PLANER

Czy można opisać sekret szczęścia jednym słowem? Można. To słowo – to rozwój. Od ciebie zależy jakiego rodzaju będzie to rozwój.Harol Geneen, wieloletni prezes Int. Telephone & Telegraph

Menu

PRAWO PRACY W PRAKTYCE MANAGERA. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KONTROLA PRACOWNIKA

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Dostarczenie uczestnikom wszechstronnej wiedzy dotyczącej prawnych uwarunkowań zarządzania ludźmi w organizacji.

Program szkolenia ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zakresem zagadnienia regulowane przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Służyć to ma wyposażeniu uczestników szkolenia w umiejętności pozwalające na właściwy dobór rozwiązań prawnych do potrzeb organizacji oraz przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych w codziennej praktyce.

Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z zarządzaniem czasem pracy i gotowością pracowników do pracy (m.in. czas pracy, urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy), możliwościami stosowania zatrudnienia „uzupełniającego” (elastyczne formy zatrudnienia) oraz realizacją uprawnień kierowniczych pracodawcy (m.in. polecenia służbowe, nagrody i kary, odpowiedzialność pracownicza, rozwiązanie stosunku pracy).
Założeniem szkolenia jest także stworzenie jego uczestnikom możliwości zapoznania się z warunkami legalności stosowania różnych narzędzi i technik kontroli pracownika.

Adresaci szkolenia:

 • Managerowie każdego szczebla
 • Osoby odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie polityki personalnej w organizacji
 • Przedstawiciele komórek stanowiących wsparcie dla managerów, w szczególności działów personalnych
 • Wszystkie osoby zainteresowane ww. problematyką

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi – szkolenie stwarza unikatową okazję do zdobycia umiejętności w zakresie stosowania rozwiązań prawnych na gruncie 3 obszarów: prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego (przepisy o ochronie danych osobowych)
 • Praktyczne wskazówki dotyczące doboru określonych rozwiązań prawnych do potrzeb organizacji
 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie stosowania różnych narzędzi i technik kontroli pracownika
 • Uczestnik szkolenia otrzyma kompleksowe materiały szkoleniowe, bazę aktualnych aktów prawnych oraz wzory dokumentów
Program szczegółowy szkolenia

1. Wstęp

 • Zagadnienia wprowadzające
 • Przegląd regulacji prawnych
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z omawianą materią

2. Realizacja uprawnień kierowniczych pracodawcy

 • Przestrzeganie podstawowych zasad prawa pracy
 • Przegląd podstawowych obowiązków pracodawcy
 • Tworzenie praktyk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych w organizacji
 • Uprawnienie w zakresie wydawania poleceń służbowych i jego granice
 • Prawne aspekty stosowania wobec pracowników nagród i kar
 • Zakres odpowiedzialności prawnej osób realizujących uprawnienia kierownicze pracodawcy

3. Przegląd prawnych form zatrudnienia

 • Prawne uwarunkowania procesu rekrutacji
 • Rodzaje umów o pracę i ich analiza
 • Konsekwencje stosowania umów o pracę na czas nieokreślony
 • Ograniczenia w zatrudnieniu na czas określony (z uwzględnieniem regulacji prawnych przewidzianych w tzw. pakiecie antykryzysowym)
 • Umowa o pracę na zastępstwo – warunki dopuszczalności jej stosowania
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy – w jakich przypadkach ją stosować
 • Ograniczenia w zatrudnieniu na okres próbny
 • Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia – warunki formalne jej stosowania
 • Prawne uwarunkowania korzystania z zatrudnienia tymczasowego
 • Prawne formy zatrudnienia subsydiowanego
 • Możliwości zastosowania umów cywilnych w zatrudnieniu (w tym zatrudnienie swojego pracownika na podstawie umowy cywilnej)

4. Prawne uwarunkowania zarządzania czasem pracy

 • Systemy czasu pracy a normy czasu pracy – jak dopasować czas pracy pracowników do potrzeb organizacji
 • Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowa – jak ją rozliczać
 • Zwolnienia od pracy – obligatoryjne i fakultatywne
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika – obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 • Zarządzanie urlopami wypoczynkowymi (m.in. tworzenie planu urlopów, konsekwencje odwołania pracownika z urlopu, korzystanie z instytucji urlopu na żądanie – czy można pracownikowi odmówić udzielenia urlopu na żądanie)
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem i ich wpływ na dyspozycyjność pracownika
 • Prawne aspekty usprawiedliwiania nieobecności pracownika w pracy
 • Niezjawienie się pracownika w pracy a porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika

5. Odpowiedzialność pracownicza – materialna i porządkowa

 • Procedura jej stosowania
 • Zakres zastosowania kar porządkowych
 • Zakres zastosowania odpowiedzialności materialnej
 • Konsekwencje pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej/porządkowej

6. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Rozwiązanie stosunku pracy a jego wygaśnięcie
 • Dopuszczalne tryby rozwiązania stosunku pracy
 • Prawne uwarunkowania wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy
 • Dopuszczalność zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego i jego konsekwencje
 • Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z powodu przedłużającej się nieobecności pracownika w pracy i jego konsekwencje
 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron jako „bezkonfliktowa” forma rozstania się z pracownikiem
 • Prawne aspekty dokonywania indywidualnych i grupowych zwolnień ekonomicznych
 • Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy

7. Przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych w codziennej praktyce

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z problematyką ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie do pracy a ochrona danych osobowych
 • Prawne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych pracowników
 • Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników
 • Realizacja obowiązku zabezpieczania danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

8. Warunki legalności kontroli pracownika

 • Uwagi ogólne dotyczące kontroli zasobów ludzkich w organizacji
 • Przesłanki legalności kontroli pracownika
 • Prawne aspekty stosowania monitoringu
 • Zagrożenia związane z realizacją e-kontroli (m.in. kontrola pracownika „w sieci”, kontrola poczty elektronicznej)
 • Kontrola stanu trzeźwości pracownika jako jedyna uregulowana forma kontroli pracownika
 • Dopuszczalność stosowania kontroli osobistej
 • Analiza innych metod kontroli pracownika (m.in. wariograf jako narzędzie kontroli – czy dopuszczalne jest stosowanie go przez pracodawców)
 • Praktyczne aspekty tworzenia procedur kontroli pracownika

Narzędzia szkolenia

 • Prezentacja + wykład
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków – ćwiczenia indywidualne i grupowe
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania