PLANER

Każdy ma wszystkie potrzebne mu umiejętności, wystarczy tylko sięgnąć po nie we właściwym miejscu i czasie.Autor nieznany

Menu

KLUCZOWE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI – praktyczne wskazówki (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany o charakterze porządkującym:

 • W obszarze definicje w tym inwestycji,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym zamykanie i otwieranie
 • Inwentaryzacja
 • Zmiany zakresu odpowiedzialności
 • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy, w tym w zakresie inwestycji i instrumentów finansowych

2. Dodatkowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

 • ujawnianie w informacji dodatkowej
 • zmiany w zestawieniu zmian w kapitale własnym

3. W związku z dostosowaniem regulacji polskich do wymagań UE

 • ujawnianie wynagrodzenia biegłego rewidenta za wszelkie usługi na rzecz jednostki
 • ujawnienie transakcji z podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem kwot

4. W związku z dostosowaniem regulacji polskich do wymagań UE

 • ujawnianie wynagrodzenia biegłego rewidenta za wszelkie usługi na rzecz jednostki
 • ujawnienie transakcji z podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem kwot
 • prezentacja charakteru i celu istotnych z uwagi na ocenę sytuacji finansowej zawartych umów
 • zakres stosowania metody łączenia udziałów

5. Zasady kwalifikowania umów leasingu, najmu, dzierżawy

6. Zaliczki na dywidendy jako odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego – art. 53 ust 3.

7. Przeliczanie operacji wyrażonych w walutach obcych stosownie do zasad prawa podatkowego

8. W przypadku firm nie podlegających badaniu zwolnienie z obowiązku ustalania normatywnego poziomu zdolności produkcyjnych- art. 28. ust 4a

9. W odniesieniu do grup kapitałowych:

 • wprowadzenie definicji wspólnika jednostki współzależnej, sprawowanie współkontroli ma się odbywać na zasadach określonych w umowie zawartej między wspólnikami jednostki współzależnej, umowie spółki lub statucie
 • doprecyzowanie zagadnienia wywierania znaczącego wpływu o warunki:
  • zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym, administrującym
  • przeprowadzanie istotnych transakcji z jednostką stowarzyszoną
  • udostępnianie jednostce stowarzyszonej informacji technicznych znaczących dla działalności jednostki

10. Obowiązek badania wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF art. 64 ust 3, przepis ten dotyczy także spółek przejmujących i nowo zawiązanych

11. Włączenie zagadnień usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania