PLANER

W zarządzaniu menedżerami trzeba rozwiązywać podstawowe problemy porządku, struktury, bodźców i przywództwa w przedsiębiorstwie. Menedżerowie to podstawowe zasoby przedsiębiorstwa a zarazem najrzadsze.Peter F. Drucker

Menu

INWENTARYZACJA ROCZNA – wszystkie zagadnienia na przykładach praktycznych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1.Przygotowanie się do inwentaryzacji – czyli jak się zabrać do inwentaryzacji

 • ustalenie harmonogramu inwentaryzacji, tj.: ustalenie terminów spisowych dla każdego z inwentaryzowanych składników majątku, terminów ustalenia stanów poszczególnych aktywów i pasywów oraz przekazania arkuszy spisowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, ich rozliczenie i zatwierdzenie
 • wydanie zarządzenia wewnętrznego o przeprowadzeniu inwentaryzacji – zarządzenie takie wydaje kierownik jednostki, najczęściej na wniosek głównego księgowego, który na mocy ustawy o finansach publicznych również odpowiada za gospodarkę finansową w jednostce
 • przygotowanie niezbędnych druków, dokumentów, materiałów pomocniczych
 • powiadomienie osób materialnie odpowiedzialnych o terminie rozpoczęcia inwentaryzacji
 • dokonanie podziału pracy wśród członków komisji
 • przeszkolenie osób przeprowadzających inwentaryzacji

2.Wymogi prawne inwentaryzacji
3.Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację – odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego, biura rachunkowego, pracownika wykonującego inwentaryzację.
4.Czynności techniczne do inwentaryzacji

 • wydanie zespołom spisowym arkuszy spisowych
 • przeprowadzenie rzetelnie i zgodnie z harmonogramem spisów z natury
 • dokonywanie na bieżąco wyceny spisywanych składników majątkowych
 • sprawdzenie, podliczenie i podpisanie arkuszy spisowych, rachunkowe zestawienie wyników inwentaryzacji
 • pobieranie oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych o braku uwag i zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia spisu z natury
 • wysłanie do banków i kontrahentów specyfikacji sald ulokowanych tam środków pieniężnych oraz rozrachunków (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz rozrachunków publiczno-prawnych i z pracownikami, a także z innymi osobami nieprowadzącymi ksiąg). Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wszelkie potwierdzenia salda jednostka powinna uzyskać w formie pisemnej. Nie jest dopuszczalna zasada tzw. „milczącego akceptu” . Jeśli kontrahent nie przekaże potwierdzenia pisemnie, dopuszczalną formą jest również informacja przekazana faksem czy telefonicznie – należy jednak sporządzić odpowiednie dokumenty, np. protokół lub notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej
 • dokonanie – w odniesieniu do składników aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją w drodze spisów z natury lub uzgodnień sald – weryfikacji sald, która ma na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo wycenione
 • zakończenie inwentaryzacji właściwej wraz z opracowaniem materiałów dotyczących przygotowania i przebiegu inwentaryzacji, zabezpieczenia inwentaryzowanych składników i pomieszczeń oraz ich stanu jakościowego
 • sporządzenie przez zespół spisowy sprawozdania i złożenia go przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej

5.Usługi i systemy inwentaryzacyjne dostępne na rynku
6.Inwentaryzacja środków trwałych
7.Rodzaje inwentaryzacji
8.Najlepsze terminy inwentaryzacji
9.Etapy i harmonogram inwentaryzacji.
10.Organizacja i zasady inwentaryzacji
11.Kluczowe zasady prowadzenia inwentaryzacji.
12.Metody prowadzania inwentaryzacji.
13.Zadania inwentaryzacji
14.Spis z natury – opis podstawowej techniki przeprowadzania inwentaryzacji.

 • Przygotowanie towarów do przeprowadzenia spisu
 • Prowadzenie i dokumentacja spisu z natury
 • Techniki zliczania spisywanych dóbr
 • Omówienie najczęstszych błędów
 • Czynności po zakończeniu spisu z natury

15.Zastosowanie kodów kreskowych w inwentaryzacji
16.Sposoby na skrócenie czasu i uproszczenie inwentaryzacji
17.Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie – przykłady podstawowe zrozumiałe nie tylko dla pracownika księgowości
18.Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników.
19.Prowadzenie dokumentacji procesu inwentaryzacji.
20.Działania pokontrolne.
21.Czynności poinwentaryzacyjne wiążą się najczęściej z poprawą gospodarności, doborem właściwych osób na stanowiska związane z odpowiedzialnością materialną, adekwatnością oznaczeń i sposobów magazynowania, zagospodarowaniem zbędnych składników majątku i dotyczą zagadnień:

 • bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przechowywania środków pieniężnych papierów wartościowych, znaków skarbowych
 • magazynowania, składowania towarów i materiałów
 • oznakowania składników majątku jednostki w indeksy, numery inwentarzowe
 • gospodarowania majątkiem powierzonym przez osoby materialnie odpowiedzialne
 • zabezpieczenia majątku przed kradzieżą, pożarem
 • przestrzegania przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego

22.Dokumentacja inwentaryzacyjna

 • zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
 • plan inwentaryzacji (harmonogram)
 • arkusze spisowe
 • oświadczenia wstępne oraz oświadczenia po zakończonym spisie z natury osób materialnie odpowiedzialnych
 • sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury
 • zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
 • protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • potwierdzenia sald należności
 • protokół z przeprowadzonej weryfikacji

23.Przykładowe inwentaryzacje

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania