PLANER

Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmienienia świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmienienia samych siebieMahatma Gandhi

Menu

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie zagadnień, których znajomość jest niezbędna do planowania, rozliczania czasu pracy i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami prawa
 • Omówienie uprawnień i obowiązków w zakresie czasu pracy osób kierujących planujących i rozliczających czas pracy
 • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy związane z czasem pracy oraz odpowiedzialność prawną osób kierujących

Korzyści dla uczestników:

 • Dostosowanie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych do potrzeb zakładu pracy
 • Nabycie umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy oraz dokumentowania zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Uniknięcie błędów mogących skutkować naruszeniem uprawnień pracowniczych oraz odpowiedzialnością przed inspektorem pracy za popełnienie wykroczenia
 • Propozycje rozwiązań praktycznych
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników różnych szczebli zakładu pracy, pracowników działów kadr i płac oraz innych osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy w zakładzie pracy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Praktyczne zastosowanie pojęć o czasie pracy.

 • Co to jest czas pracy, jakie okoliczności wliczane są do czasu pracy? Co oznacza gotowość do pracy? Kwalifikowanie co jest, a co nie jest czasem pracy. Czas pracy podczas szkoleń doskonalących oraz w podróży służbowej.
 • Różnice między normą czasu pracy a wymiarem czasu pracy. Praktyczne aspekty stosowania „wymiaru” i „normy” czasu pracy. Normy kodeksowe i pozakodeksowe. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy.
 • Doba pracownicza, system, rozkład czasu pracy, harmonogram pracy, okres rozliczeniowy. Przykłady praktycznego zastosowania. Dlaczego znajomość tych pojęć decyduje o prawidłowym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy?
 • Praca zmianowa. Jakie skutki przewidują przepisy prawa pracy z wprowadzeniem pracy zmianowej? Jaki rozkład czasu pracy można uznać za pracę zmianową?
 • Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osoby kierujące pracą pracowników. Kto jest osobą kierującą, jakie uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy wiążą się ze stanowiskiem kierownika?

2. Czas pracy w różnych systemach.

 • Systemy czasu pracy, krótka charakterystyka. Systemy stosowane w różnych zakładach pracy. W jaki sposób można zmienić system czasu pracy?
 • Ruchomy czas pracy. Co to jest ruchomy czas pracy i w jakich sytuacjach ułatwia organizację pracy? Inne korzyści ze stosowania ruchomego czasu pracy. W jaki sposób wprowadzić ruchomy czas pracy w zakładzie pracy?
 • Indywidualny rozkład czasu pracy. Jakie jest uzasadnienie do wprowadzenia indywidulanych godzin pracy? Czy pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownika? Zgodność systemu czasu pracy z wnioskiem o indywidualne godziny pracy.
 • Nowe uprawnienia przyznane niektórym grupom pracowników w 2018 r.

3. Kształtowanie zakładowych przepisów o czasie pracy w zależności od potrzeb pracodawcy.

 • Dobór wewnętrznych przepisów o czasie pracy do organizacji i warunków pracy w zakładzie pracy. Regulamin pracy, zarządzenia, polecenia.
 • Ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika. Grupy pracowników pod szczególną ochroną.
 • Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz pracowników w zakresie czasu pracy.

4. Harmonogramy pracy.

 • Tworzenie harmonogramu pracy z uwzględnieniem różnych godzin pracy. W jakich warunkach należy tworzyć harmonogramy pracy, a w jakich obowiązek ten nie istnieje?
 • Informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania godzin pracy. W jaki sposób zapewnić ciągłość pracy zakładu zgodnie z przepisami o czasie pracy?
 • Treść harmonogramu pracy. Termin i sposób przekazania pracownikom harmonogramu pracy.
 • Czy można zmienić harmonogram pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Błędy przy sporządzaniu oraz realizowaniu harmonogramów pracy.

5. Praca w godzinach nadliczbowych.

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy. Co to są szczególne potrzeby pracodawcy?
 • Odpracowanie wyjść prywatnych, dokumentowanie.
 • Grupy pracowników, którym nie może zostać powierzona praca w godzinach nadliczbowych. Skompletowanie dokumentów i oświadczeń wymaganych od pracowników opiekujących się dziećmi do lat czterech oraz do lat ośmiu.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Czy istnieje termin i forma do polecenia pracy nadliczbowej? Czy niezachowanie ustalonej formy pozbawia pracownika uprawnień z tytułu pracy nadliczbowej? Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Praca w dodatkowy dzień wolny od pracy oraz w niedzielę lub święto. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu lub dnia wolnego od pracy.
 • Ponadwymiarowa praca kierowników. W jakich okolicznościach kierownik uzyska prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

6. Podróż służbowa i czas szkoleń.

 • Podróż służbowa typowa i nietypowa. Pracownik mobilny. Czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy.
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej. Gwarantowany odpoczynek po zakończeniu podróży służbowej: 11 godzinny czy 8 godzinny?
 • Należności z tytułu podróży służbowej. Termin rozliczenia.
 • Czas szkoleń dodatkowych.

7. Ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach w 2019 r.

 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy. Rola list obecności oraz systemów kontroli dostępu. Czy listy obecności są obowiązkowe? Czy dojście do stanowiska i przygotowanie do pracy wliczać do czasu pracy?
 • Karta czasu pracy według nowych przepisów od 2019 r. Czy w każdym przypadku jest konieczne ewidencjonowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy? Obowiązek wskazywania dnia wolnego od pracy. Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika? Czy nadal dopuszczalne są roczne karty czasu pracy? Czy karta ewidencji czasu pracy powinna być podpisana przez pracownika?
 • Czy należy przechowywać harmonogramy pracy? Jakie inne dokumenty z czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Forma dokumentacji z czasu pracy: papierowa, elektroniczna. Okres przechowywania dokumentacji.
 • Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy. Sposoby uniknięcia nieprawidłowości.
Metody szkoleniowe
 • Wykład
 • Dyskusja z uczestnikami
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania