Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Szkolenia dla JST

INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń budżetowych –wszystkie zagadnienia na przykładach praktycznych

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Przygotowanie się do inwentaryzacji – czyli jak się zabrać do inwentaryzacji

 • ustalenie harmonogramu inwentaryzacji, tj.: ustalenie terminów spisowych dla każdego z inwentaryzowanych składników majątku, terminów ustalenia stanów poszczególnych aktywów i pasywów oraz przekazania arkuszy spisowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, ich rozliczenie i zatwierdzenie
 • wydanie zarządzenia wewnętrznego o przeprowadzeniu inwentaryzacji – zarządzenie takie wydaje kierownik jednostki, najczęściej na wniosek głównego księgowego, który na mocy ustawy o finansach publicznych również odpowiada za gospodarkę finansową w jednostce
 • przygotowanie niezbędnych druków, dokumentów, materiałów pomocniczych
 • powiadomienie osób materialnie odpowiedzialnych o terminie rozpoczęcia inwentaryzacji
 • dokonanie podziału pracy wśród członków komisji
 • przeszkolenie osób przeprowadzających inwentaryzację

2.Wymogi prawne inwentaryzacji
3.Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację – odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego, biura rachunkowego, pracownika wykonującego inwentaryzację.
4.Czynności techniczne do inwentaryzacji

 • wydanie zespołom spisowym arkuszy spisowych
 • przeprowadzenie rzetelnie i zgodnie z harmonogramem spisów z natury
 • dokonywanie na bieżąco wyceny spisywanych składników majątkowych
 • sprawdzenie, podliczenie i podpisanie arkuszy spisowych, rachunkowe zestawienie wyników inwentaryzacji,
 • pobieranie oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych o braku uwag i zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia spisu z natury
 • wysłanie do banków i kontrahentów specyfikacji sald ulokowanych tam środków pieniężnych oraz rozrachunków (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz rozrachunków publiczno-prawnych i z pracownikami, a także z innymi osobami nieprowadzącymi ksiąg). Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wszelkie potwierdzenia salda jednostka powinna uzyskać w formie pisemnej. Nie jest dopuszczalna zasada tzw. „milczącego akceptu” . Jeśli kontrahent nie przekaże potwierdzenia pisemnie, dopuszczalną formą jest również informacja przekazana faksem czy telefonicznie – należy jednak sporządzić odpowiednie dokumenty, np. protokół lub notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej
 • dokonanie – w odniesieniu do składników aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją w drodze spisów z natury lub uzgodnień sald – weryfikacji sald, która ma na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo wycenione,
 • zakończenie inwentaryzacji właściwej wraz z opracowaniem materiałów dotyczących przygotowania i przebiegu inwentaryzacji, zabezpieczenia inwentaryzowanych składników i pomieszczeń oraz ich stanu jakościowego,
 • sporządzenie przez zespół spisowy sprawozdania i złożenia go przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej

5.Usługi i systemy inwentaryzacyjne dostępne na rynku
6.Inwentaryzacja środków trwałych
7.Rodzaje inwentaryzacji
8.Najlepsze terminy inwentaryzacji
9.Etapy i harmonogram inwentaryzacji.
10.Organizacja i zasady inwentaryzacji
11.Kluczowe zasady prowadzenia inwentaryzacji.
12.Metody prowadzania inwentaryzacji.
13.Zadania inwentaryzacji
14.Spis z natury – opis podstawowej techniki przeprowadzania inwentaryzacji.

 • Przygotowanie towarów do przeprowadzenia spisu.
 • Prowadzenie i dokumentacja spisu z natury
 • Techniki zliczania spisywanych dóbr
 • Omówienie najczęstszych błędów
 • Czynności po zakończeniu spisu z natury

15.Zastosowanie kodów kreskowych w inwentaryzacji
16.RFID – Skrócenie czasu i uproszczenie inwentaryzacji

 • Wykonanie inwentaryzacji bez wyłączenia punktu sprzedaży
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji wyrywkowych
 • Eliminację błędów

17.Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie – przykłady podstawowe zrozumiałe nie tylko dla pracownika księgowości
18.Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników.
19.Prowadzenie dokumentacji procesu inwentaryzacji.
20.Działania pokontrolne.
21.Czynności poinwentaryzacyjne wiążą się najczęściej z poprawą gospodarności, doborem właściwych osób na stanowiska związane z odpowiedzialnością materialną, adekwatnością oznaczeń i sposobów magazynowania, zagospodarowaniem zbędnych składników majątku i dotyczą zagadnień:

 • bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przechowywania środków pieniężnych, papierów wartościowych, znaków skarbowych
 • magazynowania, składowania towarów i materiałów
 • oznakowania składników majątku jednostki w indeksy, numery inwentarzowe
 • gospodarowania majątkiem powierzonym przez osoby materialnie odpowiedzialne,
 • zabezpieczenia majątku przed kradzieżą, pożarem
 • przestrzegania przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego

22.Dokumentacja inwentaryzacyjna

 • plan inwentaryzacji (harmonogram)
 • zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
 • arkusze spisowe
 • oświadczenia wstępne oraz oświadczenia po zakończonym spisie z natury osób materialnie odpowiedzialnych
 • sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury
 • zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
 • protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • potwierdzenia sald należności
 • protokół z przeprowadzonej weryfikacji

23.Przykładowe inwentaryzacje

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie