Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • I pomoc , BHP

Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu: Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym

Kategorie:

Do rozpoczęcia pozostało:

84 dni
590 zł brutto/os.
16.09.2024
 • 16.09.2024
 • 25.11.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
7 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego
 • Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym

Program szkolenia

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Ramowy program instruktażu stanowiskowego zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

 • Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
 • Elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy: oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, rozmieszczenie maszyn i urządzeń, rozmieszczenie mebli i wyposażenia, drogi transportu, przejścia, dojścia itp.
 • Elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy: pozycja przy pracy, wentylacja, urządzenia zabezpieczające, urządzenia ostrzegawcze i alarmowe, składowanie – magazynowanie, regały i ich zabezpieczenie, ostre krawędzie maszyn i urządzeń, zagrożenia występujące w sytuacji użytkowania uszkodzonych narzędzi pracy
 • Przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do działalności całej komórki organizacyjnej i zakładu pracy
 • Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii zasilania w energię elektryczną, centralnego ogrzewania itp. Omawiane zagadnienie powinno uwzględniać warunki konkretnego stanowiska pracy  i stosowanego wyposażenia. I tak dla pracownika największym zagrożeniem będzie:
 • Potrącenie przez ruchome obiekty (wózki widłowe z napędem silnikowym) – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności)
 • Skaleczenia – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie rękawic ochronnych)
 • Upadek na niższy poziom
 • Poparzenie oraz uszkodzenia gałki ocznej oraz narządów dróg oddechowych przez stosowanie substancji niebezpiecznych – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do opisu z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych)
 • Wysokie składowanie towarów przy wykorzystaniu wózków widłowych, elektrycznych (stosowanie przepisów bhp wysokiego składowania)
 • Przeciążenie układu ruchu (wymuszona pozycja w pracy, dynamiczne obciążenie fizyczne, wykonywanie ręcznych prac transportowych) – ochrona przed zagrożeniem (stosowanie na stanowisku pracy odpowiednio dobranych narzędzi pracy )
 • I inne zagrożenia w zależności od zakresu obowiązków


Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 2 godz.

 1. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne, uciążliwe, niebezpieczne

Prawidłowo prowadzony pokaz przez instruktora realizowany jest w kilku kolejnych stadiach:

 • Instruktor (prowadzący) pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie
 • Jeśli poszczególne czynności są skomplikowane to dzieli je na fazy i kolejno omawia
 • Prowadzący szkolenie stosuje pokaz częściowy – elementowy który wynika z analizy układu czynności
 • Pokazuje i określa wszystkie elementy potrzebne do wykonania danej operacji
 • Zwraca uwagę na najistotniejsze i najtrudniejsze czynności, pokazuje i objaśnia w zwolnionym tempie
 • Ponownie pokazuje cały układ wykonania danej czynności na początku w zwolnionym tempie a następnie w tempie rzeczywistym
 • Poleca wykonanie zademonstrowanych czynności przez szkolonego pracownika
 • Omawia popełniane błędy i wprowadza działania korygujące

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

W czasie próbnego wykonywania pracy należy skupić się głównie na zadaniach trudniejszych,  z którymi szkolony zetknął się po raz pierwszy, w tym na usuwaniu podstawowych usterek                                                                                                                                                                    

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

Instruktor obserwuje pracę szkolonego i udziela odpowiedzi na zdawane przez niego pytania dotyczące poszczególnych, problematycznych dla niego zagadnień lub sam zwraca uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości.

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  4 godz.

 

 1. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Zwrócenie uwagi na te zadania, które pracownik wykonał dobrze, ale również na miejsca,  w których popełnił błędy i jakie mogą być ich skutki. Wypełnienie Karty szkolenia wstępnego   w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego (podpisanie). Przekazanie pracownikowi Karty oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganych na jego stanowisku instrukcji (za potwierdzeniem pisemnym, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami).

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  1 godz.

 

Czas przeznaczony na przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wynosi  –  8 godz.

Egzamin kończący szkolenie

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości objętych szkoleniem, tzn. wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Sprawdzian ten stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na tym stanowisku. Egzamin ten jest w zasadzie sprawdzeniem umiejętności zastosowania w praktyce zdobytych wiadomości. Egzaminowany pracownik powinien umieć wymienić zagrożenia i nieprawidłowości, które wstępują lub mogą wystąpić, ich skutki i sposoby wyeliminowania lub ograniczenia.

Wyłącznie pozytywna ocena wystawiona przez instruktora stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika utrzymania czystości do samodzielnej pracy.

 

Dokumentacja szkolenia wstępnego

Dokumentację szkolenia stanowią:

 • Program szkolenia zatwierdzony przez pracodawcę (uzgodniony z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników)
 • Karta szkolenia wstępnego

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika (rozdz. 2 § 6.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; Dz. U. nr 62 poz. 286). Wypełniając kartę szkolenia wstępnego należy w miarę potrzeby (np. szkolenie pracownika na następnym stanowisku pracy lub szkolenie związane ze zmianami techniczno – organizacyjnymi na stanowisku) każdorazowo dokumentować następne szkolenie dopisując kolejne punkty w karcie.

 

 

Metodyka instruktażu  stanowiskowego

 

Instruktaż stanowiskowy, zapewniający nauczanie metod bezpiecznej pracy powinien składać się z 5 etapów.

 

Etap I – wstępny

Mów i pokazuj;   Mów i dawaj przykłady;   Przede wszystkim pytaj.

Udzielający instruktażu powinien uzyskać wiedzę o pracowniku w zakresie:

 • Dotychczasowej pracy, osiągnięciach, stosunku do pracy i wykonywanego zawodu,
 • Zinteresowań pracownika,
 • Kwalifikacji zawodowych.

Następnie powinien przekazać pracownikowi informacje o zakładzie pracy, w tym o charakterze działalności, warunkach pracy, zagrożeniach w środowisku pracy, urządzeniach będących na wyposażeniu firmy.

 

Etap II – Pokaz i objaśnienie całego procesu pracy (na wybranych fragmentach)

Prowadzący pokazuje układ czynności w normalnym tempie, a przy jego dużym stopniu skomplikowania może podzielić na poszczególne fazy i dokładnie objaśnia. prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, które demonstruje w zwolnionym tempie. Po pokazie fragmentarycznym, prowadzący ponownie pokazuje cały układ czynności w tempie zwolnionym lub rzeczywistym. Następnie prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie powtórzenia demonstrowanych czynności do osiągnięcia prawidłowego powtórzenia.

 

Etap III – Próbne wykonanie zadania przez szkolonego pod kontrolą instruktora

W zależności od stopnia skomplikowania prac instruktor może polecić wykonanie poszczególnych czynności w tempie zwolnionym z jednoczesnym objaśnieniem lub nawet  z uzasadnieniem, a następnie wykonanie czynności w tempie rzeczywistym.

 

Etap IV – Samodzielna praca pod nadzorem instruktora

Jeżeli pracownik potrafi zadowalająco wykonywać czynności można powierzyć mu samodzielną pracę. Instruktor powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych.

 

Etap V – omówienie i ocena przebiegu nauki

W tym etapie następuje omówienie (podsumowanie) wykonywanych czynności (przebiegu instruktażu) oraz zwrócenie uwagi na występujące nieprawidłowości. Dla sprawdzenia wiedzy prowadzący zadaje pracownikowi kilka pytań lub poleca wykonanie dodatkowej czynności.

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć (metodologia Action Learning 80% ćwiczeń, 20% teorii):

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Mini wykłady
 • Dyskusja moderowana
 • Praktyczne case study służące wypracowaniu praktycznych rozwiazań dla firmy
 • Bank rozwiązań
 • Katalog dobrych praktyk

Adresaci

Szkolenie wstępne stanowiskowe jest przeznaczone dla:

 • Nowo zatrudnionych pracowników
 • Pracowników przenoszonych na stanowisko z innych działów
 • Studentów odbywających praktyki oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na tych stanowiskach

 

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.

 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

590,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 550,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych PDF lub w wersji papierowej

Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów organizator PRESTIGE ECK jest dostępny i służy pomocą.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie