Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo pracy

MANAGER DOSKONAŁY – PRAWO PRACY I PSYCHOLOGIA

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie dla managerów, które pozwala zapoznać się z prawnymi aspektami zatrudnienia pracowników, rodzajem i charakterystyką systemów czasu pracy, czasem pracy w zakładzie, harmonogramem pracy, pracą w godzinach nadliczbowych i inne. Uczestnicy w ostatni dzień będą mieli możliwość zapoznać się z elementami psychologii biznesu, które zwiększą skuteczność w kontaktach zawodowych  oraz pokażą jak skutecznie radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznają się z:

 • Prawnymi aspektami zatrudnienia Pracowników
 • Rozwiązywaniem umów o pracę
 • Zadaniami kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • Urlopami wypoczynkowymi oraz zwolnieniami okolicznościowymi
 • Przepisami regulującymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Kontrolą PIP w zakładzie
 • Pojęciem człowieka w środowisku Pracy
 • Czynnikami motywującymi do pracy oraz jej satysfakcją
 • Źródłem stresu u managera oraz jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

Program szkolenia

Dzień 1

1. Prawne aspekty zatrudniania pracowników
 • Rekrutacja. Granice pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rodzaje informacji mogących narazić na zarzut dyskryminacji. Przyczyny obiektywne odmowy przyjęcia do pracy. Z jakiego powodu nie można odmówić przyjęcia do pracy?
 • Rodzaje umów o pracę. Umowa na okres próbny. Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony. Dobór umowy o pracę do potrzeb kadrowych w zakładzie pracy
 • Umowy cywilnoprawne. Różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną. Dopuszczalność stosowania umów: o dzieło, zlecenia, o świadczeniu usług. Konsekwencje nieprawidłowego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną
 • Zmiana rodzaju lub warunków umowy w trakcie zatrudnienia. W jaki sposób zmienić umowę o pracę na stałe lub umowę czasową za zgodą lub bez zgody pracownika

2. Rozwiązywanie umów o pracę

 • Procedura zwolnienia pracownika. Tryby ustania stosunku pracy. Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy. Przyczyny kwalifikujące do natychmiastowego zwolnienia z pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z wypowiedzeniem umowy lub natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Co zrobić, jeśli pracownik odmawia odebrania pisma w zakładzie lub nie odbiera przesyłek pocztowych z pismami o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy?
 • Zwolnienie ze świadczenia pracy. Czy w okresie wypowiedzenia można pracownika odsunąć od pracy? Czy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?
 • Ochrona przed zwolnieniem z pracy. Uprawnienia i rola związków zawodowych. Pracownicy chronieni przed zwolnieniem
 • Świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy, najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu świadectwa. Czy świadectwo pracy można wysłać razem z pismem o natychmiastowym rozwiązaniu umowy?
3. Czas pracy – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • Podstawowe pojęcia o czasie pracy oraz ich zastosowanie w praktyce
 • Co to jest czas pracy, jakie okoliczności wliczane są do czasu pracy? Co oznacza gotowość do pracy? Kwalifikowanie co jest, a co nie jest czasem pracy. Czas pracy pracowników mobilnych
 • Doba pracownicza, system, rozkład czasu pracy, harmonogram pracy, okres rozliczeniowy. Przykłady praktycznego zastosowania. Obliczanie wymiaru czasu pracy do przepracowania. Ćwiczenia
 • Obowiązkowe odpoczynki dobowe i tygodniowe. Planowanie pracy z zachowaniem odpoczynków. Ćwiczenia
 • Praca zmianowa. Jakie skutki przewidują przepisy prawa pracy z wprowadzeniem pracy zmianowej? Jaki rozkład czasu pracy można uznać za pracę zmianową?
 • Czas pracy podczas szkoleń doskonalących oraz podróży służbowej
 • Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osoby kierujące pracą pracowników. Kto jest osobą kierującą, jakie uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy wiążą się ze stanowiskiem kierownika?

4. Rodzaje i charakterystyka systemów czasu pracy
 • Systemy czasu pracy, krótka charakterystyka. Dobór systemu czasu pracy do potrzeb zakładu pracy. Ustalenie lub zmiana obowiązującego systemu czasu pracy
 • Ruchomy czas pracy. Co to jest ruchomy czas pracy i w jakich sytuacjach ułatwia organizację pracy?
 • Indywidualny rozkład czasu pracy. Jakie jest uzasadnienie do wprowadzenia indywidulanych godzin pracy? Czy pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownika?
5. Czas pracy w zakładzie.
 • Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz pracowników w zakresie czasu pracy
 • Ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika. Grupy pracowników pod szczególną ochroną
 • Dobór wewnętrznych przepisów o czasie pracy do organizacji i warunków pracy w zakładzie
6. Planowanie czasu pracy.
 • Tworzenie harmonogramu pracy z uwzględnieniem różnych godzin pracy. W jakich warunkach należy tworzyć harmonogramy pracy, a w jakich obowiązek ten nie istnieje?
 • Informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania godzin pracy. W jaki sposób zapewnić ciągłość pracy w zakładzie zgodnie z przepisami o czasie pracy?
 • Treść harmonogramu pracy. Termin i sposób przekazania pracownikom harmonogramu pracy. Zastępstwa za nieobecnego pracownika. Czy można zmienić harmonogram pracy wdrożony w życie?
 • Błędy przy sporządzaniu oraz realizowaniu harmonogramów pracy

7. Dyżur pracowniczy.

 • Pojęcie dyżuru. Dyżur w zakładzie pracy
 • Dyżur domowy (dyżur „pod telefonem”). Ograniczenia czasowe do dyżurowania. Rozkład dyżurów tygodniowych i weekendowych.Uprawnienia pracownicze wynikające z pełnienia dyżuru domowego.
8. Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy. Co to są szczególne potrzeby pracodawcy?
 • Odpracowanie wyjść prywatnych
 • Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Czy istnieje termin i forma do polecenia pracy nadliczbowej? Czy niezachowanie ustalonej formy pozbawia pracownika uprawnień z tytułu pracy nadliczbowej? Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Praca w dodatkowy dzień wolny od pracy oraz w niedzielę lub święto. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Za pracę w dodatkową sobotę wynagrodzenie czy dzień wolny?
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych. Ćwiczenia
 • Ponadwymiarowa praca kierowników. Czy są przypadki, w których kierownik uzyska prawo do czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

9. Ewidencjonowanie czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy.

 • W jakim celu ewidencjonuje się czas pracy?
 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy. Rola list obecności oraz systemów kontroli dostępu. Czy listy obecności są obowiązkowe?
 • Treść i prowadzenie karty czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy dla ustalenia wynagrodzenia
 • Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy. Sposoby uniknięcia nieprawidłowości

 10. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu czasu pracy.

 • Odpowiedzialność porządkowa kierowników.
 • Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z czasu pracy. Najczęstsze błędy, które są kwalifikowane jako wykroczenia. Co grozi osobie winnej naruszenia przepisów prawa?

Dzień 2

 1. Urlopy wypoczynkowe, inne urlopy i zwolnienia okolicznościowe.

 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop uzupełniający. Kolejny urlop wypoczynkowy. Urlop pracownika niepełnoetatowego. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego wraz z urlopem dodatkowym. Urlop przy zmianie etatu oraz rozwiązaniu umowy o pracę w trackie roku kalendarzowego. Ćwiczenia.
 • Planowanie urlopów wypoczynkowych. Czy pracodawca zawsze musi tworzyć plan urlopów? Procedura i termin wprowadzenia planu urlopów. Czy plan urlopów można zmienić? Urlop nieudzielony zgodnie z planem urlopów, urlop zaległy.
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych. Rozliczanie urlopów w różnych systemach czasu pracy. Urlop wypoczynkowy po powrocie z innych okresów nieobecności. Czy wszystkich pracodawców obowiązują wnioski urlopowe? Podział urlopu na części. Czy pracownik może wykorzystać urlop w całości?
 • Przesunięcie terminu urlopu. Choroba pracownika w trakcie urlopu
 • Odwołanie pracownika z urlopu. Warunki dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Skutki odwołania z urlopu wypoczynkowego
 • Urlop na żądanie. Czy pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie. Jaki jest termin i w jaki sposób należy zgłosić wniosek?
 • Zwolnienia okolicznościowe. Rodzaje zwolnień płatnych i niepłatnych. Dokumentowanie prawa do zwolnienia okolicznościowe
 • Urlop szkoleniowy. Warunki udzielenia. Uprawnienia pracownika w związku z udzieleniem urlopu szkoleniowego
 • Urlopy rodziców oraz pracowników wychowujących dzieci. Jakie urlopy i zwolnienia należą się pracownikom-rodzicom?
 • Najczęściej popełniane błędy odnośnie udzielania urlopów wypoczynkowych. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu urlopów wypoczynkowych

2. Dyscyplina pracy

 • Uprawnienia i obowiązki kierownika w zakresie dyscypliny w pracy. Polecenia służbowe. Granice dopuszczalności poleceń służbowych.
 • Granice i legalne metody kontrolowania pracowników
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny pracy. Rodzaje kar. Procedura udzielania kary porządkowej i finansowej. Czy pracownik może nie zgodzić się z karą?
 • Kontrola trzeźwości oraz wpływu środków odurzających. Czy i w jaki sposób pracodawca może kontrolować stan trzeźwości pracowników? Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości pracownika lub pozostawania pod wpływem środków odurzających?
 • Wykorzystanie zwolnień lekarskich niezgodnie z przeznaczeniem. Czy i w jakich granicach można kontrolować wykorzystanie zwolnień lekarskich?

3. Równe traktowanie w zatrudnieniu i przeciwdziałanie mobbingowi

 • Pojęcie dyskryminacji i mobbingu, sytuacje charakterystyczne dla rozróżnienia negatywnych zjawisk. Najczęstsze obszary, w których dochodzi do dyskryminacji
 • Podział zadań, dyscyplinowanie i wynagradzanie wolne od dyskryminacji
 • Znamiona mobbingu w miejscu pracy. Sposoby rozpoznawania i zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy. Jak wykazać, że pracownik jest mobbingowany?
 • Uprawnienia pracownicze związane z nierównym traktowaniem lub mobbingiem
 • Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach o nierówne traktowanie lub mobbing w zakładzie pracy
4. Odpowiedzialność materialna pracownika
 • Odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie mienia lub wyrządzenie innej szkody pracodawcy. Wina pracownika. Do jakiej wysokości pracownik odpowiada za wyrządzenie szkody. Czy pracownik powinien rozliczyć się z osobą trzecią, jeśli wyrządził szkodę podczas pracy?
 • Powierzenie pracownikowi mienia pracodawcy. Dodatkowe umowy o odpowiedzialności materialnej. Warunki odpowiedzialności finansowej pracownika za szkodę w mieniu powierzonym
5. Pracownik niepełnosprawny
 • Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kodeks Pracy. Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Warunki zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Stanowisko pracy. Treść umowy o pracę
 • Czas pracy pracownika niepełnosprawnego. Normy czasu pracy. Przerwy w pracy. Ograniczenia w planowaniu czasu pracy pracownikowi niepełnosprawnemu. Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

6. Kontrola PIP w zakładzie pracy

 • Co to jest kontrola? Zakres działania PIP i cele kontroli
 • Działalność PIP w zakresie skarg pracowniczych. Czy inspektor pracy może ujawnić powód kontroli?
 • Rozpoczęcie i przebieg kontroli. Wejście na teren zakładu pracy. Czy inspektor pracy powinien zgłosić pracodawcy swoją obecność? Czy kontrola może być prowadzona pod nieobecność pracodawcy lub osób reprezentujących?
 • Obowiązki pracodawcy wobec inspektora pracy
 • Uprawnienia inspektora pracy. Swobodny wstęp na teren zakładu. Czy inspektor pracy może wejść do każdego pomieszczenia? Czy może fotografować zakład pracy oraz pracowników? Żądanie pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Przesłuchiwanie osób w związku z kontrolą. Czy osoba wezwana może odmówić stawienia się u inspektora pracy?
 • Czynności kontrolne. Dokumenty wymagane w czasie kontroli. Skutki utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli
 • Zakończenie kontroli. Czy można utajnić zapisy w protokole kontroli? Czy można nie zgodzić się z treścią protokołu kontroli?
 • Prawne środki działania inspektora pracy. Usunięcie błędów w trakcie kontroli: decyzje ustne oraz polecenia. Odwołania od nakazu i wystąpienia inspektora pracy
 • Ustalenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa pracy. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami. W jakich sytuacjach inspektor pracy nałoży mandat i w jakiej wysokości? Jakie sytuacje wiążą się ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie? Czy można odwołać się od kary?

Dzień 3

1. Człowiek w środowisku pracy:
 • Indywidualne, osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania  w zespole pracowniczym i ich wpływ na relacje i komunikacje w zespole
 • Podmiotowość człowieka w środowisku pracy – poczucie sprawstwa i autonomii
 • Budowanie warunków skutecznej współpracy, komunikacja wspierająca współpracę
2. Motywacja do pracy i satysfakcja z pracy:
 • Definicja i teorie motywacji
 • Psychologiczne filary motywacji
 • Motywacja pozytywna i negatywna
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Motywowanie spersonalizowane
 • Praktyczne instrumenty motywacyjne
 • Promotywacyjne zachowania menedżera
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników
3. Stres i wypalenie zawodowe
 • Źródła stresu – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie i sposób myślenia
 • Symptomy wypalenia zawodowego, sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

Adresaci

 • Osoby pracujące w zespołach, managerowie, kierownicy, kadra zarządzająca
 • Osoby nastawione na rozwój osobisty
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia
 • Pracownicy firm payrollowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie