Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

KURS RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, którzy chcieliby odkryć tajemnice rachunkowości. Materiał i zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na sukcesywne opanowanie podstaw, założeń i rozwiązań rachunkowości finansowej. Zapoznamy się z aktualnymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego, zarówno krajowego oraz…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, którzy chcieliby odkryć tajemnice rachunkowości. Materiał i zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na sukcesywne opanowanie podstaw, założeń i rozwiązań rachunkowości finansowej.

Zapoznamy się z aktualnymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego, zarówno krajowego oraz międzynarodowego w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw.

Dla Państwa autorskie materiały szkoleniowe obejmujące słowniczek pojęciowy, konspekt zajęć, zadania oraz schematy ewidencyjne.

Program kursu obejmuje podstawy rachunkowości oraz wybrane elementy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Prezentacja poszczególnych zagadnień i problemów dokonana została w podziale na część dotyczącą założeń ogólnych i część obejmującą wybrane problemy ewidencyjne.

Program szkolenia

Program kursu obejmuje podstawy rachunkowości oraz wybrane elementy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Prezentacja poszczególnych zagadnień i problemów dokonana została w podziale na część dotyczącą założeń ogólnych i część obejmującą wybrane problemy ewidencyjne.

1. Wprowadzenie do rachunkowości

• Uregulowania prawne – krajowe i międzynarodowe
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
• Zasady rachunkowości
• Bilans – budowa, układ, charakterystyka aktywów i pasywów
• Klasyfikacja, podział i zasady funkcjonowania kont księgowych
• Zestawienie obrotów i sald
• Operacje gospodarcze, ich udokumentowanie, ewidencja i wpływ na bilans
• Kontrola dokumentów księgowych oraz zasady poprawiania błędów
• Księgi rachunkowe – części składowe i funkcje
• Ewidencja księgowa jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego
• Organizacja rachunkowości w spółkach kapitałowych zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, przepisami podatkowymi oraz prawem bilansowym

2. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe

• Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych
• Zasady obrotu pieniężnego; obrót gotówkowy, bezgotówkowy i jego udokumentowanie
• Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz środków pieniężnych w drodze
• Obrót czekowy i wekslowy – uregulowania prawne
• Stosowanie akredytywy w obrocie gospodarczym
• Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych
• Wycena środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych ciągu roku i na dzień bilansowy

3. Rozrachunki

• Pojęcie i klasyfikacja należności i zobowiązań w jednostce
• Wycena krajowych i zagranicznych rozrachunków w ciągu roku i na dzień bilansowy
• Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja syntetyczna i analityczna
• Charakterystyka i ewidencja rozrachunków publicznoprawnych w tym rozrachunki z tytułu VAT
• Ewidencja roszczeń spornych
• Odpisy aktualizujące – zasady ewidencji
• Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – sporządzanie listy płac
• Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami
• Obrót wierzytelnościami, kompensaty, potrącenia wzajemnych rozrachunków, cesje wierzytelności – podstawy prawne, udokumentowanie, ujęcie w księgach
• Prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym
• Rozrachunki w świetle ustawy o podatku dochodowym

4. Obrót materiałowy i towarowy

• Istota, klasyfikacja i wycena materiałów i towarów
• Ewidencja zakupu materiałów – konto „Rozliczenie zakupu materiałów”
• Udokumentowanie i ewidencja rozchodu materiałów oraz rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
• Aktualizacja wyceny materiałów
• Towary w obrocie hurtowym i detalicznym
• Ceny i marże w obrocie towarowym
• Ewidencja zakupu towarów w jednostkach hurtowych i detalicznych z uwzględnieniem podatku VAT
• Pojęcie i ustalanie marży zarezerwowanej oraz odchyleń z tytułu VAT
• Ewidencja sprzedaży towarów i ustalanie marży zrealizowanej
• Ewidencja reklamacji zgłaszanej przez odbiorcę
• Tranzyt towarów – organizowany i rozliczany

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

• Kryteria ogólne zaliczenia aktywów do środków trwałych
• Wycena środków trwałych
• Amortyzacja środków trwałych – amortyzacja bilansowa i podatkowa
• Ewidencja środków trwałych
• Problemy umów leasingowych
• Sprzedaż środków trwałych
• Wniesienie aportu w postaci środków trwałych
• Likwidacja i nieodpłatne przekazanie środków trwałych
• Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych w budowie
• Rozliczenie kosztów na poszczególne obiekty
• Pojęcie i zakres wartości niematerialnych i prawnych
• Wycena oraz amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych

6. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

• Podstawowe zasady kwalifikacji kosztów w układzie rodzajowym
– amortyzacja,
– zużycie materiałów, paliw, energii
– koszt usług obcych,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,
– podatki i opłaty.
• Klasyfikacja kosztów w układzie kalkulacyjnym
– koszty zakupu,
– koszty działalności podstawowej,
– koszty wydziałowe,
– koszty działalności pomocniczej,
– koszty sprzedaży,
– koszty ogólnego zarządu,
– koszty działalności socjalnej
• Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym
• Przesłanki wyboru metody ewidencji kosztów – metody uproszczone
• Ujęcie przyjętych zasad ewidencji i rozliczania kosztów w dokumentacji polityki rachunkowości
• Międzyokresowe rozliczenia kosztów
– czynne rozliczenia międzyokresowe koszty,
– bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
– stosowane zasady ewidencji rozliczeń między okresowych kosztów.
• Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów
• Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby – konta 790, 791
• Sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej oraz kalkulacji doliczeniowej
• Etapy rozliczania kosztów i uzgadnianie kręgu kosztów

7. Produkty gotowe i produkcja niezakończona

• Koszt wytworzenia produktów pracy
• Ewidencja produktów według kosztu rzeczywistego i planowanego
• Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
• Braki produkcyjne
• Reklamacje produktów gotowych

8. Wynik finansowy

• Zasady ewidencji księgowej i podatkowej kosztów i przychodów
• Pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne
• Przychody i koszty z operacji finansowych
• Zyski i straty nadzwyczajne
• Warianty rachunku zysków i strat
• Zmiana stanu produktów
• Rozliczenie i podział wyniku finansowego

9. Inwentaryzacja i sprawozdawczość

• Metody, zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
• Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
• Zakres i układ sprawozdania finansowego
• Sprawozdania finansowe według regulacji międzynarodowych
• Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Podstawowe informacje o analizie ekonomicznej na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie