Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji. Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.

Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją…

Program szkolenia

Zagadnienia ogóle:

1. Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
2a. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
2b. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
3. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Analiza prokury w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).
4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?
5. Zawieranie umów najmu ze współwłaścicielami budynków przy „zwykłej” współwłasności. Zasady reprezentacji współwłaścicieli.
6. Zawieranie umów najmu ze wspólnotami mieszkaniowymi. Mała a duża wspólnota, czym się od siebie różnią. Zasady reprezentacji.
7. Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście weryfikacji wynajmującego (praca z dokumentem).

Najem lokali użytkowych:

1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego lub najemcy?
2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?
3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.
4. Umowa najmu a kara umowna. Niedoszacowanie i przeszacowanie kary umownej.
5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcę?
6. Kiedy najemca może oddać lokal w podnajem. Jak zabezpieczyć się przed taką ewentualnością?
7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu.
8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadzić adres dla doręczeń?
9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów. Czy takie podanie wymaga sporządzenia aneksu?
10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.
11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).
12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?
13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.
14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem? Zabezpieczenie się przez najemcę przed wypowiedzeniem najmu przez nabywcę nieruchomości.
15. Czym się różni odstąpienie od umowy, wygaśnięcie, wypowiedzenie i rozwiązanie?
16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).
17. Kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania (problematyka kar).
18. Zasady sporządzania aneksów.
19. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie? Kiedy należy zawierać umowę dzierżawy, a kiedy umowę najmu?

Metody szkoleniowe

 • praca z dokumentem (aneks, odpis z KRS, pełnomocnictwo),
 • analiza treści umowy, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie