Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

KLUCZOWE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – praktyczne wskazówki (1 dzień)

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Zmiany o charakterze porządkującym:

 • W obszarze definicje w tym inwestycji,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym zamykanie i otwieranie
 • Inwentaryzacja
 • Zmiany zakresu odpowiedzialności
 • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy, w tym w zakresie inwestycji i instrumentów finansowych

2. Dodatkowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

 • ujawnianie w informacji dodatkowej
 • zmiany w zestawieniu zmian w kapitale własnym

3. W związku z dostosowaniem regulacji polskich do wymagań UE

 • ujawnianie wynagrodzenia biegłego rewidenta za wszelkie usługi na rzecz jednostki
 • ujawnienie transakcji z podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem kwot

4. W związku z dostosowaniem regulacji polskich do wymagań UE

 • ujawnianie wynagrodzenia biegłego rewidenta za wszelkie usługi na rzecz jednostki
 • ujawnienie transakcji z podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem kwot
 • prezentacja charakteru i celu istotnych z uwagi na ocenę sytuacji finansowej zawartych umów
 • zakres stosowania metody łączenia udziałów

5. Zasady kwalifikowania umów leasingu, najmu, dzierżawy

6. Zaliczki na dywidendy jako odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego – art. 53 ust 3.

7. Przeliczanie operacji wyrażonych w walutach obcych stosownie do zasad prawa podatkowego

8. W przypadku firm nie podlegających badaniu zwolnienie z obowiązku ustalania normatywnego poziomu zdolności produkcyjnych- art. 28. ust 4a

9. W odniesieniu do grup kapitałowych:

 • wprowadzenie definicji wspólnika jednostki współzależnej, sprawowanie współkontroli ma się odbywać na zasadach określonych w umowie zawartej między wspólnikami jednostki współzależnej, umowie spółki lub statucie
 • doprecyzowanie zagadnienia wywierania znaczącego wpływu o warunki:
  • zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym, administrującym
  • przeprowadzanie istotnych transakcji z jednostką stowarzyszoną
  • udostępnianie jednostce stowarzyszonej informacji technicznych znaczących dla działalności jednostki

10. Obowiązek badania wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF art. 64 ust 3, przepis ten dotyczy także spółek przejmujących i nowo zawiązanych

11. Włączenie zagadnień usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie