Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2017/2018 R. zmieniającej ustawę o pracownikach samorządowych, wytycznych kprm oraz stanowisk państwowej inspekcji pracy

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Źródła prawa potrzebne przy zatrudnianiu pracowników w jednostkach samorządowych

  •  aktualne przepisy prawne obowiązujące w JST w zakresie prawa pracy
  •  zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy
  • stosowanie i moc prawna własnych regulaminów i zarządzeń
  •  prawidłowa interpretacja i stosowanie interpretacji prawnych
  • normy europejskie ważne w Polsce

2.Przyjęcie pracownika – wybór najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia

  •  nabór na wolne stanowiska pracy w administracji samorządowej
  • nabór na stanowisko dedykowane
  • nabór na stanowisko specjalisty
  • obowiązki pracodawcy podczas procesu rekrutacji oraz zatrudniania pracowników przyjęcie pracownika do pracy
  • powierzenie pracy a zakres obowiązków pracownika
  •  akta osobowe i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem
  •  jak liczyć i stosować terminy w prawie pracy

3.Konsekwencje zatrudnienia pracownika w kontekście umowy zawartej

  • konsekwencje wyboru rodzaju umowy o pracę, stosunek pracy z wyboru, akt powołania, prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • inne formy umowne i ich konsekwencje

4.Czas pracy w 2017 roku dla pracowników samorządowych

  •  gotowość pracownika do wykonywania pracy
  •  dyspozycyjność i dyscyplina czasu pracy pracownika
  •  charakterystyka norm, systemów i rozkładu czasu pracy w praktyce JST
  •  normy czasu pracy w 2015 roku i ich okresy rozliczeniowe – tabele norm
  •  rygory doby pracowniczej i tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym a okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  •  przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  •  zarządzanie pracą w godzinach nadliczbowych
  •  praca w porze nocnej, w dni wolne, niedziele i święta
  •  usprawiedliwianie nieobecności w pracy
  •  ewidencja czasu pracy

5.Zasady udzielania urlopów pracowniczych w 2015 roku po ostatnich zmianach

  •  planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, bieżących i zaległych
  •  uprawnienia do pierwszego urlopu i kolejnych
  •  konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
  •  szczegółowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem w 2017 roku
  • urlop rodzicielski, macierzyński, dodatkowy, ojcowski, wychowawczy
  • urlopy okolicznościowe
  • całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
  • inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe, dodatkowe

6.Sytuacje praktyczne pożegnania z pracą pracownika samorządowego

  •  ochrona pracowników – zakres i zastosowanie ochrony ogólnej i ochrony szczególnej
  •  wybór formy rozwiązania stosunku pracy
  • za porozumieniem stron
  • jednostronnym oświadczeniem pracodawcy lub pracownika
  • uzasadnianie wypowiedzeń
  • możliwości stosowanie skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy
  • odprawy i odszkodowania
  • narzędzia ochrony interesów pracodawcy przy rozwiązaniu zatrudnienia
  • odwołania do Sądów Pracy – zestaw najczęściej występujących powodów

7.Prawidłowe sporządzanie, wydawanie, prostowania świadectwa pracy
– dokumentacja, rozmowa końcowa z pracownikiem
8.Odpowiedzialność pracownika administracji samorządowej:

  •  odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna,
  •  odpowiedzialność materialna: za szkodę, za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia, wina umyślna i nieumyślna pracownika.

9.Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

  •  wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego)
  •  prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy
  •  dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących
  •  prawne aspekty oceny podwładnych

10.Zestaw zmian z komentarzem na 2017/2018 r. – przykłady praktyczne i konsekwencje

  • nowe pojęcie “wolnego stanowiska urzędniczego” i “awansu wewnętrznego”
  • nowe zasady zatrudniania sekretarzy
  • obowiązki w zakresie tworzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania
  • jak przechowywać dokumenty pracownicze w urzędach (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
  • zasady prowadzenia akt osobowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
  • terminy wynikające z przepisów a obowiązki pracodawcy samorządowego
  • zasady prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządach (m.in. zasady sporządzania regulaminów naboru, ogłoszeń, protokołów).
  • jakich dokumentów żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w urzędzie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zapytanie o karalność)
  • jakie są wymogi formalne dla osób ubiegających się o zatrudnienie na określonych stanowiskach w samorządzie
  • na czym polega zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi służbowo
  • kiedy żądać świadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i stanie majątkowym
  • jakie informacje należy przekazać pracownikowi przy nawiązywaniu stosunku pracy
  • zasady uznawania szkoleń BHP i badań lekarskich przy pracy w kolejnym (dodatkowym) stosunku pracy
  • jak uniknąć błędów przy formułowaniu umów o pracę (miejsce pracy, czas pracy, wynagrodzenia za pracę)
  • jakich błędów unikać przy umowach o dzieło i zlecenia
  • jakich informacji można wymagać od już zatrudnionych pracowników
  • w jaki sposób dokonywać zmian warunków pracy pracownika urzędu (przeniesienie, wypowiedzenia warunków pracy)
  • czy i w jaki sposób akta osobowe pracownika należy przekazać jego następnemu pracodawcy – przeniesienie pracownika na jego wniosek i z inicjatywy jednostki
  • jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie dokumentacji pracowniczej w świetle ostatnich zmian przepisów dot. szkoleń BHP
  • jak planować budżety szkoleniowe pracowników
  • jak nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika
  • w jaki sposób sporządzać i doręczać pisma rozwiązujące umowy z pracownikami

11.Dodatkowe świadczenia dla pracownika samorządowego – zestaw takich elementów jak ZFŚS, delegacje, telefony służbowe itp.
12.Zestaw najpotrzebniejszych orzeczeń na 2018 r. z komentarzem.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie