – co będziemy wykonywać w 2015 /2017 roku.
 6. Nowe kierunki reformowania Urzędów Pracy na 2016 r.
 7. Zasady odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe – najnowsze rozwiązania.
 8. Problemy związane z windykację – przykłady ważnych orzeczeń NSA, WSA, urzędowych.
 9. Wynagrodzenia i delegacje – najważniejsze problemy z rozwiązaniami
 10. Reforma Urzędów Pracy – przedstawienie zmian na 2016 r. wraz z komentarzem jak zmiany będą postępować w następnych latach
 11. Świadczenia oraz środki pieniężne przyznawane prze urząd pracy w kontekście dochodzenia ich należności oraz zastosowania procedury ratalnej i umorzeniowej

Blok II

Zagadnienia związane z egzekucją roszczeń należnych z świadczeń, dotacji, refundacji, robót publicznych w 2015 r. 

 1. Zasady skutecznej egzekucji w Urzędzie Pracy
 2. Zestaw środków pieniężnych wypłacane w oparciu o zawarte umowy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Zasada nienależnie pobranego świadczenia a środki przyznawane na podstawie
 4. Świadczenia przyznawane w drodze decyzji administracyjnej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Świadczenia przyznawane w drodze decyzji.
 6. Przebieg i opłacalność postępowania o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Decyzje o zwrocie (elementy, przesłanki, wzory).
 8. Odpowiedzialność za postępowania
 9. Podstawy prawne egzekucji administracyjnej – egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w urzędach pracy (ich istnienie, ważność, prawidłowość i wykonalność).
 10. Odsetki, ważne terminy i przedawnienia roszczeń
 11. Umorzenia, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności.
 12. Charakterystyka postępowania umorzeniowego
 13. Symulacje przebiegu kilkunastu postępowań
 14. Dyskusja i przedstawienie ważnego orzecznictwa na 2016 r.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania