PLANER

Perfekcyjna jakość szkoleń

Menu

SZKOLENIE DLA SEKRETAREK / ASYSTENTEK

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

 • Program dostosowany do aktualnych wymagań pracodawców, zaprojektowany w oparciu o aktualne wytyczne rynku pracy
 • Program uwzględnia przygotowanie do zawodu i rozwijanie umiejętności miękkich, jak również takich, które znajdują zastosowanie środowisku pracy
 • Nasze szkolenie to gwarancja dla słuchaczy, że zdobędą umiejętności o jakich zaświadczają ich kwalifikacje
 • Zapewniamy najwyższą jakość szkolenia na wszystkich jego etapach – na etapie projektowania, nauczania, oceny i certyfikacji
 • Zapewniamy rozszerzenie dostępu do szkolenia poprzez zaoferowanie efektywnych i ujednoliconych usług poradnictwa zawodowego
 • Posiadamy szeroki wybór metod rozwijania własnych umiejętności i zapewniamy odpowiednie do tego warunki
 • Nasz program zapewnia wzmocnienie najważniejszych kompetencji zawodowych oraz gwarancję, że z chwilą ukończenia szkolenia, każdy uczestnik opanował zestaw umiejętności, które stanowią bazę w dzisiejszym rynku pracy
 • Nasi trenerzy reprezentują najwyższy poziom jakości, to właśnie ich wiedza
  i doświadczenie są decydującym czynnikiem, o tym w jakim stopniu uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności
 • Odpowiedni poziom szkolenia stanowi podstawę do uzyskania założonych wyników, dlatego trenerzy odgrywają także ważną rolę w zachęcaniu uczestników szkolenia do dalszej pracy nad poszerzaniem własnych kompetencji

Kompetencje twarde – przepisy prawa:

 • Nabycie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO)
 • Nabycie wiedzy w zakresie obowiązków powiadomienia i ewidencjonowania ochrony danych osobowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie z zasobów niezbędnych do realizacji czynności związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie potencjalnych przyczyn niepożądanego zdarzenia, które mogą spowodować naruszenie praw i wolność osób fizycznych
 • Nabycie wiedzy w zakresie zagrożenia, które mogą być wykorzystane do wystąpienia konkretnego, zidentyfikowanego zagrożenia
 • Nabycie wiedzy w zakresie katalogowania skutków naruszenia praw i wolności osób fizycznych, opis istotności
 • Nabycie wiedzy w zakresie przepisów prawa administracyjnego, niezbędnego w funkcjonowaniu sekretariatu, biura, kancelarii
 • Nabycie wiedzy w zakresie systemu kancelaryjnego: zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, określanie systemu kancelaryjnego
 • Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania i redagowania dokumentów biurowych, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki pism urzędowych, ze względu na ich formę, obieg, stopień pilności oraz stopień zabezpieczenia tajemnicy
 • Nabycie wiedzy w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Nabycie wiedzy w zakresie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
 • Nabycie wiedzy w zakresie rejestrowania przesyłek wpływających i wychodzących oraz pism wewnętrznych
 • Nabycie wiedzy w zakresie ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Nabycie wiedzy w zakresie porządkowania i przechowywania pism, akt spraw i innych dokumentów
 • Nabycie wiedzy w zakresie procedur dotyczących wysyłania pism
 • Nabycie wiedzy w zakresie sporządzania odwzorowań cyfrowych

Kompetencje twarde – etykieta biznesu, protokół dyplomatyczny:

 • Nabycie wiedzy w zakresie etykiety biznesu i jej związku z zasadami protokołu dyplomatycznego
 • Nabycie wiedzy w zakresie protokołu dyplomatycznego
 • Nabycie wiedzy w zakresie kultury organizacji urzędu, przedsiębiorstwa korporacyjnego
 • Nabycie wiedzy w zakresie różnic kulturowymi w etykiecie biznesu
 • Nabycie wiedzy w zakresie wizerunku według zasad etykiety: autoprezentacja w sytuacjach służbowych, powitania – formy i zasady pierwszeństwa, przedstawienie osób, rozmieszczanie ważnych gości, klientów przy stole na naradach, spotkaniach służbowych, wchodzenie do pomieszczeń, etykieta windy, dystans w kontaktach międzyludzkich, uścisk dłoni, precedencja w powitaniach, zasady prezentacji osób
 • Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych form grzecznościowych w korespondencji: zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego, układ listu, wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe, anglosaskie, francuskie, hiszpańskie i polskie terminy grzecznościowe, wysyłanie listów, netykieta – netiquette
 • Nabycie wiedzy w zakresie zasad dress code’u w biznesie i polityce: zasady ogólne, typy ubiorów, określenia typów strojów w biznesie, dodatki, przykłady najczęstszych błędów w ubieraniu się
 • Nabycie wiedzy w zakresie gradacji strojów od najwyższego do najniższego szczebla dress code‘u, dostosowanie stroju do określeń jakie mogą się pojawić na zaproszeniach służbowych

Kompetencje twarde – niezbędne umiejętności:

 • Nabycie wiedzy w zakresie zasad organizacji spotkań biznesowych, organizacja sali konferencyjnej, przygotowanie prezentacji i wsparcie w trakcie ich prowadzenia
 • Nabycie wiedzy w zakresie zasad współpracy z osobą zarządzającą, prowadzenie kalendarza
 • Nabycie wiedzy w zakresie zasad organizacji pracy własnej, wsparcie administracyjne dla całego zespołu, koordynowanie zamówień wewnętrznych, wstępne przetwarzanie dokumentów księgowych, kontrola poprawności, weryfikacja rozliczeń
 • Nabycie wiedzy w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, reprezentowania siebie i firmy w kontakcie z klientem, marketing i public relactions na usługach sekretariatu

Kompetencje miękkie:

 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, kontrolowania stanów emocjonalnych, strategii antystresowych
 • Poznanie sposobów efektywnego zarządzania sobą w czasie, ustalania priorytetów, sprawnego planowania zajęć, eliminowania tzw. rozpraszaczy
 • Poznanie sposobów skutecznego porozumiewania, rozpoznawania i dopasowywania do różnych typów rozmówców, przebiegu procesów komunikacji: kanały informacyjne i szumy
 • Poznanie asertywnych sposobów, które ułatwiają kontakt z współpracownikiem i klientem, zdiagnozowanie własnej asertywności, skupienie się na własnej roli w tworzeniu kultury firmy, przedsiębiorstwa, urzędu
 • Poznanie sposobów stawiania czoła trudnym sytuacjom służbowym, pojawiających się w pracy sekretarki, asystentki, poznanie sposobów ich rozwiązywania
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników sekretariatów, biur i kancelarii umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w strukturach organizacji urzędu, instytucji lub przedsiębiorstwa korporacyjnego oraz ich rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla osób, które  chcą rozwijać swoje indywidualne predyspozycje oraz kompetencje w prowadzeniu i organizowaniu kancelarii, biura czy sekretariatu w administracji rządowej, szczebla centralnego i wojewódzkiego, w przedsiębiorstwach korporacyjnych i innych instytucjach.

Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

Moduł I. Podstawowe zagadnienia Kodeksu Postepowania Administracyjnego:

 • Systemu kancelaryjny: zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, określanie systemu kancelaryjnego
 • Przygotowania i redagowanie dokumentów biurowych, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki pism urzędowych, ze względu na ich formę, obieg, stopień pilności oraz stopień zabezpieczenia tajemnicy
 • Dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i wychodzących oraz pism wewnętrznych
 • Ewidencja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Porządkowanie i przechowywanie pism, akt spraw i innych dokumentów
 • Procedury dotyczące wysyłania pism
 • Sporządzanie odwzorowań cyfrowych

Moduł II. RODO:

 • Dane osobowe
 • Informacje anonimowe, informacje o firmach
 • Przetwarzanie
 • Administrator i współadministratorzy danych
 • Zakres stosowania RODO
 • Wyłączenie RODO
 • Zasady przetwarzania RODO
 • Zgoda w RODO i warunki jej wyrażenia
 • Szczególne kategorie danych i ich przetwarzanie
 • Prawa osoby, której dane odtyczą
 • Obowiązki powiadomienia i ewidencjonowania ochrony danych osobowych
 • Zasoby niezbędne do realizacji czynności związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych
 • Potencjalne przyczyny niepożądanego zdarzenia, które mogą spowodować naruszenie praw i wolność osób fizycznych
 • Potencjalne zagrożenia
 • Katalogowanie skutków naruszenia praw i wolności osób fizycznych, opis istotności

Moduł III. Tajemnica służbowa:

 • Praktyczne zagadnienia ochrony tajemnicy informacji niejawnych, w oparciu o Ustawę o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Organizacja i obieg informacji niejawnych

Dzień II

Moduł IV. Prawo pracy:

 • Czas pracy, przerwy w pracy i okresy odpoczynku
 • Urlopy pracownicze, wypoczynkowe, bezpłatne, okolicznościowe, szkoleniowe, macierzyńskie, wychowawcze
 • Zakres uprawnień i obowiązków pracowników
 • Odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji
 • Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego
 • Rodzaje kar porządkowych i dyscyplinarnych

Moduł V. Księgowość w sekretariacie:

 • Dokumentacja finansowa wewnętrzna i zewnętrzna
 • Postępowanie z dokumentami finansowymi, przyjmowanie, opisywanie, przekazywanie
 • Pozliczanie podróży służbowych
 • Plan kosztów w sekretariacie

Moduł VI. Obieg i archiwizacja dokumentów:

 • Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją
 • Systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy
 • Przyjmowanie i obieg dokumentów
 • Wewnętrzny obieg akt
 • Opisywanie teczek i segregatorów
 • Kategorie archiwalne, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Warunki i czas przechowywania dokumentów
 • Procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego, składnicy akt

Dzień III

Moduł VII. Etykieta i protokół dyplomatyczny:

 • Etykieta biznesu i jej związek z zasadami protokołu dyplomatycznego
 • Protokół dyplomatyczny
 • Kultura organizacji urzędu, przedsiębiorstwa korporacyjnego
 • Różnice kulturowe w etykiecie biznesu
 • Wizerunku według zasad etykiety: autoprezentacja w sytuacjach służbowych
 • Powitania – formy i zasady pierwszeństwa
 • Przedstawienie osób – formy i zasady pierwszeństwa
 • Zasady prezentacji osób
 • Rozmieszczanie ważnych gości, klientów przy stole na naradach, spotkaniach służbowych
 • Wchodzenie do pomieszczeń, etykieta windy
 • Dystans w kontaktach międzyludzkich, uścisk dłoni
 • Etykieta wizytówki
 • Podstawowe formy grzecznościowych w korespondencji
 • List oficjalny, służbowy, układ listu, wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe, anglosaskie, francuskie, hiszpańskie i polskie terminy grzecznościowe
 • Wysyłanie listów, netykieta – netiquette
 • Podstawy typografii

Moduł VIII. Najważniejsze szczeble dress code”u obowiązujące prezesa/ dyrektora/ kierownika jednostki w biznesie i polityce:

 • Dress code – zasady dress code’u w biznesie i polityce
 • Moda a dress code
 • Gradacja strojów od najwyższego do najniższego szczebla dress code‘u, typy ubiorów, określenia typów strojów w biznesie, dodatki
 • Najczęstsze błędy w stroju służbowym
 • Dostosowanie stroju do określeń jakie mogą się pojawić na zaproszeniach służbowych
 • Przykładowe sytuacje służbowe i dress code
 • Ubiór jako narzędzie manipulacji
 • Strój a wizerunek

Dzień IV

Moduł IX. Kluczowe kompetencje twarde w pracy sekretarki/ asystentki:

 •  Zasady organizacji spotkań biznesowych, organizacja sali konferencyjnej, przygotowanie prezentacji i wsparcie w trakcie ich prowadzenia
 • Zasady współpracy z osobą zarządzającą, prowadzenie kalendarza szefa
 • Zasad organizacji pracy własnej, wsparcie administracyjne dla całego zespołu, koordynowanie zamówień wewnętrznych, wstępne przetwarzanie dokumentów księgowych, kontrola poprawności, weryfikacja rozliczeń
 • Profesjonalna obsługa klienta, reprezentowania siebie i firmy w kontakcie z klientem, marketing i public relactions na usługach sekretariatu.

Moduł X. Kluczowe kompetencje miękkie w pracy sekretarki/ asystentki:

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, kontrolowania stanów emocjonalnych, strategii antystresowych
 • Sposoby efektywnego zarządzania sobą w czasie, ustalania priorytetów, sprawnego planowania zajęć, eliminowania tzw. rozpraszaczy
 • Sposoby skutecznego porozumiewania, rozpoznawania i dopasowywania do różnych typów rozmówców, przebiegu procesów komunikacji: kanały informacyjne i szumy
 • Asertywne sposoby, które ułatwiają kontakt z współpracownikiem i klientem, zdiagnozowanie własnej asertywności, skupienie się na własnej roli w tworzeniu kultury firmy, przedsiębiorstwa, urzędu
 • Sposoby stawiania czoła trudnym sytuacjom służbowym, pojawiających się w pracy sekretarki, asystentki, sposoby ich rozwiązywania
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami aktywizującymi, oraz technikami nauczania, tak aby bardziej mobilizować uczestników szkolenia.
Formy prowadzenia zajęć:

 • Praca z dokumentami
 • Analiza procedur i przypadków w oparciu o przepisy prawa
 • Prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praktyczne przykłady
 • Testy
 • Studium przypadków
 • Quizy, które skutecznie angażują uczestników szkolenia w dyskusje

Dobór metod szkoleniowych jest zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia umiejętności teoretycznych, umożliwiających szybkie i skuteczne zastosowania w pracy zawodowej.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania