PLANER

O radę pytaj tego, kto sam sobie radziLeonardo da Vinci

Menu

PRAKTYCZNY WYMIAR ZMIAN W PRAWIE PRACY OD A DO Z

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie prowadzone jest przez prawnika, który posiada doświadczenie w pracy w dziale HR. Dzięki temu stawia na praktyczne aspekty przekazania wiedzy, łącząc je z teoretyczną wiedzą prawniczą.
Na tym szkoleniu nie znajdziecie Państwo „suchego” wykładu.
Jest to szkolenie prowadzone metodą warsztatową, na przykładowych dokumentach, aktywizujące uczestników, zachęcające ich do dyskusji i analizy przypadków z dotychczasowego życia zawodowego.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy w 2019/2020 r. oraz tych planowanych.

Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych
 • pozakodeksowych form zatrudnienia
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących m.in. wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi
 • zmian wprowadzonych i planowanych w 2020 r.
Adresaci szkolenia

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych.
Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Program szczegółowy szkolenia

1. Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study)
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne)
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
 • „Czarne listy” kandydatów
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach

2. Przedsiębiorca zatrudnia

 • nawiązanie stosunku prac
 • rodzaje umów o pracę
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę

3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych
 • elektronizacja akt osobowych
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

4. Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy)
 • systemy czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta

5. Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy)

6. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona
 • kontrola trzeźwości Pracownika

7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób
 • okresy przechowywania dokumentacji

9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie

10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność pracownika

11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych
 • nowe zasady reprezentatywności
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą

12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK

13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

14. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.

15. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.

 • Podwyższenie płacy minimalnej
 • 7 niedziel handlowych w roku
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich
 • Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

16. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy
 • Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy
 • Prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy.

 

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania