PLANER

Ten, kto ciągle pyta ,,Dlaczego”, zawsze w końcu dowiaduje się ,,Jak”Nietzsche

Menu

KURS RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, którzy chcieliby odkryć tajemnice rachunkowości. Materiał i zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na sukcesywne opanowanie podstaw, założeń i rozwiązań rachunkowości finansowej.

Zapoznamy się z aktualnymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego, zarówno krajowego oraz międzynarodowego w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw.

Dla Państwa autorskie materiały szkoleniowe obejmujące słowniczek pojęciowy, konspekt zajęć, zadania oraz schematy ewidencyjne.

Program kursu obejmuje podstawy rachunkowości oraz wybrane elementy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Prezentacja poszczególnych zagadnień i problemów dokonana została w podziale na część dotyczącą założeń ogólnych i część obejmującą wybrane problemy ewidencyjne.

Program szczegółowy szkolenia

Program kursu obejmuje podstawy rachunkowości oraz wybrane elementy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Prezentacja poszczególnych zagadnień i problemów dokonana została w podziale na część dotyczącą założeń ogólnych i część obejmującą wybrane problemy ewidencyjne.

1. Wprowadzenie do rachunkowości

• Uregulowania prawne – krajowe i międzynarodowe
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości
• Zasady rachunkowości
• Bilans – budowa, układ, charakterystyka aktywów i pasywów
• Klasyfikacja, podział i zasady funkcjonowania kont księgowych
• Zestawienie obrotów i sald
• Operacje gospodarcze, ich udokumentowanie, ewidencja i wpływ na bilans
• Kontrola dokumentów księgowych oraz zasady poprawiania błędów
• Księgi rachunkowe – części składowe i funkcje
• Ewidencja księgowa jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego
• Organizacja rachunkowości w spółkach kapitałowych zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, przepisami podatkowymi oraz prawem bilansowym

2. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe

• Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych
• Zasady obrotu pieniężnego; obrót gotówkowy, bezgotówkowy i jego udokumentowanie
• Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz środków pieniężnych w drodze
• Obrót czekowy i wekslowy – uregulowania prawne
• Stosowanie akredytywy w obrocie gospodarczym
• Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych
• Wycena środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych ciągu roku i na dzień bilansowy

3. Rozrachunki

• Pojęcie i klasyfikacja należności i zobowiązań w jednostce
• Wycena krajowych i zagranicznych rozrachunków w ciągu roku i na dzień bilansowy
• Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja syntetyczna i analityczna
• Charakterystyka i ewidencja rozrachunków publicznoprawnych w tym rozrachunki z tytułu VAT
• Ewidencja roszczeń spornych
• Odpisy aktualizujące – zasady ewidencji
• Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – sporządzanie listy płac
• Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami
• Obrót wierzytelnościami, kompensaty, potrącenia wzajemnych rozrachunków, cesje wierzytelności – podstawy prawne, udokumentowanie, ujęcie w księgach
• Prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym
• Rozrachunki w świetle ustawy o podatku dochodowym

4. Obrót materiałowy i towarowy

• Istota, klasyfikacja i wycena materiałów i towarów
• Ewidencja zakupu materiałów – konto „Rozliczenie zakupu materiałów”
• Udokumentowanie i ewidencja rozchodu materiałów oraz rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
• Aktualizacja wyceny materiałów
• Towary w obrocie hurtowym i detalicznym
• Ceny i marże w obrocie towarowym
• Ewidencja zakupu towarów w jednostkach hurtowych i detalicznych z uwzględnieniem podatku VAT
• Pojęcie i ustalanie marży zarezerwowanej oraz odchyleń z tytułu VAT
• Ewidencja sprzedaży towarów i ustalanie marży zrealizowanej
• Ewidencja reklamacji zgłaszanej przez odbiorcę
• Tranzyt towarów – organizowany i rozliczany

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

• Kryteria ogólne zaliczenia aktywów do środków trwałych
• Wycena środków trwałych
• Amortyzacja środków trwałych – amortyzacja bilansowa i podatkowa
• Ewidencja środków trwałych
• Problemy umów leasingowych
• Sprzedaż środków trwałych
• Wniesienie aportu w postaci środków trwałych
• Likwidacja i nieodpłatne przekazanie środków trwałych
• Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych w budowie
• Rozliczenie kosztów na poszczególne obiekty
• Pojęcie i zakres wartości niematerialnych i prawnych
• Wycena oraz amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja księgowa wartości niematerialnych i prawnych

6. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

• Podstawowe zasady kwalifikacji kosztów w układzie rodzajowym
– amortyzacja,
– zużycie materiałów, paliw, energii
– koszt usług obcych,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,
– podatki i opłaty.
• Klasyfikacja kosztów w układzie kalkulacyjnym
– koszty zakupu,
– koszty działalności podstawowej,
– koszty wydziałowe,
– koszty działalności pomocniczej,
– koszty sprzedaży,
– koszty ogólnego zarządu,
– koszty działalności socjalnej
• Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym
• Przesłanki wyboru metody ewidencji kosztów – metody uproszczone
• Ujęcie przyjętych zasad ewidencji i rozliczania kosztów w dokumentacji polityki rachunkowości
• Międzyokresowe rozliczenia kosztów
– czynne rozliczenia międzyokresowe koszty,
– bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
– stosowane zasady ewidencji rozliczeń między okresowych kosztów.
• Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów
• Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby – konta 790, 791
• Sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej oraz kalkulacji doliczeniowej
• Etapy rozliczania kosztów i uzgadnianie kręgu kosztów

7. Produkty gotowe i produkcja niezakończona

• Koszt wytworzenia produktów pracy
• Ewidencja produktów według kosztu rzeczywistego i planowanego
• Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
• Braki produkcyjne
• Reklamacje produktów gotowych

8. Wynik finansowy

• Zasady ewidencji księgowej i podatkowej kosztów i przychodów
• Pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne
• Przychody i koszty z operacji finansowych
• Zyski i straty nadzwyczajne
• Warianty rachunku zysków i strat
• Zmiana stanu produktów
• Rozliczenie i podział wyniku finansowego

9. Inwentaryzacja i sprawozdawczość

• Metody, zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
• Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
• Zakres i układ sprawozdania finansowego
• Sprawozdania finansowe według regulacji międzynarodowych
• Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Podstawowe informacje o analizie ekonomicznej na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania