Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA w Urzędach Pracy

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

Blok I

Problematyka związana z rachunkowością finansową i zarządczą Urzędów Pracy

 1. Zasady prowadzenie ewidencji księgowej w Urzędach Pracy – uporządkowanie zmian 2015 – 2017 r. i koncepcje nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2016/2017 r.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
 3. Ewidencja na kontach:
  • zespołu „1”, tj. 101, 141, 130, 136 – ewidencja środków finansowych w ramach różnych źródeł, omówienie najczęściej pojawiających się błędów księgowych
  • zespołu „0”, tj. 011, 013, 020 – definicja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, inwestycje w jednostce, różnice między ŚT a PŚT, zakupy dokonywane ze środków Funduszu Pracy, a ewidencja w budżecie
  • zespołu „4”, w tym sposobu ewidencji kosztów oraz jego powiązanie z rachunkiem zysków i strat, korekty/zwroty/zmniejszenia kosztów a poprawna ewidencja księgowa
  • zespołu „7”, w tym między innymi ewidencji na kontach 760, 761, 750, 751 i innych
  • zespołu „9”: 976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami” – ewidencja analityczna, konieczność stosowania w jednostce w trakcie roku, sposób ewidencji księgowej poszczególnych operacji w aspekcie zapisów w polityce rachunkowości jednostki
  • zespołu „1”, tj. 101, 141, 130, 136 – ewidencja środków finansowych w ramach różnych źródeł, omówienie najczęściej pojawiających się błędów księgowych
  • konto 290 „Odpisy aktualizujące należności” – moment dokonania odpisu, analityka, zapisy konta 290 i ich wpływ na bilans oraz sprawozdanie „Rb-33”, konieczne zapisy w zakładowym planie kont związane z kontem 290, ewidencja umorzenia świadczeń nienależnie pobranych, przedawnienia świadczeń
 1. Sprawozdania finansowe – zestaw problemów w ujęciu
 2. Ewidencjonować na budżecie czy na Funduszu Pracy – zestaw przypadków pokontrolnych z rozwiązaniem i interpretacją
 3. Kontrole sprawozdań finansowych przez NIK i US – wyniki w 2014 r.
 4. PRZYKŁADY związane z wydatkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia;
 5. KONTO POZABILANSOWE: 975 „Wydatki strukturalne”, w tym sposoby opisania dokumentów księgowych, rodzaje wydatków w odniesieniu do kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych w aspekcie zadań Urzędów Pracy jak i art. 108 Ustawy o promocji zatrudnienia (…), przykładowa ewidencja księgowa, konieczne zapisy w polityce rachunkowości;
 6. KONTO POZABILANSOWE: 976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami” – ewidencja analityczna, konieczność stosowania w jednostce w trakcie roku, sposób ewidencji księgowej poszczególnych operacji w aspekcie zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
 7. Błędy w polityce rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów wraz z wzorami na 2015 r.
 8. Kwalifikowalność wydatków w oparciu o umowę partnerstwa 2015-2020 w Urzędach Pracy:
  • szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla europejskiego funduszu społecznego
  • wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • ramy czasowe kwalifikowalności i ocena kwalifikowalności
  • wydatki niekwalifikowane, zasada faktycznego poniesienia wydatku, konkurencyjność wydatków i uproszczone metody ich rozliczania
  • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
  • techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych, koszty pośrednie,  koszty związane z angażowaniem personelu
  • reguła proporcjonalności
  • Omawiane przykłady oparte będą na aktualnie obowiązujących przepisach, w tym m. in. rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 289), rozporządzeniu z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) oraz Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.
 1. Inwentaryzacja w Urzędach Pracy – problemy z rozwiązaniem
 2. Komputery i zestawy komputerowe – interpretacje
 3. Ewidencja księgowa nowych form aktywizacji osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy
 4. Budżet zadaniowy w Urzędach Pracy – okres wprowadzenia oraz związek z zamknięciem roku 2015/2017.
 5. Rachunkowość zarządcza i budżet zadaniowy – co będziemy wykonywać w 2015 /2017 roku.
 6. Nowe kierunki reformowania Urzędów Pracy na 2016 r.
 7. Zasady odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe – najnowsze rozwiązania.
 8. Problemy związane z windykację – przykłady ważnych orzeczeń NSA, WSA, urzędowych.
 9. Wynagrodzenia i delegacje – najważniejsze problemy z rozwiązaniami
 10. Reforma Urzędów Pracy – przedstawienie zmian na 2016 r. wraz z komentarzem jak zmiany będą postępować w następnych latach
 11. Świadczenia oraz środki pieniężne przyznawane prze urząd pracy w kontekście dochodzenia ich należności oraz zastosowania procedury ratalnej i umorzeniowej

Blok II

Zagadnienia związane z egzekucją roszczeń należnych z świadczeń, dotacji, refundacji, robót publicznych w 2015 r. 

 1. Zasady skutecznej egzekucji w Urzędzie Pracy
 2. Zestaw środków pieniężnych wypłacane w oparciu o zawarte umowy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Zasada nienależnie pobranego świadczenia a środki przyznawane na podstawie
 4. Świadczenia przyznawane w drodze decyzji administracyjnej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Świadczenia przyznawane w drodze decyzji.
 6. Przebieg i opłacalność postępowania o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Decyzje o zwrocie (elementy, przesłanki, wzory).
 8. Odpowiedzialność za postępowania
 9. Podstawy prawne egzekucji administracyjnej – egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w urzędach pracy (ich istnienie, ważność, prawidłowość i wykonalność).
 10. Odsetki, ważne terminy i przedawnienia roszczeń
 11. Umorzenia, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności.
 12. Charakterystyka postępowania umorzeniowego
 13. Symulacje przebiegu kilkunastu postępowań
 14. Dyskusja i przedstawienie ważnego orzecznictwa na 2016 r.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie