PLANER

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.Edward John Phelps

Menu

NOWOŚĆ

ZMIANA WARUNKÓW O PRACĘ oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. KONTROWERSJE, TRUDNE PRZYPADKI I NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNE – szkolenie online NOWOŚĆ!!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień (4 godziny dydaktyczne)

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Szkolenie online ma na celu jak najszybsze wsparcie prawne w sytuacji epidemii i przekazanie podstawowych informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania.
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.
Adresaci szkolenia

SZKOLENIE ONLINE DLA DZIAŁÓW KADR, PRACODAWCÓW I WŁAŚCICIELI FIRM

Szkolenie online adresowane jest w szczególności do:

 • Pracodawców i pracowników, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Dyrektorów i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Program szczegółowy szkolenia

1. Tryby zmiany warunków umów o pracę

 • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy)
 • Porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)
2. Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem
 • Porozumienia stron
 • Rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)
 • Rozwiązania za wypowiedzeniem

3. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków

 • Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
  • wiek przedemerytalny
  • urlop wypoczynkowy i choroba
  • kobiety w ciąży
  • pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem
  • działacze związkowi
 • Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem

4. Zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę

 • Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 • Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

5. Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach  rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

 • Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 • Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice
 • Odprawa pieniężna
 • Ponowne zatrudnienie

6. Świadectwo pracy

 • Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę?
 • Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
Metody szkoleniowe

Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Charazmytyczny wykładowca z bardzo cenioną umiejętnością przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym i zrozumiałym językiem, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie w przystępny sposób najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, w tym za wnikliwe i klarowne omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Doktor nauk prawnych, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy,  autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek. Jeden z nielicznych ekspertów w Polsce wyspecjalizowany w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy. Publikuje   na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców  na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita” np.:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do około 20 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania