logotyp-prestige-eck

Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcejKarl Kraus

Menu

Wymagania PIP przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym – skuteczne i praktyczne warsztaty

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie przeprowadzanych kontroli podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2017 r. Nr 47) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 173, poz. 1034), specjalistycznych polskich i europejskich norm.

Korzyść ze szkolenia, to uzyskanie wiedzy, czego i gdzie oraz w jakich obszarach należy się spodziewać kontroli.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do organizatorów prac, osób kierujących pracownikami zajmującymi się w zakładach pracy problematyką zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

 • Ogólne oraz szczegółowe wymagania i wytyczne bhp wynikające z prawa krajowego oraz polskich i europejskich norm w zakresie:
  • zróżnicowania poziomów dróg transportowych – wymagania dla pochylni, w tym pochylni mobilnych,
  • minimalnych wymagań dotyczących oznakowania oraz zapewnienia szerokości dróg transportowych na odcinkach prostych, zakrętach, pomiędzy regałami, w wąskich korytarzach, na placach składowych,
  • oznakowania miejsc niebezpiecznych, w których występują zagrożenia dla pracowników w związku z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym – sposoby wyłączania miejsc niebezpiecznych z użytkowania, wygrodzenie miejsc niebezpiecznych, sposobów eliminacji zagrożeń związanych z niezabezpieczonymi otworami oraz zagłębieniami, zabezpieczenia miejsc w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, zastawiania dróg transportowych, zapewnienia dobrej widoczności na drogach transportowych, oświetlenia dróg transportowych,
  • oznakowania dróg wewnątrzzakładowych barwami bezpieczeństwa, znakami bezpieczeństwa oraz znakami drogowymi stosowanymi w transporcie – rodzaje, barwy, minimalne wymiary, zasady umiejscowienia (odległości, wysokość, widoczność), oświetlenie oraz ich konserwacja, sporządzanie, opracowanie oraz wprowadzanie w zakładzie pracy dokumentacji dotyczącej zasad ruchu drogowego (forma, treść i zawartość), wymagania prawne w zakresie zapoznania pracowników z ww. dokumentacją.

2. Ogólne i szczegółowe wymagania prawa krajowego w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

 • obowiązujące akty prawne w zakresie uzyskiwania przez operatorów wózków jezdniowych wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich obsługi, w tym interpretacje prawne, zmiany prawa UDT w zakresie ważności uprawnień kwalifikacyjnych,
 • wymagane dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień, w tym dla obcokrajowców, wymagane szkolenia dla osób wykonujących czynności wymiany butli z gazem, potwierdzanie kwalifikacji zawodowych do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla obcokrajowców,
 • decyzja UDT zezwalająca na eksploatacje wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • różnica pomiędzy uprawnieniami kwalifikacyjnymi do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a szkoleniem wstępnym w dziedzinie bhp. Zasady przeprowadzania szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp tj. instruktażu stanowiskowego dla operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym przed rozpoczęciem pracy.

3. Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej – najnowsze ogólne oraz szczegółowe wymagania prawne wynikające z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wyposażania oraz stosowania przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wyposażenie operatorów w ww. asortyment, zasady potwierdzania przez operatorów przydziału ww. asortymentu.

4. Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych – szczegółowe wymagania prawa krajowego w zakresie formy, treści, wymaganych informacji zamieszczanych w ww. instrukcji. Wymagania szczegółowe prawa krajowego w zakresie zapoznania operatorów wózków jezdniowych z ww. instrukcją.

5. Prace przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego:

 • szczegółowe wymagania prawa krajowego dla formy, treści, zawartości oraz wykazu ww. prac,
 • szczegółowe wymagania w zakresie informacji, które musi zawierać pisemne polecenie, sposób rejestrowania oraz przechowywania pisemnego polecenia, wykaz osób odpowiedzialnych za sporządzenie pisemnego polecenie.

6. Kontrola wózka jezdniowego z napędem silnikowym:

 • szczegółowe wymagania w zakresie kontroli wózka jezdniowego przed oddaniem do użytkowania po raz pierwszy oraz przed rozpoczęciem pracy przez operatora z wózkiem jezdniowym,
 • wymagana dokumentacja dla wózka, kontrola w trakcie eksploatacji, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli, rejestracja wyników kontroli, czasookres wykonywania kontroli, zakres wykonywania kontroli wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • kryteria zużycia elementów składowych wózków jezdniowych z napędem silnikowym – wymagania producenta, wymagania normowe, przykłady krytycznych wartości zużycia poszczególnych elementów składowych wózka oraz ich stopień zużycia.

7. Warunki pracy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dodatkowym oprzyrządowaniem doczepianym:

 • ogólne oraz szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące doczepienia oraz obsługi dodatkowego oprzyrządowania takiego jak oprzyrządowanie do transportu wiszących ładunków, przedłużenia wideł, czerpaki do materiałów sypkich, chwytaki do bel i beczek, obrotniki, teleskopowe oprzyrządowanie doczepne, ostroga – trzpień, pazur dociskowy.

8. Konserwacja, wózków jezdniowych z napędem silnikowym – szczegółowe wymagania prawne wynikające z krajowych przepisów (minimalne wymagania dla maszyn) w zakresie:

 • dokumentacji z przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych, czasookresu ich przeprowadzania,
 • uprawnień kwalifikacyjnych do przeprowadzania konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, zakres przeprowadzania przeglądów,
 • potwierdzanie kwalifikacji zawodowych do konserwacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla obcokrajowców.

9. Obowiązki organizatora pracy w zakresie przekazywania operatorom wózków jezdniowych z napędem silnikowym przed rozpoczęciem pracy informacji oraz środków ochrony przed skutkami zagrożeń spowodowanymi działaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

10. Szczegółowe wymagania prawne, zakazy, procedura, wytyczne w zakresie:

 • przewożenia, podnoszenia osób wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
 • wjazdu do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych, na rampy statków powietrznych i wodnych:

11.Używanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym w pomieszczeniach pracy, w pomieszczeniach zagrożonych pożarem i wybuchem

 • szczegółowe wytyczne w zakresie dopuszczalności użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym w ww. pomieszczeniach,
 • zakazy, wymagane badania po naprawie wózków używanych w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

12. Zasady bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, szczegółowe wymagania dotyczące:

 • jazdy wózkiem,
 • prawidłowego stanu technicznego wózka, tabliczki udźwigu,
 • zasad bezpiecznego przewożenia ładunków (rozmieszczenie i mocowanie ładunków na wózkach jezdniowych), zasady podnoszenia wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia innych wózków jezdniowych, holowanie wózków jezdniowych.

13.  Niedopuszczalne sposoby obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

14. Wymagania przepisów krajowych oraz norm w zakresie bezpieczeństwa związanego prawidłowym układaniem ładunków na paletach, szczegółowe wymagania w zakresie:

 • rodzajów deformacji jednostek ładunkowych,
 • prawidłowego rozkładu obciążenia ładunków na paletach,
 • stanu niebezpiecznego przeciążenia gniazd regału, zasad zakotwienia regałów magazynowych, części składowe regału magazynowego oraz wyposażenie dodatkowe związane z układaniem ładunków na regałach, wymagane oznakowanie regałów magazynowych przez producentów niezbędnymi informacjami dotyczącymi składowania ładunków, wymagane oznakowanie regałów magazynowych przez użytkującego.

15. Wymagane normami zasady układania ładunków w stosach, gniazdach regałów, wymagania szczegółowe dla:

 • zasad układania ładunków w stosach,
 • zasad układania ładunków w gniazdach regałów magazynowych, luzy manipulacyjne pomiędzy składowanymi jednostkami oraz pomiędzy jednostką składową a słupem regału, przewis, załadunek i rozładunek regałów oraz stosów,
 • zasad składowania ładunków pod liniami energetycznymi.

16. Szczegółowe wymagane prawem oraz normami informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji jednostek ładunkowych tj. palet:

 • zasady układania ładunków na paletach,
 •  uszkodzenia palet drewnianych,
 • wartości kryteriów zużycia palet drewnianych, po przekroczeniu których, palety należy wycofać z eksploatacji.

17. Przykłady wypadków przy pracy związane z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uwzględnieniem przyczyn powstawania wypadku przy pracy tj.: organizacyjnych, technicznych i ludzkich.

18. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp organizatora pracy, osób nadzoru i operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 • Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące obowiązków pracodawcy, organizatora pracy:
  • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i życia operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • obowiązek zapewnienia wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które spełniają wymagania zasadnicze oraz minimalne (szczegółowe wytyczne w zakresie wyposażenia i dostosowania ww. wózków do minimalnych wymagań w zakresie budowy oraz wyposażenia).

19. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków osób nadzoru w zakresie:

 • organizacji, przygotowania i prowadzenia prac przez osoby nadzoru uwzględniając zabezpieczenie operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym przed wypadkami przy pracy,
 • dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej,
 • egzekwowania przestrzegania przez operatorów wózków jezdniowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • prawo do wstrzymania prac, przez osoby kierujące pracownikami, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych.

20. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków operatorów wózków jezdniowych:

 • prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp,
 • dbanie o należyty stan wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
 • stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzieży roboczej,
 • poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy.

21. Odpowiedzialność pracodawcy, organizatora pracy, osób nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym wynikające z ustawy Kodeks pracy oraz z ustawy Kodeks postępowania o wykroczenia:

 • katalog wykroczeń,
 • rodzaje sankcji (środki wychowawcze, mandaty, wnioski do sądu),
 • procedury nakładania grzywny,
 • prawo osoby kierującej pracownikami do wstrzymania prac związanych z eksploatacją wózków jezdniowych,
 • co oznacza sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad operatorami wózków jezdniowych przez osoby kierujące pracownikami.

22. Odpowiedzialność porządkowa operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym za nieprzestrzeganie przepisów bhp wynikających z ustawy Kodeks pracy:

 • katalog kar porządkowych,
 • terminy nakładania kar porządkowych,
 • warunek nałożenia kary porządkowej.
 

Metody szkoleniowe

Szkolenie to przystępne omówienie tematów z licznie przytoczonymi przykładami oraz szczególną uwagą na potencjalne pułapki prawne. W ramach każdego modułu szkolenia zaplanowano odpowiednią ilość czasu na dyskusję prowadzącego z uczestnikami, aby omówić zagadnienia związane z tematyką szkolenia.

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii