logotyp-prestige-eck

Twoje przeznaczenie zależy od decyzji, które właśnie podejmujesz.Anton Robbins

Menu

Praktyka kontroli PIP. Zasady eksploatacji maszyn. Praktyczne warsztaty.

Termin: 02-10-2023

Do rozpoczęcia: 11 dni Kategoria: Prawo pracy, Prawo, Produkcja

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 690 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie jego uczestnikom wiedzy wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w Polsce w zakresie organizacji stanowisk pracy obsługi maszyn (stacjonarnych i mobilnych) wraz z ich interpretacją określoną przez orzecznictwo Sądów oraz wyjaśnienia Komisji ds. maszyn działającej przy Unii Europejskiej.

Tylko sama praktyka warsztatowa poparta wieloma praktycznymi przykładami. W zakładach pracy tematyka dotycząca prawidłowego sposobu zorganizowania pracownikowi stanowiska pracy prowadzi niejednokrotnie do polemiki pomiędzy samymi pracownikami, a osobami kierującymi pracownikami, służbą bhp i pracodawcami, co prowadzi do wielu nieporozumień.
Powstaje  w tym temacie wiele pytań i kontrowersji, które niejednokrotnie powodują niedomówienia.
Prowadzący szkolenie przybliży słuchaczom zagadnienia dotyczące:
-jak przygotować pracownika do obsługi maszyny, jak zorganizować pracownikowi stanowisko pracy obsługi maszyny; jak prawidłowo eksploatować wyposażenie maszyny, aby nie stwarzało zagrożenia dla obsługującego,
– jak dbać o sprawność i poprawność działania osłon i innych zabezpieczeń w które wyposażona jest maszyna, aby spełniały swoją funkcję,
– kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za właściwą eksploatacje maszyn;
– kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za utrzymanie maszyn we właściwym stanie technicznym;
– czy i kiedy pracownik ma zostać wyposażony na stanowisku pracy w środki ochrony indywidualnej lub w odzież roboczą.

Szkolenie obejmuje rozróżnienie odpowiedzialności pomiędzy pracodawcą, a osobą kierującą pracownikami i samymi pracownikami, kto i za co odpowiada podczas organizowania stanowisk pracy związanych z obsługą maszyn.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb bhp, służb utrzymania ruchu, osób kierujących pracownikami, pracodawców zajmujących się w zakładach pracy problematyką związaną z: organizacją stanowisk pracy obsługi maszyn, bezpieczną ich obsługą, utrzymaniem w należytym stanie technicznym maszyn, w tym przeprowadzających czynności obsługowe maszyny.

Program szczegółowy szkolenia

1. Dopuszczenie pracownika do pracy przy obsłudze maszyn (stacjonarnych i mobilnych):

 • Szkolenia bhp, badania lekarskie – (obowiązujące wymagania prawne oraz orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie odpowiedzialności osób za dopuszczenie pracownika do pracy przy obsłudze maszyn, kto i za co odpowiada).
 • Znaczenie zakładowej instrukcji bhp – (wymagania prawne obowiązujące w Polsce, orzeczenia Sądów, zapisy i informacje podane w instrukcji producenta maszyny w kontekście sporządzania zakładowej instrukcji bhp.
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej – (przepisy prawa krajowego, najnowsze wytyczne rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kiedy i gdzie oraz przy jakich zagrożeniach stosować środki ochrony indywidualnej przy obsłudze maszyn).
 • Ręczne prace transportowe przy obsłudze maszyn – (wymagania prawa krajowego oraz norm typu B i C w zakresie ręcznie podnoszonych, przenoszonych, pchanych ładunków używanych do produkcji produktów przez maszynę, dopuszczalna masa części maszyn podlegających wymianie podczas obsługi maszyny; dopuszczalne normy dźwigania detali przez pracowników).
 • Transport części maszyn oraz detali przy użyciu maszyn służących do podnoszenia i osprzętu do podnoszenia (obowiązujące wymagania prawne oraz normowe, na co zwracać szczególną uwagę przy transporcie detali z użyciem osprzętu do podnoszenia).

2. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn.

 • Wymagania eksploatacyjne dla elementów sterowniczych maszyn – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B dotyczące rodzajów, widoczności i identyfikowalności elementów sterowniczych, zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, granicznych wartości sił przy obsłudze elementów sterowniczych maszyn).
 • Wymagania eksploatacyjne dla rodzajów urządzeń służących do odłączania maszyn od źródła zasilania – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B i C).
 • Wymagania eksploatacyjne dla wyłączników awaryjnych – (rodzaje stosowanych wyłączników awaryjnych, interpretacja Komisji ds. maszyn powołanej przy Unii Europejskiej w zakresie wyposażania maszyn w różnego rodzaju wyłączniki awaryjne, obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B).
 • Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu – (wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych typu B).
 • Wymagania eksploatacyjne dla osłon – (obowiązujące przepisy krajowe dla eksploatacji osłon).
 • Montaż osłon przez pracodawcę w maszynach we własnym zakresie – (wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie montażu przez pracodawcę we własnym zakresie osłon w maszynach (odstępy od źródeł zagrożenia, interpretacja Komitetu ds. Maszyn w zakresie spełniania wymagań zasadniczych przez osłony montowane przez pracodawcę w maszynach we własnym zakresie, kiedy traktujemy zamontowaną osłonę przez pracodawcę we własnym zakresie, jako maszynę podlegającą pod Dyrektywę 2006/42/WE).
 • Wymagania eksploatacyjne dla urządzeń ochronnych – (obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące eksploatacji oburęcznego sterowania, urządzeń czułych na nacisk, skanerów).
 • Występowanie wad lub uszkodzeń maszyn podczas ich eksploatacji, obsługi, nadzór nad maszynami w ruchu, przeglądy stanu technicznego maszyn, utrzymanie maszyn i innych urządzeń technicznych w stanie sprawności technicznej – (wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych, czasookres przeglądów, dokumentacja).
 • Wymagania eksploatacyjne dla obsługi maszyn wielostanowiskowych oraz zespołowej obsługi maszyn – (obowiązujące przepisy prawa krajowego, sygnalizacja ostrzegawcza i alarmowa, rodzaje sygnalizacji).
 • Znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników – (rodzaje, wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych, zasady umieszczania ostrzeżeń, język ostrzeżeń).
 • Gorące i zimne powierzchnie maszyn – (zabezpieczenia, wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych, środki ochrony indywidualnej).
 • Wymagania eksploatacyjne dla systemów wentylacji stanowiskowej dla maszyn – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B).
  m) Oddanie pracownikom maszyn do eksploatacji zakupionych, jako nowe maszyny oraz jako maszyny używane z tzw. „z drugiej ręki” – (wymagania wynikające z przepisów krajowych, procedura).
 • Wymagania dla montażu maszyn na stanowiskach pracy – (obowiązujące przepisy krajowe oraz norm zharmonizowanych typu B w zakresie ustawienia maszyny na stanowisku pracy; interpretacja Komitetu ds. Maszyn w zakresie stosowania ogrodzeń osłaniających strefy niebezpieczne pracy maszyny; montaż przez pracodawcę we własnym zakresie ogrodzeń – wymagania do spełnienia; przejścia i dojścia do stanowiska obsługi maszyn, wysokość pomieszczeń pracy, przestrzeń pracy wokół maszyny, zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń pracy).
 • Wymagania eksploatacyjne dla instalacji elektrycznej zasilającej maszynę – (obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych, czasookresy wykonywania pomiarów).
 • Przeglądy, pomiary instalacji gazowej zasilającej maszynę oraz przewodów kominowych – (wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych, czasookres wykonywania przeglądów).
 • Wymagania eksploatacyjne dla oświetlenia stanowiska pracy obsługi maszyn – (obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych typu B, wartości normowe oświetlenia ogólnego i stanowiskowego).
 • Hałas i drgania powodowane przez maszynę – (wymagania prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych, normatywy higieniczne dla hałasu i drgań, jak interpretować wartości hałasu oraz drgań podane w instrukcji producenta maszyny z warunkami instalowania maszyny na stanowisku pracy, zasady eliminacji hałasu oraz drgań mechanicznych, stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej).
 • Praca na wysokości związana z obsługą maszyn – (wymagania prawne oraz wymagania wynikające z norm zharmonizowanych typu B w zakresie zabezpieczenia stanowisk pracy związanych z obsługą maszyn na wysokości, stale środki dostępu do maszyn).
 • Przechowywanie na stanowisku pracy surowców, gotowych wyrobów, materiałów i odpadów, materiałów niebezpiecznych – (obowiązujące wymagania prawne, zapisy z kart charakterystyki substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie dla zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy).
 • Obowiązek zapewnienia pracownikom obsługującym maszyny możliwości siedzenia lub odpoczynku w pozycji siedzącej (obowiązujące wymagania prawne).
 • Systematyczne kontrole stanu bhp związane z obsługą maszyn (obowiązujące wymagania prawne).

3. Odpowiedzialność pracodawcy, osób kierujących pracownikami za zorganizowanie pracownikami stanowiska pracy niezgodnego z przepisami bhp – (wymagania prawne wynikające z przepisów krajowych).
4. Odpowiedzialność pracownika za prawidłową eksploatacje maszyn.
5. Przykłady wypadków przy pracy.

Metody szkoleniowe

Metoda prowadzenia zajęć to czytelna prezentacja zagadnień, poparta licznymi przykładami, w tym wypadkami przy pracy przy obsłudze maszyn, uczulenie na możliwe błędy prawne, dyskusja z prowadzącym zajęcia.
Dla każdego bloku szkolenia uwzględniono czas poświęcony na dyskusję z uczestnikami szkolenia.

Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

690,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium
 • dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Szkolenie on-line będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii