Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI (ZARZĄDU) w związku z zamknięciem roku wynikające z ustawy o rachunkowości

Kierownik jednostki może odpowiadać karnie za nieprawidłowe prowadzenie rachunkowości spółki z o.o. albo też za nieprawidłowo wykonywany nadzór nad osobami, którym powierzono wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b. Na podstawie tego przepisu niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego będzie stanowiło wykroczenie skarbowe i będzie podlegało karze grzywny od 175 złotych do nawet 35.000 złotych. W przypadku spółek karze podlegają zazwyczaj członkowie zarządu, albo inne osoby odpowiedzialne w danym podmiocie za rozliczenia podatkowe i rachunkowe. Zapraszamy po praktyczne informacje na szkolenie prowadzone przez uznanego eksperta.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

 1.  Zasady wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy

 2. Inwentaryzacja z perspektywy zarządu

 3. Sprawozdanie finansowe – elementy składowe i zadania członków zarządu podczas jego sporządzania

 4. Sprawozdanie z działalności jednostki (sprawozdanie zarządu) – obowiązki kierownika jednostki

 5. Podpis pod sprawozdanie finansowym – kto podpisuje, warunki odmowy podpisania sprawozdania

 6. Badanie sprawozdania finansowego – zadania zarządu, wyniki badania

 7. Specyfika sprawozdawczości firm małych i mikro

 8. Ogłaszanie i publikowanie sprawozdań finansowych – wymogi Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów

 9. Rachunkowość kreatywna w sprawozdaniach finansowych – ryzyka z punktu widzenia zarządu

 10. Odpowiedzialność i sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości

 11. Zmiany w 2016 roku 

Adresaci

Serdecznie zapraszamy członków zarządu i kierowników jednostek.

Kierownik jednostki − rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy − członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej − wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej − komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Członek organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie