PLANER

Życie bez celu jest błądzeniemSeneka

Menu

CZAS PRACY KIEROWCY W PRAKTYCE – jak zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń i ich skutków

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Z uwagi na niezwykle skomplikowany, trudny i nierzadko nie do końca jasny zakres związany z szeroko rozumianym „czasem pracy kierowców” osoby odpowiedzialne za pracę kierowców w każdej firmie gdzie wykonuje się „przewozy drogowe” narażone są na wiele problemów i niespodzianek. Powyższe trudności pojawiają się w praktyce na każdym etapie pracy kierowcy – tj. od planowania, przez wykonanie do jego rozliczenia. W konsekwencji osoby pracujące na takich stanowiskach narażone są na sporą dawkę stresu na co dzień, ale również na wiele konsekwencji prawnych związanych z naruszeniami jakich dopuszczają się kierowcy a często też oni sami. Dlatego też aby zredukować dawkę codziennego stresu oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia np. sporych kar finansowych, utraty dobrej reputacji czy w dalszej konsekwencji uprawnień przewozowych warto jest uczestniczyć w szkoleniu , które w swoim pierwotnym założeniu ma na celu wyeliminowanie wyżej wspomnianych zagrożeń.
Aby osiągnąć powyższe cele niezbędne jest odświeżenie i uporządkowanie swojej wiedzy. Dlatego też istotne jest aby w sposób bezbłędny i prawidłowy wykorzystać posiadaną wiedzę i w sposób rzetelny ją stosować. Nierzadko pojawiają się bardzo „egzotyczne” interpretacje wielu okoliczności związanych z czasem pracy kierowcy – zwłaszcza na tzw. „akademiach parkingowych” tworzonych przez samych kierowców. Niestety, ale bez głębokiej i uporządkowane wiedzy w przedmiotowym zakresie osoby odpowiedzialne za pracę kierowców sugerując się takimi „opiniami” narażają siebie albo na odpowiedzialność finansową lub w najlepszym przypadku na straty dla firmy związane z mało efektywnym zatrudnianiem kierowcy. Ponadto dość słabo funkcjonuje świadomość osób odpowiedzialnych za pracę kierowców, że nawet jeżeli nieświadomie dopuszczą się naruszenia norm związanych z okresami jazd, przerw i odpoczynków lub nawet kiedy kierowca dopuści się samodzielnie takich naruszeń to takie osoby zarządzające również mogą spotkać się z odpowiedzialnością finansową. Dlatego osoby takie muszą legitymować się szeroką i  podobną wiedzą (albą i większą) co kierowcy, aby choćby ba etapie weryfikacji/kontroli mogli wyegzekwować od kierowcy prawidłowe działanie. Brak takiej wiedzy lub brak informacji jak i kiedy taką wiedzę wykorzystać niestety nie uchroni osób zarządzających przed ewentualną odpowiedzialnością.
Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie praktycznych, elastycznych i korzystnych  rozwiązań dla przewoźników


Na szkoleniu proponujemy przypomnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów dotyczących norm czasu jazd, czasu pracy, okresów przerw i odpoczynków oraz obsługi urządzeń rejestrujących, aby osoba odpowiedzialna w firmie za czas pracy kierowców wiedziała w jaki sposób i kiedy egzekwować od kierowcy prawidłowe postępowanie.

Oprócz problemów z interpretacją pewnych zapisów, sposobem ich stosowania, w praktyce pojawiają się między innymi problemy związane z tzw. przewozami mieszanymi – czyli raz kierowca wykonuje przewozy drogowe wg 561/2006, a innym razem wykonuje przewozy wyłączone z tego rozporządzenia lub raz wykonuje komunikację regularną do 50 km. a innym razem lub nawet w tym samym dniu wykonuje też przewozy okazjonalne.

I co wtedy ? Które przepisy stosować i jak wybrnąć z takiej sytuacji. Szkolenie obejmuje podpowiedzi – sprawdzone w praktyce – jak wybrnąć z takiej sytuacji.

Praktyczna tematyka szkolenia obejmuje  również omówienie w praktyce sprawdzonych procedur kontrolnych nad pracą kierowców.

Z pewnością powyższe pozwoli na skuteczniejszy nadzór nad pracą kierowcy ale też w sytuacji „wpadek” pozwoli osobą zarządzającym zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji.

Prawidłowy nadzór nad pracą kierowców pozwoli również wyeliminować ryzyko wystąpienia naruszeń w trakcie kontroli drogowych co w efekcie może skutkować nie typowaniem firmy do kontroli w przedsiębiorstwie.

Brak w trakcie kontroli drogowej najpoważniejszych naruszeń i bardzo poważnych naruszeń (sprecyzowanych w odpowiednim rozporządzeniu) zminimalizuje bowiem prawdopodobieństwo wytypowania firmy do kontroli w przedsiębiorstwie z uwagi na „status” firmy gdzie ryzyko wystąpienia naruszeń nie jest duże.

Ponadto powyższe może zminimalizować ryzyko utraty części posiadanych przez firmę wypisów na wykonywanie przewozu drogowego.

Jednocześnie w trakcie szkolenia szeroko zostaje omówione zagadnienie z ustawy o transporcie drogowym polegające na tzw. „…prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy…”.

Ustawodawca uwzględnił bowiem jedną z okoliczności, która o ile zostanie spełniona przewoźnik może uniknąć kary za czasy prowadzenia pojazdu, okresy przerw i odpoczynków. Ustawodawca nie sprecyzował, co miał na myśli odnosząc się do prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy. Jest to oczywiście pojęcie bardzo nieprecyzyjne i można powiedzieć „otwarte”.

Jednak bogaty warsztat pracy i bogata praktyka pozwoliły na wypracowanie pewnych określonych procedur i dokumentów , które skutecznie wypełniają znamiona „…prawidłowej dyscypliny i organizacji pracy…” , a jeżeli w subiektywnej ocenie osoby kontrolującej nie wypełniają takich znamion to z pewnością omówione na szkoleniu procedury i dokumenty pozwolą na skuteczną obronę przy ewentualnej drodze odwoławczej.

Wielu przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe w swoje firmie nie wykorzystuje wielu ułatwień, które ustawodawca dopuszcza w ustawie o czasie pracy kierowcy.

Wprowadzenie w wewnątrzzakładowych regulacjach takich rozwiązań jak wydłużenie norm czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy czy odpowiedni „przedział” godzin nocnych pozwala przewoźnikom bardziej wydajnie planować pracę kierowców.

Powyższe rozwiązania są na tyle praktyczne, elastyczne i korzystne dla przewoźników, że ich brak w regulacjach wewnątrzzakładowych z pewnością komplikuje i utrudnia i tak już skomplikowaną procedurę planowania pracy dla kierowców. Dlatego w trakcie szkolenia przedstawione zostaną również zasady wprowadzania i funkcjonowania wielu korzystnych rozwiązań, które z pewnością ułatwią planowanie pracy kierowców.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących pracę kierowców, kierowników transportu, osób zarządzających transportem oraz dla każdej innej osoby wykonującej czynności z danym przewozem drogowym w firmie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wstęp – regulacje  prawne

 • Okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków – Rozporządzenie 561/2006
 • Tachografy, wykresówki – Rozporządzenie 165/2014
 • Kiedy Umowa AETR a kiedy Rozporządzenie 561/2006
 • Zastosowanie Ustawy o czasie pracy kierowców – nowe regulacje
 • Ustawa o transporcie drogowym – co ma wspólnego z czasem pracy

2. Urządzenia rejestrujące aktywność kierowcy stosowane w transporcie drogowym

 • Wyłączenia z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących – w jakich okolicznościach nie musisz używać tachografu i nie rejestrować aktywności swojego kierowcy
 • Podstawowe definicje – dowiesz się m.in. co to jest jazda, inna praca, dyspozycja. Dowiesz się również czym różni się przerwa od odpoczynku. Ponadto wyjaśnimy  kto jest kierowcą, kiedy kierowcy tworzą załogę a kiedy nie i kiedy możesz mówić o przewozie drogowym
 • Zasady użytkowania i prawidłowy sposób wypełniania  wykresówek – przykłady i najczęstsze błędy jakie popełniają kierowcy i jakie z tego powodu mogą być konsekwencje
 • Zasady użytkowania selektora w tachografach analogowych i cyfrowych – najczęstsze błędy, przykłady
 • Zasady zaznaczania aktywności na wykresówkach i wydrukach cyfrowych – kto i kiedy musi tego dokonywać
 • Dokumentowanie jazdy więcej niż jednym pojazdem oraz dokumentowanie czasu wolnego – OBOWIĄZEK PRACODAWCY – zaświadczenie, wykresówka, wydruk  czy może jeszcze coś innego ?
 • Karty i tachografy cyfrowe – podstawowa  obsługa i obowiązki dla kierowcy i firmy

3. Okresy jazd, przerw i odpoczynków wg 561/2006 i zasady czasu pracy w Ustawie o czasie pracy kierowców

 • Dzienny czas prowadzenia – definicja, norma, przykłady nieprawidłowości; różnice pomiędzy dziennym okresem prowadzenia pojazdu a dziennym czasem pracy kierowcy
 • Dzienny okres odpoczynku  – definicja, normy, przykłady nieprawidłowości
 • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu i tygodniowy czas pracy – definicja, normy
 • Jazda ciągła – definicja, norma, najczęstsze nieprawidłowości, przykłady
 • Przerwa w jeździe ciągłej i przerwa w czasie pracy – problemy z interpretacją i stosowaniem art. 13 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Tygodniowy okres odpoczynku – definicja, normy, prawidłowe wyznaczanie
 • Czy można przesuwać odpoczynek tygodniowego o więcej niż 6 okresów 24 godzinnych ?
 • Algorytm wyznaczania odpoczynku tygodniowego przez ITD  w przypadku stwierdzenia braku takiego odpoczynku
 • Kiedy można odstąpić od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 i w jaki sposób to potwierdzać – czy dowolny wpis na wykresówce lub wydruku zawsze będzie skuteczny?

4. Czas pracy kierowcy

 • Co jest czasem pracy kierowcy
 • Ile kierowca może być w PRACY
 • Systemy w jakich kierowca może być zatrudniony
 • Dla kogo i jakie harmonogramy
 • Jak określić i rozliczyć godziny nocne
 • Co z „dobą pracowniczą” – zatrudnienie kierowcy po raz drugi w tej samej pracy kierowcy

5. Odpowiedzialność w transporcie w zakresie naruszeń czasu pracy.

 • OBOWIĄZKI PRACODAWCY – jakie dokumenty i procedury wprowadzić w firmie aby wypełnić obowiązki dla pracodawcy wynikające z ustawy
 • Kto, kiedy i jaka odpowiedzialność w transporcie – odpowiedzialność dla kierowcy, odpowiedzialność dla firmy oraz odpowiedzialność dla „…każdej innej osoby w firmie…. .”
 • Tryby nakładania kar – kiedy mandat, a kiedy decyzja administracyjna. Czy zawsze należy zgodzić się z nałożoną karą?
 • Załączniki i  kary za naruszenia związane z szeroko rozumianym czasem pracy kierowców – jak szybko można utracić uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego
 • Jak uniknąć płacenia kar i jak zminimalizować ryzyko utraty dobrej reputacji, wypisów z licencji czy jak  zminimalizować prawdopodobieństwo przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie – co oznaczawłaściwa organizacja i dyscyplina pracy”…  – omówimy sprawdzone dokumenty oraz procedury, po których wdrożeniu będziesz mógł „spokojnie” pracować – praktyczne i sprawdzone rozwiązania
Metody szkoleniowe

Szkolenie odbywa się w oparciu o wykład z multimedialną prezentacją, materiały przygotowane przez szkolącego oraz na wspólnym w grupie rozwiązywaniu określonych zagadnień (problemów) jakie pojawią się  w trakcie zajęć.

Całość materiałów oraz prezentacja oparte są na obowiązujących aktach prawnych i przede wszystkim w oparciu o autentyczne przykłady zgromadzone w trakcie wieloletniego i bogatego warsztatu pracy trenera.

Każdy aspekt związany z czasem pracy kierowcy wzbogacony jest autentycznymi przykładami (skany wykresówek, wydruków czy „prt sc” z analizatora kart cyfrowych i/lub tachografów cyfrowych) konkretnych sytuacji.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania